Výzva pre vymazané firmy z OR SR: do 3.12.2021 kontaktujte ministerstvo spravodlivosti

Niektoré firmy prekvapilo zistenie, že boli z obchodného registra uplynulý mesiac vymazané. Prečo sa tak stalo a čo majú podnikatelia robiť?

Aktualizácia k 13.12.2021: Ministerstvo spravodlivosti SR informovalo, že pre vymazané subjekty by mala okrem dodatočnej likvidácie, existovať aj iná možnosť. Touto možnosťou je obnovenie zápisu, ktoré spoločnostiam umožní riadne pokračovať v ich činnosti. Cez novelu Obchodného zákonníka, ktorú 8.12.2021 schválila vláda, sa preto navrhuje, aby spoločnosti po splnení stanovených podmienok, mohli podať na súd návrh, pričom výsledkom konania môže byť rozhodnutie súdu o obnovení zápisu pre tie spoločnosti, pre ktoré nesplnenie povinnosti premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro bol jediným dôvodom pre ich zrušenie. Podmienkami pre takéto obnovenie zápisu sú existencia majetku, odstránenie dôvodu, pre ktorý bola spoločnosť vymazaná a neexistencia prípadných ďalších dôvodov pre zrušenie spoločnosti. Z dôvodu právnej istoty sa však zároveň navrhuje, aby bola možnosť podania návrhu na začatie konania o obnovenie zápisu v obchodnom registri časovo limitovaná najneskôr do 31. januára 2022. 

Z obchodného registra boli vymazané niektoré firmy, na ministerstvo sa môžu obrátiť do 3.12.2021

Podnikatelia, ktorí sa domnievajú, že ich firmy boli minulý mesiac bezdôvodne vymazané z Obchodného registra SR, majú kontaktovať Ministerstvo spravodlivosti, ktoré v uplynulých mesiacoch spustilo čistenie OR SR. V nadväznosti na zmeny, ktoré priniesla novela Obchodného zákonníka od 1.10.2020, totiž boli z registra vymazané firmy, ktoré nemali splnené zákonné povinnosti, napr. zapísané základné imanie prepočítané na eurá.

Napriek pomerne dlhému obdobiu, odkedy sú zmeny platné a napriek tomu, že spoločnosti určené na výmaz boli ešte v marci 2021 zverejnené v Obchodnom vestníku, a tiež na webe ministerstva spravodlivosti, po vykonaní technického výmazu sa začali ozývať niektoré vymazané spoločnosti, s tým, že nevedeli o povinnosti, ktorej nesplnenie viedlo k ich výmazu.

Vzhľadom na uvedené, dáva ministerstvo spravodlivosti subjektom opätovne možnosť, aby ho bezodkladne kontaktovali v prípade, ak sa domnievajú, že nemali byť z obchodného registra vymazané. Pre tento účel bola zriadená e-mailová adresa: [email protected]. Zástupcovia dotknutých subjektov prostredníctvom nej môžu ministerstvo kontaktovať do 3. 12. 2021. MS SR následne situáciu vyhodnotí a bude informovať o ďalšom postupe.

Prečo došlo k vymazaniu firiem z obchodného registra?

Právny základ na vykonanie tohto výmazu vyplýva zo zákona č. 390/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetný zákon bol prijatý 22. októbra 2019 a nadobudol účinnosť, v časti týkajúcej sa výmazov, dňa 1. októbra 2020.

Zákonom č. 390/2019 Z. z. boli zapracované opatrenia na zlepšenie fungovania obchodného registra, ktoré boli schválené vládou Slovenskej republiky – uznesenie vlády č. 167 z 20. apríla 2018 – „efektívna oprava neaktuálnych údajov zapísaných v obchodnom registri a prijatie opatrení zameraných na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti“.

Po prijatí zákona č. 390/2019 Z. z., opatrenie zamerané na riešenie (výmaz) zapísaných osôb, ktoré vo vzťahu k obchodnému registru neplnia svoje zákonné povinnosti, bolo opätovne schválené vládou 21. júla 2021.

Cieľom bolo vyčistenie obchodného registra od zapísaných osôb, ktoré svojou podstatou nemajú byť v obchodnom registri zapísané, ako aj od nečinných „mŕtvych“ spoločností, ktoré si dlhodobo neplnili svoje povinnosti. Jednou z takých dlhodobo neplnených povinností, ktoré signalizovali nečinnú resp. tzv. „mŕtvu“ spoločnosť, bolo aj neprevedenie menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro. Táto povinnosť bola pre zapísané osoby zavedená ešte v roku 2009. V súlade s vyššie uvedenými ustanoveniami registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže z obchodného registra zapísané osoby, ktoré si nesplnili povinnosť premeny menovitej hodnoty vkladov a menovitej hodnoty základného imania zo slovenskej meny na euro podľa osobitných predpisov ani do 1. decembra 2020.

Registrový súd v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky vymaže tieto zapísané osoby z obchodného registra, avšak ak

  • voči zapísanej osobe prebieha konkurzné konanie; v takom prípade postupuje registrový súd podľa jeho výsledku,
  • osoba, ktorá preukáže právny záujem na likvidácii, navrhne ustanovenie likvidátora a zloží preddavok na likvidáciu v stanovenej lehote,
  • registrový súd na odôvodnený návrh zapísanej osoby podaný v 6-mesačnej lehote od zverejnenia zoznamu subjektov, ktoré môžu byť vymazané z obchodného registra v Obchodnom vestníku, rozhodne, že zapísaná osoba je uvedená v zozname nedôvodne.

Zdroj: Ministerstvo spravodlivosti SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?

Ako založiť s. r. o. u notára?

Aké zmeny a odkedy bude môcť zapísať do obchodného registra notár, ako bude proces prebiehať a koľko bude stáť? Podrobnosti priblížila členka Prezídia Notárskej komory SR Katarína Valová.

Zápis do obchodného registra od 1. 11. 2023

Od novembra 2023 môže zapisovať údaje do obchodného registra aj notár. Ako budú novinky fungovať v praxi?

Obchodný register v kocke

Súhrn informácií o obchodnom registri. Kto sa doň zapisuje? Ako vybaviť právne použiteľný výpis v slovenčine či v inom jazyku? S akými poplatkami počítať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky