Odvody SZČO do Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne od 1. 1. 2014

Odvody SZČO do Sociálnej a zdravotnej poisťovne sa od 1. 1. 2014 v dôsledku rastu minimálneho, ale aj maximálneho vymeriavacieho základu opäť zvyšujú. Zároveň sa opätovne znižuje koeficient pre výpočet odvodov (z 1,9 na 1,6), čo bude mať tiež za následok zvýšenie odvodov. Od januára 2014 je minimálna výška odvodov, ktoré musí každá SZČO (živnostník) platiť do zdravotnej a Sociálnej poisťovne vo výške 189,77 eura oproti súčasnej výške 185,29 eura. Minimálny preddavok na zdravotné poistenie SZČO predstavuje v roku 2014 sumu 56,35 eura, poistné na sociálne poistenie je v minimálnej výške 133,42 eura. Nové sumy odvodov je treba začať platiť už vo februári 2014 za mesiac január. Splatnosť poistného na zdravotné a sociálne poistenie za január je do 10. februára 2014.

Zdravotné odvody SZČO v roku 2014

Pri výpočte odvodov do zdravotnej poisťovne v roku 2014 sa vychádza z čiastkového základu dane z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti dosiahnutého v roku 2012. Čiastkový základ dane z podnikania za rok 2012 je potrebné zvýšiť o zaplatené poistné na zdravotné aj sociálne poistenie a túto sumu vydeliť koeficientom 1,6. (Pozor! Od roku 2015 bude tento koeficient ešte nižší, a to 1,486.) Výsledok predstavuje ročný vymeriavací základ, ktorý sa vydelí počtom mesiacov podnikania v roku 2012. Preddavok potom bude vo výške 14 % z mesačného vymeriavacieho základu.

Suma preddavku na rok 2014 bola samostatne zárobkovo činným osobám (živnostníkom) oznámená vo výsledku ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2012, ktoré im bolo vykonané zdravotnou poisťovňou a zaslané najneskôr do septembra 2013.

Uvedieme si ilustratívny príklad, pri ktorom budeme vychádzať z rovnakých vstupných údajov a porovnáme si výpočet zdravotných odvodov platný v roku 2014 s rokom 2013. Je však potrebné upozorniť, že pri výpočte preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie sa v roku 2013 vychádzalo z údajov za rok 2011, v roku 2014 sa bude vychádzať z údajov za rok 2012, pričom sa pri výpočte zohľadňuje rozdielna výška koeficientu.

  Výpočet platný v roku 2013 (vychádza sa z údajov za rok 2011) Výpočet platný od roku 2014 (vychádza sa z údajov za rok 2012)
Základ dane z príjmov z podnikania (živnosti) 10 000 € 10 000 €
Zaplatené poistné na zdravotné poistenie 600 € 600 €
Zaplatené poistné na sociálne poistenie 1 400 € 1 400 €
Počet mesiacov podnikania 12 12
Výpočet ročného vymeriavacieho základu (10 000 € + 600 € + 1 400 €) / 1,9 (10 000 € + 600 € + 1 400 €) / 1,6
Výška ročného vymeriavacieho základu 6 315,78 € 7 500 €
Výpočet mesačného vymeriavacieho základu (ročný/počet mesiacov podnikania) 526,315 € 625 €
Výška preddavku (14 % z mesačného vymeriavacieho základu) 73,68 € 87,50 €
Minimálna výška preddavku na zdravotné poistenie 55,02 € 56,35 €

Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na platenie odvodov je naviazaný na vývoj priemerných zárobkov. Od januára 2014 bude minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % priemernej mzdy na Slovensku za rok 2012 (805 eur), čo predstavuje sumu 402,50 eur.

Minimálny zdravotný odvod vo výške 14 % zo sumy 402,50 eur bude v roku 2014 vo výške 56,35 eura. V porovnaní s minulým rokom ide o nárast o 1,33 eura. Novú výšku preddavku budú musieť podnikatelia – fyzické osoby prvýkrát zaplatiť za január 2014 do 10. februára 2014 (8. február pripadá na sobotu, splatnosť je teda najbližší pracovný deň). Stanovená je aj maximálna výška preddavku do zdravotnej poisťovne, v roku 2014 to bude suma  563,50 eura.

Sociálne odvody SZČO v roku 2014

Vzhľadom na zmeny v minimálnom a maximálnom vymeriavacom základe sa mení aj výška minimálnych a maximálnych odvodov do Sociálnej poisťovne. Od 1. januára 2014 bude SZČO (živnostník) platiť do Sociálnej poisťovne minimálne 133,42 eura (v roku 2013 boli minimálne sociálne odvody vo výške 130,27 eura, ide teda o zvýšenie o 3,15 eura). Maximálne sociálne odvody budú vo výške 1 334,28 eura mesačne.

Článok pokračuje pod reklamou

Povinne poistenou osobou na účely sociálneho poistenia sa od 1. 7. 2013 stala tá SZČO, ktorej brutto príjem (obrat) za rok 2012 bol viac ako 4 716 eur (bez odpočítania výdavkov). Ide o 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu (12 x 393 eur). K 1. 7. 2014 bude táto hranica obratu (za rok 2013) pre povinnú registráciu v Sociálnej poisťovni a platenie odvodov do Sociálnej poisťovne určená sumou 4 830 eur (12 x 402,50 eura).

Poznámka: V súvislosti s novelou zákona o sociálnom poistení, ktorá bola zatiaľ schválená NR SR v prvom čítaní dňa 6. 9. 2013 upozorňujeme, že od 1. 7. 2014 sa má zmeniť výpočet vymeriavacieho základu povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poistenej SZČO. Vymeriavací základ sa nebude deliť počtom mesiacov vykonávania činnosti, ale vždy sa bude deliť dvanástimi. Novela jednoznačne uvádza, že na účely výpočtu vymeriavacieho základu sa k čiastkovému základu dane okrem povinného poistného na zdravotné poistenie pripočítava povinné sociálne poistenie (teda nie dobrovoľné). Čiastkový základ dane sa tiež upraví o prípadné príjmy a výdavky z činnosti osobného asistenta alebo príjmy a výdavky dosiahnuté v zahraničí. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2014.

Viac o odvodoch živnostníkov a ďalších SZČO do Sociálnej poisťovne od 1. 7. 2014 sa dočítate v tomto článku.

Výška odvodov SZČO (najmä živnostníkov) v EUR od 01.01.2014

Poistenie Sadzba Minimálny vymeriavací základ Maximálny vymeriavací základ Minimálne odvody (minimálna suma poistného) Maximálne odvody (maximálna suma poistného)
Starobné 18,00% 402,50 € 4 025,00 € 72,45 € 724,50 €
Invalidné 6,00% 402,50 € 4 025,00 € 24,15 € 241,50 €
Rezervný fond solidarity (súčasť dôch. poistenia) 4,75% 402,50 € 4 025,00 € 19,11 € 191,18 €
Nemocenské 4,40% 402,50 € 4 025,00 € 17,71 € 177,10 €
V nezamestnanosti (je dobrovoľné) 2,00% 402,50 € 4 025,00 € 8,05 € 80,50 €
Odvody do sociálnej poisťovne 33,15% - - 133,42 €* 1 334,28 €*
Odvody do zdravotnej poisťovne 14,00% 402,50 € 4 025,00 € 56,35 € 563,50 €
ODVODY DO ZDRAVOTNEJ A SOCIÁLNEJ POISŤOVNE SPOLU 47,15% - - 189,77 €* 1 897,78 €*

* Čiastka nezahŕňa dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti

Pozn.: V prípade osôb so zdravotným postihnutím 41% a viac sú odvody do zdravotnej poisťovne platené v polovičnej výške (7 %), t. j. minimálny preddavok je vo výške 28,17 €, maximálny preddavok 281,75 €.

Prečítajte si aj Zmeny v zákone o sociálnom poistení – novela od roku 2014 a 2015

 

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Hranica príjmov pre (ne)platenie odvodov do Sociálnej poisťovne za rok 2024 v roku 2025

Do určitej výšky ročných príjmov nie sú živnostníci či iné SZČO povinné platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Aká je táto hranica pre rok 2024 a koľko bude potrebné platiť minimálne v roku 2025?

Priemerná mesačná mzda v roku 2023 a jej dôsledky

Štatistický úrad zverejnil údaj o priemernej mesačnej mzde zamestnanca za rok 2023. Aká je jej výška, ktoré odvetvia či kraje zarábajú najviac a aké veličiny v roku 2025 táto suma ovplyvní?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky