Porušenie zákazu fajčenia - následky

Na ktorých miestach platí zákaz fajčenia? Aké povinnosti má podnikateľ a čo mu hrozí za porušenie tohto zákazu?

Fajčenie predstavuje rizikový faktor, ktorý poškodzuje zdravie. Vzhľadom na to, že väčšina obyvateľov Slovenska sú nefajčiari, legislatíva ich chráni pred účinkami a vplyvom pasívneho (nedobrovoľného) fajčenia.

Kde všade platí zákaz fajčenia?

Na ochranu ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu nachádzajúceho sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie, zákon o ochrane nefajčiarov (tzv. antifajčiarsky zákon) vo všeobecnosti zakazuje fajčenie na týchto miestach:

 • na verejných letiskách, v dráhových vozidlách verejnej osobnej dopravy, vo vozidlách osobnej dopravy, v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť,
 • v zdravotníckych zariadeniach (okrem fajčiarní, ktoré sú vyhradené na psychiatrických oddeleniach),
 • v základných školách, v stredných školách a v školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk, vo vysokých školách a v študentských domovoch,
 • v zariadeniach sociálnych služieb (okrem fajčiarní) a v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo,
 • v divadlách, kinách, na výstaviskách, v múzeách, galériách a iných kultúrnych zariadeniach, v športových zariadeniach a v predajniach,
 • v úradných budovách (okrem fajčiarní),
 • v obchodných domoch – napr. v nákupných centrách (okrem priestorov, ktoré sú stavebne oddelené tak, aby škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, neprenikali do verejne prístupných priestorov a neznečisťovali verejne prístupné priestory),
 • v zariadeniach spoločného stravovania – napr. v reštauráciách, jedálňach (okrem tých, ktoré majú pre nefajčiarov vyhradených najmenej 50 % z plochy, ktorá je stavebne oddelená od časti pre fajčiarov tak, aby do priestoru vyhradeného pre nefajčiarov neprenikali škodlivé látky z tabakových výrobkov alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak, pričom priestor pre nefajčiarov musí byť umiestnený pri vstupe do zariadenia),
 • v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia slobody.

Takže jasným zadefinovaním miest, v ktorých je fajčenie zakázané, je zabezpečená ochrana nefajčiarov. Obec, resp. mesto však môže obmedziť alebo zakázať fajčenie aj na iných verejne prístupných miestach. Pokiaľ ide o zákaz fajčenia na pracovisku, ten ustanovuje osobitný predpis (zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).

Aké sú povinnosti podnikateľa v súvislosti so zákazom fajčenia?

V súvislosti s ustanoveným zákazom fajčenia podľa zákona o ochrane nefajčiarov je fyzická osoba-podnikateľ (napr. živnostník) a právnická osoba (napr. s.r.o.) povinná:

 • utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov pred vplyvom škodlivých látok z tabakových výrobkov alebo z ich dymu a dechtu alebo z výrobkov, ktoré sú určené na fajčenie a neobsahujú tabak,
 • zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení.

Podnikateľ, ktorý prevádzkuje zariadenie, v ktorom je zakázané fajčiť (napr. kaviareň), je tiež povinný upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia, a to bezpečnostným a zdravotným označením, ktoré musí byť umiestnené na viditeľnom mieste (piktogramom podľa nariadenia vlády SR o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci).

Okrem toho musí byť v priestoroch, kde je zákaz fajčenia, na viditeľnom mieste umiestnený oznam s informáciou, kde a na ktorých kontrolných orgánoch je možné podať oznámenie o porušovaní tohto zákazu. Tým má byť zlepšená informovanosť verejnosti.  Za účelom skvalitnenia podnikateľského prostredia Ministerstvo hospodárstva SR v júni 2020, v rámci prvého podnikateľského kilečka, hovorilo o zrušení viacerých povinností, vrátane povinnosti mať v prevádzkach yylepenú nálepku označujúcu zákaz fajčenia. Nakoniec však zrušenie tejto povinnosti nebolo súčasťou schváleného balíka opatrení, teda naďalej platí.   

Čiže, v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov musí byť uzavretý verejne prístupný priestor (teda aj vrátane všetkých druhov predajní) označený:

 • bezpečnostným a zdravotným označením o zákaze fajčenia (piktogramom) a
 • oznamom s informáciou o kontrolných orgánoch.

Ak je podnikateľ súčasne aj zamestnávateľom (t. j. zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu), a na jeho pracovisku pracuje aspoň jeden nefajčiar, je zároveň povinný vydať zákaz fajčenia na pracovisku platiaci pre jeho zamestnancov a zabezpečiť dodržiavanie tohto zákazu (napr. zamestnávateľ musí vydať takýto zákaz formou internej smernice, ak v jeho reštaurácii pracuje v pracovnom pomere kuchár, ktorý je nefajčiarom).

Kto kontroluje dodržiavanie zákazu fajčenia v prevádzkach?

Kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o ochrane nefajčiarov vykonávajú viaceré kontrolné orgány, napr. Slovenská obchodná inšpekcia, obec, Policajný zbor a iné.

Avšak kontrolu dodržiavania zákazu fajčenia vykonávajú predovšetkým orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, tzv. orgány verejného zdravotníctva – Úrad verejného zdravotníctva SR a príslušné regionálne úrady.   

Regionálne úrady verejného zdravotníctva kontrolujú dodržiavanie zákazu fajčenia na rôznych miestach, napr. v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, v reštauráciách, soláriách, kinách či múzeách, ale aj v školách. 

Článok pokračuje pod reklamou

Aké sankcie hrozia za porušenie zákazu fajčenia v prevádzkach?

Ak podnikateľ nezabezpečí dodržiavanie zákazu fajčenia (napr. v predajni s oblečením), orgán verejného zdravotníctva mu pri zistení tohto porušenia uloží pokutu v rozsahu od 500 eur až do 15 000 eur. 

Pri ukladaní pokuty pritom prihliadne na závažnosť porušenia, čas trvania a vzniknuté alebo hroziace škodlivé následky na zdravie. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu a príslušný orgán ich môže uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď zistil porušenie zákazu, no najneskôr do piatich rokov odo dňa, keď bol zákaz porušený. 

Osoba, ktorá poruší zákaz fajčenia v prevádzke, sa dopustí priestupku (napr. keď hosť si zapáli cigaretu v reštaurácii, kde je zákaz fajčenia alebo keď čakajúci začne fajčiť na zastávke MHD),. Za takýto priestupok je podľa zákona možné uložiť pokutu do 331 eur. Priestupky prejednávajú orgány verejného zdravotníctva, avšak v blokovom konaní ich môžu prejednávať aj iné orgány (napr. obce, Slovenská obchodná inšpekcia či Policajný zbor). 

Kto kontroluje porušenie zákazu fajčenia na pracovisku a aké sankcie hrozia?

Kontrolu dodržiavania predpisov BOZP vykonávajú príslušné inšpektoráty práce. Ak zistia, že zamestnávateľ porušil povinnosť vydať na pracovisku zákaz fajčenia, môžu mu uložiť pokutu až do výšky 100 000 eur.     

V prípade, že zamestnanec porušil zákaz fajčenia na pracovisku, zamestnávateľ môže voči nemu vyvodiť dôsledky v zmysle Zákonníka práce, t. j. môže to vyhodnotiť ako závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny (v závislosti od konkrétnych okolností). Zamestnávateľ spravidla postupuje podľa internej smernice, v ktorej má určený jednotný postup pri posudzovaní porušenia tohto zákazu, vrátane vyvodzovania postihov pre zamestnanca (napr. písomné upozornenie zamestnanca na porušenie zákazu).

Stručný prehľad o zákaze fajčenia na príklade podniku

Reštaurácia ako prevádzka Reštaurácia ako pracovisko
povinnosti podnikateľa
 • utvárať podmienky na zabezpečenie ochrany nefajčiarov
 • zabezpečovať dodržiavanie zákazov a obmedzení
 • upozorniť verejnosť na zákaz fajčenia (piktogram + informácia o kontrolných orgánoch)
 • povinnosti zamestnávateľa
 • vydať na pracovisku zákaz fajčenia (ak tam pracuje nefajčiar)
 • zabezpečovať dodržiavanie tohto zákazu
 • sankcie pre podnikateľa pokuta od 500 eur až do 15 000 eur, ak nezabezpečí dodržiavanie zákazu fajčenia – ukladá orgán verejného zdravotníctva sankcie pre zamestnávateľa pokuta do 100 000 eur, ak nevydá na pracovisku zákaz fajčenia
  sankcie pre hosťa pokuta do 331 eur, ak poruší zákaz fajčenia – ukladá orgán verejného zdravotníctva sankcie pre zamestnanca porušenie zákazu fajčenia môže byť porušením pracovnej disciplíny, za ktoré môže zamestnávateľ vyvodiť postih (napr. písomné upozornenie, výpoveď)

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

  Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

  Požiar fotovoltiky na firme alebo dome: ako mu predísť?

  Ako požiarnu ochranu fotovoltických panelov rieši legislatíva, na čo treba dbať pri inštalácii a ako postupovať v prípade vzniku požiaru? Tipy a rady odborníkov z praxe.

  Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

  Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

  Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

  Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky