Výpoveď v skúšobnej dobe (vzor oznámenia)

Aké pravidlá platia pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe a kedy je skončenie neplatné? Prinášame aj vzor oznámenia pri tomto skončení pracovného pomeru.

Skúšobná doba

Pri vzniku pracovného pomeru je spravidla súčasťou pracovnej zmluvy aj ustanovenie upravujúce dĺžku trvania skúšobnej doby. Hovoríme spravidla, pretože zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) povinnosť vždy dohodnúť skúšobnú dobu zamestnávateľovi neukladá. Ani dĺžka trvania skúšobnej doby nie je upravená striktne, Zákonník práce zamestnávateľa limituje len jej hornou hranicou. Maximálne možno skúšobnú dobu dohodnúť v dĺžke 3 mesiacov, u niektorých vedúcich zamestnancov maximálne na 6 mesiacov, pričom vždy môže byť kratšia.

Pre platnosť dojednania skúšobnej doby sa vyžaduje jej písomná forma. Tá je splnená, pokiaľ sa ustanovenie o skúšobnej dobe nachádza priamo v pracovnej zmluve. Pracovná zmluva musí mať totiž vždy písomnú formu, nepostačuje ústna dohoda o podmienkach výkonu práce.

Zamestnanec a zamestnávateľ si skúšobnú dobu spravidla upravujú najmä preto, aby obe strany zistili, či im vzájomná spolupráca vyhovuje. Obdobie skúšobnej doby je totiž časom, v ktorom možno pracovný pomer ukončiť podstatne jednoduchším spôsobom, než pri bežnej výpovedi, pričom zaniká takmer okamžite. Napriek tomu i tu je potrebné mať na zreteli niektoré osobitosti, ako aj v iných prípadoch ukončenia pracovného pomeru, napr. počas PN a pod. Viac sa dočítate v článku Výpoveď počas PN a OČR.

Podmienky skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Na ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe postačí, ak, či už zamestnávateľ alebo zamestnanec druhej strane písomne oznámi, že ukončuje pracovný pomer. Takéto oznámenie nemusí bližšie obsahovať žiadne odôvodnenie.

Prečítajte si tiež

Z uvedeného pravidla však existuje výnimka. Zákonník práce poskytuje osobitnú ochranu tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacim ženám. V ich prípade nebude možné tak jednoducho ukončiť pracovný pomer ani v skúšobnej dobe, nakoľko zamestnávateľ má toto právo len vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s ich tehotenstvom alebo materstvom, a musí ho náležite písomne odôvodniť, inak by bolo neplatné. Pokiaľ však ide o zamestnanca, ten môže v skúšobnej dobe oznámiť ukončenie pracovného pomeru vždy bez udania dôvodu.

Kedy končí pracovný pomer vypovedaný v skúšobnej dobe?

Hoci sa zvykne všeobecne laicky používať pojem „výpoveď z pracovného pomeru v skúšobnej dobe“, v skutočnosti ide len o oznámenie, ktoré musí byť druhej strane riadne doručené. Aby bolo jasné, kedy pracovný pomer na základe tohto oznámenia skončil, je vhodné doručiť ho druhej strane najmenej 3 dni vopred. T. j. pracovný pomer skončí na tretí deň od doručenia oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe. Je však bežnou praxou, že k ukončeniu dochádza podstatne skôr, a to už v deň doručenia takéhoto oznámenia či už zamestnancovi alebo zamestnávateľovi, čím nadobúda charakter tzv. hodinovej výpovede. Zákonník práce spomínanú trojdňovú lehotu uvádza len ako odporučenie, nie však povinnosť.

Článok pokračuje pod reklamou

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe môže byť predmetom súdneho konania o určenie jeho neplatnosti. Zamestnanec i zamestnávateľ môžu takúto výpoveď napadnúť do dvoch mesiacov, od kedy mal pracovný pomer skončiť žalobou na súde, preto je potrebné si skôr, ako k doručeniu oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe druhej strane dôjde, dôležité skontrolovať niekoľko skutočností.

V prvom rade nemožno zabudnúť na to, že skúšobná doba sa vždy predlžuje o čas prekážok na strane zamestnanca.

Skúšobná doba sa predlžuje o prekážky na strane zamestnanca.

Pokiaľ napríklad zamestnanec v priebehu plynutia skúšobnej doby bude práceneschopný, po návrate do zamestnania sa jeho skúšobná doba predĺži o čas tejto práceneschopnosti. To platí aj pokiaľ ide o celodennú návštevu lekára či doprovod blízkej osoby k lekárovi a pod. Pred tým, ako dôjde k snahe o ukončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe, je potrebné si riadne prepočítať, či táto ešte vôbec trvá. Existujú prípady súdnej praxe, kedy sa zamestnávateľ alebo zamestnanec omeškali čo i len o deň. Súd potom rozhodol, že oznámenie o ukončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe je neplatné a pracovný pomer trvá.

Ďalšou podstatnou skutočnosťou je, že skúšobnú dobu nemožno dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na dobu určitú. Preto v takom prípade nemožno ani ukončiť pracovný pomer oznámením v skúšobnej dobe, to bude možné len pri prvej pracovnej zmluve na dobu určitú. Nemožno zabudnúť ani na ten fakt, že skúšobnú dobu nemožno  oznámením či dohodou predĺžiť.

Pripravili sme pre vás vzor oznámenia o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe na stiahnutie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kontrola počas PN: kto dáva podnet a ako sa o výsledku dozvie zamestnávateľ?

Čo znamená dodržiavať liečebný režim? Kedy možno ísť počas PN do obchodu mimo vychádzok? Kto môže žiadať o kontrolu a kedy sa zamestnávateľ dozvie výsledok?

Dohoda o vykonaní práce a dohoda o pracovnej činnosti v roku 2023

Sezónne či iné príležitostné práce možno vykonávať na základe dohôd mimo pracovného pomeru. Tieto majú svoje zákonné limity. Niektoré sa od 1.1.2023 menia.

Výpovedná doba a odstupné v roku 2023

Aké následky a nároky pre zamestnanca prináša výpoveď? Kedy skutočne končí pracovný pomer, aká je dĺžka výpovednej doby a koľko môže byť odstupné?

Odhlásenie zamestnávateľa zo Sociálnej, zdravotnej poisťovne a z daňového úradu

Ako má postupovať zamestnávateľ, ak ukončí pracovno-právny vzťah s posledným zamestnancom? Kedy musí odhlásiť seba ako zamestnávateľa zo zdravotnej poisťovne, Sociálnej poisťovne a z daňového úradu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky