10 dôležitých zmien v podnikaní od roku 2014

Sumár zásadných zmien ovplyvňujúcich podnikanie na Slovensku od roku 2014.

1. Zníženie dane z príjmov právnických osôb a zavedenie minimálnej dane (daňových licencií)

Novela zákona o dani z príjmov znižuje od 1. 1. 2014 sadzbu dane z príjmov právnických osôb z 23 % na 22 %. Zároveň so znížením dane legislatívna úprava zavádza minimálnu daň z príjmov právnických osôb. Táto sa bude týkať napríklad spoločností s ručením obmedzeným. Výška minimálnej dane z príjmov bude závisieť od obratu a od skutočnosti, či ide alebo nejde o platiteľa DPH.

Typ spoločnosti Výška ročnej daňovej licencie (minimálna výška dane z príjmov)
Firma s tržbami do 500 000 € - neplatiteľ DPH 480 €
Firma s tržbami do 500 000 € - platiteľ DPH 960 €
Firma s tržbami viac ako 500 000 € 2 880 €

Ďalšie informácie nájdete v článku Top 5 zmien v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2014

2. Zmeny v odpisovaní daňových strát

Možnosť odpočtu daňových strát sa skráti zo siedmych na maximálne štyri zdaňovacie obdobia. Okrem kratšej doby si podnikateľ už nebude od 1. 1. 2014 výšku odpočítanej daňovej straty určovať sám podľa vlastného rozhodnutia, ale daňové straty sa budú umorovať rovnomerne vo výške jednej štvrtiny.

Ďalšie informácie nájdete v článku Odpočítanie daňovej straty sa od roku 2014 skráti na 4 roky

3. Zrážková daň 35 % pri obchodovaní s daňovými rajmi

Pri obchodovaní s daňovníkmi z určitých krajín, ktorých zoznam uverejní Ministerstvo financií SR, bude mať podnikateľ povinnosť zraziť zo sumy úhrady 35% a oznámiť takéto zabezpečenie dane správcovi dane. Ak si podnikateľ nesplní túto povinnosť, hrozia mu sankcie a výdavky budú považované za nedaňové. Účinnosť je posunutá na 1. 3. 2014.

4. Kontrolný výkaz DPH

Spolu s daňovým priznaním k DPH sa bude po 1. 1. 2014 podávať aj kontrolný výkaz. Kontrolný výkaz obsahuje podrobné údaje o jednotlivých daňových povinnostiach a o odpočítaniach dane za zdaňovacie obdobie z vystavených a prijatých faktúr, vrátane opravných faktúr a zjednodušených faktúr (napr. pokladničných dokladov). Prvýkrát sa bude podávať do 25. 2. 2014 u mesačných platiteľov DPH za január, u štvrťročných platiteľov DPH do 25. 4. 2014 za prvý štvrťrok. Kontrolný výkaz umožní krížovú kontrolu daňovej povinnosti a kontrolu odpočtov, prinesie však výrazné zvýšenie administratívnej záťaže podnikania. Pokutu za nepodanie, neúplné alebo nesprávne údaje v kontrolnom výkaze uloží daňový úrad do výšky 10 000 €, pri opakovanom porušení povinností do 100 000 €.

Vzor kontrolného výkazu nájdete tu.

5. Elektronická komunikácia s daňovou (finančnou) správou

Od 1. 1. 2014 sú všetci platitelia DPH povinní komunikovať s finančnou správou výlučne elektronicky (prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu alebo uzatvorenej dohody). Nová povinnosť sa vzťahuje na všetky podania, ktoré bude daňový subjekt podávať (nielen tlačivá, ale aj oznámenia, odvolania a pod.). Prílohy budú môcť byť naďalej posielané aj v listinnej podobe.

Viac sa dočítate v článku Elektronická komunikácia s daňovými úradmi povinne od 1. 1. 2014 a v článku Portál finančnej správy od roku 2014

6. Kolektívne dohody vyššieho stupňa

Parlament prelomil prezidentove veto a opätovne schválil zákon o kolektívnom vyjednávaní, ktorý zásadným spôsobom obmedzuje slobodu zamestnávateľov s viac ako 20 zamestnancami. Od 1. januára 2014 strácajú možnosť nesúhlasiť s rozšírením záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa. Ak kolektívna zmluva v podniku upravuje nároky zamestnancov v menšom rozsahu ako kolektívna zmluva vyššieho stupňa, zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom tieto vyššie nároky. Viac informácií nájdete v článku Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa budú povinné

7. Zvýšenie minimálnej mzdy

Minimálna mzda pre rok 2014 je stanovená vo výške 352 € za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a 2,023 € za každú odpracovanú hodinu zamestnancom. Výšku minimálnej mzdy je potrebné rešpektovať aj pri zamestnávaní osôb na dohody mimo pracovného pomeru. Viac sa dočítate v článku Minimálna mzda od 1.1. 2014

8. Nové povinnosti v súvislosti s registračnými pokladnicami

Najdôležitejšie zmeny oblasti používania registračných pokladníc sa týkajú  povinnosti podnikateľa mať v prevádzke vyobrazený vzor pokladničného dokladu,  povinnosti podnikateľa mať na predajnom mieste komunikačný kábel a zvýšenia sankcií pri porušení zákona (vyššie sumy, zákaz predávať tovar alebo poskytovať službu, zrušenie živnostenského oprávnenia). Viac sa dočítate v článku Nové povinnosti týkajúce sa registračných pokladníc od 1. 1. 2014 a v článku Prísnejšie pravidlá pre trhový predaj od 1. 1. 2014

9. Zvýšenie odvodov pre SZČO (živnostníkov)

Minimálna výška odvodov pre SZČO od 1. 1. 2014 je 189,77 € (minimálny preddavok na zdravotné poistenie je 56,35 €, poistné na sociálne poistenie 133,42 €). Preddavok na zdravotné poistenie sa platí podľa výsledku ročného zúčtovania za rok 2012, ktoré zdravotné poisťovne doručili SZČO najneskôr v septembri 2013. Povinnosť platiť sociálne odvody sa posudzuje vždy k 1. 7. bežného roka podľa daňového priznania za predchádzajúci rok.

Ďalšie informácie nájdete v článku Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2014

10. Bankové účty vo formáte IBAN

Podľa pravidiel platných v súčasnosti sa pri komunikácii s bankami v rámci tuzemských bezhotovostných platieb doposiaľ používali bankové účty v tvare BBAN,  t. j. číslo účtu bolo tvorené národným číslom účtu a kódom banky. Podľa požiadaviek SEPA sú všetci podnikatelia povinní od 1. 2. 2014 pri komunikácii s bankami používať bankové účty v tvare IBAN. Zmeny nastanú aj pri inkasných príkazoch.
Poznámka: Fyzické osoby majú povinnosť prechodu na IBAN v predĺženej lehote, a to od 1. 2. 2016.

Viac sa dočítate v článku Povinnosť podnikateľov používať bankové účty v tvare IBAN od 01.02.2014

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 (v roku 2024)

Zamestnanci (spĺňajúci zákonom stanovené podmienky) budú môcť začiatkom roka 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2023. Aké podmienky musí zamestnanec splniť? V akom termíne a na akom tlačive je potrebné zamestnávateľa požiadať o ročné zúčtovanie dane?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy nemusí daňovník (fyzická alebo právnická osoba) podať daňové priznanie? Kedy naopak musí, resp. kedy je výhodné podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky