Čestné vyhlásenie týkajúce sa zápisu identifikačných údajov do OR SR

K návrhu na zápis zmien údajov v Obchodnom registri, ktoré je potrebné podať do 30. septembra 2022, je vhodnou prílohou čestné vyhlásenie. Jeho vzor nájdete v článku.

Firmám založeným pred 1.10.2020 pribudla nová povinnosť, ktorá sa týka doplnenia identifikačných údajov o spoločníkoch, konateľoch, prípadne iných osobách, do Obchodného registra. Ak vám v elektronickom výpise (na orsr.sk) svieti pri niektorom údaji červené x, znamená to, že „osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje“ – systém vám ich nedoplnil do konca mája 2022 automaticky a vyriešiť ich doplnenie ostáva na vás. Termín  je do 30.9.2022.

Doplnenie identifikačných údajov v s.r.o.

V prípade spoločností s ručením obmedzeným platí, že fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť:

  • iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady a pri  likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy,
  • v časti týkajúcej sa spoločníkov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené,
  • v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené.
Prečítajte si tiež

Ak bolo k obchodnému podielu spoločníka zriadené záložné právo, je potrebné doplniť údaj o jeho zriadení, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy.

Čestné vyhlásenie týkajúce sa zápisu identifikačných údajov do OR SR – vzor

Návrh na zápis zmien do Obchodného registra je potrebné podať elektronicky cez portál slovensko.sk. Jeho povinnou prílohou je Formulár č. 8 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra - FUZS), ktorý nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti.

Ďalšie prílohy nie sú vyžadované, avšak praktické skúsenosti ukazujú, že je vhodné priložiť aj čestné vyhlásenie spoločnosti, v ktorom sa uvedú identifikačné údaje spoločníka/konateľa.

O skutočnosti, že pridávate čestné vyhlásenie ako prílohu, informujete vo Formulári č. 8 (v časti PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA), kde uvediete poradové číslo a názov tejto prílohy. Čestné vyhlásenie (v PDF) nahráte na portáli slovensko.sk medzi „iné prílohy“ a podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Postup na doplnenie identifikačných údajov do Obchodného registra (videonávod)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Doplnenie údajov do obchodného registra do 30. 9. 2022

Do 31. mája prebiehalo automatické doplnenie identifikačných údajov do obchodného registra. Ako si podnikateľ overí či má všetko v poriadku a čo robiť, ak údaje automaticky zapísané neboli?

Postup na podanie návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra do 30. 9. 2022

Ako postupovať pri podaní návrhu na zápis identifikačných údajov do obchodného registra do konca septembra 2022? Prinášame postup vo video návode krok za krokom pre s.r.o.

Predaj potravín „po záruke“ od 1. júla 2022

V čom sa líši dátum minimálnej trvanlivosti a dátum spotreby? Aké zmeny nastali pri predaji potravín po dátume ich minimálnej trvanlivosti?

Zmeny v zákone o potravinách od 1. 7. 2022

Od 1. 7. 2022 platí novela zákona o potravinách, ktorá umožňuje predaj potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti. Aké ďalšie zmeny novela priniesla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky