Poradenstvo pre rodinné firmy: s nástupníctvom pomôžu profesionáli

Generačná výmena môže byť vďaka Slovak Business Agency jednoduchšia. Akú podporu môžu rodinné podniky získať, ako a dokedy o ňu požiadať?

„Významnú časť malých a stredných podnikov tvoria rodinné podniky, ktoré vytvárajú podmienky pre rast pracovných miest a zamestnávanie znevýhodnených sociálnych skupín. Podľa dostupných štúdií len 30 % rodinných podnikov prežije po 2. generáciu, 10 - 15 % prežije po 3. generáciu a len 3 – 5 % prežije aj po 4. generáciu,“ uvádza sa na webovej stránke Národného podnikateľského centra, ktoré patrí pod Slovak Business Agency (SBA). Tá chce rodinným firmám pomôcť s ich konkurencieschopnosťou a rastom, preto vytvorila nástroj na ich podporu. Kto ho môže využiť, čo a za akých podmienok môžu rodinné podniky získať a aké termíny je potrebné dodržať?

Kto môže využiť podporu pre rodinné podniky od SBA?

Mikro, malé a stredné rodinné podniky, ktoré majú sídlo a / alebo miesto podnikania na Slovensku majú možnosť využiť nielen služby externého odborníka a odborné bezplatné poradenstvo k téme nástupníctva z hľadiska riadenia firmy, transferu majetku a dopadov koronakrízy na rodinné podniky, ale aj finančnú podporu vo forme úhrady poradenských služieb až do výšky 25 000 eur bez spolufinancovania. Do výzvy sa môžu zapojiť firmy vo všetkých odvetviach, avšak s výnimkou poľnohospodárskej a potravinárskej prvovýroby.

SBA uvádza, že rodinným podnikom pre účely Schémy na podporu rodinného podnikania (schéma pomoci de minimis) je skupina fyzických osôb, ktorých spájajú pokrvné väzby alebo rozhodnutím súdu alebo zákonom uznané väzby s rovnakým účinkom (adopcia, manželstvo) alebo majú medzi sebou osobné, vzájomné väzby a majú záujem týmito spoločnými väzbami vytvoriť vzájomnú závislosť, previazanosť a odkázanosť (druh, družka). Zároveň je potrebné, aby spĺňali aspoň jednu z nasledovných podmienok vo vzťahu k podniku:

  • jeden člen alebo viacerí vlastnia viac ako 50 % podielov, hlasov alebo akcií v podniku;
  • jeden člen alebo viacerí vlastnia v podniku taký podiel, počet hlasov alebo akcií, že sú schopní presadiť svoju vôľu proti ostatným spoluvlastníkom (čiže „majú vplyv“);
  • jeden člen alebo viacerí vykonávajú kontrolné funkcie v podniku a majú vplyv;
  • jeden člen alebo viacerí vykonávajú riadiace funkcie v podniku a majú vplyv.

Podpora je poskytovaná nepriamou formou, a to ako informácie, poradenstvo, analýzy a návrhy stratégií v oblasti rodinného podnikania.

Ako o poradenstvo SBA požiadať?

SBA informuje, že žiadosť o individuálne poradenstvo ohľadom rodinného podnikania je možné podať od 3.8.2021 do 19.8.2021 (vrátane). Podnikatelia musia k žiadosti pripojiť aj niekoľko povinných príloh, ako projektový zámer, vyhlásenie žiadateľa o splnení podmienok účasti či CV experta alebo expertov, ktorého / ktorých si žiadateľ navrhne v projektovom zámere. Celý zoznam povinných príloh je uvedený na stránke www.npc.sk.

Prečítajte si tiež

Žiadateľ si sám môže v prihláške navrhnúť konzultanta, ak si ale experta nenavrhne, po schválení Žiadosti o poskytnutie podpory bude žiadateľovi vybraný a následne komisii predložený na ďalšie schvaľovanie konzultant zo Zoznamu expertov, ktorý buduje Slovak Business Agency. Ak podnikateľ potrebuje riešiť viacero tém v rámci svojho podnikania, môže si vyžiadať až štyroch expertov.

Dokumenty je potrebné podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om) alebo ručne. Následne ich treba naskenovať a zaslať mailom na adresu [email protected], a to najneskôr do 5 pracovných dní.

Kedy budú žiadosti o poradenstvo vyhodnotené a kedy možno pomoc profesionálov využiť?

Vyhodnocovanie žiadostí bude v septembri a služby sa začnú poskytovať začiatkom novembra 2021. Posledný termín na poskytovanie poradenských služieb je 15.2.2022. Prezentovanie výsledkov bude následne o mesiac neskôr – 15.3.2022.

Poradenstvo už pomohlo viacerým slovenským rodinným firmám

Rodinné podniky majú možnosť využiť podporu od SBA pravidelne. V uplynulých ročníkoch ju využilo niekoľko desiatok rodinných podnikov, medzi ktorými možno nájsť aj známe značky ako KELLYS Bicycles, s. r. o. alebo Kinekus Slovakia, s. r. o. So svojimi skúsenosťami sa podelili v článku Podpora rodinných firiem: SBA uhradí náklady na poradenstvo, kde sme tiež informovali o tom, aké kritériá musí spĺňať konzultant aj to, ako poradenstvo prebieha.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Expertka o rodinnej rade: Učí rodiny rešpektu a pomáha určiť smerovanie firmy

Rodinná rada je nástroj, ktorý podľa Eriky Matwij uľahčuje generačnú výmenu v rodinných podnikoch, no tiež pomáha udržať dobré rodinné vzťahy. V rozhovore prezradila, kto sa má rady zúčastniť, aké problémy sa tam riešia aj pre koho je tento nástroj vhodný.

Zverenecký fond: čo to je a ako ho využiť v rodinnom podniku?

Ako zverenecký fond rieši problémy medzigeneračnej výmeny v rodinnej firme a kto ho môže využiť?

Spoločný obchodný podiel

Čo je spoločný obchodný podiel, kedy vzniká a aké práva a povinnosti z neho plynú?

Ako vybudovať silnú rodinnú firmu? Zistíte na unikátnom podujatí

Inšpiráciu či vedomosti od skúsených expertov ponúkne Medzinárodný kongres rodinných firiem. Už o pár dní sa o skúsenosti podelí aj 46. nástupca najstaršieho rodinného hotela na svete.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky