Elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, elektronická pečať a časová elektronická pečiatka

Elektronický podpis, kvalifikovaný elektronický podpis, elektronická pečať a časová elektronická pečiatka
Tomáš Matuský

Doktorand na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na oblasť účtovníctva a audítorstva, asistent daňového poradcu zapísaný v registri Slovenskej komory daňových poradcov, ktorý sa zameriava na oblasť medzinárodného podnikania a zdaňovania spoločností. Je nadšencom nových technológií a digitálnych trendov, ktorý hľadá ich uplatnenie v podnikateľskom prostredí.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aký je rozdiel medzi elektronickým podpisom a kvalifikovaným elektronickým podpisom, elektronickou pečaťou a časovou pečiatkou a na čo tieto prostriedky slúžia.

Elektronické podpisy v skratke

Pod pojmom elektronický podpis si každý predstaví niečo iné. Niekto tento pojem chápe ako naskenovaný podpis vložený na elektronický dokument, iní ako kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený pomocou občianskeho preukazu s čipom a ďalší si pod týmto pojmom predstavia zabezpečenie dokumentu pred ďalšími zmenami. V tomto článku si jednotlivé podoby elektronického podpisu popíšeme a uvedieme niekoľko možností ich praktického využitia.

Čo je elektronický (digitálny) podpis?

Elektronický podpis alebo e-podpis možno charakterizovať ako čokoľvek, čo identifikuje podpisovateľa v elektronickom prostredí. Podľa miery zabezpečenia a naplnenia zákonných požiadaviek pritom rozlišujeme, či ide o jednoduchý elektronický podpis (bez špeciálneho zabezpečenia a špeciálnej regulácie v zákone) alebo kvalifikovaný elektronický podpis (zabezpečený, zákonom zadefinovaný a uznávaný podpis využívaný najmä pri komunikácii s verejnou správou).

Jednoduchý elektronický podpis a možnosti jeho použitia

Jednoduchým podpisom, ktorý má nízku mieru zabezpečenia a ktorý nie je špeciálne upravený zákonom (t. j. zákon neurčuje, ako má takýto podpis vyzerať) je napríklad obrázok (sken) podpisu, odtlačok prstu, jedinečný rad znakov a pod.

Platí, že ak zákon výslovne nevyžaduje použitie kvalifikovaného elektronického podpisu, podpisovateľ môže k elektronickému podpísaniu dokumentu použiť aj jednoduchý elektronický podpis, najčastejšie sken vlastnoručného podpisu.

Príklad: Zákon nevyžaduje, aby bola elektronická faktúra podpísaná výhradne kvalifikovaným elektronickým podpisom. Ak teda podnikateľ do faktúry umiestni sken vlastnoručného podpisu a dokument uloží ako PDF, teda ako formát zabezpečený proti ďalším zmenám, potom je takáto faktúra platná a bez problémov akceptovateľná.

Ako sa líši od kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) zaručeného elektronického podpisu, nájdete v článku Rozdiel medzi podpismi KEP a ZEP.

Kvalifikovaný elektronický podpis a možnosti jeho použitia

Kvalifikovaným elektronickým podpisom sa rozumie zákonom uznávaná forma digitálneho podpisu, ktorý možno použiť na oveľa viac právnych úkonov.

Kvalifikovaný elektronický podpis (predtým známy ako zaručený elektronický podpis, tzv. ZEP) je podpis tvorený reťazcom znakov, ktoré sa pripoja k podpisovanému dokumentu a stanú sa tak jeho súčasťou. Tým je tiež zabezpečená integrita dokumentu, čo znamená, že počas presunu dokumentu od odosielateľa k príjemcovi nedôjde k jeho zmene. V prípade, že by sa v dokumente po podpísaní zmenila čo i len bodka alebo medzera, vznikol by iný reťazec reprezentujúci pozmenený dokument a elektronický podpis by tak nebolo možné overiť.

Prečítajte si tiež

Kvalifikovaný elektronický podpis môže byť vytvorený iba za pomoci kvalifikovaného certifikátu a súkromného kľúča vydaného Národným bezpečnostným úradom alebo iným kvalifikovaným poskytovateľom dôverných služieb (obvykle uložený na USB, alebo tzv. eID karte, akou je aj nový občiansky preukaz), a to za použitia kvalifikovaného zariadenia - čítačky.

Kvalifikovaný elektronický podpis je v zmysle občianskeho zákonníka a európskeho nariadenia eIDAS rovnocenný vlastnoručnému podpisu v písomnej forme a môže byť použitý pri všetkých právnych úkonoch, ktoré vyžadujú písomnú formu. Zároveň nariadenie eIDAS zaručuje uznateľnosť kvalifikovaného elektronického podpisu na základe požiadaviek jedného členského štátu v rámci celej Európskej únie.

Kvalifikovaný elektronický podpis ako jediný predstavuje právne upravený a bezpodmienečne uznávaný elektronický podpis v Európskej únii. Okrem Európskej únie kvalifikovaný elektronický podpis uznáva Švajčiarsko, ktoré prijalo podobné postavenie a požiadavky na kvalifikovaný elektronický podpis ako EÚ. V ostatných krajinách sveta nie je kvalifikovaný elektronický podpis právne definovaný.

Poznámka: Rôzne služby na Ústrednom portáli verejnej správy (slovensko.sk) často spomínajú tzv. zaručený elektronický podpis (ZEP) a možnosť podpísania dokumentu či správy ZEP-om. Je potrebné upozorniť, že pojem ZEP už neexistuje, nakoľko bol nahradený pojmom kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Keď teda ústredný portál verejnej správy hovorí o ZEP, nejde o žiaden špeciálny podpis, ale len chybné označenie. ZEP je teda to isté čo KEP.

Elektronická pečať a kvalifikovaná elektronická pečať

Elektronická pečať funguje na rovnakom princípe ako elektronický podpis a má rovnaké vlastnosti. Rozdielom medzi elektronickou pečaťou a elektronickým podpisom je v tom, že elektronický podpis je určený pre fyzické osoby a elektronická pečať pre právnické osoby a subjekty verejnej správy.

Kvalifikovanou elektronickou pečaťou je podľa európskeho nariadenia eIDAS elektronická pečať, ktorá:

Prečítajte si tiež
 • je jedinečne spojená s pôvodcom pečate;
 • umožňuje určenie totožnosti pôvodcu pečate;
 • je vyhotovená na základe kvalifikovaného certifikátu a súkromného kľúča, ktorý má pôvodca s vysokou mierou dôveryhodnosti pod kontrolou;
 • je prepojená s pečatenými dokumentom takým spôsobom, ktorým je možné identifikovať dodatočnú zmenu dokumentu.

Podľa nariadenie eIDAS by mal byť kvalifikovaný elektronický podpis splnomocneného zástupcu právnickej osoby rovnako akceptovateľný v prípadoch, kedy je vyžadovaná kvalifikovaná elektronická pečať.

Elektronická časová pečiatka a kvalifikovaná elektronická časová pečiatka

Časová pečiatka nie je elektronickým podpisom v pravom slova zmysle, ale elektronickému podpisu napomáha zvýšiť jeho dôveryhodnosť a overiteľnosť pravosti. Časová pečiatka slúži na zdokumentovanie existencie dokumentu treťou stranou pred určitým konkrétnym časovým momentom, teda pred jeho podpisom elektronickými prostriedkami. Časová pečiatka tak ako aj digitálny podpis zabezpečuje integritu opečiatkovaného dokumentu. Časovú pečiatku a opečiatkovaný dokument už nie je možné upraviť, dokonca toho nie je schopný ani vlastník podpisu.

Časovú pečiatku môžu vydávať len dôveryhodné tretie strany v postavení autority na vydávanie časových pečiatok. Tá musí vlastniť prístroj na vytváranie časových pečiatok, ktorý má nepretržitý prístup k presnému zdroju času a vytvorenú časovú pečiatku musí podpísať elektronickým podpisom.

Kvalifikovaná elektronická časová pečiatka je taká elektronická časová pečiatka, ktorá:

 • spája dátum a čas s pečiatkovaným dokumentom taký spôsobom, ktorý zabezpečuje ich ochranu pred zmenou;
 • je založená na presnom zdroji času prepojenom s koordinovaným svetovým časom; a
 • je podpísaná zdokonaleným elektronickým podpisom alebo zapečatená zdokonalenou elektronickou pečaťou kvalifikovaného poskytovateľ dôveryhodných služieb alebo rovnocennou metódou.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako poznám, že bol dokument elektronicky podpísaný?

Dokument alebo správa, ktorá bola podpísaná elektronickým podpisom alebo elektronickou pečaťou, možno identifikovať podľa informácie alebo oznámenia, ktoré sa zobrazí po otvorení elektronicky podpísaného dokumentu. Zároveň by malo byť z takéhoto oznámenia možné zistiť, kto daný dokument podpísal a kto vystavil certifikát použitý na vytvorenie elektronického podpisu.

Príklad zobrazenia elektronicky podpísaného emailu v programe Microsoft Outlook

Elektronický podpis môže byť reprezentovaný aj obrázkom alebo iným údajom, ktorý sa zobrazí iba ak je overená platnosť podpisu. Takými to údajmi môže byť napríklad meno a priezvisko podpisovateľa, dátum podpisu, GPS poloha miesta podpisu alebo aj obrázok naskenovaného podpisu alebo logo.

Príklad zobrazenia podpísaného dokumentu vo formáte PDF v programe Adobe Reader, Zdroj: Adobe

Zmena formy elektronicky podpísaného dokumentu

V súvislosti s elektronickým podpisovaním a používaním elektronických dokumentov je treba upozorniť, že elektronický podpis je platný iba v elektronickom prostredí. Elektronický podpis sa po vytlačení na podpísanom dokumente nenachádza a teda nie je ho možné preniesť do tlačenej podoby, čím logicky dochádza k strate právnych účinkov elektronického dokumentu. Prevod elektronického dokumentu do listinnej podoby a naopak so súčasným zachovaním jeho právnych účinkov je možný iba za pomoci tzv. zaručenej konverzie dokumentov, ktorú vykonávajú napríklad notári či advokáti.

Kde môžem elektronický podpis využiť a na čo je dobrý?

Využitie elektronického podpisu je veľmi široké a s rastúcou silou zabezpečenia proti zneužitiu sa rozšije aj jeho využitie. V prípade jednoduchého elektronického podpisu je jeho použitie síce do istej miery obmedzené (možné len v prípadoch, kedy zákon nevyžaduje kvalifikovaný elektronický podpis), zatiaľ čo kvalifikovaný elektronického podpis ako jeden z najsilnejších a právne najviac uznávaný môže podnikateľ využiť takmer vo všetkých situáciách, napríklad na:

Prečítajte si tiež
 • komunikáciu s verejnou správou a subjektami zdravotného a sociálne poistenia;
 • podpisovanie dokumentov odosielaných verejným inštitúciám;
 • na podpísanie emailovej komunikácie a jej príloh;
 • elektronická výmena dát medzi dvomi a viac subjektmi, pri zabezpečení ochrany pred zmenou obsahu – napríklad uzatváranie zmlúv elektronicky;
 • vystavovanie a podpisovanie elektronických faktúr v súlade so zákonom o dani z pridanej hodnoty;
 • na šifrovanie dokumentov;
 • elektronické voľby;
 • prihlásenie do zabezpečeného systému – napríklad internetbanking, VPN, počítač, a iné.

Zároveň v prípade, že je kvalifikovaný elektronický podpis doplnený o elektronickú časovú pečiatku, nevyžaduje sa jeho osvedčenie pravosti na právne úkony.

Príklad: Pri elektronickom podaní na Kataster nehnuteľností SR podnikateľovi predávajúcemu nehnuteľnosť stačí, ak zmluvu priloženú k návrhu na vklad podpíše kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP) s časovou pečiatkou bez toho, aby bolo potrebné ďalšie overenie notárom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Tomáš Matuský
Tomáš Matuský

Doktorand na Fakulte hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave so zameraním na oblasť účtovníctva a audítorstva, asistent daňového poradcu zapísaný v registri Slovenskej komory daňových poradcov, ktorý sa zameriava na oblasť medzinárodného podnikania a zdaňovania spoločností. Je nadšencom nových technológií a digitálnych trendov, ktorý hľadá ich uplatnenie v podnikateľskom prostredí.


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Zaručená konverzia dokumentov – zmeny od 1. 4. 2024

Zaručená konverzia umožňuje transformovať napr. listinný dokument do elektronického sveta so zachovaním jeho právnych účinkov. Od 1. 4. 2024 sa jej dotkli zmeny prijaté novelou vyhlášky.

Zabudnutý alebo zablokovaný BOK/KEP kód: čo robiť?

Ako si odblokovať prístupové/podpisové kódy na občianskom preukaze? Kedy ich možno odblokovať online a kedy je potrebné zájsť na políciu osobne?

Poštovné od 1. 7. 2024: zmeny v cenníku poštových služieb

Ako sa zmenia ceny zaslania listov, balíkov či za použitie poštových poukazov? Prehľad aktuálne platného aj nového cenníka.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky