Poradenstvo pre rodinné firmy: s nástupníctvom pomôžu profesionáli

Generačná výmena môže byť vďaka Slovak Business Agency jednoduchšia. Akú podporu môžu rodinné podniky získať, ako a dokedy o ňu požiadať?

„Významnú časť malých a stredných podnikov tvoria rodinné podniky, ktoré vytvárajú podmienky pre rast pracovných miest a zamestnávanie znevýhodnených sociálnych skupín. Podľa dostupných štúdií len 30 % rodinných podnikov prežije po 2. generáciu, 10 - 15 % prežije po 3. generáciu a len 3 – 5 % prežije aj po 4. generáciu,“ uvádza sa na webovej stránke Národného podnikateľského centra, ktoré patrí pod Slovak Business Agency (SBA). Tá chce rodinným firmám pomôcť s ich konkurencieschopnosťou a rastom, preto vytvorila nástroj na ich podporu. Kto ho môže využiť, čo a za akých podmienok môžu rodinné podniky získať a aké termíny je potrebné dodržať?

Kto môže využiť podporu pre rodinné podniky od SBA?

Mikro, malé a stredné rodinné podniky, ktoré majú sídlo a / alebo miesto podnikania na Slovensku majú možnosť využiť nielen služby externého odborníka a odborné bezplatné poradenstvo k téme nástupníctva z hľadiska riadenia firmy, transferu majetku a dopadov koronakrízy na rodinné podniky, ale aj finančnú podporu vo forme úhrady poradenských služieb až do výšky 25 000 eur bez spolufinancovania. Do výzvy sa môžu zapojiť firmy vo všetkých odvetviach, avšak s výnimkou poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby.

SBA uvádza, že rodinným podnikom pre účely Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) je skupina fyzických osôb, ktorých spájajú pokrvné väzby alebo rozhodnutím súdu alebo zákonom uznané väzby s rovnakým účinkom (adopcia, manželstvo) alebo majú medzi sebou osobné, vzájomné väzby a majú záujem týmito spoločnými väzbami vytvoriť vzájomnú závislosť, previazanosť a odkázanosť (druh, družka). Zároveň je potrebné, aby spĺňali aspoň jednu z nasledovných podmienok vo vzťahu k podniku:

  • jeden člen alebo viacerí vlastnia viac ako 50 % podielov, hlasov alebo akcií v podniku;
  • jeden člen alebo viacerí vlastnia v podniku taký podiel, počet hlasov alebo akcií, že sú schopní presadiť svoju vôľu proti ostatným spoluvlastníkom (čiže „majú vplyv“);
  • jeden člen alebo viacerí vykonávajú kontrolné funkcie v podniku a majú vplyv;
  • jeden člen alebo viacerí vykonávajú riadiace funkcie v podniku a majú vplyv.

Podpora je poskytovaná nepriamou formou, a to ako informácie, poradenstvo, analýzy a návrhy stratégií v oblasti rodinného podnikania.

Aktualizované 24.9.2021

Ako o poradenstvo SBA požiadať?

V rámci prvého kola výzvy bolo možné podať žiadosť o individuálne poradenstvo ohľadom rodinného podnikania od 3.8.2021 do 19.8.2021. SBA však informovala aj o druhom kole výzvy, tzv. Komponente 2. Rodinné firmy sa tak môžu prihlásiť a žiadosti predkladať od 8.10.2021 do 14.10.2021 do 23:59 hod.

Podnikatelia musia k žiadosti pripojiť aj niekoľko povinných príloh, ako projektový zámer, vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok účasti či CV experta alebo expertov, ktorého / ktorých si žiadateľ navrhne v projektovom zámere. Celý zoznam povinných príloh je uvedený na stránke www.npc.sk.

Prečítajte si tiež

Žiadateľ si sám môže v prihláške navrhnúť konzultanta, ak si ale experta nenavrhne, uvedie v projektovom zámere nasledovné: „ŽIADAM O MOŽNOSŤ VÝBERU ZO ZOZNAMU EXPERTOV PRE RODINNÉ PODNIKANIE“, oblasti a témy podpory, požadovaný počet hodín poradenských služieb a celkovú cenu práce experta (tzv. superhrubá mzda). Po schválení Žiadosti o poskytnutie podpory bude žiadateľovi vybraný a následne komisii predložený na ďalšie schvaľovanie konzultant zo Zoznamu expertov, ktorý buduje Slovak Business Agency. Ak podnikateľ potrebuje riešiť viacero tém v rámci svojho podnikania, môže si vyžiadať až štyroch expertov.

Dokumenty je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om) alebo ručne. Následne ich treba naskenovať a zaslať mailom na adresu [email protected], a to najneskôr do 5 pracovných dní.

Kedy budú žiadosti o poradenstvo vyhodnotené a kedy možno pomoc profesionálov využiť?

Termín vyhodnocovania žiadostí podnikateľov, ktorí si podali prihlášky v rámci prvého kola výzvy, je v septembri a služby sa začnú poskytovať začiatkom novembra 2021. Žiadosti tých firiem, ktoré o poradenstvo požiadajú v druhom kole výzvy, budú vyhodnocované približne 5.11.2021 a služby sa začnú poskytovať v polovici decembra 2021. Posledný termín na poskytovanie poradenských služieb je pre obe kolá výzvy 15.2.2022. Prezentovanie výsledkov bude následne o mesiac neskôr – 15.3.2022.

Poradenstvo už pomohlo viacerým slovenským rodinným firmám

Rodinné podniky majú možnosť využiť podporu od SBA pravidelne. V uplynulých ročníkoch ju využilo niekoľko desiatok rodinných podnikov, medzi ktorými možno nájsť aj známe značky ako KELLYS Bicycles, s. r. o. alebo Kinekus Slovakia, s. r. o. So svojimi skúsenosťami sa podelili v článku Podpora rodinných firiem: SBA uhradí náklady na poradenstvo, kde sme tiež informovali o tom, aké kritériá musí spĺňať konzultant aj to, ako poradenstvo prebieha.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Libuša Removčíková
Libuša Removčíková

Písanie a žurnalistika ma vždy zaujímali, preto som študovala na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Téma podnikania a ekonomiky je mi taktiež blízka, preto som študovala na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne. A baví ma aj marketingová komunikácia. Čo môže byť lepšie ako skĺbiť toto všetko dokopy?


Inovovať vo firmách pomáhajú univerzity: ako využiť ich výskumný potenciál?

Ako môžu podnikatelia spolupracovať so slovenskými univerzitami, čo všetko môžu získať a ako postupovať v prípade záujmu? Súhrn základných informácií.

Grantový program She’s Next: financie a poradenstvo pre podnikateľky

Druhý ročník grantového programu Visa She's Next podporí mikro, malé a stredné firmy vlastnené ženami. Ako sa zapojiť a aké sú podmienky?

Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Podpora literárnych prekladov a propagácie kníh: EÚ rozdelí 5 miliónov eur

Európska Komisia zverejnila výzvu na šírenie európskych literárnych diel na rok 2024. Kto a dokedy môže o financie žiadať a aké sú podmienky?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky