Stiahnutie výpovede (vzor odvolania výpovede)

Ak zamestnanec či zamestnávateľ dá výpoveď, stále si to môže rozmyslieť a vziať ju späť. Za akých podmienok? Dôležité informácie a vzor odvolania výpovede.

Ukončenie pracovného pomeru

Pracovný pomer možno ukončiť dohodou, výpoveďou, okamžitým skončením či skončením v skúšobnej dobe. Hoci Zákonník práce je vo veciach dodržiavania pravidiel ukončenia pracovného pomeru prísny, ponecháva zamestnávateľovi ako aj zamestnancovi priestor na to, aby si svoj krok smerujúci k ukončeniu pracovného pomeru mohli ešte rozmyslieť.

Na to, aby bolo možné zabrániť ukončeniu pracovného pomeru, musí existovať časový priestor, v ktorom je možné odvolanie takéhoto ukončenia realizovať. Preto je potrebné si uvedomiť, aké následky jednotlivé spôsoby ukončenia pracovného pomeru spôsobujú, resp. kedy ich spôsobujú.

V prípade dohody medzi zamestnancom a zamestnávateľom pracovný pomer končí dňom, ktorý si zmluvné strany dohodnú v písomnej dohode. Pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe spravidla platí, že k jeho ukončeniu dochádza okamžite spolu s doručením oznámenia, no môže i neskôr, ale stále počas plynutia skúšobnej doby. Okamžité skončenie pracovného pomeru, ako najprísnejšia forma výpovede, nazývané aj tzv. hodinová výpoveď, veľmi neumožňuje rozmyslenie si takéhoto kroku. Najbežnejšie preto odvolanie výpovede prichádza do úvahy práve v takom prípade, ak pracovný pomer končí podaním písomnej výpovede či už zo strany zamestnávateľa alebo zo strany zamestnanca.

Odvolanie (stiahnutie) výpovede

Jedným z následkov podanej výpovede je plynutie výpovednej doby, ktorá je najmenej jeden mesiac v závislosti od dĺžky trvania pracovného pomeru. Zamestnancovi i zamestnávateľovi tento čas umožňuje ukončenie pracovného pomeru si rozmyslieť a podanú výpoveď stiahnuť. Pritom do úvahy prichádzajú dve situácie.

  1. Pokiaľ ešte výpoveď nebola druhej strane doručená. Ak by napríklad zamestnanec zaslal výpoveď z pracovného pomeru zamestnávateľovi poštou, no medzičasom by si ukončenia svojho pôsobenia v práci rozmyslel a skôr, ako by bola jeho výpoveď zamestnávateľovi doručená, by mu osobne na pracovisku predložil späťvzatie výpovede, na podanú výpoveď by sa hľadelo, ako keby ani nebola podaná.  Z uvedeného vyplýva, že ak strana, ktorá výpoveď dala, ju vezme späť skôr, ako bude výpoveď druhej strane doručená, de facto ju anuluje a pracovný pomer bude aj naďalej bez zmeny pokračovať.
  2. Druhou možnosťou je rozhodnúť sa o stiahnutí výpovede až po tom, ako bola druhej strane doručená. Zákonník práce právo odvolať podanú výpoveď priamo upravuje, avšak v danom prípade za podmienky, že druhá strana bude so stiahnutím výpovede súhlasiť. Odvolanie výpovede je v takom prípade nevyhnutné urobiť, rovnako ako výpoveď, v písomnej forme. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností je vhodné na odvolanie výpovede priamo uviesť kolonku, kde druhá strana potvrdí, či s takýmto stiahnutím podanej výpovede súhlasí alebo nesúhlasí.

Stiahnuť výpoveď zamestnanca doručenú zamestnávateľovi nemožno bez jeho súhlasu.

Druhá strana, pričom nezáleží, či ide o zamestnanca alebo o zamestnávateľa, však nemusí nutne s odvolaním výpovede súhlasiť. Svoje rozhodnutie ani nemusí žiadnym spôsobom odôvodniť. Pokiaľ by nastala daná situácia, skončí sa pracovný pomer uplynutím výpovednej doby.

Stiahnutie oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Na to, aby pracovný pomer v skúšobnej dobe skončil spravidla stačí, pokiaľ bude druhej strane doručené oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe, ktoré jej bude ešte počas plynutia skúšobnej doby aj doručené. Ak po doručení oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe do jej konca ešte zostáva nejaký čas, je tu i priestor na stiahnutie svojho oznámenia. Pravidlá na odvolanie oznámenia sú  v zásade rovnaké ako pri stiahnutí výpovede.

Článok pokračuje pod reklamou

Odvolanie dohody o skončení pracovného pomeru

Hoci Zákonník práce osobitne neupravuje právo na odvolanie dohody o skončení pracovného pomeru, už z charakteru daného právneho úkonu je zrejmé, že rovnako, ako sa zamestnávateľ so zamestnancom môžu dohodnúť, že pracovný pomer medzi nimi zanikne k určitému dátumu, môžu sa pred uplynutím tohto dátumu dohodnúť, že pracovný pomer bude trvať aj naďalej. V zásade by stačilo, aby obaja pred sebou roztrhali rovnopisy dohody o skončení pracovného pomeru. Rovnakým spôsobom by v podstate mohol tak zamestnávateľ ako i zamestnanec vyjadriť svoj súhlas s odvolaním výpovede, t. j. fyzicky ju roztrhať, čím by úplne zanikla.

Odvolanie neplatného skončenia pracovného pomeru

Prečítajte si tiež

Stiahnutie výpovede môže pre zamestnanca i zamestnávateľa predstavovať i cestu k zabráneniu súdneho konania o určenie neplatnosti výpovede či skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Napríklad ak zamestnávateľ skončí so zamestnancom pracovný pomer v skúšobnej dobe, avšak  oznámenie zamestnancovi nedoručí včas, t. j. ešte počas plynutia skúšobnej doby, takéto skončenie pracovného pomeru bude možné označiť za neplatné. Aby sa vyhol súdnemu konaniu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe môže, a to bezodkladne, zaslať zamestnancovi oznámenie o stiahnutí predmetnej výpovede. Pritom je dôvodné odporúčať, aby v takomto stiahnutí oznámenia zamestnávateľ priamo uviedol výzvu, aby zamestnanec nastúpil do zamestnania. Ak by zamestnanec v danom prípade uviedol, že s odvolaním oznámenia nesúhlasí, nebude môcť očakávať úspech v prípade, ak by podal žalobu o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Podľa ust. § 79 ods. 1 Zákonníka práce totiž, aby bol zamestnanec v danom prípade úspešný na súde, musel by práve vyhlásiť, že trvá na ďalšom zamestnávaní. Rovnako to platí aj pokiaľ ide o iné formy neplatného skončenia pracovného pomeru. 

Ako má vyzerať stiahnutie výpovede v písomnej forme, nájdete vo vzore odvolania výpovede.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Paulína Vargicová
Paulína Vargicová

Absolventka Právnickej fakulty UK s dlhoročnou advokátskou praxou najmä v oblasti civilného práva a vymáhania pohľadávok, autorka monografie Zodpovednosť za vady, ktorá pravidelne publikuje aj odborné články. V súčasnosti pôsobí v oblasti verejného obstarávania.


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky