Kedy sa oplatí prejsť z s.r.o. na živnosť (v roku 2017)

Mnohých živnostníkov vysoké odvodové zaťaženie donúti zmeniť právnu formu podnikania na s.r.o. Kvôli zmenám v paušálnych výdavkoch môže byť pre niektorých podnikateľov výhodné prejsť z s.r.o. na živnosť.

Z podnikateľského pohľadu je pre jednotlivca podnikanie formou s.r.o. alebo živnosti výberom medzi dvomi alternatívami. Dôležitým impulzom zmeny prechodov zo živnosti na s.r.o. boli predovšetkým zmeny v paušálnych výdavkoch od 1.1.2013, kedy sa zaviedol ročný a mesačný limit pre paušálne výdavky. Zároveň došlo od roku 2013 aj k zmenám pri výpočte odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne.

Od roku 2017 dochádza k zvýšeniu paušálnych výdavkov pre živnostníkov a iné SZČO. Percentuálna sadzba sa zvyšuje na 60 %. Ročný limit sa síce zachoval, avšak zvyšuje sa na 20 000 eur. I napriek zrušeniu maximálnych zdravotných odvodov môžu byť zmeny v paušálnych výdavkoch pre niektorých podnikateľov motivujúce k zmene právnej formy podnikania.

S.r.o. a živnosť v roku 2017: Zdaňovanie, odvody poistného a vyplatenie zisku

S.r.o. je právnická osoba a jej zdaniteľný zisk podlieha dani z príjmov právnickej osoby (resp. firemná alebo korporátna daň). Od roku 2017 je sadzba firemnej dane vo výške 21 %. Odvody zo zisku do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne s.r.o. neplatí.

Majiteľ s.r.o. (spoločník) má niekoľko možností vyplatenia zisku dosiahnutého podnikaním. Na zisk s.r.o. sa môžeme pozerať z rôznych hľadísk a to v závislosti od toho, akým spôsobom si ho majiteľ s.r.o. (spoločník) vyplatí. Napríklad ako na konečný výsledok podnikateľskej činnosti za účtovné obdobie (napr. za kalendárny rok), z ktorého si majiteľ s.r.o. (spoločník) vyplatí podiel na zisku (dividendu).

Inou možnosťou je pohľad na zisk ako na priebežný výsledok podnikateľskej činnosti, pričom majiteľ s.r.o. zamestnaný v s.r.o. ako zamestnanec si mesačne vypláca mzdu. Mzda a súvisiace sociálne náklady (poistné) sú pre s.r.o. nákladom, preto znižujú zisk s.r.o. na konci roka. Inými slovami, majiteľ s.r.o. (spoločník) si miesto dividendy po skončení roka vypláca mzdu počas roka.

Vyplatenie podielu na zisku (dividendy) je najmenej a vyplatenie mzdy je najviac nákladovo zaťažujúci spôsob vyplatenia zisku z s.r.o. Ďalej v článku budeme pri porovnaní zohľadňovať spôsob, ktorým je vyplatenie podielu na zisku (dividendy).

Živnostník je fyzická osoba a jeho zdaniteľný zisk podlieha dani z príjmov fyzickej osoby. Aj v roku 2017 existuje u živnostníkov progresívne zdaňovanie – z vyššieho zdaniteľného zisku sa odvedie vyššia daň. Prvkov progresívneho zdanenia u živnostníkov je viacero, napríklad dve sadzby dane (19 % a 25 %) a klesajúca výška nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka (z 3 803,33 eur až na 0 eur).

Zároveň je živnostník povinný platiť odvody do zdravotnej poisťovne a pri prekročení zákonom stanoveného limitu príjmov aj odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade odvodov je zákonom stanovená ich minimálna výška.

Zisk dosiahnutý v rámci živnostenského podnikania si živnostník môže vyplatiť bez obmedzení, napríklad výberom v hotovosti z pokladnice alebo bankového účtu, prípadne bankovým prevodom z podnikateľského účtu na nepodnikateľský (súkromný) účet.

Tip: Komplexné porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2017 nájdete v článku Porovnanie živnosti a s.r.o. v roku 2017.

Komu sa oplatí prejsť z s.r.o. na živnosť v roku 2017

Zavedenie limitov pre paušálne výdavky výrazne ovplyvnilo činnosť živnostníkov, ktorý dosahovali vysoké príjmy a zároveň mali nízke skutočné výdavky (napr. programátori, grafici, rôzne slobodné povolania). Zvýšil sa im základ pre výpočet daňovej povinnosti, teda aj daňová povinnosť.

Prejsť z s.r.o. na živnosť by sa mohlo oplatiť podnikateľom, ktorí dosahujú vysoké príjmy pri nízkych skutočných výdavkoch. Zvýšenie sadzby pre výpočet paušálnych výdavkov na 60 % a posunutie hranice ich maximálnej výšky na 20 000 eur bude mať pre uvedených podnikateľov zásadný vplyv na:

  • výšku daňovej povinnosti (jej zníženie),
  • výšku odvodov do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne (ich zníženie).

V kombinácii s inými výhodami podnikania formou živnosti môže byť v niektorých situáciách výhodné presunúť podnikateľské aktivity z s.r.o. na živnosť.

Článok pokračuje pod reklamou

PRÍKLAD: Prechod z s.r.o. na živnosť v roku 2017

Podnikateľ Peter je grafik, pričom už niekoľko rokov má na podnikanie založenú s.r.o. Jeho firma ročne dosahuje príjmy vo výške 30 000 eur. V priebehu kalendárneho roka preukázateľne (na základe pokladničných dokladov, bankových výpisov) vynaloží skutočné výdavky vo výške 6 000 eur.

Ak by podnikal v roku 2017 ako živnostník, platil by len preddavky na povinné verejné zdravotné poistenie v minimálnej výške (61,81 eura mesačne). Odvodová povinnosť voči Sociálnej poisťovni by mu vznikla až v roku 2018.

V nasledujúcej tabuľke sa nachádza hrubý prepočet daňovej povinnosti za rok 2017, odvodových povinností voči Sociálnej poisťovni a zdravotnej poisťovni a príjmu použiteľného na súkromné účely.

  Živnostník (paušálne výdavky – právny stav od 1.1.2017) S.r.o. (právny stav od 1.1.2017)
Príjmy (výnosy) 30 000,00 30 000,00
Skutočné výdavky (náklady), okrem odvodov 6 000,00 6 000,00
Skutočné výdavky na odvody 741,72 -
Paušálne výdavky 18 000,00 -
Základ dane 11 258,28 24 000,00
Daň z príjmov (z podnikania) 1 416,44 5 040,00
Daň z príjmov (z dividend) - 1 327,20
Čistý príjem použiteľný na súkromné účely 21 841,84 17 632,80

V prípade majiteľa s.r.o. (spoločníka) je potrebné zohľadniť skutočnosť, že musí platiť odvody poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, ktoré sú v roku 2017 minimálne 61,81 eura mesačne.

Keby podnikal ako živnostník, musel by na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 doplatiť v roku 2018 nedoplatok vo výške 388,83 eura. Zároveň by mu v roku 2018 vznikla povinnosť platiť odvody na Sociálne poistenie vo výške 223,05 eura mesačne. Mesačný preddavok na zdravotné poistenie pre rok 2019 by už nebol v minimálnej výške, ale vo výške 94,21 eura.

Prechod z s.r.o. na živnosť v roku 2017 vyžaduje dôslednú analýzu

Pri plánovaní daňovo-odvodového zaťaženia podnikateľskej činnosti je dôležité zohľadňovať rad rôznych skutočností, ktoré priamo neovplyvnia daňovo-odvodové zaťaženie v aktuálnom roku (v roku 2017), ale prejavia sa v budúcnosti. Ide napríklad o tieto skutočnosti:

  • Majiteľ s.r.o. (spoločník), ktorý si bude vyplácať len dividendu, nebude dôchodkovo ani nemocensky poistený. Dôsledkom je nízky dôchodok v budúcnosti. Zároveň by nemal nárok na nemocenské dávky (napr. PN-ku, materské).
  • Živnostník by po zmene právnej formy niekoľko mesiacov platil vyššie odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Tieto by sa v horizonte niekoľkých rokov znížili a ustálili (prostredníctvom zníženia a ustálenia základu dane). Platí to za predpokladu, že príjmy ani legislatíva by sa nemenili. Stále by však bolo výhodnejšie podnikať formou živnosti.
  • Živnostník je povinne dôchodkovo aj nemocensky poistený. V prípade úrazu alebo choroby by mal živnostník nárok na nemocenské dávky. Zároveň by sa mu zaplatené poistné na dôchodkové poistenie započítavalo do výpočtu dôchodku.
  • V prípade podnikania formou živnosti je možné jednoducho vyplácať zisk (resp. príjmy) dosiahnutý v rámci živnosti na súkromný bankový účet. Priebežné vyplácanie v prípade podnikania formou s.r.o. zvyšuje firemné náklady a v konečnom dôsledku aj čistý príjem použiteľný na súkromné účely znížil.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky