Postup, poplatky, prílohy pri zápise rodného čísla do obchodného registra

Ako postupovať pri zápise identifikačných údajov do obchodného registra, koľko sa za zápis platí, aké prílohy si treba pripraviť a čo sa stane, ak firma nebude mať údaje zapísané do 30.9.2022?

Mnohé obchodné spoločnosti a družstvá momentálne riešia povinnosť zápisu identifikačných údajov (rodné číslo, dátum narodenia, IČO) do obchodného registra, ktorú majú do 30.9.2022. Prinášame preto odpovede na najčastejšie otázky. V článku sa dozviete:

  • koho sa povinnosť zápisu identifikačných údajov týka,
  • ako zistiť, či má firma zapísané všetky údaje (napr. o spoločníkoch),
  • či sa platí za zápis identifikačných údajov poplatok,
  • aký je postup pri zápise údajov do Obchodného registra Slovenskej republiky (ORSR),
  • aké prílohy si k zápisu treba pripraviť,
  • čo sa stane, ak firma nebude mať zapísané údaje v ORSR po 30.9.2022.

Koho sa povinnosť zápisu identifikačných údajov týka?

Všetkých obchodných spoločností a družstiev zaregistrovaných pred 1.10.2020. Tieto údaje musia mať doplnené tak spoločníci, konatelia a vedúci organizačných zložiek podnikov, ako aj prokuristi, členovia dozorných orgánov, likvidátori, správcovia na výkon nútenej správy a vedúci podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb. Ministerstvo spravodlivosti síce do 31.5.2022 automaticky dopĺňalo údaje o osobách, o ktorých totožnosti neboli pochybnosti, no v niektorých firmách došlo k doplneniu len časti údajov, alebo doplnené neboli vôbec. Tieto obchodné spoločnosti musia zápis identifikačných údajov riešiť.

Ako zistiť, či má firma zapísané všetky údaje (napr. o spoločníkoch)?

Overiť si to možno na stránke www.orsr.sk zadaním obchodného mena. Ak je pri niektorej z osôb piktogram s červeným krížikom, je potrebné doplniť jej identifikačné údaje. Podrobnosti približujeme v článku Doplnenie údajov do obchodného registra do 30. 9. 2022.

Platí sa za zápis identifikačných údajov poplatok?

Za podanie návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej spoločnosti, sa platí súdny poplatok 33 eur. Avšak, novela účinná od 1.12.2021 zaviedla možnosť podať samostatný návrh na zápis, ktorý sa týka len doplnenia identifikačných údajov, pričom tento zápis je bezplatný. Čiže od 1.12.2021 sa zápis rodných čísel spoločníkov, konateľov či štatutárov prostredníctvom firiem do ORSR nespoplatňuje.

Aký je postup pri zápise identifikačných údajov do ORSR?

Doplniť rodné čísla, dátumy narodení či IČO do obchodného registra môžu konatelia alebo poverené osoby, a to výlučne elektronickou formou. Podnikatelia môžu postupovať podľa videonávodu, ktorý sme pripravili a ktorý ich celým procesom prevedie krok po kroku (a obsahuje aj viaceré tipy právneho experta):

Ak si firmy na zápis netrúfajú alebo ide o zahraničné právnické osoby, pri ktorých môže byť zápis zložitejší, obrátiť sa môžu na právnych expertov či externé spoločnosti, ktoré sa zápisu venujú. V takom prípade je však potrebné počítať s poplatkom za vykonanie tejto služby (môže ísť o desiatky eur).

Aké prílohy si k zápisu údajov do ORSR treba pripraviť?

Zápis identifikačných údajov do obchodného registra si vyžaduje prípravu niekoľkých príloh. Prvou je zmenový formulár, ktorý treba vyplniť ešte pred podaním žiadosti. Ak zápis nevykonáva konateľ spoločnosti, je potrebné splnomocnenie. Vhodnou prílohou je tiež čestné vyhlásenie spoločnosti o správnosti identifikačných údajov spoločníka či konateľa. Tieto prílohy sa potom nahrávajú samostatne pri podaní elektronického návrhu na zápis údajov (na stránke www.slovensko.sk). 

Čo sa stane, ak firma nebude mať zapísané údaje v ORSR po 30.9.2022?

Aktualizácia k 30.9.2022: Vláda SR schválila nový novelizačný bod v rámci zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, ktorým sa navrhuje, aby fyzickým osobám oprávneným konať v mene zapísanej právnickej osoby, nebola ukladaná pokuta z dôvodu nesplnenia povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do Obchodného registra do 30. septembra 2022, len z dôvodu nesplnenia tohto termínu. Upustí sa aj od pokút uložených do účinnosti návrhu zákona. Tento návrh zákona však ešte bude prerokovaný v parlamente.

Spoločnostiam, ktoré túto povinnosť majú, no nebudú mať údaje zapísané v obchodnom registri po 30.9.2022, hrozí pokuta vo výške 3 310 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zmena firemných údajov od 1.6.2023: ovplyvní ich súdna mapa

Mnohí podnikatelia musia zmeniť údaje na faktúrach, webe, e-shope, či pečiatkach. Súdna mapa má zlepšiť fungovanie súdov, zatiaľ však prináša byrokratickú záťaž pre bratislavské a košické firmy.

Formulár A1 pre prácu v zahraničí možno vybaviť elektronicky

Od 15. mája 2023 možno požiadať o PD A1 aj prostredníctvom elektronického formulára. Ako postupovať v prípade vyslania zamestnancov či SZČO?

Nový zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.8.2023: prehľad zmien

Dlhšia lehota na vrátanie tovaru, zmeny v uvádzaní zliav, zníženie byrokratickej záťaže či nové zásady ukladania sankcií. Aké sú najzásadnejšie novinky?

Zmenu občianskeho preukazu už nebude potrebné hlásiť obchodnému registru

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zrušenie povinnosti zápisu dokladu totožnosti u konečných užívateľov výhod.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky