Odpočítanie daňovej straty sa od roku 2014 skráti na 4 roky (návrh)

Odpočítanie daňovej straty sa od roku 2014 skráti na 4 roky (návrh)
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Doba na odpočítanie daňovej straty sa pravdepodobne skráti. Ak ju nevyužijete, nárok by mal prepadnúť.

Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet k návrhu novely zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z.) vo svojom uznesení zo dňa 12. 11. 2013 odporúča Národnej rade Slovenskej republiky (parlamentu) schváliť novelu zákona o dani z príjmov, vrátane pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov. Jeden z nich sa týka obmedzenia odpočtu daňových strát.

Daňovú stratu sa navrhuje umorovať najviac 4 zdaňovacie obdobia

K doplňujúcim návrhom patrí aj zmena spôsobu uplatňovania odpočtu daňovej straty. Obdobie, počas ktorého bude možné odpočítať daňovú stratu od základu dane sa navrhuje skrátiť zo súčasných siedmich rokov na štyri po sebe nasledujúce roky (presnejšie – zdaňovacie obdobia). Daňová strata by sa mala po novom umorovať rovnomerne, teda v každom roku (za každé zdaňovacie obdobie) jedna štvrtina zistenej daňovej straty, nie podľa potreby a výšky vykázaného základu dane. Ako je uvedené v odôvodnení k doplňujúcemu návrhu: „Uvedená zmena je navrhovaná z dôvodu zúženia možností pre optimalizáciu daňovej povinnosti.“

Navrhovaný postup umorovania nevyužitých daňových strát

Možnosť odpočítať daňovú stratu alebo kumulovanú sumu daňových strát, ktoré boli vykázané v časovom úseku rokov 2010 až 2013 a neboli uplatnené (resp. nebudú uplatnené do účinnosti novely zákona o dani z príjmov), by podľa navrhovaného doplnenia novely zákona o dani z príjmov mohla byť uplatnená prvýkrát za zdaňovacie obdobie roka 2014 najviac vo výške jednej štvrtiny neuplatnenej daňovej straty alebo ak bolo vykázaných a neuplatnených daňových strát viac, do výšky jednej štvrtiny ich súčtu. To znamená, že na skutočnosť, či daňovník vykáže napr. za rok 2014 základ dane alebo daňovú stratu sa neprihliada a štvrtina uplatniteľnej výšky daňovej straty zostane nevyužitá (prepadne).

Ak bola dosiahnutá daňová strata z príjmov z prenájmu nehnuteľností (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v čase keď mohla byť strata pri tomto druhu príjmov dosiahnutá) a nebola odpočítaná, aj tejto by mala v prípade schválenia začať plynúť umorovacia doba najskôr zdaňovacím obdobím roka 2014.

Nárok na odpočet daňových strát, na ktoré sa vzťahuje päťročná lehota umorovania (odpočítania), zostane týmito navrhovanými doplneniami nedotknutý.

Ako sa zmenili pravidlá pre odpočet daňovej straty v roku 2020 nájdete v článku Odpočet daňovej straty od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Úhrada (vysporiadanie) účtovnej straty a daňová strata

Aký je rozdiel medzi účtovnou a daňovou stratou? Akými spôsobmi je možné vysporiadať dosiahnutú stratu vo firme?

Mimoriadny odpočet neuplatnenej straty pri hospodárskom roku

Podmienky pre odpočet doteraz neuplatnených strát sa menia pre daňovníkov, ktorých zdaňovacím obdobím je hospodársky rok.

Mimoriadny odpočet neuplatnenej straty z minulých období v roku 2020

Novelou zákona o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti (lex korona) bola prijatá aj úprava odpočtu doteraz neuplatnených strát, ako pomoc podnikateľom prekonať koronakrízu.

Odpočet daňovej straty od roku 2020

Pravidlá pre odpočet daňovej straty sa od roku 2020 menia. Zmeny v umorovaní daňovej straty po novom aj na praktickom príklade.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky