Postup na podanie návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra do 30. 9. 2022

Ako postupovať pri podaní návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra do konca septembra 2022? Prinášame postup vo video návode krok za krokom pre s.r.o.

Aktualizácia k 30.9.2022: Vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v rámci neho nový novelizačný bod, ktorým sa navrhuje, aby fyzickým osobám oprávneným konať v mene zapísanej právnickej osoby, nebola ukladaná pokuta z dôvodu nesplnenia povinnosti podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov do Obchodného registra do 30. septembra 2022, len z dôvodu nesplnenia tohto termínu. Taktiež sa má upustiť od pokút uložených do účinnosti návrhu zákona (výlučne z dôvodu nesplnenia termínu 30. 9. 2022). Tento návrh zákona ešte čaká prerokovanie v parlamente.

Od októbra 2020 sa novelou zákona o obchodnom registri rozšírila povinnosť zapísať do obchodného registra niektoré osobné (identifikačné) údaje osôb, a to o dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je pridelené (napr. číslo občianskeho preukazu či pasu). Identifikačné údaje o zákonom ustanovených osobách (napr. spoločníkoch, konateľoch, prokuristoch) je potrebné doplniť do obchodného registra najneskôr do 30. 9. 2022.

Ak tieto údaje neboli zo strany Ministerstva spravodlivosti SR do 31. 5. 2022 doplnené automaticky, treba do 30. 9. 2022 podať samostatný návrh na zápis identifikačných údajov registrovému súdu. Či došlo k automatickému doplneniu sa dá overiť na webovej stránke obchodného registra - ak má zapísaná spoločnosť pri mene fyzickej osoby (napr. pri spoločníkovi) panáčika so zelenou fajkou, znamená to, že táto osoba má zapísané všetky identifikačné údaje. Naopak, ak údaje doplnené neboli, je pri mene fyzickej osoby červené X - vtedy je potrebné údaje doplniť.

Návrh na zápis identifikačných údajov sa podáva výlučne elektronickou formou cez elektronickú službu na portáli www.slovensko.sk prostredníctvom existujúceho (zmenového) formulára - „Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri“​ s tým, že ide o výlučné doplnenie identifikačných údajov. Podanie tohto návrhu je bezplatné.

Bližšie informácie nájdete v článku Povinný zápis rodného čísla alebo čísla občianskeho preukazu do obchodného registra bude bezplatný.

Podanie elektronického návrhu pozostáva z nasledovných krokov:

 1. Príprava a vyplnenie zmenového formulára
  1. Ide o povinnú prílohu zápisu, preto si ju pripravte ako prvú. Prostredníctvom tohto formulára doplníte chýbajúce údaje o spoločníkoch či konateľoch. Ak prikladáte aj splnomocnenie či čestné vyhlásenie, uvediete to v tomto formulári ako prílohu. Prílohy si uložíte na disk.

 2. Vyhľadanie a potvrdenie služby
  1. Na portáli www.slovensko.sk treba v pravej časti kliknúť na sekciu „Nájsť službu“. Po jej zobrazení stačí do časti vyhľadávania „Názov inštitúcie alebo úradu“ zadať: „Obchodný register“ (prípadne „Názov elektronickej služby“ zadať priamo: Podávanie návrhu na zápis, zmenu a výmaz údajov v obchodnom registri) a dať vyhľadať. Po vyhľadaní treba kliknúť na tlačidlo „Služba“.

 3. Prihlásenie používateľa
  1. V prípade, že bol používateľ prihlásený ešte pred vyhľadaním elektronickej služby, zobrazí sa už rovno príslušný elektronický formulár. V opačnom prípade (ak prihlásený nebol), bude musieť zadať svoje prihlasovacie údaje a až po prihlásení sa formulár zobrazí.  

 4. Vyplnenie formulára
  1. Následne je v časti označenej ako Elektronický dokument potrebné odpovedať na otázku „Aký typ podania podávate?“ zvolením „Zmena“. Potom sa zobrazí otázka, či používateľ dopĺňa výlučne identifikačné údaje v zmysle zákona č. 403/2021 Z. z., kde treba vybrať „Áno“.

   Ďalej sa vyplní druhá otázka „Aká je právna forma subjektu?“ zvolením príslušnej formy obchodnej spoločnosti (napr. s.r.o.), ktorej sa týka doplnenie identifikačných údajov. Na záver treba ešte vypísať kontaktný e-mail a kliknúť na „Pokračovať“.

 5. Pripojenie a odoslanie príloh
  1. Posledným krokom je pripojenie príloh – zmenového formulára (návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra), resp. iných príloh, ktoré musia byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom. Podpísať ich môžete priamo v slovensko.sk. Nakoniec treba podpísať celý formulár a už len kliknúť na tlačidlo „Odoslať“.

 Pre uľahčenie sme pripravili detailný videopostup.

Ako zapísať rodné číslo a ďalšie identifikačné údaje do obchodného registra? Postup pre s.r.o.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Teplota na pracovisku v zime: na koľko stupňov kúriť?

Energetická kríza núti firmy uvažovať, kde a ako ušetriť. Ak sa zamestnávatelia rozhodnú znížiť teplotu v kancelárii, výrobnej hale či v predajni, mali by vedieť, aká je minimálna prípustná teplota podľa zákona.

Návod na použitie a označenie výrobkov: kontroly a porušenia

Aké pravidlá sa viažu k označovaniu potravín a kozmetických výrobkov a aké výrobky musia mať návod na použitie? Čo podnikatelia najčastejšie porušujú a aké sú pokuty za nesplnenie požiadaviek?

Kedy je predajca povinný priložiť k výrobku slovenský návod na použitie?

Čo je návod na použitie a aké zákonné náležitosti musí spĺňať? V ktorých prípadoch vzniká povinnosť priložiť ho k výrobku v slovenskom jazyku a aké sankcie hrozia za porušenie tejto povinnosti?

Koncesionárske poplatky zamestnávateľa: dočkajú sa firmy zmeny?

Do pripomienkovania putuje návrh zákona, ktorý nastaví objektívnejšie parametre určujúce výšku úhrady za služby RTVS v prípade podnikateľských subjektov. Čo by malo platiť po novom?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky