Top 5 zmien v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2014

Top 5 zmien v zákone o dani z príjmov od 1. 1. 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Zákon o dani z príjmov sa už s pravidelnosťou niekoľkokrát ročne mení, pričom zásadné zmeny nastávajú spravidla vždy k 1. januáru.

Zníženie sadzby dane z príjmov pre právnické osoby na 22 %

Po zvýšení dane z príjmov z 19 % na 23 % od roku 2013 Národná rada Slovenskej republiky schválila zníženie dane z príjmov právnických osôb od 1.1. 2014 na 22 %.

Zavedenie daňových licencií (minimálnej dane z príjmov právnických osôb)

Novozavedený inštitút sa dotkne len právnických osôb, teda živnostníci a inak samostatne zárobkovo činné osoby daňové licencie platiť nebudú. Daňová licencia je minimálna výšku dane, ktorá sa bude platiť za každé zdaňovacie obdobie. Ak je daňovníkom vypočítaná daňová povinnosť nižšia ako je výška daňovej licencie alebo ak za zdaňovacie obdobie vykáže daňovú stratu, bude platiť daň v minimálnej výške 480 €, resp. 960 €. Niektorí daňovníci (obchodné spoločnosti) sú od platenia daňovej licencie oslobodení úplne (napr. verejná obchodná spoločnosť, nezisková organizácia). Daňovú licenciu nebudú platiť za prvé zdaňovacie obdobie ani novovzniknuté spoločnosti. Toto zdaňovacie obdobie môže byť aj kratšie ako jeden rok (12 mesiacov). Za zdaňovacie obdobie kratšie ako 12 bezprostredne po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sa výška daňovej licencie bude pomerne krátiť podľa počtu mesiacov zdaňovacieho obdobia. Daňovú licenciu zníženú na 50 % budú môcť platiť daňovníci, ktorí v zdaňovacom období budú zamestnávať najmenej 20 % zamestnancov so zdravotným postihnutím. Viac o daňových licenciách.

Umorovanie daňových strát bude možné maximálne 4 roky a rovnomerne

Nový spôsob odpočítavania daňových strát od základu dane obmedzí ich uplatňovanie z hľadiska rozsahu ako aj času. Výšku odpočítanej daňovej straty si nebude určovať podnikateľ (daňovník) sám podľa vlastného rozhodnutia, ale daňové straty sa budú umorovať rovnomerne vo výške jednej štvrtiny už od bezprostredne nasledujúceho zdaňovacieho obdobia. Ak dosiahnutý základ dane bude vyšší ako jedna štvrtina daňovej straty, t. j. maximálna možná výška uplatniteľnej daňovej straty pre jedno zdaňovacie obdobie, podnikateľ zaplatí daň z príjmov (aj keby si mohol odpočítať vyššiu časť daňovej straty). Ak dosiahnutý základ dane bude nižší, zaniká možnosť odpočítať túto presahujúcu časť daňovej straty, aj keby by mohla byť v budúcnosti využitá a daň v budúcnosti bude vyššia. Existujúce zákonné možnosti optimalizácie základu dane a daňovej povinnosti sa týmto opatrením obmedzia.

Neuhradené záväzky alebo ich časti po lehote splatnosti sa budú zdaňovať priebežne

Do konca tohto roka účinne platí, že nesplatené záväzky sa jednorazovo do základu dane zahrnú (zvýšia základ dane) až po uplynutí 36 mesiacov od doby splatnosti. S účinnosťou od roka 2014 sa bude základ dane o nesplácané záväzky zvyšovať priebežne, tak ako platí tento princíp v prípade neinkasovaných pohľadávok, ktoré základ dane postupne znižujú (ide o druhú stranu záväzkového vzťahu, u dodávateľa). Nesplácané záväzky sa budú po novom zahrnovať do základu dane v závislosti od doby, ktorá uplynula po splatnosti záväzku, a síce ak:

  • doba od splatnosti je viac ako 360 dní, zvýšenie základu dane musí predstavovať v úhrne najmenej 20 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho časti,
  • doba od splatnosti je viac ako 720 dní, zvýšenie základu dane musí predstavovať v úhrne najmenej 50 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho časti,
  • doba od splatnosti je viac ako 1 080 dní, zvýšenie základu dane musí predstavovať v úhrne najmenej 100 % menovitej hodnoty záväzku alebo jeho časti.

Týmto spôsobom sa daňovník bude zaťažovať postupne, čím budú daňové príjmy z pohľadu štátneho rozpočtu plynúť priebežne. O zaplatené záväzky bude stále možné znížiť základ dane.

Daňová evidencia pre fyzické osoby bez limitu príjmov

Daňová evidencia má byť od nového roka ešte atraktívnejšia. Do účinnosti novely zákona o dani z príjmov existujú popri sebe dva druhy evidencie preukázateľne vynaložených daňových výdavkov. Daňová evidencia sa zjednotí pre všetky osoby dosahujúce aktívne aj pasívne zdaniteľné príjmy (§ 6 odseky 1 až 4 zákona o dani z príjmov). Limitovaná výška príjmov (výnosov) na úrovni 170 000 eur za bezprostredne predchádzajúce zdaňovacie obdobie a podmienka samostatného výkonu činnosti (bez zamestnanca) sa novelou zákona vypustila. Daňový evidenciu aj naďalej môžu teda viesť aj platitelia dane z pridanej hodnoty. Môžu k nim pribudnúť aj podnikatelia, ktorí sú zamestnávateľmi alebo aj podnikatelia, ktorých príjmy (resp. výnosy) boli v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období vyššie ako 170 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť

Ako správne vyplniť tlačivo daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024)? Do akých riadkov uviesť pripočítateľné a odpočítateľné položky a na čo si dať pozor?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky