Podpora rodinných firiem: SBA uhradí náklady na poradenstvo

Rodinné podniky zasiahla počas prvej generačnej výmeny koronakríza. Pomoc ponúka SBA vo forme plne hradeného poradenstva. Aké podmienky treba spĺňať, ak chcete o podporu požiadať?

Aby rodinné firmy ľahšie zvládli situáciu, kedy musia naraz riešiť dve témy, ktoré budú mať rozhodujúci dopad na ich budúcnosť, podáva Slovak Business Agency pomocnú ruku. SBA na svojej web stránke oznámila, že rozbieha Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v rámci Schémy na podporu rodinného podnikania (2017 - 2020) (Schéma pomoci de minimis). Podniky tak majú možnosť získať podporu vo forme plne hradeného poradenstva. V čom spočíva podpora od SBA, pre koho je určená a aké podmienky musia rodinné podniky splniť?

Čo ponúka program podpory rodinných firiem?

Pre rodinné firmy je často náročná práve generačná výmena a nástupníctvo. Aj v týchto oblastiach chce ponúknuť pomocnú ruku SBA prostredníctvom bezodplatných poradenských služieb externými odborníkmi maximálne do 25 000 eur na jeden rozpočtový rok. Expertov si môžu vybrať a zvoliť samotné firmy.

Odborníci im potom pomôžu v oblasti generačnej výmeny a nástupníctva z hľadiska riadenia firmy, kedy sa budú zaoberať napr. návrhom pravidiel vo vnútri rodiny potrebných na budúci medzigeneračný transfer, nastavením stratégií nástupníctva či zvládaním interných konfliktov.

Druhou oblasťou, s ktorou budú experti firmám pomáhať, je nástupníctvo z hľadiska majetku. Odborníci poradia v príprave majetku na medzigeneračný presun, podpore ekonomických opatrení a pod.

Riešenia tiež ponúknu pri dopadoch koronakrízy na rodinné podnikanie v súvislosti so zmenou ekonomických podmienok. Táto oblasť sa týka práce s ľudskými zdrojmi, zmeny a nastavenia firemnej kultúry, nastavenia krízovej komunikácie smerom k zainteresovaným skupinám alebo sebamotivácie a motivácie zamestnancov v čase vnútornej a vonkajšej krízy.

Aké kritériá musí spĺňať rodinný podnik a aké konzultant?

Pod rodinným podnikom pre účely tejto podpory sa rozumie skupina fyzických osôb, ktoré sú spojené pokrvnými väzbami, rozhodnutím súdu, zákonom uznané väzby ako adopcia či manželstvo alebo medzi sebou majú vzájomné väzby, čiže sú vo vzťahu druh-družka a spoločne spĺňajú aspoň jednu z podmienok vo vzťahu k podniku - musia byť mikro, malým alebo stredným rodinným podnikom so sídlom podnikania a miestom podnikania na území SR. Podnikať môžu vo všetkých oblastiach hospodárstva okrem odvetví rybolovu, akvakultúry, poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby.

Prečítajte si tiež

Kritériá sa týkajú aj expertov, ktorí rodinné firmy budú mentorovať. Odborníci musia mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a minimálne päť ročnú prax alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa či strednú školu s maturitou a minimálne 7 rokov prax. Taktiež musia byť daňovými rezidentmi Slovenskej republiky a platcami odvodov v SR. Expert nesmie byť štatutárnym zástupcom ani členom štatutárneho zástupcu rodinnej firmy, ktorá o podporu žiada a ani jej prokuristom, či fyzickou osobou s majetkovou účasťou v tomto podniku. Taktiež nesmie byť osobou v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom blízkom vzťahu k žiadajúcemu podniku.

Ako postupovať v prípade záujmu o podporu?

Na získanie podpory je potrebné poslať žiadosť vo forme google formulára a k tomu priložené potrebné dokumenty. Nie je ho ale možné vypĺňať postupne, priebežne si ukladať a neskôr sa k nemu vracať. SBA upozorňuje, že si je potrebné elektronický formulár pozrieť vopred v PDF dokumente, náležitosti si poriadne pripraviť a následne žiadosť vyplniť. Po odoslaní formulára bude žiadosť preposlaná aj na uvedený e-mail podniku. Tento je potrebné vytlačiť a podpísať štatutárnymi zástupcami a následne zaslať na adresu SBA. Je však možnosť odoslať žiadosť elektronicky na mail [email protected], v tomto prípade však ide o elektronické originály podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo podpísané a naskenované dokumenty.

Prečítajte si tiež

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • Prihlášku, ktorej súčasťou je Projektový zámer a PowerPointová prezentácia,
  • Prehľad o pomoci de minimis prijatej počas prebiehajúceho a dvoch predchádzajúcich fiškálnych rokov,
  • Vyhlásenia žiadateľa o splnení podmienok účasti v tomto programe, pričom si vyhlásenie vyžaduje podpis štatutárnych zástupcov,
  • Súhlas s poskytnutím údajov za účelom kontroly účelovosti vynaložených finančných prostriedkov - aj tu sa vyžaduje podpis štatutárnych zástupcov,
  • Vyhlásenie dotknutých osôb k spracúvaniu osobných údajov, tie toto vyhlásenie aj podpisujú,
  • CV Experta, ktoré si podnik navrhne v prihláške. Súčasťou CV Experta musí byť Súhlas so spracovaním osobných údajov a Vyhlásenie. Ak žiadateľ nenavrhne vlastného experta, bude mu pridelený komisiou po schválení žiadosti.

V prípade, že žiadosť nebude úplná alebo bude chýbať niektorý zo spomínaných dokumentov, bude zaslaná naspäť k žiadateľovi. Ten ju musí do 5 pracovných dní od vyzvania doplniť. Následne budú predložené komisii na posúdenie a zaradené do výberového procesu. Pri výbere komisia hodnotí formálnu stránku žiadostí, ale aj jej kvalitu a úroveň vypracovania, a tiež hodnotu podniku na trhu alebo v regióne, kedy rieši, či daný podnik ponúka unikátnu alebo výnimočnú službu/produkt.

Článok pokračuje pod reklamou

Priebeh poradenskej služby pre rodinné podniky

Rodinný podnik, ktorý sa do programu zapojí, sa môže uchádzať v rámci jednej žiadosti o poradenstvo pre viacero oblastí a rozdeliť počet konzultačných hodín medzi viacerých expertov, maximálne však medzi štyroch. Frekvenciu a spôsob poskytovania poradenstva si určuje samotná firma a expert, avšak musia spĺňať stanovené kritériá.

Prečítajte si tiež

Na mesačnej báze potom konzultant zasiela Záznam o poradenských službách. V ňom obe strany potvrdia priebeh poradenskej služby podpismi. Uvedené sú dátumy, trvanie konzultácií, stručný obsah. Takisto zasiela podpísaný Výkaz práce, kde sumarizuje rozsah poskytovaných služieb všetkým svojim klientom v rámci tejto Výzvy. Tento výkaz slúži ako podklad na vyplácanie experta, pričom maximálny rozsah konzultačných hodín môže byť 10 týždenne, a to aj v prípade, že poskytuje služby viacerým firmám.

Po ukončení poradenských služieb zástupcovia rodinnej firmy vypracujú Záverečnú dokumentáciu. Obsahovať má sumár z priebehu konzultácií, či sa naplnil hlavný cieľ projektu, taktiež obsahuje formulár spätnej väzby a prezentáciu so stručným zhrnutím správy. Následne výsledky prezentuje pred komisiou, ktorá ak zhodnotí, že cieľ nebol naplnený, hradí firma pokutu vo výške nákladov na celý projekt.

Všetky potrebné termíny

Žiadosti v rámci tejto Výzvy je možné predkladať do 17. augusta 2020 (do 23:59). Termín na vyhodnotenie žiadostí sa predpokladá na 16. september 2020. Začať poskytovať poradenské služby bude možné od konca októbra 2020 a posledný deň na využitie poradenských hodín je 10. február 2021.

Príbehy firiem, ktoré podporu využili minulý ročník - ako im poradenstvo pomohlo?

Do Výzvy na podporu rodinných podnikov vo forme úhrady poradenských služieb sa v minulom ročníku zapojilo viacero aj celoslovensky známych rodinných firiem. Jednou z nich je KELLYS Bicycles, s. r. o., ktorá sa zameriava na návrhy, výrobu a predaj bicyklov. Konzultácie im pomohli zadefinovať stratégiu nástupníctva, zrealizovať audit príležitostí a hrozieb, riešiť manažment konfliktov rodinných príslušníkov či zadefinovať si pravidlá internej komunikácie. Prostredníctvom individuálnych osobných stretnutí s expertmi, rozhovorov s majiteľom, členmi rodiny a manažérmi rodiny či rodinných porád vedených konzultantmi, bol zanalyzovaný aktuálny stav firmy a kľúčové procesy vo firme. Na ich základe potom boli nastavené pravidlá komunikácie, zrealizovaný audit a vytvorený implementačný plán.

Výsledkom poradenskej činnosti konzultantov SBA je zmena myslenia členov rodiny ohľadom problematiky spomínaných tém. „Konzultanti z SBA poskytli pomoc v procese riešenia otázky nástupníctva a generačnej výmeny, a tiež pomohli oddeliť spoluprácu v rámci rodiny od spolupráce z pozície majiteľov firmy,“ uvádza Marián Letovanec, riaditeľ sekcie národných a medzinárodných programov SBA.

Ďalšou z firiem, ktoré využili možnosť poradenstva v rámci tejto Výzvy je aj Cestovná kancelária FIFO, s. r. o. Po dôkladnej analýze situácie a procesov vo firme a individuálnych rozvojových rozhovoroch sa dostali ku konkrétnej podobe generačnej výmeny v podniku. Pomohli im napríklad vypracovať systém realizácie odovzdania riadenia tak, aby boli uspokojené potreby a nároky ostatných členov rodiny. „Na základe pomerne rozsiahlych analýz bol pripravený plán generačnej výmeny, jednotlivé kroky a časový rámec,“ dodáva M. Letovanec. Taktiež im pomohli upraviť pozíciu riaditeľa firmy s ohľadom na osobné a profesionálne danosti nástupníka a rozdeliť činnosti tak, aby jednotliví zamestnanci efektívnejšie prispievali k napĺňaniu podnikateľského zámeru.

Ponuku využil aj Kinekus Slovakia, s. r. o. zameraný na predaj príslušenstva do záhrady a domácností. Tu sa konzultanti zamerali na právne poradenstvo spojené so zakladaním rodinného holdingu. Taktiež sa zaoberali zmenou organizačnej štruktúry spoločnosti. Konzultanti zisťovali aj záujem zo strany potomkov o podieľanie sa na správe firmy a analyzovali ich možnosti zapojenia do diania vo firme. Práve to prispelo k otvoreniu komunikácie s manažérmi a potomkami o fungovaní firmy. „Výsledkom konzultačného procesu bola zmena a sprehľadnenie organizačnej štruktúry spoločnosti a čo bude viesť k odbremeneniu majiteľa od niektorých operatívnych záležitostí,“ dodáva M. Letovanec.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?

Dotácia na budovanie nabíjacích staníc: kto a koľko môže získať?

Podnikatelia môžu požiadať o príspevok na vybudovanie nabíjačky pre elektromobily, stanovené podmienky ale stavajú do nevýhody menšie prevádzky. Ako postupovať?

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky