Zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 1.1.2016

Zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od 1.1.2016

Od 1. januára 2016 nadobudlo účinnosť niekoľko dôležitých zmien upravujúcich postavenie podnikateľov – právnických osôb. Pozrite sa na ich prehľad.

Aj keď bola novela zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) schválená ešte v apríli roku 2015, možno konštatovať, že jej najdôležitejšie ustanovenia nadobudli účinnosť práve od roku 2016. Viaceré z nich môžu mať pomerne zásadný vplyv na doterajšie podnikanie právnických osôb, ale aj na ich spoločníkov, či členov ich štatutárnych a dozorných orgánov. V tomto článku vám prinášame ich stručný prehľad.

Najdôležitejšie zmeny v Obchodnom zákonníku od roku 2016:

  • Zavedenie inštitútu „spoločnosť v kríze“ – Spoločnosť sa nachádza v kríze vtedy, ak je v úpadku alebo jej úpadok hrozí. Spoločnosť je v úpadku vtedy, ak je predlžená alebo platobne neschopná podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Hroziaci úpadok je upravený v novelizovanom Obchodnom zákonníku. Spoločnosti hrozí úpadok vtedy, ak pomer jej vlastného imania a záväzkov klesne pod určitú hranicu (pre rok 2016 platí pomer 4 ku 100, ale bude sa každoročne sprísňovať). Ak bude spoločnosti v kríze poskytnutý úver, pôžička alebo iné obdobné plnenie napríklad od spoločníka, člena štatutárneho alebo dozorného orgánu, bude mu mať spoločnosť počas krízy zakázané takéto plnenie vrátiť vrátane úrokov. V článku Spoločnosť v kríze - nový inštitút v Obchodnom zákonníku od 1.1.2016 nájdete o tomto novom právnom inštitúte podrobné informácie.
  • Možnosť súdu vylúčiť osobu z funkcie v obchodnej spoločnosti – Rozhodnutím súdu môže byť fyzickej osobe uložený zákaz vykonávať funkciu člena štatutárneho orgánu, člena dozorného orgánu, prokuristu a podobne v obchodnej spoločnosti alebo družstve. Dôvodom pre diskvalifikáciu osoby z výkonu funkcie v obchodnej spoločnosti môže byť zanedbanie povinnosti včas podať návrh na vyhlásenie konkurzu alebo trest zákazu činnosti uložený v štandardnom trestnom konaní. V súvislosti s tým sa zavádza tzv. „register diskvalifikácií“, ktorý bude neverejným zoznam fyzických osôb, ktoré boli na základe rozhodnutia súdu vylúčené z výkonu funkcie v obchodných spoločnostiach a družstvách. O tejto novinke si viac môžete prečítať v článku Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016.
  • Zákaz spoločnosti poskytnúť spoločníkovi plnenie za neobvyklých podmienok – V novelizovanom Obchodnom zákonníku sa nachádza aj tzv. „zákaz vrátenia vkladu“. Za vrátenie vkladu sa nebude považovať len to, čo spoločník do spoločnosti vložil, ale doslova aj akékoľvek plnenie bez primeraného protiplnenia, poskytnuté spoločnosťou na základe právneho úkonu dojednaného so spoločníkom alebo v jeho prospech, bez ohľadu na formu dojednania alebo platnosť. V reálnom živote si pod tým možno predstaviť napríklad dar spoločníkovi, bezplatný prenájom firemného automobilu spoločníkovi alebo bezúročnú pôžičku spoločníkovi. Pre viac informácií o zákaze vrátenia vkladu si prečítajte článok Novela Obchodného zákonníka od 1.7.2015 a od 1.1.2016.
  • Základné imanie pri založení s. r. o. netreba vkladať na bankový účet – Jednou z pozitívnych zmien, ktorú uvítajú predovšetkým začínajúci podnikatelia, je zrušenie povinnosti vkladať peňažné vklady alebo časti peňažných vkladov splatené pred vznikom s. r. o. na osobitný bankový účet. Od roku 2016 je možné peňažné vklady do s. r. o. vkladať aj v hotovosti, pričom pri podaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra sa ako doklad o ich splatení priloží len písomné vyhlásenie správcu vkladov, výpis z bankového účtu už potrebný nie je. Kompletný návod na založenie spoločnosti s ručením obmedzeným v roku 2016 nájdete v našom článkuAko založiť s. r. o. v roku 2016.
  • Testovanie úpadku pred vyplatením podielov na zisku – V súvislosti so zavedením inštitútu spoločnosť v kríze bola do Obchodného zákonníka pre s. r. o. a a. s. zavedená nová povinnosť. Pred vyplácaním zisku alebo rozdeľovaním akýchkoľvek vlastných zdrojov musia tieto právnické osoby testovať, či sa nedostanú do úpadku. Úpadok v spoločnosti podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nastáva vtedy, keď je spoločnosť predlžená (má záporné vlastné imanie) alebo platobne neschopná. Bližšie tejto pojmy vysvetľujeme v článku Spoločnosť v kríze - nový inštitút v Obchodnom zákonníku od 1.1.2016.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia.


Nevybavenie neoprávnenej reklamácie do 30 dní

Má spotrebiteľ právo na vrátenie kúpnej ceny v prípade nevybavenia neoprávnenej reklamácie v 30 dňovej lehote? Podľa najnovšej judikatúry nemá.

Ostatné kapitálové fondy – zmeny od roku 2018 (účtovné hľadisko)

S účinnosťou od 1.1.2018 bol novelizovaný Obchodný zákonník, v ktorom došlo k viacerým zmenám. Zmeny v zákone sa týkajú aj ostatných kapitálových fondov, ktoré sú v Obchodnom zákonníku definované ako Kapitálové fondy z príspevkov. O zmenách v súvislosti s ostatnými kapitálovými fondmi a ich nadväznosťou na účtovné hľadisko si prečítajte v článku.

Spracúvanie a ochrana osobných údajov pri reklamáciách

Dochádza pri vybavovaní reklamácií k spracovaniu osobných údajov? Musí mať na vybavenie reklamácie predajca súhlas zákazníka? Aké podmienky treba podľa GDPR pri reklamácii splniť?

Ochrana obchodného tajomstva od 01.01.2018

Novela Obchodného zákonníka od roku 2018 rozšírila možnosti, ktoré má podnikateľ pri porušení obchodného tajomstva. Prinášame ich prehľad.