Rodinný podnik bude definovaný v zákone

Rodinný podnik bude definovaný v zákone
Zdroj: Unsplash.com
Michelle Chmelová

Analytička Slovak Business Agency, ktorá sa v súčasnosti okrem iných tém bližšie špecializuje aj na problematiku sociálneho podnikania. Je absolventkou doktorandského štúdia na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti vyštudovala študijný odbor Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte EUBA.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ministerstvo práce navrhuje v novele zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, definovať rodinný podnik a zaviesť mechanizmus registrácie rodinných podnikov. Aké zmeny čakajú rodinné firmy od roku 2022?

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR SR) predložilo do legislatívneho procesu novelu zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. Navrhovaná úprava sa má dotknúť aj oblasti rodinného podnikania. Rodinnému podnikaniu sa venuje samostatná časť novely, čím má rodinné podnikanie nadobudnúť právny rámec.

V návrhu zákona sú upravené rodinné podniky v dvoch líniách. Prvá je nezávislá, resp. bez previazania na sektor sociálnej ekonomiky a upravuje definičné znaky rodinných podnikov. Druhá línia už presahuje do priestoru sociálnej ekonomiky. Novela hovorí, aj o možnosti, že sa rodinný podnik môže stať registrovaným sociálnym podnikom bez toho, aby sa musel vzdať svojich charakteristických znakov. No detailnejšie sa dopadmi tejto kombinácie nezaoberá.

Registrované rodinné podniky budú povinné použiť 15 % zisku na „vyšší zámer“ a mať Radu rodinného podniku

Predložená novela obsahuje aj definíciu rodinného podniku. Tá okrem rodinných väzieb hovorí aj o tom, že rodinný podnik okrem základného cieľa (tvorby zisku) napĺňa aj vyšší zámer, čím je rozvoj rodinného prostredia a tzv. spoločnej rodiny. Podľa dôvodovej správy práve sledovanie vyššieho zámeru (v prípade sociálneho podniku ide o napĺňanie pozitívneho sociálneho vplyvu) je to, čo spája rodinné a sociálne podniky. Na podporu vyššieho zámeru používajú určité percento zisku. Sociálny podnik používa viac ako 50 % zo zisku po zdanení na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu. Registrovaný rodinný podnik má byť povinný použiť 15 % zo zisku po zdanení na posilnenie svojich vnútorných a vonkajších vzťahov v súlade so záväzkom, ktorý smeruje k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb a ich vplyvu na rozhodovacie právomoci podniku.

Právna úprava rodinného podniku by mala mať rovnaké črty s právnou úpravou sociálnych podnikov v zmysle evidencie a registrácie, a to za účelom získania štatútu rodinného podniku, tak ako je tomu v prípade sociálnych podnikov. Registrácia rodinných podnikov môže byť v budúcnosti určujúca pre získanie priamej a nepriamej podpory. Formy podpory rodinných podnikov nie sú však predmetom súčasného návrhu zákonnej úpravy rodinných podnikov.

Nová právna forma sa v návrhu zákona nevytvára, ale ustanovuje základné znaky rodinného podniku.

Štyri znaky, ktoré budú definovať rodinný podnik

Medzi základné definičné znaky, ktoré sú upravené v návrhu zákona a ktoré nepresahujú do priestoru sociálnej ekonomiky, patria:

 1. vymedzenie samotného rodinného podniku,
 2. existencia rodinných väzieb v rodinnom podniku,
 3. dôraz na posilňovanie a rozvoj rodinnej kultúry a rodinného prostredia,
 4. existencia Rady rodinného podniku.

Vymedzenie rodinného podniku

Podľa návrhu zákona musí byť rodinný podnik podnikateľom, t.j. ide o osobu, ktorá:

 • je zapísaná v obchodnom registri,
 • podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov.

Okruh vymedzených osôb sa následne zužuje na vybrané právne formy – obchodná spoločnosť, družstvo a fyzická osoba – podnikateľ. Tým sa má zamedziť aby nebol rodinným podnikom taký subjekt, ktorý nebol zriadený za účelom podnikania, alebo ktorého činnosť nemá charakter podnikania.

Návrhom zákona sa tiež vymedzuje rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť. V tomto prípade pôjde o rodinnú farmu.

Existencia rodinných väzieb v rodinnom podniku

V zmysle druhého definičného znaku rodinných podnikov rozlišuje návrh zákona členov spoločnej rodiny. Na tieto účely sú nimi:

 • manželia,
 • príbuzní v priamom rade,
 • súrodenci,
 • iné osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktoré sú si navzájom blízke. To znamená, že do spoločnej rodiny môže patriť aj napríklad partner/partnerka alebo druh/družka.

Takto sa má dosiahnuť, aby boli hlasovacie práva, účasť na vedení spoločnosti spolu s väčšinovým podielom na hospodárskom prospechu (zisku) v prospech členov jednej rodiny.

Dôraz na posilňovanie a rozvoj rodinnej kultúry a rodinného prostredia

Týmto znakom sa líši rodinný podnik od bežného. Jeho napĺňanie musí byť podľa návrhu zákona súčasťou základného dokumentu, ktorým sa ho rodinný podnik zaviaže napĺňať.

Rada rodinného podniku

Podľa návrhu zákona ide o kolektívny orgán rodinného podniku. Štatút Rady rodinného podniku schvaľuje samotná obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ. Bude plniť viacero funkcií, medzi ktoré patrí napríklad dlhodobé strategické smerovanie rodinného podniku alebo plánovanie nástupníctva a príprava budúcej generácie na prevzatie rodinného podniku. Bude ale definovať aj vzťahy medzi rodinou a rodinným podnikom, určovať práva a povinnosti členov spoločnej rodiny vo vzťahu k rodinnému podniku. Zákonne navrhovanou podmienkou je, aby mala najmenej troch členov, pričom väčšinový podiel majú tvoriť členovia rodiny. Každý člen rady rodinného podniku bude mať jeden hlas. Rozhodnutia sa budú prijímať nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Rady rodinného podniku.

Nový podnik, ktorý sa chce stať registrovaným rodinným podnikom, bude mať výnimku zo splnenia povinnosti mať zriadenú Radu rodinného podniku už pri podávaní žiadosti. Ide o podnik, ktorý existuje menej ako rok a pred podaním žiadosti nevykonával hospodársku činnosť viac ako dva mesiace.V tomto prípade sa navrhuje, aby túto podmienku podnik dodatočne splnil do troch mesiacov od priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku.

Článok pokračuje pod reklamou

Registrácia rodinných podnikov

Návrh zákona definuje evidovaný rodinný podnik ako rodinný podnik, ktorý bol zaevidovaný do evidencie rodinných podnikov. Pre jeho zaevidovanie je pritom kľúčovou podmienkou existencia Rady rodinného podniku a musí spĺňať aj ostatné definičné znaky rodinného podniku, ktoré sme uviedli vyššie. Navrhuje sa, aby zaevidované rodinné podniky boli oprávnené používať označenie „rodinný podnik“, čím majú zaevidované subjekty zviditeľniť existenciu sektora rodinných podnikov. 

Registrovaný rodinný podnik je podľa navrhovanej definície taký rodinný podnik, ktorý prešiel procesom registrácie a ktorému bol priznaný štatút registrovaného rodinného podniku. Štatút registrovaného rodinného podniku bude udeľovať MPSVR SR, ktoré určí aj konkrétnu podobu formulára. Žiadosť musí byť písomná a musí obsahovať okrem iného aj určenie prevažujúcej podnikateľskej činnosti.

Ak MPSVR SR rozhodne o nepridelení štatútu registrovaného rodinného podniku, žiadateľ bude môcť o neho znovu požiadať po šiestich mesiacoch po tom, ako MPSVR SR rozhodlo. Registrovaný podnik je zároveň povinný spĺňať podmienky na priznanie tohto štatútu neustále. Jedinú výnimku majú nové podniky.

Prečítajte si tiež

Špecifickou povinnosťou pre registrovaný rodinný podnik je podmienka, aby najmenej 15 % zo zisku po zdanení použil na vyšší zámer. V návrhu zákona sa uvádzajú aj spôsoby, akými ich môže subjekt plniť. Ide napríklad o dôchodkové zabezpečenie pre členov spoločnej rodiny, ktoré je nad rámec zákonných povinností (napr. príspevok na dobrovoľné dôchodkové poistenie, dobrovoľný príspevok na starobné dôchodkové poistenie nad rámec zákonných povinnosti registrovaného rodinného podniku) alebo vzdelávanie členov spoločnej rodiny či rekreáciu nielen členov spoločnej rodiny, ale aj zamestnancov rodinného podniku. Túto povinnosť bude možné odložiť, najviac po dobu piatich rokov. Podmienka sa bude považovať za splnenú aj keď 15 % zisku po zdanení registrovaný rodinný podnik použije na krytie straty. Použitie najmenej 15 % zisku po zdanení bude musieť registrovaný rodinný podnik sledovať v účtovníctve osobitne, a to prostredníctvom tvorby analytických alebo iných pomocných evidencií.

Všetky skutočnosti súvisiace so štatútom registrovaného sociálneho podniku bude povinný oznámiť MPSVR SR. Zároveň bude povinný uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r.r.p.“.

Zhrnutie

Návrhom zákona sa zavádza definícia rodinného podniku a mechanizmus registrácie rodinných firiem. Nevytvára sa nová právna forma, ale podobne ako pri sociálnych podnikoch, ide o akúsi nadstavbu k existujúcim právnym formám. Rodinné podniky sú v návrhu upravené v dvoch líniách. Prvá je nezávislá, resp. bez previazania na sektor sociálnej ekonomiky a druhá, ktorá už presahuje do priestoru sociálnej ekonomiky. Spoločným znakom rodinných a sociálnych podnikov je primárne sledovanie vyššieho zámeru a percento zisku, ktoré použijú na podporu vyššieho zámeru. Prvá línia, ktorá je nezávislá od sektora sociálnej ekonomiky definuje charakteristické znaky rodinných podnikov. V prípade, že sa rodinný podnik rozhodne stať sa registrovaným sociálnym podnikom, nemusí sa vzdať svojich charakteristických znakov. Návrh zákona, podobne ako v prípade sociálnych podnikov, rozlišuje registrované rodinné podniky. Tie musia okrem iného spĺňať podmienku, aby najmenej 15 % zo zisku po zdanení použil na vyšší zámer a takisto ako registrované sociálne podniky, aj rodinné podniky sú povinné uvádzať označenie, že ide o „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r.r.p.“. Na rozdiel od sociálnych podnikov, v prípade rodinných podnikov súčasný návrh zákona nehovorí o podpore, resp. formách podpory. Ustanovenia majú byť účinné od januára 2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michelle Chmelová
Michelle Chmelová

Analytička Slovak Business Agency, ktorá sa v súčasnosti okrem iných tém bližšie špecializuje aj na problematiku sociálneho podnikania. Je absolventkou doktorandského štúdia na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti vyštudovala študijný odbor Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte EUBA.


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky