Družstvo vs. s.r.o. – porovnanie

Čo majú družstvo a spoločnosť s ručením obmedzeným spoločné a v čom sa naopak odlišujú? Môže sa s.r.o. transformovať na družstvo?

S.r.o. a živnosť sú najrozšírenejšie právne formy podnikania na Slovensku. Podnikatelia však majú aj ďalšie možnosti. Jednou z nich je napríklad družstvo, ktoré môže v období po koronakríze naberať na význame. V čom sa družstvo líši od s.r.o. a čo maj spoločné?   

Družstvo a s.r.o. ako formy podnikania

Najčastejšie sa vyskytujúcou formou podnikania je bezpochybne spoločnosť s ručením obmedzeným. Obchodný zákonník ustanovuje, že s.r.o. patrí medzi obchodné spoločnosti, čo znamená, že je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Súčasne ju definuje ako spoločnosť, ktorej základné imanie tvoria vopred určené vklady spoločníkov.

Jednou z právnych foriem podnikania ustanovenou Obchodným zákonníkom je aj družstvo. Na rozdiel od s.r.o. sa však nezaraďuje medzi obchodné spoločnosti. Zákon ho definuje ako spoločenstvo neuzavretého počtu osôb založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Jedná sa o podnikateľský subjekt, v ktorom súkromní vlastníci dobrovoľne združia svoj majetok, aby ho mohli spoločne užívať.

Rozdiely medzi družstvom a s.r.o.

Družstvo a s.r.o. sú dve rôzne formy podnikania využívané na Slovensku, ktoré sa od seba odlišujú nasledovnými znakmi.

Založenie  

S.r.o. môže založiť jedna osoba (fyzická i právnická), najviac môže mať 50 spoločníkov. Založenie s.r.o. sa realizuje písomnou spoločenskou zmluvou (pri dvoch a viacerých spoločníkoch) alebo zakladateľskou listinou (pri jednom spoločníkovi).

Družstvo môže založiť najmenej päť členov (fyzických a právnických osôb). To neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby. Môže to teda založiť najmenej päť fyzických osôb alebo minimálne dve právnické osoby (prípadne kombinovane štyri fyzické osoby a jedna právnická osoba). Na založenie družstva sa vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdze družstva, ktorá následne schvaľuje stanovy družstva či určuje zapisované základné imanie. Priebeh ustanovujúcej schôdze družstva sa osvedčuje notárskou zápisnicou.

Obchodný zákonník stavia na rovnakú úroveň spoločenskú zmluvu s.r.o. a ustanovujúcu schôdzu členov družstva s následným vyhotovením notárskej zápisnice. Z pohľadu založenia sa ako výhodnejšia javí s.r.o., keďže ju môže založiť aj len jedna osoba. Nevýhodou družstva je teda nutnosť dodržania ustanoveného počtu piatich členov (okrem prípadu, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby). Avšak zase družstvo nemá zákonom limitovaný horný počet členov, čo je pozitívne najme s ohľadom na jeho cieľ, t. j. zabezpečovania potrieb jeho členov.

Základné imanie a vklad

Základné imanie s.r.o. predstavuje peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných i nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti. V spoločnosti s ručením obmedzeným sa vytvára povinne a jeho výška sa zapisuje do obchodného registra. Hodnota základného imania s.r.o. musí byť aspoň 5 000 eur s tým, že hodnota vkladu každého spoločníka musí byť minimálne 750 eur.

Pri družstve tvorí základné imanie súhrn členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva. Výšku základného imania určujú stanovy družstva a rovnako sa zapisuje do obchodného registra, tzv. zapisované základné imanie, ktoré musí byť najmenej 1 250 eur. Výška vkladu člena družstva nie je zákonom limitovaná, môže byť určená v stanovách.

Pokiaľ ide o základné imanie, možno povedať, že výhodnejšou formou podnikania je družstvo, pretože základné imanie zapisované do obchodného registra je stanovené v nižšej výške (1 250 eur), než pri s.r.o. (5 000 eur). 

Obchodné meno družstva a s.r.o.

Obchodné meno spoločnosti s ručením obmedzeným musí obsahovať označenie „spoločnosť s ručením obmedzeným“, pričom postačí aj skratka „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“ (napr. Podnikajte.sk, s.r.o.).

Obchodné meno družstva musí obsahovať označenie „družstvo“ (napr. ROBSTAV, stavebné družstvo).

Prečítajte si tiež

Názov družstvo, na rozdiel od spoločnosti s ručením obmedzeným, často u ľudí vyvoláva predsudky, resp. dojem niečo starého (akéhosi prežitku z minulého obdobia), čo môže byť určitou nevýhodou. Napriek tomu môže byť v určitých prípadoch družstvo najlepším riešením pri podnikaní. O tom si prečítajte v článku Ako sa dostať z koronakrízy? Receptom môžu byť družstvá.

Orgány

Orgánmi s.r.o. sú:

  • valné zhromaždenie – najvyšší orgán
  • konateľ – štatutárny orgán
  • dozorná rada (len ak to určuje spoločenská zmluva).

Výhodou v prípade jednoosobovej s.r.o. (ak ju založila jedna osoba) je to, že táto osoba môže zároveň vykonávať funkciu orgánov s.r.o., teda okrem toho, že je spoločníkom, je aj valným zhromaždením a konateľom súčasne. Ak ide o viacosobovú s.r.o. konateľa vymenúva valné zhromaždenie z radov spoločníkov alebo iných fyzických osôb.

Medzi orgány družstva patria:

  • členská schôdza - najvyšší orgán
  • predstavenstvo - štatutárny orgán
  • kontrolná komisia – kontrolný orgán
  • ďalšie orgány podľa stanov (napr. výbor samosprávy).

Pri družstve platí princíp voliteľnosti. Do uvedených orgánov môžu byť volení len členovia družstva starší ako 18 rokov a zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi družstva, a to na funkčné obdobie najviac päť rokov. Ak stanovy neurčujú inak, môžu byť volení aj opakovane.

Ručenie

S.r.o. zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Tak ako s.r.o. aj družstvo zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, avšak jeho členovia za záväzky družstva neručia.

Z dôvodu ručenia je výhodnejšou formou podnikania družstvo, keďže jeho členovia, na rozdiel od spoločníkov s.r.o., vôbec neručia za záväzky družstva.

Zápis osôb do obchodného registra

V prípade s.r.o. sa do obchodného registra zapisujú všetci spoločníci, konatelia a členovia dozornej rady (ak je zriadená).

Naopak členovia družstva sa do obchodného registra nezapisujú. Zoznam všetkých členov družstva vedie predstavenstvo, neukladá sa do žiadneho registra, ani zbierky listín. Do obchodného registra sa zapisujú iba členovia orgánov družstva (predstavenstva a kontrolnej komisie).     

V tamto prípade je výhodou družstva anonymita vlastníctva, pretože členovia sa na rozdiel od spoločníkov s.r.o. do obchodného registra nezapisujú.

Prevod podielu

Prečítajte si tiež

Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, spoločník môže svoj obchodný podiel v s.r.o. previesť na iného spoločníka zmluvou o prevode, avšak len so súhlasom valného zhromaždenia. Spoločník tiež môže previesť svoj obchodný podiel na inú osobu (nespoločníka), za predpokladu, že to spoločenská zmluva pripúšťa. V tomto prípade môže spoločenská zmluva určiť, že na prevod podielu sa vyžaduje súhlas valného zhromaždenia.

Členstvo v družstve (členský podiel) je možné previesť na iného člena družstva, ak to stanovy nevylučujú, a to aj bez nutnosti dodržania nejakej právnej formy. Takýto prevod podielu nepodlieha schvaľovaniu orgánom družstva. Člen však môže previesť svoj členský podiel aj na inú osobu mimo družstva (na nečlena), a to len na základe písomnej dohody o prevode. V tomto prípade sa naviac vyžaduje súhlas predstavenstva.

Ďalšou výhodou družstva oproti s.r.o. je jeho otvorenosť, keďže na prevod členského podielu na iného člena družstva nie je potrebná zmluva, ani súhlas žiadneho orgánu. Člen tak môže po prevode podielu vystúpiť z družstva zo dňa na deň.

Článok pokračuje pod reklamou

Cieľ podnikania

Nakoniec, zásadným rozdielom medzi družstvom a s.r.o. je aj cieľ ich podnikania. Kým pri s.r.o. je cieľom dosahovanie zisku, pri družstve je to skôr uspokojenie potrieb jednotlivých členov družstva.

Čo majú s.r.o. a družstvo spoločné?

V prvom rade je ich spoločným znakom to, že v obidvoch prípadoch ide o formy podnikania ustanovené Obchodným zákonníkom. Obidve sú totiž právnickými osobami zakladanými za účelom podnikania. Pri družstve to naviac môže byť aj za účelom zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb jeho členov.

Prečítajte si tiež

Na rozdiel od založenia družstva a s.r.o, ktoré je odlišné, ich vznik je totožný, nakoľko aj pri družstve, aj pri s.r.o. sa vyžaduje zápis do obchodného registra.  To znamená, že na ich vznik je nutné podať príslušnému registrovému súdu návrh zápis do obchodného registra. Podobne to platí tiež pri zániku družstva a s.r.o., kedy je potrebný ich výmaz z obchodného registra.

Zmena právnej formy s.r.o. na družstvo

S.r.o. môže zmeniť svoju právnu formu nielen na inú právnu formu spoločnosti (napr. na a.s.), ale aj na družstvo. Zmenou právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným na družstvo táto spoločnosť ako právnická osoba nezaniká, len sa mení jej právna forma podnikania. Inak povedané dochádza k zmene vnútorných právnych pomerov a právneho postavenia spoločníkov (vnútornej štruktúry).

Ak spoločenská zmluva neurčuje inak, na rozhodnutie o zmene právnej formy je potrebný súhlas všetkých spoločníkov s.r.o. 

Účinky tejto zmeny (transformácie) nastávajú až jej zápisom do obchodného registra. To znamená, že zápisom zmeny právnej formy do obchodného registra bude pôvodná s.r.o. ďalej existovať v právnej forme družstva.

Prehľad rozdielov medzi družstvom a s.r.o.

družstvo s.r.o.
počet osôb potrebných na založenie najmenej 5 fyzických osôb alebo najmenej 2 právnické osoby 1 – 50 fyzických alebo právnických osôb
spôsob založenia ustanovujúca schôdza, ktorá schvaľuje stanovy, osvedčenie notárskou zápisnicou vypracovanie zakladateľských listín
základné imanie a vklad základné imanie: 1 250 eur vklad člena: nie je limitovaný základné imanie: 5 000 eur vklad spoločníka: aspoň 750 eur
obchodné meno musí obsahovať pojem „družstvo“ musí obsahovať pojem „spoločnosť s ručením obmedzeným“, prípadne skratky „spol. s r. o.“ alebo „s. r. o.“
orgány členská schôdza, predstavenstvo, kontrolná komisia valné zhromaždenie, konateľ, dozorná rada
ručenie celým svojím majetkom, členovia za záväzky družstva neručia celým svojím majetkom, spoločníci ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu
zápis osôb do OR zapisujú sa len členovia predstavenstva a kontrolnej komisie zapisujú sa spoločníci, konatelia i členovia dozornej rady
prevod podielu na člena: len ak to stanovy nevylučujú, nie je potrebná dohoda, ani súhlas žiadneho orgánu
na nečlena: len ak to stanovy nevylučujú, je potrebná dohoda o prevode a súhlas predstavenstva
na spoločníka: len ak to spoločenská zmluva pripúšťa, je potrebná zmluva o prevode a súhlas valného zhromaždenia
na nespoločníka: len ak to spoločenská zmluva pripúšťa, môže sa vyžadovať súhlas valného zhromaždenia
cieľ podnikania uspokojenie potrieb jednotlivých členov zisk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Založenie živnosti v roku 2024

Kedy je potrebné mať živnosť, aké živnosti existujú, aj stručný návod, ako je možné si živnosť založiť svojpomocne a s akými poplatkami rátať v roku 2024, sa dočítate v článku.

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky