Paušálne výdavky v roku 2012 a 2013

Paušálne výdavky sú jednou z možností daňovej optimalizácie fyzických osôb. V nasledujúcom článku sa dočítate o tom, čo je podstatou paušálnych výdavkov, ktoré faktory zvažovať pri rozhodovaní sa o ich uplatnení, komu sa oplatí uplatniť paušálne výdavky a komu nie, ale tiež to, aký vplyv na uplatňovanie paušálnych výdavkov budú mať schválené zmeny od roku 2013, ktoré sprísňujú a obmedzujú uplatňovanie paušálnych výdavkov.

Na výšku dane z príjmov, ktorú je daňovník povinný odviesť do štátneho rozpočtu, vplývajú mnohé legislatívne faktory. Medzi možnosti, ktorými môže výšku dane ovplyvniť, patrí aj spôsob uplatňovania výdavkov. Táto možnosť sa však týka iba fyzických osôb, z podnikateľov sú to teda tí, ktorí podnikajú napríklad formou živnosti. Ku koncu zdaňovacieho obdobia môžu nastať dve situácie:

 • príjmy z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (ďalej len „príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov“) sú nižšie ako daňovo uznateľné výdavky - daňovník dosahuje daňovú stratu a jeho daňová povinnosť je teda nulová.
 • príjmy podľa § 6 ZDP prevyšujú daňovo uznateľné výdavky - daňovník vyčísľuje základ dane, z ktorého je povinný odviesť daň. Vzniká mu teda daňová povinnosť.

Daňovník je zo zákona povinný priznať všetky svoje príjmy. Základ dane, prípadne čiastkový základ dane nevie teda ovplyvniť výškou príjmov, tie musí priznať vždy a všetky. V prípade daňovníka, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 zákona o dani z príjmov je na jeho rozhodnutí, akým spôsobom bude preukazovať výdavky. Môže uplatniť skutočné výdavky (preukázateľné daňové výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov zistené u podnikateľov z účtovníctva alebo daňovej evidencie) alebo po splnení určitých podmienok tzv. paušálne výdavky.

Čo sú paušálne výdavky a kedy ich môže daňovník uplatniť?

Pod pojmom paušálne výdavky rozumieme fixnú sumu, v ktorej sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka. V rokoch 2012 a 2013 ide o 40 % zo zdaniteľného príjmu. Takto vypočítané výdavky (náklady) je možné ešte zvýšiť o zaplatené poistné a príspevky do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne. Výhodou takto vypočítaných paušálnych výdavkov je, že ich paušálnu výšku stanovenú v zákone daňovník nemusí nijako dokladovať.

Poznámka: V prípade, že poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach, toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. (Napr. nedoplatok v zdravotnej poisťovni za zdaňovacie obdobie 2011 vyrovnaný v roku 2012 bude vo výdavkoch uznaný v roku 2012)

O možnosti znižovať základ dane z príjmov paušálnymi výdavkami hovorí § 6, ods. 10 zákona o dani z príjmov. V ňom sa uvádza, že iba daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH, alebo daňovník, ktorý sa stal platiteľom v priebehu aktuálneho zdaňovacieho obdobia, za ktoré vyčísľuje základ dane, má možnosť uplatňovať paušálne výdavky.

Kto si môže uplatniť paušálne výdavky v roku 2020, ich výšku a ako ich vypočítať nájdete v článku Paušálne výdavky v roku 2020.

Zmeny týkajúce sa paušálnych výdavkov v roku 2013 v porovnaní s rokom 2012

 • Zatiaľ čo v roku 2012 výška paušálnych daňovo uznaných výdavkov bola ohraničená iba percentom z príjmov, v roku 2013 sú ohraničené aj absolútnou hodnotou v maximálnej výške 5040 € ročne. V prípade, že daňovník podniká, vykonáva inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo poberá príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu iba časť zdaňovacieho obdobia, za mesiace, v ktorých takýmito činnosťami dosiahol príjmy, uplatňuje paušálne výdavky maximálne do výšky 420 € mesačne (zahrňujúc mesiace, v ktorom podnikanie, iná samostatná zárobková činnosť alebo príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu začnú a skončia).

Pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva ostáva výška paušálnych výdavkov vo výške 25 % z takto dosiahnutých príjmov najviac do výšky 5 040 eur ročne.

 • Ďalšia zmena v zákone o dani z príjmov hovoriaca o paušálnych výdavkov sa dotýka daňovníkov, ktorí dosahujú príjmy z prenájmu. Tieto príjmy nebudú môcť byť znižované v roku 2013 paušálnymi výdavkami. Prenajímatelia môžu uplatniť už iba preukázateľné výdavky, či už formou evidencie o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach alebo vedením účtovníctva.

Pod príjmami z prenájmu rozumieme príjmy z prenájmu nehnuteľností vrátane príjmov z prenájmu hnuteľných vecí, ktoré sa prenajímajú ako príslušenstvo nehnuteľnosti. Táto činnosť nebude podnikaním ani závislou činnosťou.

Príjem z prenájmu nehnuteľnosti patrí vždy do príjmov § 6 zákona o dani z príjmov. Ak ide o „holý prenájom“, kedy prenajímateľ neposkytuje ďalšie služby (napr. upratovanie), pôjde o príjem z prenájmu, naopak, ak ide o prenájom s ďalšími službami - tzv. službami hotelového typu, na ktorý musí mať prenajímateľ živnostenské oprávnenie, pôjde o príjem z podnikania alebo príjem z inej samostatnej zárobkovej činnosti.

 • Štvrtá zmena sa týka autorov, ktorí prispievajú do novín, časopisov, rozhlasu alebo televízie. Od roku 2013 bude na ich rozhodnutí, či uprednostnia honorár už zdanený zrážkovou daňou alebo honorár v celkovej výške s možnosťou uplatnenia skutočných/paušálnych výdavkov a povinnosťou odviesť odvody do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne. Odvod do literárneho fondu bude potrebné zaplatiť vo všetkých vyššie uvedených prípadoch.
 • Poslednou zmenou týkajúcou sa paušálnych výdavkov sa zrušuje možnosť uplatniť akékoľvek výdavky nerezidentom SR, ktorí na území SR vykonávajú činnosť umelca alebo športovca- daň im bude teda zrazená z hrubých príjmov. Až po skončení zdaňovacieho obdobia budú mať možnosť takíto daňovníci uplatniť vo svojom daňovom priznaní paušálne výdavky alebo preukázateľné výdavky.

Pre uplatňovanie paušálnych výdavkov je kľúčové vedieť, že zákon o dani z príjmov delí príjmy patriace do § 6 tohto zákona na aktívne a pasívne. Aktívnym príjmom je príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1,2) a pasívnym príjmom je príjem z prenájmu a príjem z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 3,4). Medzi aktívne príjmy patria napríklad príjmy zo živnosti.

Poznámka: Odvody je povinný daňovník odvádzať z aktívnych príjmov; v prípade, že:

 • uplatňuje výdavky preukázateľným spôsobom- sú súčasťou týchto výdavkov
 • uplatňuje paušálne výdavky- odvody sa pripočítajú k týmto %-tom učeným výdavkom.

Daňovú stratu je možné v ďalších rokoch umoriť, keď už daňovník dosahuje základ dane, len z príjmov aktívnych.

Príklady na aktívne a pasívne príjmy

 • Daňovník, ktorý dosiahol príjem na základe zmluvy o vytvorení diela podľa autorského zákona, bude o tomto príjme uvažovať ako o príjme, ktorý zaradí medzi svoje aktívne príjmy. Avšak daňovník, ktorý dosiahol príjem na základe licenčnej zmluvy o použití už vytvoreného diela, bude tento príjem považovať za príjem pasívny.
 • Daňovník, ktorý podniká v oblasti sprostredkovania tovaru sa rozhodol kúpiť byt, s úmyslom ho prenajímať. Byt je súčasťou obchodného majetku. Požiada o živnostenské oprávnenie, ktoré mu umožňuje prenajímať nehnuteľnosti i s poskytovaním iných ako základných služieb. Preto príjem plynúci z tohto prenájmu je súčasťou podnikania. Príjem z takéhoto prenájmu bude teda príjmom aktívnym. Avšak príjem z prenájmu môže byť aj príjmom pasívnym (§6 ods. 3 zákona o dani z príjmov). Napríklad keď rodina prenajme na 1 rok svoju garáž hudobnej skupine. Takáto nehnuteľnosť je ich osobným majetkom, preto nemôže byť príjem plynúci z jej prenájmu aktívnym príjmom, ako to bolo v predchádzajúcom príklade.

V prípade, že sa daňovník rozhodne pre uplatnenie paušálnych výdavkov na príjmy z podnikania, túto metódu je zo zákona povinný použiť aj pri ostatných príjmoch, ktoré sú zaradené do aktívnych príjmov § 6. Rovnako to platí aj na príjmy zaradené v pasívnych príjmoch. Zákon ale nezakazuje použitie kombinácie týchto metód. V zmysle zákona o dani z príjmov môže daňovník na aktívne príjmy § 6 zvoliť preukázateľné výdavky a na príjmy pasívne paušálne výdavky (alebo naopak).

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na rôzne situácie, druhy príjmov a možnosti uplatňovania paušálnych výdavkov

Daňovník A vykonáva služby s vysokou pridanou hodnotou bez zamestnancov, ktoré vyžadujú minimálne externé vstupy, ale veľa vlastnej práce. Pri tvorení predajnej ceny má vysokú maržu (poradenská činnosť,samostatný účtovník,novinár,tlmočník...). V jeho prípade bude pravdepodobne výhodnejšie, keď sa rozhodne pre uplatňovanie paušálnych výdavkov, pretože prevyšujú jeho skutočné výdavky (mobilný telefón, školenia, softvér...). V roku 2012 na vyčíslenie čiastkového základu dane od svojich príjmov odpočíta 40% z týchto príjmov a zaplatené odvody. V roku 2013 uplatní rovnako paušálne výdavky vo výške 40% z týchto príjmov, ale už len do výšky 5040 €, ak podnikal celé zdaňovacie obdobie; ak podnikal len časť zdaňovacieho obdobia, uplatní 420 € za každý mesiac, v ktorom vykonával túto činnosť.

Príklad na porovnanie uplatňovania skutočných a paušálnych výdavkov

Daňovník podniká na základe živnostenského oprávnenia v oblasti vedenia účtovníctva. V nasledujúcej tabuľke je na základe jeho príjmov a skutočných výdavkov vyčíslená daňová povinnosť. V ďaľšej tabuľke je daň vyčíslená pri uplatnení paušálnych výdavkov. Na základe predchádzajúceho daňového priznania môže tento daňovník platiť minimálne odvody do Sociálnej aj príslušnej zdravotnej poisťovne.

Uplatňovanie skutočných výdavkov v roku 2012 a 2013

  rok 2012 rok 2013
príjmy 10 800 € 10 800 €
odvody do poisťovní 1 351,92 € + 570,96 € 1 563,24 € + 660,24 €
telefón a internet 500 € 500 €
softvér 400 € 400 €
školenia 360 € 360 €
preukázateľné (skutočné) výdavky a odvody spolu 3 182,88 € 3 483,48 €
čiastkový základ dane z podnikania 7 617,12 € 7 316,52 €
nezdaniteľná časť na daňovníka 3 644,74 € 3 735,94 €
daňová povinnosť 754,75 € 680,31 €

Uplatňovanie paušálnych výdavkov v roku 2012 a 2013

  rok 2012 rok 2013
príjmy 10 800 € 10 800 €
odvody do poisťovní 1 351,92 € + 570,96 € 1 563,24 € + 660,24 €
paušálne výdavky 4 320 € 4 320 € (4 320 € vyhovuje maximálnej hranici paušálnych výdavkov 5 040 €)
paušálne výdavky navýšené o zaplatené poistné 6 242,88 € 6 543,48 €
čiastkový základ dane pri uplatnení paušálnych výdavkov 4 557,12 € 4 256,52 €
nezdaniteľná časť na daňovníka 3 644,74 € 3 735,94 €
daňová povinnosť 173,35 € 98,91 €

Z tabuliek vyplýva, že v  roku 2012 aj v roku 2013 je v prípade tohto daňovníka výhodnejšie pri vyčísľovaní čiastkového základu dane uplatniť paušálne výdavky.

Poznámka: Schválené zmeny v paušálnych výdavkoch sa budú dotýkať najmä daňovníkov s príjmami vyššími ako približne 12 600 € ročne. 

Daňovník B vykonáva služby náročné na externé vstupy, zamestnancov (napríklad reštauračné/hotelové služby...). V jeho prípade sú skutočné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov z podnikania (nájomné, mzdové náklady...) prevyšujúce sumu paušálnych výdavkov, a preto pravdepodobne uprednostní sumu skutočných výdavkov v roku 2012 aj v roku 2013.

Daňovník C podniká v obchode (maloobchod/ veľkoobchod...). V jeho prípade zrejme tiež bude platiť nižšiu daň, ak preukáže skutočné výdavky, lebo jeho činnosť je vysoko nákladová a má väčšinou nižšie marže.

Prečítajte si tiež

Daňovník D je slovenským daňovým rezidentom a je autorom knižnej publikácie, ktorá má pridelené ISBN. V takomto prípade autor dostane honorár vyplatený v celej výške od vydavateľa a je povinnosťou autora takýto príjem v daňovom priznaní zdaniť. V roku 2012 si môže takýto daňovník zvoliť, či využije možnosť paušálnych výdavkov alebo skutočne vynaložených. Od roku 2013 sa táto možnosť nemení. Môžeme teda predpokladať, že je výhodnejšie pre autora uplatniť paušálne výdavky, keďže väčšinou má minimum skutočných výdavkov.

Daňovník E je autor príspevkov do novín alebo časopisov, ktoré majú pridelené ISSN, dostane vyplatený honorár znížený o paušálne výdavky a následne zdanený zrážkovou daňou. Takto zdanený príjem sa považuje za daňovo vysporiadaný a neplatia sa z neho ani odvody.  Okrem zrážkovej dane však vydavateľ autorovi zrazí ešte odvod do literárneho fondu.

V roku 2013 nastane zmena, daňovník sa bude môcť rozhodnúť či chce dostať vyplatený:

 • zrážkou zdanený honorár po odpočítaní odvodu do literárneho fondu, z ktorého odvody do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne neplatí; daňová povinnosť sa považuje za vysporiadanú (variant A)
 • honorár v celkovej výške a sám si daňovú povinnosť vysporiada na konci zdaňovacieho obdobia uplatnením skutočných alebo paušálnych výdavkov, ktorých súčasťou je povinný odvod do literárneho fondu. V takomto prípade vstupuje tento príjem do vymeriavacieho základu na odvody do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne (variant B). Podmienkou je včasné uzavretia písomnej dohody s vydavateľom.

Daňovník prispieval článkami do odborného periodika. V roku 2012 dostal honorár, ktorý je už daňovo vysporiadaný. V roku 2013 má viacero možností ako postupovať pri zdaňovaní takéhoto príjmu. Potrebné údaje sú v nižšie uvedených tabuľkách.

Zdaňovanie autorských honorárov do novín alebo časopisov v rokoch 2012 a 2013

  rok 2012
hrubý honorár 800 €
odvod do literárneho fondu 0,02 x 800 € = 16,00 €
paušálne výdavky 0,4 x 800 € = 320 €
zdanenie zrážkou 0,19 x 480 € = 91,20 €
daňovo vysporiadaný čistý príjem 692,80 €
  rok 2013 (variant A) rok 2013 (variant B)
hrubý honorár 800,00 € 800,00 €
odvod do literárneho fondu 0,02 x 800 € = 16,00 € 0,02 x 800 € = 16,00 €
zdanenie zrážkou 0,19 x 784 € = 148,96 € -
paušálne výdavky - 0,4 x 800 € = 320 €
ďalšie preukázateľné výdavky - 15,00 €
skutočné výdavky spolu - 31 €
daňovo vysporiadaný príjem 635,04 € -
čiastkový základ dane pri použití paušálnych výdavkov - 800 € - 320 € = 480,00 €  
čiastkový základ dane pri použití skutočných výdavkov - 800 € - 16 € - 15 € = 769,00 €

Pri variante B však treba poznamenať, že daňovníkovi zdaniteľný príjem vstúpi do vymeriavacieho základu pre odvody do  zdravotnej a Sociálnej poisťovne.

Daňovník F dosahuje príjem z prenájmu budovy. S touto budovou vznikajú daňovníkovi objektívne výdavky - výdavky na opravy, udržiavanie, investície meniace charakter budovy, daň z nehnuteľností, energie...Tieto skutočné výdavky prekračujú paušálne výdavky, preto daňovník v roku 2012 uprednostní túto možnosť. V roku 2013 daňovníkovi zákon už neponúka možnosť uplatniť paušálne výdavky, teda preukazovať skutočné výdavky mu zákon prikazuje.

Daňovník od februára do decembra prenajímal susedovi samostatne stojacu jednoposchodovú garáž s výmerou 15 m², ktorú má vo svojom osobnom vlastníctve v Podunajských Biskupiciach. Pozemok pod garážou je vo vlastníctve mestskej časti, ktorej daňovník neplatí žiadne poplatky. V tabuľke sú jeho skutočné aj paušálne náklady súvisiace s týmto príjmom.

Zdaňovanie príjmu z prenájmu budovy pri použití skutočných a paušálnych výdavkov v rokoch 2012 a 2013

  rok 2012 rok 2013
príjem z prenájmu 80 € x 11 mesiacov = 880,00 € 80 € x 11 mesiacov= 880,00 €
príjem vstupujúci do čiastkového základu dane 880 € - 500 € = 380,00 € 880 € - 500 € = 380,00 €
nové dvere 500,00 € 500,00 €
daň zo stavby 19,92 € 22,50 €
preukázateľné výdavky spolu (krátime koeficientom zníženia príjmov) 224,51 € 225,62 €
paušálne výdavky (krátime koeficientom zníženia príjmov) 0,4 x 380 = 152 € zákon nedovoľuje uplatniť paušálne výdavky

V roku 2012 je v prípade tohto daňovníka výhodnejšie pri vyčísľovaní čiastkového základu dane uplatniť skutočné (preukázateľné) výdavky. V roku 2013 musí čiastkový základ dane vyčísliť uplatnením skutočných výdavkov.     

Daňovník G dosahuje príjem z prenájmu pozemku, v súvislosti s ktorým mu vznikajú skutočné výdavky len v podobe dane z nehnuteľnosti, výdavky na priebežnú úpravu pozemku (pokosenie), príp. úrok z úveru. Existuje reálny predpoklad, že tieto výdavky budú nižšie ako paušálne, preto daňovník v roku 2012 ešte využije vyčísliť čiastkový základ dane prostredníctvom paušálnych výdavkov. V roku 2013 mu zákon takúto možnosť nedovoľuje, bude povinný preukazovať skutočné výdavky.

Daňovník celý rok prenajímal svoju záhradu o výmere 250 m², ktorú má v Podunajských Biskupiciach. V tabuľke sú jeho skutočné aj paušálne náklady súvisiace s týmto príjmom.

Zdaňovanie prenájmu pozemku pri použití skutočných a paušálnych výdavkov v rokoch 2012 a 2013

  rok 2012 rok 2013
príjem z prenájmu 100 € x 12 mesiacov = 1 200,00 € 100 € x 12 mesiacov = 1 200,00 €
príjem vstupujúci do čiastkového základu dane 1200 € - 500 € = 700,00 € 1200 € - 500 € = 700,00 €
daň za pozemku 250 m² x 5,97 x 1 % = 14,925 € 250 m² x 5,97 x 1 % = 14,925 €
poplatky (úžitková voda, odvoz smetí...) 120,00 € 120,00 €
preukázateľné výdavky spolu 78,72 € 78,72 €
paušálne výdavky (krátime koeficientom zníženia príjmov) 0,4 x 700 = 280,00 € zákon nedovoľuje uplatniť paušálne výdavky

V roku 2012 je v prípade tohto daňovníka výhodnejšie pri vyčísľovaní čiastkového základu dane uplatniť paušálne výdavky. V roku 2013 takúto možnosť daňovník nemá, preto bude príjem z prenájmu pri vyčísľovaní základu dane znižovať skutočnými výdavkami.

V prípade, že príjem z prenájmu spolu s príjmom z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí nepresahuje v zdaňovacom období 500 €, takéto príjmy sú oslobodené od dane. Príjmy presahujúce sumu 500 € ročne sa najskôr znížia o týchto 500 € a takto vzniknutý rozdiel vstupuje do základu dane. Daňovník je potom povinný krátiť aj svoje skutočné alebo paušálne výdavky pomerom príjmy znížené o oslobodenú časť/ celkové príjmy, tzv. koeficientom zníženia príjmov. 

Kedy sa oplatia skutočné a kedy paušálne výdavky   

Záverom možno všeobecne vyhodnotiť, kedy je vhodné paušálne výdavky uplatňovať. Je ale nutné mať na zreteli, že takéto rozhodnutie je potrebné robiť každé zdaňovacie obdobie a pre každého daňovníka individuálne.

Skupiny daňovníkov, pre ktorých paušálne výdavky sú pravdepodobne výhodnejšie ako skutočné výdavky:

 • Podnikatelia, samostatne zárobkovo činné osoby, ktorí nemajú vysoké náklady a ich skutočné výdavky neprevyšujú paušálne výdavky podľa aktuálne platnej legislatívy (napr. daňoví poradcovia, účtovníci, tlmočníci, príbuzné činnosti vykonávané samostatne z domu);
 • Ľudia pracujúci na živnosť (ich náklady tvoria poistné, stravné);
 • Daňovníci, ktorí sa chcú vyhnúť vedeniu účtovníctva alebo daňovej evidencie a s tým súvisiacich vyšších výdavkov (na účtovníka); odkladaniu všetkých dokladov. Povinnosť evidovať príjmy v časovom slede, zásoby a pohľadávky daňovníkovi ostáva;
 • Daňovníci, ktorí sa chcú vyhnúť dodatočnému vyrubeniu dane alebo pokutám na základe daňovej kontroly z titulu nesprávneho vedenia účtovníctva.

Skupiny daňovníkov, pre ktorých sú skutočné výdavky pravdepodobne výhodnejšie:

 • Podnikatelia, samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých preukázateľné výdavky sú vyššie ako aktuálne paušálne výdavky (napr. reštauračné, hotelové služby, maloobchod, veľkoobchod, výrobné prevádzky...)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Daňové výdavky živnostníka v praxi

Aké výdavky možno u živnostníka považovať za daňovo uznateľné? V akej výške si môže uplatniť výdavky na stravné či znížiť svoj základ dane o výdavky prislúchajúce k automobilu?

Paušálne výdavky v roku 2023

Čo sú to paušálne výdavky? Aké podmienky musí fyzická osoba – podnikateľ splniť, aby si mohol v roku 2023 uplatniť paušálne výdavky? Aká je ich výška a komu sa oplatia?

Daňové priznanie a paušálne výdavky za rok 2022

Ako postupovať pri vyplnení daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B za rok 2022 pri uplatnení paušálnych výdavkov? Praktický postup nielen pre živnostníkov a vyplnené vzorové daňové priznanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky