Obchodné právo


Kedy musíme úradne osvedčiť (overiť) podpisy na valnom zhromaždení?

V ktorých prípadoch zákon vyžaduje, aby podpis v zápisnici z valného zhromaždenia bol úradne osvedčený (overený)?

Ako pripomienkovať zákony (právne predpisy) na portáli Slov-Lex

Na internetovej stránke Slov-Lex je od apríla 2016 spustený modul e-Legislatíva, v ktorom sa môže každý zapojiť do legislatívneho procesu a pripomienkovať pripravovanú legislatívu.

Úrok z omeškania alebo zmluvná pokuta?

Aký je rozdiel medzi úrokom a zmluvnou pokutou, kedy sa tieto sankcie používajú a aké sú ich špecifiká?

Aké doklady dokáže slovenský podnikateľ vybaviť na ambasáde v zahraničí

Ak sa nachádzate v zahraničí potrebujete vybaviť firemné záležitosti, niektoré úkony môžete zúradovať aj na zastupiteľskom úrade (ambasáde) Slovenskej republiky.

Spoločnosť je v kríze, ak má nízke alebo záporné vlastné imanie

Ako zistíte, či sa vaša firma nachádza v kríze a aké to môže mať pre ňu následky? Koľko spoločností na Slovensku je v kríze? Prečo by mal podnikateľ venovať pozornosť ukazovateľu vlastného imania?


Obsah pokračuje pod reklamou

Záporné vlastné imanie – kedy môže byť pre podnikateľa problém, ako ho zistiť a predchádzať mu

Záporné vlastné imanie môže byť pre každú obchodnú spoločnosť vážny problém, niekedy až existenčného charakteru, a u nás vo firme sa často stretávame s tým, že podnikatelia túto veličinu často nepoznajú a podceňujú. Ako zistíte záporné vlastné imanie a ako môžete jeho vzniku predchádzať?

Ako používať zmenky v praxi?

Prehľad informácií o tom, na čo a ako sa dajú používať zmenky.

Sankcie za nesprávne údaje v obchodnom registri

Čo podnikateľov hrozí, ak má v obchodnom registri neaktuálne či nesprávne uvedené údaje?

Aké sú výhody riešenia sporov v rozhodcovskom konaní (arbitráži)?

Porovnanie hlavných výhod rozhodcovského konania (arbitráže) oproti bežnému riešeniu sporov pred všeobecnými súdmi.

Užitočné doložky a dojednania v zmluvách medzi podnikateľmi

Prehľad často používaných doložiek a dojednaní v zmluvách medzi podnikateľmi.

Zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 1.1.2016

Od 1. januára 2016 nadobudlo účinnosť niekoľko dôležitých zmien upravujúcich postavenie podnikateľov – právnických osôb. Pozrite sa na ich prehľad.

Top 10 zákonov ovplyvňujúcich podnikanie sa mení čoraz častejšie

Po stabilite podnikateľského prostredia (legislatívneho prostredia) volajú podnikatelia, podnikateľské združenia aj investori. Politici ju sľubujú už roky, no realita hovorí niečo iné.

Zníženie poplatkov pre obchodný register od 1.1. 2016

Od roku 2016 dochádza k zníženiu deviatich z desiatich poplatkov vo veciach obchodného registra. Pokles súdnych poplatkov súvisiacich so zakladaním firiem je takmer desaťpercentný!

Kandidáti na Byrokratický nezmysel roka 2015 z oblasti obchodného práva

V oblasti obchodného práva existuje niekoľko nezmyselných povinností. Prečítajte si o tých z nich, ktoré sa tento rok prebojovali do prvej desiatky v súťaži Byrokratický nezmysel roka 2015.

Ako funguje register právnických osôb?

Od 1. novembra 2015 bol spustený register právnických osôb, ktorý v sebe združuje základné údaje o širokom okruhu subjektov. Ako ho možno v praxi používať?

Obchodný register v ČR

Podobne ako na Slovensku, aj v Českej republike sa obchodné spoločnosti a družstvá povinne zapisujú do obchodného registra (Obchodní rejstřík České republiky). Okrem toho možno na základe žiadosti do registra zapísať aj fyzické osoby.