Právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej cez internet - vrátenie tovaru do 14 dní

Za akých okolností môže spotrebiteľ odstúpiť od uzatvorenej zmluvy a vrátiť zakúpený tovar? Ako by mal podnikateľ v takomto prípade postupovať? Prinášame vám rady a tipy, ako postupovať pri odstúpení spotrebiteľa od zmluvy do 14 dní.

Kto je spotrebiteľ

Na úvod je dôležité vysvetliť, kedy môžeme hovoriť o spotrebiteľovi. Nie vždy totiž pri uzatváraní zmluvy medzi podnikateľom a fyzickou osobou vzniká spotrebiteľský právny vzťah

Spotrebiteľ je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je zasa osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Ak teda podnikateľ nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, nejde o spotrebiteľský právny vzťah. Kedy môžeme hovoriť o spotrebiteľskom právnom vzťahu si ukážeme na nasledovných príkladoch.

Príklad 1: Spoločnosť A, s.r.o., podniká v oblasti predaja elektroniky. Vlastní e-shop. Michaela si z tohto e-shopu objednala tovar - počítač. Objednaním tohto tovaru došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Nakoľko A, s.r.o. pri predaji tohto tovaru konala v rámci svojej podnikateľskej činnosti a naopak, Michaela nekonala v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ide o spotrebiteľský právny vzťah.

Príklad 2: Spoločnosť A, s.r.o., podniká v oblasti kúpy, predaja a nájmu nehnuteľností. Jedného dňa ponúkla spoločnosť A, s.r.o. známej Michaele starší kancelársky nábytok, pretože si spoločnosť zaobstarala novší. Predaj tohto kancelárskeho nábytku nespadá do predmetu obchodnej činnosti A, s.r.o.. Napriek tomu, že Michaela nekonala v rámci svojej podnikateľskej činnosti, nejde o spotrebiteľský vzťah, nakoľko nie je splnená podmienka, aby predávajúci konal v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti

Príklad 3: Spoločnosť A, s.r.o., podniká v oblasti predaja elektroniky. Vlastní e-shop. Michaela ako konateľka spoločnosti B, s.r.o., si z tohto e-shopu objednala tovar - počítač. Objednaním tohto tovaru došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Nakoľko Michaela konala v rámci svojej podnikateľskej činnosti, nejde o spotrebiteľský právny vzťah.

Kedy sa uzatvára zmluva na diaľku

Je potrebné poznamenať, že spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej s predávajúcim iba v prípade, ak bola zmluva uzatvorená na diaľku. Ide o zmluvu, ktorá bola dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa. Najčastejším prostriedkom, ktorým dochádza k uzatvoreniu zmluvy na diaľku, je internet, elektronická pošta, telefón fax alebo ponukový kalendár.

Ak zmluva nebola uzatvorená na diaľku, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu.

Ak si spotrebiteľ objednáva od predávajúceho tovar z e-shopu prostredníctvom internetu, ide jednoznačne o prípad uzatvorenia zmluvy na diaľku. Ak však má spoločnosť aj kamennú predajňu a spotrebiteľ osobne navštívi kamennú predajňu na ktorej si zakúpi tovar, vtedy nebola zmluva uzatvorená na diaľku. Spotrebiteľ v takomto prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Osobitným prípadom je situácia, keď si spotrebiteľ zakúpi tovar cez internet, ale tovar si vyzdvihne osobne na pobočke. Nakoľko aj v tomto prípade došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a spravidla aj zaplatením kúpnej ceny cez internetbanking, môžeme hovoriť o zmluve uzatvorenej na diaľku, pri ktorej má spotrebiteľ právo odstúpiť do 14 dní bez udania dôvodu. Rovnako je zmluva uzatvorená na diaľku aj v prípade, ak spotrebiteľ príde na kamennú predajňu, na ktorej sa tovar nenachádza, ale predávajúci mu ho zašle cez e-shop. Treba vychádzať z toho, že zmluva bola uzatvorená cez internet. Taktiež spotrebiteľ nemal možnosť tovar vyskúšať, čo je podstatou 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy uzatvorenej na diaľku

V prípade, že spotrebiteľ uzatvorí zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu. Spotrebiteľ od takejto zmluvy môže odstúpiť do 14 dní od kedy si prevzal tovar, resp. uzatvoril zmluvu o poskytnutí určitej služby. Lehota 14 dní platí v prípade, ak predávajúci informoval spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy. Táto informácia je spravidla obsiahnutá vo všeobecných obchodných podmienkach.

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy na diaľku do 14 dní aj bez udania dôvodu.

Čo ak si predávajúci nesplnil svoju povinnosť informovať spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy? Vtedy neplatí 14-dňová lehota odo dňa dodania tovaru alebo uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby. Táto 14-dňová lehota začína plynúť až vtedy, keď predávajúci informuje spotrebiteľa o jeho práve odstúpiť od zmluvy. Ak by však predávajúci vôbec neinformoval spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy v lehote 12 mesiacov a 14 dní od dodania tovaru alebo uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby.

Príklad: Spoločnosť A, s.r.o., podniká v oblasti predaja a montáže garážovej brány. Michaela uzatvorila dňa 1.11.2018 zmluvu, na základe ktorej jej mala spoločnosť A, s.r.o. dodať a namontovať garážovú bránu v lehote 1 mesiaca od uzatvorenia zmluvy. Spoločnosť však neinformovala Michaelu o jej práve odstúpiť od zmluvy. Urobila tak až dodatočne 10.11.2018. Michaele tak lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť až nasledujúci deň, t. j. odo dňa 11.11.2018 a nie už 1.11.2018, kedy uzatvorila zmluvu.

Ako som uviedol vyššie, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť odo dňa doručenia tovaru, resp. uzatvorenia zmluvy na poskytnutie služby. Spotrebiteľ môže taktiež odstúpiť od zmluvy ešte predtým ako mu bol doručený tovar. Ak si napr. Michaela objedná tovar z e-shopu dňa 1.11.2018 a tento jej bol doručený až dňa 5.11.2018, lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť od 6.11.2018. Michaela však môže ešte pred týmto dátumom, teda pred doručením tovaru, odstúpiť od zmluvy, napr. už 3.11.2018.

Kedy spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy

Nie vždy má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ak ide o:

 • poskytnutie služby, ktoré sa začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, napr. víno dodané dlho po uzavretí zmluvy (vin en primeur),
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, napr. palivo, ktoré bolo spotrebiteľovi doliate do nádrže,
 • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
 • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
 • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Článok pokračuje pod reklamou

Uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu v listinnej podobe. Postačuje aj akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa o jeho vôli odstúpiť od zmluvy. Spotrebiteľ môže na odstúpenie využiť aj formulár, ktorý musí mať predávajúci k dispozícii pre svojich zákazníkov.

Odstúpenie od zmluvy má za následok to, že sa zmluva ruší. Vytvára sa stav, ako keby ani nedošlo k uzatvoreniu zmluvy. Zmluvné strany sú si povinné vrátiť to, čo dostali. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar a predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi zaplatené peniaze za tovar. Spotrebiteľ je povinný zaslať tovar späť predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak spotrebiteľ nevráti tovar vôbec, predávajúci môže voči nemu uplatniť žalobu o vydanie veci. V prípade, ak by spotrebiteľ vrátil poškodený tovar, predávajúci musí aj v takomto prípade vrátiť kúpnu cenu. Môže však následne od zákazníka požadovať náhradu škody, ktorú mu spôsobil.

Povinnosti podnikateľa pri odstúpení od zmluvy

V prípade, ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je podnikateľ povinný mu vrátiť peniaze najneskôr do 14 dní. Podnikateľ je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky peniaze, vrátane poštovného. Čiže ak napr. spotrebiteľ zaplatil celkovo 35 eur, z toho 32 eur za tovar a 3 eurá poštovného, je predávajúci povinný vrátiť spotrebiteľovi 35 eur. Predávajúci však nie je povinný vrátiť peniaze predtým, než mu bude vrátený tovar, alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Predávajúci by mal vrátiť spotrebiteľovi peniaze rovnakou formou ako platil. Ak teda spotrebiteľ platil bankovým prevodom, mal by takouto formou dostať naspäť aj peniaze. Môžu sa však dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia peňazí, napr. ak spotrebiteľ platil za tovar dobierkou, predávajúci mu s jeho súhlasom môže vrátiť peniaze bankovým prevodom.

Prečítajte si tiež

Predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší možný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Príklad: Spotrebiteľ si kúpil tovar za 30 eur. Predávajúci ponúka možnosť dopravy dobierkou za 2 eurá a kuriérom za 4 eurá. Spotrebiteľ si vybral doručenie kuriérom. Následne po doručení tovaru spotrebiteľ odstúpil od zmluvy. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi len 32 eur (30 eur za tovar a 2 eurá za najlacnejší spôsob dopravy).

Podnikateľ tiež nie je povinný nahradiť spotrebiteľovi náklady na vrátenie tovaru. Predávajúci však môže dobrovoľne spotrebiteľovi nahradiť aj tieto náklady. Taktiež, ak neupozorní spotrebiteľa, že náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ, je predávajúci povinný spotrebiteľovi nahradiť aj tieto náklady.

Zhrnutie na záver

Pri zmluvách uzatváraných na diaľku, teda inak ako za osobnej účasti predávajúceho a spotrebiteľa, má spotrebiteľ vždy právo odstúpiť od zmluvy a vrátiť tovar. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpiť od zmluvy môže spotrebiteľ do 14 dní od dodania tovaru. V prípade, že predávajúci neinformuje spotrebiteľa o tomto jeho práve, môže sa doba na odstúpenie od zmluvy predlžiť až na 12 mesiacov a 14 dní.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, je predávajúci povinný mu najneskôr do 14 dní vrátiť všetky peniaze. Je mu povinný vrátiť nie len cenu za tovar alebo službu, ale taktiež poštovné. Predávajúci nie je povinný zaplatiť spotrebiteľovi náklady na vrátenie tovaru. Túto povinnosť má iba v prípade, ak spotrebiteľa neinformoval o tom, že náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Národný program reforiem: na čo sa pripraviť?

Návrat k eFaktúre, efektívnejšie plnenie daňových povinností, podpora inovácií či jednoduchšie zamestnávanie cudzincov. Súhrn opatrení, ktoré reagujú na odporúčania EÚ.

Otváracie hodiny počas veľkonočných sviatkov 2024

Prehľad otváracej doby jednotlivých reťazcov počas Veľkej noci - od 29.3.2024 do 1.4.2024. Kto (ne)musí prevádzku zatvoriť?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.

Aplikovať botox nemôže hocikto: aké sú pravidlá v estetickej medicíne?

Kedy môže zväčšovať pery alebo vyhladzovať vrásky kozmetička a kedy to musí robiť lekár? Môže botox aplikovať zdravotná sestra? Čo hovorí zákon a kto kontroluje jeho dodržiavanie?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky