Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2021?

Niektorý z kľúčových zákonov týkajúcich sa podnikania sa v roku 2021 v priemere menil každých 9 dní. Ktorý zákon sa menil najčastejšie a ako vyzerá porovnanie s predošlými rokmi?

Časté zmeny v legislatíve sú podnikateľmi často označované ako jedna z najväčších prekážok v podnikaní. Mnohí (predovšetkým malí) podnikatelia nemajú na sledovanie zmien dostatočné kapacity a popri podnikaní sa im nestíhajú v dostatočnej miere venovať. Aj rok 2021 bol bohatý na zmeny v zákonoch, a to predovšetkým (no nielen) kvôli pokračujúcej pandémii. V niektorých prípadoch totiž zákonodarcovia neuplatňujú pravidlá, ktoré si sami stanovili. Od 1. 1. 2021 je totiž účinné nové ustanovenie § 5a zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To upravuje, že ak ide o návrh zákona, ktorý upravuje dane alebo odvody, je potrebné navrhnúť deň nadobudnutia účinnosti tohto zákona na 1. január, pričom je potrebné navrhnúť primeranú legisvakanciu. V roku 2021 sme však boli svedkami aj takých zmien nesúvisiacich s pandémiou, ktoré sa daní a odvodov týkali a účinné boli ľubovoľne v priebehu roka. Príkladom môže byť povinnosť nahlasovania bankových účtov daňovému úradu, ktorá nadobudla účinnosť 15. novembra 2021 a splnenie povinnosti bolo pre aktuálnych platiteľov DPH do 30. novembra 2021.

Poďme sa pozrieť na to, ako často sa teda za rok 2021 menilo 11 vybraných zákonov, ktoré majú zásadný vplyv na podnikateľské prostredie.

Početnosť zmien v top zákonoch pre podnikateľov v roku 2021

Do porovnania sme zahrnuli 11 zákonov, ktoré sú z hľadiska podnikateľského prostredia považované za významné a ich zmeny zasahujú do života podnikateľov vo výraznej miere. Pri počte novelizácií zákona bol východiskom počet dátumov v časovom intervale od začiatku roka 2017 do konca roka 2021, od ktorých nadobudol novelizujúci predpis alebo súčasne niekoľko novelizujúcich predpisov účinnosť, pričom účinnosť mohli nadobudnúť od 1. januára príslušného roka vrátane do 31. decembra príslušného roka vrátane. Zjednodušene povedané, počet novelizácií v tabuľke nižšie predstavuje počet novelizovaných znení zákona (napr. ak od 1. januára nadobúdajú účinnosť dve novely, ide o jedno nové znenie zákona, ktoré je započítané len raz; alebo ak má jedna novela dva dátumy účinností, započítaná je dvakrát). V tabuľke sú uvedené počty novelizácií zákonov v jednotlivých rokoch a v súčtoch.

Zdroj: Slovak Business Agency
P.č. Názov predpisu (skrátený) Počet novelizácií v jednotlivých rokoch Počet novelizácií 2017 - 2021
2017 2018 2019 2020 2021
1. Obchodný zákonník 2 3 1 2 1 9
2. Zákon o obchodnom registri 3 3 2 1 2 11
3. Živnostenský zákon 1 6 4 6 2 19
4. Zákon o správe daní (daňový poriadok) 1 2 3 5 3 14
5. Zákon o dani z príjmov 3 5 8 5 5 26
6. Zákon o dani z pridanej hodnoty 1 1 3 1 4 10
7. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice 1 1 4 2 1 9
8. Zákon o účtovníctve 1 2 1 2 1 7
9. Zákonník práce 3 1 2 5 3 14
10. Zákon o sociálnom poistení 7 10 5 16 10 48
11. Zákon o zdravotnom poistení 5 4 5 4 8 26
Spolu 28 38 38 49 40 193

Uvedených 11 top zákonov sa v roku 2021 menilo až 40-krát. Ide však o pokles oproti minulému roku, kedy bolo novelizácií až 49. V priemere sa zmenou (upraveným znením) niektorého z uvedených zákonov museli podnikatelia v roku 2021 zaoberať približne každých 9 dní. Celkový počet zmien pre podnikateľov je však vyšší, nakoľko niektoré zmeny neboli vykonávané priamo v uvedených zákonoch, ale napríklad zákonom o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a pod. Zároveň sa podnikateľov týkajú aj iné než len uvedené zákony. Najvyšším počtom novelizácií v roku 2021 prešiel zákon o sociálnom poistení, prvenstvo mu patrilo aj minulý rok. Celkovo sa uvedené zákony za posledných 5 rokov novelizovali až 193-krát.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Zdroj: Vlastné spracovanie

Počet strán top zákonov ovplyvňujúcich podnikanie

Zaujímavý ukazovateľ je aj počet strán, ktoré spolu uvedené zákony majú (v PDF v v elektronickej zbierke zákonov Slovenskej republiky prostredníctvom informačného systému verejnej správy Slov-Lex). Kým k 1. januáru 2017 mali spolu 1 293 strán, k 1. 1. 2022 už ide o 1 495 strán. Neustále zvyšovanie regulácií môže totiž prispievať k väčšej komplikovanosti a neprehľadnosti legislatívy.

Aký vývoj pri tvorbe legislatívy môžeme očakávať? 

Prečítajte si tiež

Rok 2021 sa naďalej sa niesol v duchu pomerne veľkého chaosu a zmätku, k čomu prispievali práve neustále zmeny nariadení, opatrení a zákonov. Čas ukáže, ako bude vyzerať podnikateľské prostredie po pandémii a či sa podarí dodržiavať minimálne pravidlá už zakotvené v právnej úprave, napríklad v zákone o tvorbe právnych predpisov či v jednotnej metodike, ktorá prešla v roku 2021 tiež významnou novelizáciou.

Zdroj: Slovak Business Agency

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?

Povinnosti podnikateľa/účtovníka v januári 2024

Ukončenie roka so sebou prináša množstvo povinností. Čo všetko musia podnikatelia, príp. ich účtovníci stihnúť (spravidla) do 31. januára 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky