Družstvo

Družstvo je právnická osoba, ktorú možno založiť aj za účelom podnikania. Aj družstvo upravuje Obchodný zákonník. V článkoch nájdete informácie o založení a vzniku družstva, orgánoch družstva, rozdelení zisku alebo znášaní straty v družstve, riadení družstva, zrušení a zániku družstva a ďalšie cenné rady.


Charakteristika družstva

Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb založeným za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov. Družstvo musí mať najmenej päť členov; to neplatí, ak sú jeho členmi aspoň dve právnické osoby. Špeciálnym druhom družstva je malé družstvo, je to také družstvo, ktoré má menej ako 50 členov.