Nové povinnosti týkajúce sa registračných pokladníc od 1. 1. 2014

Novela zákona o používaní elektronických registračných pokladníc od 1. 1. 2014 ukladá podnikateľom nové povinnosti a prináša vyššie sankcie.

Povinnosť mať na predajnom mieste komunikačný kábel

Podnikateľ je povinný mať na predajnom mieste umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici a poskytnúť ho daňovému úradu alebo colnému úradu za účelom prepojenia elektronickej registračnej pokladnice a počítača. Kábel je potrebné mať pre účely kontroly, aby sa daňový či colný orgán jednoduchšie dostal k údajom z pokladnice. Komunikačný kábel nemusí podnikateľ mať, ak je pripojenie elektronickej registračnej pokladnice k počítaču zabezpečené bezdrôtovou technológiou.

Nové údaje v knihe elektronickej registračnej pokladnice

V knihe elektronickej registračnej pokladnice v časti identifikačné údaje – údaje o elektronickej registračnej pokladnici musí byť okrem typu, modelu a výrobného čísla elektronickej registračnej pokladnice po novom uvedený aj názov výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice, ktorému bol vydaný certifikát. V údajoch o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice musí byť uvedené obchodné meno, sídlo právnickej osoby a daňové identifikačné číslo. Novela jednoznačne ustanovuje, že v knihe elektronickej registračnej pokladnice môžu byť zapísané dve servisné organizácie. Menia sa aj niektoré formulácie v častiach záznamy podnikateľa a záznamy servisnej organizácie.

Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal aj pred 1. januárom 2014, môže používať aj naďalej s tým, že záznamy ustanovené novelou zákona účinným k 1. januáru 2014, dopíše ručne.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinnosť mať vyobrazený v predajni pokladničný doklad

Podnikateľ je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť vyobrazenie pokladničného dokladu, ktorý vyhotovuje každou elektronickou registračnou pokladnicou tak, aby toto bolo pre kupujúceho jednoznačné, prehľadné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak sú v predajni umiestnené viaceré pokladnice toho istého typu, nie je povinnosť mať vzor pokladničného dokladu pri každej pokladnici. Podnikateľ na vyobrazenom pokladničnom doklade zvýrazní daňový kód elektronickej registračnej pokladnice, dátum, čas, celkovú sumu platenej ceny (čo sú údaje, ktoré sa vypĺňajú pri registrácii dokladu do národnej bločkovej lotérie) a ochranný znak. Viac sa dočítate tu.

Povinnosť predložiť na požiadanie úplné kontrolné záznamy

Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť úplné kontrolné záznamy za požadované obdobie v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe v čitateľnom textovom formáte ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom. Na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný predložiť obsah fiskálnej pamäte v elektronickej podobe za požadované obdobie. Povinnosť predkladať kontrolné záznamy nesmie byť podnikateľovi uložená častejšie ako raz za mesiac.

Nové správne delikty a pokuty

Predovšetkým v nadväznosti na nové povinnosti boli do zákona pridané nové správne delikty, za porušenie ktorých sú ukladané sankcie. Sumy pokút sa od 1. 1. 2014 zvýšia. Spáchanie zákonom vymedzených správnych deliktov sa považuje za osobitne závažné porušenie zákona, napríklad ide o nepoužitie pokladnice na evidenciu tržby alebo používanie pokladnice, ktorá nie je v súlade so zákonom. Za tieto porušenia hrozia vysoké pokuty. Pri opakovanom zistení porušenia je uložená podnikateľovi pokuta a môže byť podaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia. Pri každom ďalšom zistení osobitne závažného porušenia je podnikateľovi uložená pokuta a podaný návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia.

Novinkou je aj to, že ak podnikateľ za osobitne závažné porušenia nezaplatí pokutu najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti, nesmie predávať tovar alebo poskytovať službu, na ktoré sa vzťahuje povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste odo dňa nasledujúceho po uplynutí splatnosti pokuty. Tento zákaz stráca účinky dňom zaplatenia pokuty alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo zrušené rozhodnutie o uložení pokuty na mieste.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Finančná správa si „posvieti“ na podnikateľov: aké prevádzky bude kontrolovať v najbližšom období?

Augustová akcia „Turista“ ukázala, že až 48 % majiteľov turisticky navštevovaných podnikov obchádzalo systém eKasa. Kontroly budú preto pokračovať. Aké prevádzky by sa mali mať na pozore?

Vzor pokladničného dokladu z eKasy už na predajnom mieste netreba

Podnikatelia, ktorí používajú pokladnicu eKasa, už nebudú povinní sprístupňovať na každom predajnom mieste vyobrazenie pokladničného dokladu.

Ukončenie používania a predaj eKasy

Zrušili ste prevádzku, alebo máte nepotrebnú eKasu? Prinášame vám informácie o tom, či je možné predať používanú eKasu napríklad cez bazár a o tom, aké povinnosti s tým súvisia.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky