Ako vypočítať pomer vlastného imania a záväzkov a zistiť, či je spoločnosť v kríze

Ak chcete zistiť, či sa Vaša spoločnosť nachádza v kríze, musíte poznať pomer jej vlastného imania a záväzkov. V článku sa dozviete, ako tento pomer vypočítať.

Spoločnosť v kríze – nový právny inštitút Obchodného zákonníka od roku 2016

Pojem „spoločnosť v kríze“ bol s účinnosťou od roku 2016 zavedený novelou zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Zmyslom zavedenia tohto právneho inštitútu je, zjednodušene povedané, zamedziť tomu, aby obchodné spoločnosti s nepriaznivou finančnou situáciou uhrádzali niektoré záväzky svojim spoločníkov prednostne na úkor záväzkov svojich veriteľov. Takto by sa zo spoločnosti mohli odčerpať prostriedky a veritelia by mohli zostať neuspokojení a odkázaní na konkurzné konanie. Uvedené obmedzenie platí len vtedy, ak sa spoločnosť nachádza v kríze.

Kedy je spoločnosť v kríze z dôvodu nízkeho pomeru vlastného imania a záväzkov

Okrem platobnej neschopnosti a záporného vlastného imania je spoločnosť v kríze aj vtedy, ak má nízky pomer vlastného imania a záväzkov. V roku 2016 je spoločnosť v kríze z dôvodu nízkeho pomeru vlastného imania a záväzkov vtedy, ak je pomer jej vlastného imania a záväzkov menej ako 4 ku 100 (hodnota vlastného imania/hodnota záväzkov V roku 2017 bude tento pomer prísnejší a od roku 2018 ešte viac. V roku 2017 sa spoločnosť bude z dôvodu nízkeho pomeru vlastného imania a záväzkov nachádzať v kríze vtedy, ak bude pomer jej vlastného imania a záväzkov menej ako 6 ku 100. Od roku 2018 bude rozhodujúci pomer vlastného imania a záväzkov 8 ku 100.

V tomto článku si povieme, ako má firma tento pomer vlastného imania a záväzkov vypočítať a odkiaľ čerpať informácie potrebné pre jeho výpočet. O všetkých obmedzeniach, ktoré sa vzťahujú na spoločnosť v kríze, sa dočítate v podrobnom článku Spoločnosť je v kríze ak má nízke alebo záporné vlastné imanie.

Čo je to vlastné imanie a čo sú to záväzky

Výška vlastného imania hovorí o tom, aká časť majetku spoločnosti pochádza z vlastných zdrojov spoločnosti (napríklad vklady spoločníkov do firmy, dary spoločníkov v prospech firmy, zisk firmy). Naopak, výška záväzkov hovorí o tom, aká časť majetku spoločnosti pochádza z cudzích zdrojov, ktoré spoločnosť musí niekedy vrátiť (napríklad úvery voči bankám, neuhradené faktúry dodávateľom, nevyplatené mzdy zamestnancom). Vlastné imanie, rovnako ako aj záväzky, sa skladá z niekoľkých zložiek. Jednotlivé zložky vlastného imania podrobne popisujeme v článku Záporné vlastné imanie – kedy môže byť pre podnikateľa problém, ako ho zistiť a predchádzať mu.

Výška majetku sa musí vždy rovnať výške vlastného imania a záväzkov spolu. Všetok majetok teda pochádza buď z vlastných alebo z cudzích zdrojov. Ak má firma napríklad majetok vo výške 30 000 eur a vlastné imanie vo výške 10 000 eur, tak časť majetku vo výške 10 000 eur pochádza v vlastných zdrojov. Zvyšná časť majetku, teda vo výške 20 000 eur, pochádza z cudzích zdrojov, ktoré spoločne označujeme ako záväzky.

Odkiaľ získať informácie o vlastnom imaní a záväzkoch

Vlastné imanie a záväzky sú predovšetkým účtovnými výrazmi, ktoré sa ale používajú naprieč všetkými odbormi ekonómie s rešpektovaním ich peňažného vyjadrenia uvedeného v účtovníctve. Práve účtovníctvo je jediným zdrojom informácií o výške vlastného imania a záväzkov. Všetky obchodné spoločnosti sú povinné účtovať v sústave podvojného účtovníctva, kde je predmetom účtovníctva aj vlastné imanie a záväzky.

S informáciou o výške vlastného imania a svojich záväzkov sa firmy stretávajú minimálne raz ročne, a to prostredníctvom riadnej účtovnej závierky. Účtovná závierka sa povinne zostavuje k poslednému dňu účtovného obdobia, čo je vo väčšine prípadov k 31. decembru. Skutočne zostavená môže byť aj o niekoľko mesiacov neskôr. V účtovnej závierke každej firmy sa nachádzajú osobitne vyčíslené položky vlastné imanie a záväzky. Nemusíte preto kvôli tomu žiadne položky manuálne spočítavať. Konkrétny riadok účtovnej závierky, v ktorom je uvedená výška vlastného imania a záväzkov, však závisí od veľkostnej skupiny účtovnej jednotky. V súčasnosti sa totižto účtovné jednotky podľa celkovej sumy majetku, čistého obratu a priemerného prepočítaného počtu zamestnancov zatrieďujú do troch veľkostných skupín – mikro účtovná jednotka, malá účtovná jednotka a veľká účtovná jednotka.

Väčšina firiem na Slovensku patrí medzi mikro účtovné jednotky. V účtovných závierkach týchto spoločností sa výška vlastného imania nachádza v súvahe na strane pasív pod označením A., na riadku číslo 25. Vždy je potrebné brať do úvahy stĺpec číslo 3, bežné účtovné obdobie.

Výška záväzkov mikro účtovnej jednotky sa v jej účtovnej závierke nachádza v súvahe na strane pasív pod označením B., na riadku číslo 34. Tiež je vždy potrebné brať do úvahy stĺpec číslo 3, bežné účtovné obdobie.

V prípade, že je Vaša firma malou alebo veľkou účtovnou jednotkou, používajú tieto veľkostné skupiny účtovných jednotiek na zostavenie účtovnej závierky rovnaký formulár. V účtovnej závierke malej a veľkej účtovnej jednotky sa výška vlastného imania nachádza v súvahe na strane pasív pod označením A., na riadku číslo 80. Je potrebné brať do úvahy stĺpec číslo 4, bežné účtovné obdobie.

Výška záväzkov sa v účtovnej závierke malej alebo veľkej účtovnej jednotky nachádza v súvahe na strane pasív pod označením B., na riadku číslo 101. Rovnako je potrebné brať do úvahy stĺpec číslo 4, bežné účtovné obdobie.

Poznámka: V odbornej praxi sa pri zisťovaní skutočnosti, či sa obchodná spoločnosť nachádza v kríze z dôvodu hroziaceho úpadku pre nízky pomer vlastného imania a záväzkov častokrát diskutuje o tom, či pri tomto výpočte k záväzkom pripočítavať alebo nepripočítavať osobitnú položku vykazovanú na strane pasív súvahy – časové rozlíšenie. Zatiaľ na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď.

Ako získať informáciu o výške vlastného imania a záväzkov v priebehu roka

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o konkurze a reštrukturalizácii“) v § 4 ustanovuje povinnosť sledovať vývoj finančnej situácie sústavne, aby sa včas zistila prípadná hrozba úpadku, ktorá spôsobuje, že spoločnosť sa dostane do krízy. Preto zisťovanie pomeru vlastného imania a záväzkov len raz ročne v riadnej účtovnej závierke nepostačuje. Firmy musia sledovať pomer vlastného imania aj častejšie.

Na pravidelnejšie sledovanie pomeru vlastného imania a záväzkov môže byť zostavovaná priebežná účtovná závierka. Priebežnú účtovnú závierku je možné zostaviť kedykoľvek v priebehu účtovného obdobia. V priebežnej účtovnej závierke sa potom nachádza stav vlastného imania a záväzkov ku dňu, ku ktorému sa zostavuje priebežná účtovná závierka. Na zostavovanie priebežnej účtovnej závierky sa používa rovnaké usporiadanie, označovanie a obsahové vymedzenie položiek. Používa sa na ňu rovnaký formulár ako na riadnu účtovnú závierku, len v jej všeobecných náležitostiach sa krížikom označuje, že sa jedná o priebežnú účtovnú závierku. Znamená to, že v priebežnej účtovnej závierke mikro, malej aj veľkej účtovnej jednotky nájdete stav jej vlastného imania a záväzkov na rovnakých riadkoch ako v riadnej účtovnej závierke , ako sme to opísali v predchádzajúcej časti článku.

Alternatívou k priebežnej účtovnej závierke za účelom zistenia pomeru vlastného imania a záväzkov kedykoľvek v priebehu roka môže byť zistenie stavu týchto veličín priamo z účtovného softvéru. Každý moderný účtovný softvér dnes dokáže kedykoľvek zobraziť aktuálny stav vlastného imania a záväzkov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vypočítať pomer vlastného imania a záväzkov

Keď ste už z účtovníctva Vašej firmy zistili stav vlastného imania a záväzkov, môžete posúdiť, či sa Vaša spoločnosť nachádza v kríze z dôvodu hroziaceho úpadku. Ako sme spomínali na začiatku článku, rozhodujúcim je pomer vlastného imania a záväzkov, ktorý sa potom porovnáva s pomerom, ktorý pre daný rok ustanovuje Obchodný zákonník. Pre rok 2016 je rozhodujúcim pomer vlastného imania a záväzkov 4 ku 100, preto výpočet pomeru vlastného imania a záväzkov budeme ďalej ilustrovať práve na tomto pomere.

Ak by ste chceli posúdiť, či sa Vaša spoločnosť nachádza v kríze, v pomerovom vyjadrení by ste museli porovnávať pomer vlastného imania k výške záväzkov s pomerom 4 ku 100. Inak povedané, museli by ste porovnávať zlomok so zlomkom. Preto je oveľa jednoduchšie a praktickejšie si tieto pomery previesť na desatinné čísla delením čitateľa menovateľom. Pomer vlastného imania a záväzkov sa potom jednoducho vypočíta tak, že výšku vlastného imania vydelíte výškou záväzkov. Výsledok už len postačuje porovnať s tým podielom, ktorý pre daný rok ustanovuje Obchodný zákonník. V roku 2016 je to číslo 0,04, čo je v desatinnom vyjadrení pomer stanovený pre tento rok. V roku 2017 bude na porovnanie slúžiť číslo 0,06 a od roku 2018 bude na porovnanie slúžiť číslo 0,08.

Príklad: Spoločnosť Podnikajte.sk s.r.o. z priebežnej účtovnej závierky zistila, že k 30. júnu 2016 je výška jej vlastného imania 7 584,35 eura a výška jej záväzkov je 38 456,78 eura. Pomer vlastného imania a záväzkov spoločnosti je teda po zaokrúhlení približne 0,2 (7 584,35 / 38 456,78 = 0,197217499749069). Pomer vlastného imania a záväzkov v roku 2016, aby spoločnosti nehrozil úpadok a nebola v kríze, nesmie byť menej ako 0,04 (4 / 100 = 0,04). Vzhľadom na skutočnosť, že pomer vlastného imania a záväzkov spoločnosti Podnikajte.sk s.r.o. k 30. júnu 2016 bol po zaokrúhlení približne 0,2, čo je viac ako 0,04, spoločnosti Podnikajte.sk s.r.o. nehrozí úpadok a nenachádza sa v kríze.

Čo v prípade, keď výsledok pomeru vlastného imania a záväzkov bude záporné číslo

Niektoré firmy môže pri zisťovaní pomeru vlastného imania záväzkov prekvapiť, že ich pomer vlastného imania a záväzkov je záporné číslo. Príčinou je, že výška ich vlastného imania má zápornú hodnotu, pravdepodobne z dôvodu vysokej straty. Záväzky záporné hodnotu nadobudnúť nemôžu. V prípade, že výška vlastného imania Vašej firmy nadobúda zápornú hodnotu, pomer vlastného imania a záväzkov ani počítať nemusíte, pretože jednak by bol záporný a po druhé, takáto spoločnosť sa nachádza v kríze už len z dôvodu záporného vlastného imania, pretože je v úpadku podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Záporné vlastné imanie je pre obchodnú spoločnosť veľký problém, pretože takáto spoločnosť musí na seba podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ak má aspoň jedného veriteľa. Zápornému vlastnému imaniu sa podrobne venujeme v osobitnom článku Záporné vlastné imanie – kedy môže byť pre podnikateľa problém, ako ho zistiť a predchádzať mu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Všetko o s. r. o. – otázky a odpovede

Koľko osôb môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Aké orgány musí vytvoriť a ako ručí za svoje záväzky? Odpovede na tieto i ďalšie dôležité otázky týkajúce sa s.r.o. nájde v článku.

Základné imanie

Základné imanie predstavuje vklady najmä do obchodných spoločností. Na čo slúži, z čoho sa tvorí, ako je to s jeho znižovaním a na aké účely je možné základné imanie použiť?

Základné imanie - čo to je a aký je preklad do iných jazykov?

Čo je to základné imanie? S akými výrazmi pre základné imanie sa stretnete v cudzích jazykoch? Ako sa povie základné imanie po anglicky, po nemecky či po poľsky?

Nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti

Do základného imania môžete vložiť aj nepeňažný vklad, napríklad nehnuteľnosť, hmotný či finančný majetok. Ako sa určuje ich hodnota, ako sa splácajú a kto o nich rozhoduje?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky