Čestné vyhlásenie týkajúce sa zápisu identifikačných údajov do OR SR

K návrhu na zápis zmien údajov v Obchodnom registri, ktoré je potrebné podať do 30. septembra 2022, je vhodnou prílohou čestné vyhlásenie. Jeho vzor nájdete v článku.

Firmám založeným pred 1.10.2020 pribudla nová povinnosť, ktorá sa týka doplnenia identifikačných údajov o spoločníkoch, konateľoch, prípadne iných osobách, do Obchodného registra. Ak vám v elektronickom výpise (na orsr.sk) svieti pri niektorom údaji červené x, znamená to, že „osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje“ – systém vám ich nedoplnil do konca mája 2022 automaticky a vyriešiť ich doplnenie ostáva na vás. Termín  je do 30.9.2022.

Doplnenie identifikačných údajov v s.r.o.

V prípade spoločností s ručením obmedzeným platí, že fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby sú povinné v návrhu na zápis doplniť:

  • iný identifikačný údaj, ak rodné číslo nie je v SR pridelené pri štatutárnom orgáne alebo pri členovi štatutárneho orgánu, vedúcom organizačnej zložky podniku,  prokuristovi, členovi dozornej rady a pri  likvidátorovi alebo správcovi na výkon nútenej správy,
  • v časti týkajúcej sa spoločníkov sú povinné doplniť v prípade fyzických osôb dátumy narodenia a rodné čísla alebo iné identifikačné údaje, ak rodné čísla nie sú v SR pridelené,
  • v prípade právnických osôb identifikačné čísla, ak sú pridelené.
Prečítajte si tiež

Ak bolo k obchodnému podielu spoločníka zriadené záložné právo, je potrebné doplniť údaj o jeho zriadení, meno, priezvisko, dátum narodenia fyzickej osoby alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, právnickej osoby, ktorá sa zapisuje do obchodného registra ako záložný veriteľ k obchodnému podielu, a označenie záložnej zmluvy.

Čestné vyhlásenie týkajúce sa zápisu identifikačných údajov do OR SR – vzor

Návrh na zápis zmien do Obchodného registra je potrebné podať elektronicky cez portál slovensko.sk. Jeho povinnou prílohou je Formulár č. 8 (návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o spoločnosti s ručením obmedzeným do obchodného registra - FUZS), ktorý nájdete na stránke Ministerstva spravodlivosti.

Ďalšie prílohy nie sú vyžadované, avšak praktické skúsenosti ukazujú, že je vhodné priložiť aj čestné vyhlásenie spoločnosti, v ktorom sa uvedú identifikačné údaje spoločníka/konateľa.

O skutočnosti, že pridávate čestné vyhlásenie ako prílohu, informujete vo Formulári č. 8 (v časti PRÍLOHY K NÁVRHU NA ZÁPIS ZMENY ZAPÍSANÝCH ÚDAJOV O SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA), kde uvediete poradové číslo a názov tejto prílohy. Čestné vyhlásenie (v PDF) nahráte na portáli slovensko.sk medzi „iné prílohy“ a podpíšete kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Postup na doplnenie identifikačných údajov do Obchodného registra (videonávod)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Letné detské tábory z hľadiska legislatívy

Ako organizovať detský tábor, aké povinnosti vyplývajú zo zákonov, v čom sa líšia pravidlá pre pobytové a denné tábory a čo musia dodržiavať organizátori?

Odpustenie či zníženie pokuty: zmeny v ukladaní sankcií od 1. 7. 2024

Od 1.7.2024 platí nový zákon o ochrane spotrebiteľa. Aké zmeny priniesol v oblasti sankcií?

Prechodný pobyt na účel zamestnania: ako ho získať?

Aby mohla firma zamestnať cudzinca na Slovensku, musí mu byť udelený prechodný pobyt pre tento účel. Aké doklady treba k jeho získaniu a čo rieši zamestnávateľ?

Zákon o ochrane spotrebiteľa od 1.7.2024: koniec fiktívnych zliav

Ako musí obchodník postupovať pri poskytnutí zľavy z ceny tovaru podľa nového zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky