Zlúčenie obchodných spoločností

Ako prebieha proces zlúčenia viacerých spoločností? Ako sa môžu chrániť veritelia pri zlúčení? V článku prinášame rady a tipy, ako postupovať pri zlúčení spoločností.

Zlúčenie je jednou z možností, ako ukončiť podnikateľské aktivity. Viac o možnostiach skončenia podnikania sa dočítate v článku Ako skončiť s podnikaním? Rýchlo a bez rizík.

Zlúčenie predstavuje postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností. Zlúčenie s.r.o. je upravené v Obchodnom zákonníku (§ 69, § 152a a primerane aj § 218a až § 218k).

Vypracovanie návrhu zmluvy o zlúčení

Na zlúčenie spoločností (napr. s.r.o.) je potrebné predovšetkým vypracovať návrh zmluvy o zlúčení, ktorý musí obsahovať:

 • obchodné meno, sídlo a IČO zlučujúcich sa spoločností,
 • podiely spoločníkov spoločností podieľajúcich sa na zlúčení spoločností v nástupníckej spoločnosti, prípadne výšku vkladov spoločníkov v nástupníckej spoločnosti,
 • určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti, pričom tento deň môže byť určený najskôr spätne k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom je vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení spoločností za predpokladu, že účtovná závierka zostavená ku dňu, ktorý predchádza tomuto dňu, nebola schválená príslušným orgánom – tento deň má význam predovšetkým pre zabezpečenie plynulosti procesu zlúčenia z hľadiska hospodárenia, pretože deň účinnosti zlúčenia nastane až v budúcnosti, a teda nie je vopred známy.
 • určenie času, odkedy nadobudnú spoločníci zanikajúcich spoločností právo na podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti.

Tieto náležitostí sú povinné a musí ich obsahovať každý návrh zmluvy o zlúčení.

Dobrovoľne môže návrh zmluvy o zlúčení obsahovať, že niektorí spoločníci zanikajúcich spoločností sa nestanú spoločníkmi nástupnickej spoločnosti. V takomto prípade je nástupnícka spoločnosť povinná vyplatiť týmto spoločníkom vyrovnávací podiel. Súčasne je potrebný súhlas dotknutého spoločníka, ktorý sa nemá stať spoločníkom v nástupníckej spoločnosti, a to v písomnej forme.

Oznamovacia povinnosť zlučovaných spoločností

To, že bol vypracovaný návrh zmluvy o zlúčení, je povinná každá zanikajúca spoločnosť oznámiť správcovi dane. Oznámenie o vypracovaní návrhu je potrebné doručiť správcovi dane najneskôr 60 dní pred konaním valného zhromaždenia, ktoré má schváliť tento návrh. Túto povinnosť má aj vo vzťahu k záložnému veriteľovi, ak sú obchodné podiely predmetom záložného práva.

Ešte pred samotným schválením návrhu zmluvy o zlúčení si musí spoločnosť splniť aj oznamovaciu povinnosť voči svojim spoločníkom. Tím je potrebné zaslať najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia nielen pozvánku na valné zhromaždenie, na ktorom sa bude rozhodovať o schválení návrhu zmluvy, ale aj viacero listín, a to:

 • návrh zmluvy o zlúčení spoločností,
 • účtovné závierky všetkých spoločností podieľajúcich sa na zlúčení za posledné tri roky,
 • priebežnú účtovnú závierku vyhotovenú ku dňu, ktorý nesmie byť skorší ako prvý deň tretieho mesiaca predchádzajúceho vyhotoveniu návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností, ak posledná riadna účtovná závierka je vyhotovená ku dňu, od ktorého do vyhotovenia návrhu zmluvy o splynutí alebo zmluvy o zlúčení spoločností uplynulo viac ako šesť mesiacov. Zaslanie predbežnej účtovnej závierky nie je potrebné dodržať, ak s tým súhlasia všetci spoločníci spoločnosti,
 • správy predstavenstiev všetkých spoločností podieľajúcich sa na splynutí alebo zlúčení podľa § 218b ods. 1,
 • správy nezávislých expertov pre všetky spoločnosti podieľajúce sa na splynutí alebo zlúčení alebo spoločnú správu nezávislých expertov.

Posledné dve správy nie je potrebné zasielať, ak spoločníci rozhodli, že ich nebudú vyžadovať.

Súčasne sú konatelia povinní spoločníkom zlučujúcich sa spoločností poskytnúť na ich požiadanie podstatné informácie a vysvetlenia týkajúce sa zlúčenia. Na toto právo musia byť spoločníci upozornení v pozvánke na valné zhromaždenie.

Konatelia zlučujúcich sa spoločností sú povinní vypracovať aj správu, ktorá z právneho a ekonomického hľadiska odôvodní zlúčenie spoločností. Tá musí byť preskúmaná dozornou radou (ak ju spoločnosť má zriadenú). Výsledok preskúmania predkladá dozorná rada vo forme vyjadrenia valnému zhromaždeniu. Vypracovanie tejto správy však nie je potrebné, ak sa všetci spoločníci písomne alebo do zápisnice z valného zhromaždenia vzdajú práva na predloženie správy.

Taktiež sú konatelia povinní informovať spoločníkov o každej podstatnej zmene obchodného majetku a záväzkov, ktorá nastala medzi vyhotovením návrhu zmluvy a dňom konania valného zhromaždenia o schválení zmluvy o zlúčení. Opätovne však tieto informácie nie sú potrebné, ak s tým súhlasia všetci spoločníci.

Schválenie návrhu zmluvy o zlúčení valným zhromaždením

Proces zlúčenia zahŕňa aj konanie valného zhromaždenia, ktoré musí rozhodnúť o zrušení a zlúčení spoločnosti a taktiež aj schváliť návrh zmluvy o zlúčení. Vyžaduje sa súhlas dvojtretinovej väčšiny spoločníkov zanikajúcej spoločnosti a aj spoločníkov nástupníckej spoločnosti. Zákon alebo spoločenská zmluva však môže určiť vyšší počet hlasov na schválenie návrhu zmluvy.

Za určitých podmienok sa však vyžaduje na schválenie návrhu zmluvy a na schválenie zlúčenia spoločnosti súhlas všetkých spoločníkov. To však iba v prípade, ak spoločenská zmluva spoločnosti zanikajúcej zlúčením pripúšťa prevod obchodného podielu na inú osobu a nástupnícka spoločnosť takýto prevod nepripúšťa.

Ak valné zhromaždenie schválilo návrh zmluvy o zlúčení, podpíše následne konateľ spoločnosti zmluvu o zlúčení. Tým sa prejaví vôľa spoločnosti navonok vo vzťahu k druhej spoločnosti, ktorí participuje na zlúčení. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti a aj zmluva o zlúčení spoločností musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.

Zmluva o zlúčení však oproti jej návrhu musí podľa § 218a ods. 1 Obchodného zákonníka vyžadovať aj:

 • určenie výmenného pomeru obchodného podielu v nástupníckej spoločnosti za obchodný podiel v zanikajúcej spoločnosti,
 • určenie výšky peňažného doplatku so zreteľom na výmenné pomery obchodného podielu,
 • podrobnosti postupu výmeny obchodného podielu,
 • určenie vyrovnacieho podielu, ktorý je nástupnícka spoločnosť povinná vyplatiť spoločníkom zanikajúcich spoločností, ktorí sa nestanú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti
 • všetky osobitosti týkajúce sa práva spoločníkov na podiel na zisku v nástupníckej spoločnosti,
 • každú osobitnú výhodu, ktorá sa má  poskytnúť nezávislému expertovi, konateľom alebo členovi dozorných rád spoločnosti podieľajúcich sa na zlúčení.

Ak zlúčenie vyžaduje zmenu spoločenskej zmluvy (napr. dôjde k zvýšeniu základného imania spoločnosti) a tieto zmeny nie sú súčasťou zmluvy o zlúčení, musí nástupnícka spoločnosť schváliť tieto zmeny spolu s návrhom zmluvy o zlúčení.

Článok pokračuje pod reklamou

Vypracovanie správy audítorom, ak je spoločnosť v kríze

V prípade, že ak na tom trvá aspoň jeden zo spoločníkov spoločnosti podieľajúcej sa na zlúčení alebo ak jedna zo spoločností je v kríze vstupuje do procesu audítor. Pred samotným podaním návrhu na zápis zlúčenia do obchodného registra je potrebné, aby nezávislý audítor určený v zmluve preskúmal návrh zmluvy o zlúčení. 

Predmetom správy audítora je overenie skutočnosti, že nástupnícka spoločnosť nebude mať záporné vlastné imanie. Ak je zanikajúcou spoločnosťou spoločnosť, ktorá nemá povinnosť nechať si overiť účtovnú závierku audítorom, súčasťou správy je aj osvedčenie audítora, že pohľadávky a záväzky zanikajúcej spoločnosti zodpovedajú ekonomickej skutočnosti ku dňu predchádzajúcemu dňu, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti. Túto správu je potrebné priložiť k návrhu na zápis do Obchodného registra.

Obmedzenia zlúčenia obchodných spoločností

Obchodný zákonník stanovuje aj obmedzenia, za ktorých nie je možné zlúčiť spoločnosti. Ku dňu účinnosti zlúčenia spoločnosti:

 • nesmie hodnota záväzkov nástupníckej spoločnosti presahovať hodnotu jej majetku,
 • nástupnícka spoločnosť alebo zanikajúca spoločnosť nesmú byť v likvidácii,
 • voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky vyhlásenia konkurzu, ibaže správca konkurznej podstaty súhlasí so zlúčením spoločnosti,
 • voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti nemôžu pôsobiť účinky začatia reštrukturalizačného konania alebo povolenia reštrukturalizácie,
 • voči nástupníckej spoločnosti alebo zanikajúcej spoločnosti sa nemôže viesť konanie o ich zrušení a nemôžu byť súdom alebo na základe rozhodnutia súdu zrušené.

Ďalším obmedzením je, že zlúčiť sa môžu iba také spoločnosti, ktoré majú rovnakú právnu formu (s.r.o., a.s. a pod.). Jedinú výnimku predstavuje zlúčenie spoločnosti s ručením obmedzeným a akciovej spoločnosti, pri ktorom obchodné imanie s.r.o. prechádza na a.s.. Nie je možné tak napr. zlúčiť s.r.o. a v.o.s., ale ani s.r.o. s a.s., ak má obchodné imanie a.s., prejsť na s.r.o..

Ak je daná niektorá z vyššie uvedených skutočností, spoločnosť je povinná zdržať sa úkonov smerujúcich k zlúčeniu spoločnosti. V opačnom prípade zodpovedajú veriteľom za spôsobenú škodu.

Návrh na zápis zlúčenia do obchodného registra

Na záver celého procesu zlúčenia spoločností je potrebné podať návrh na zápis do obchodného registra. Až týmto okamihom zaniká zrušená spoločnosť. Ku dňu vykonania zápisu nastávajú aj účinky zlúčenia obchodných spoločností, vrátane prechodu obchodného imania. Spoločníci zanikajúcej spoločnosti sa stávajú spoločníkmi nástupníckej spoločnosti, ak zákon neustanovuje alebo zmluva o zlúčení spoločností neurčuje inak.

Do obchodného registra je potrebné podať dva návrhy, a to jednak návrh na výmaz zanikajúcej spoločnosti a súčasne aj návrh na zmenu v nástupníckej spoločnosti. Návrhy musia byť podané v lehote 30 dní od schválenia zmluvy o zlúčení. K návrhu je potrebné predložiť správu audítora, ak bola vypracovaná a aj čestné vyhlásenie o tom, že spoločnosti nie sú v likvidácii, v konkurze, v reštrukturalizácii, alebo sa voči nim nevedie konanie o ich zrušení.

Ochrana veriteľov zlučujúcich sa spoločností

Niekedy sa môže v dôsledku zlúčenia spoločnosti zhoršiť vymožiteľnosť pohľadávok veriteľov. Preto zákon priznáva veriteľom, ktorí majú voči niektorej zo zlučujúcich spoločností nesplatné pohľadávky, právo do šiestich mesiacov od zverejnenia zápisu zlúčenia v obchodnom registri požadovať od nástupníckej spoločnosti, aby dostatočne zabezpečila splnenie ich neuhradených pohľadávok.

Podmienkou tohto práva je však skutočnosť, že zlúčením sa zhorší vymožiteľnosť pohľadávky veriteľa. Dané právo ale nemá ten veriteľ, ktorého pohľadávka je už splatná alebo primerane zabezpečená (napr. záložným právom).

Zhrnutie na záver

Ako môžete vidieť, proces zlúčenia spoločnosti je relatívne náročný proces, ktorý pozostáva z viacerých krokov. Všetky tieto kroky je potrebné dodržať. V prípade nezákonného postupu sa totiž možno domáhať určenia neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia o zlúčení a schválení návrhu zmluvy, a to až do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti zlúčenia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Projekt premeny obchodných spoločností a družstiev od 1. 3. 2024

Čo je projekt premeny spoločností a aké náležitosti a formu musí mať podľa nového zákona o premenách obchodných spoločností a družstiev od marca 2024?

Zjednodušenie zakladania s.r.o. má priniesť novela Obchodného zákonníka od 1.1.2023

Pripravovaná novela Obchodného zákonníka predpokladá zjednodušenie a zrýchlenie založenia obchodných spoločností. Kedy a ktorých spoločností sa táto zmena má dotknúť?

Písomné napomenutie zamestnanca (vytýkací list) – vzor a obsah

Čo by malo obsahovať písomné upozornenie na porušenie pracovnej disciplíny – vytýkací list a príklad, ako môže tento dokument vyzerať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky