Základné imanie - čo to je a aký je preklad do iných jazykov?

Čo je to základné imanie? S akými výrazmi pre základné imanie sa stretnete v cudzích jazykoch? Ako sa povie základné imanie po anglicky, po nemecky či po poľsky?

Základné imanie obchodnej spoločnosti predstavuje peňažné a nepeňažné vklady, ktoré boli vložené do spoločnosti jej spoločníkmi alebo akcionármi. Základné imanie je definované v § 58 Obchodného zákonníka 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“).

Základné imanie musí byť vytvárané povinne v nasledujúcich obchodných spoločnostiach:

 • spoločnosť s ručením obmedzeným,
 • akciová spoločnosť,
 • jednoduchá spoločnosť na akcie.

Základné imanie u týchto obchodných spoločností je zapisované do obchodného registra. Ostatné obchodné spoločnosti (napr. k.s., v.o.s.) môžu základné imanie tvoriť tiež, avšak nie je zapisované do obchodného registra.

Hodnota peňažných vkladov je oceňovaná v menovitej hodnote (napríklad peňažné prostriedky vložené na bankový účet spoločnosti) a hodnota nepeňažných vkladov je oceňovaná znaleckým posudkom (napríklad automobil vložený spoločníkom do spoločnosti).

Prečítajte si tiež

Základné imanie je súčasťou vlastného imania spoločnosti, pričom ide o vlastné zdroje spoločnosti. Okrem toho má spoločnosť cudzie zdroje (záväzky, napríklad bankové úvery). Suma základného imania a záväzkov spolu sa musia rovnať sume majetku spoločnosti. Základné imanie je často označované aj ako základný kapitál. Aj v prekladoch do iných jazykov sa stretávame s termínom „capital“. No aj napriek tomu je zákonná definícia v SR ako základné „imanie“. Viac o základnom imaní sa dočítate v našom článku Čo je to základné imanie?.

Základné imanie je vykazované v súvahe, v časti pasív. V účtovnej závierke pre podnikateľské subjekty účtujúce v sústave podvojného účtovníctva je samotné základné imanie vykazované v riadku:

 • 27 – A.I.1 Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491) v prípade účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky,
 • 82 – A.I.1. Základné imanie (411 alebo +/- 491) v prípade účtovnej závierky pre malé a veľké účtovné jednotky.

Minimálna výška základného imania v obchodných spoločnostiach a družstve

Výška minimálneho základného imania je určená v obchodnom zákonníku. Spoločníci (akcionári) sa môžu dohodnúť na vyššej sume, ktorú však musia určiť v stanovách spoločnosti. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad minimálnej hodnoty základného imania v rôznych právnych formách obchodných spoločností a v družstve.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Právna forma spoločnosti Minimálna hodnota základného imania
Spoločnosť s ručením obmedzeným 5 000 eur
Akciová spoločnosť 25 000 eur
Jednoduchá spoločnosť na akcie 1 euro
Družstvo 1 250 eur

Viac o minimálnom základnom imaní sa dozviete v článku Základné imanie v s.r.o., a.s., j.s.a a družstvách.

Článok pokračuje pod reklamou

Preklad slova základné imanie do cudzích jazykov

Slovo základné imanie sa v niektorých krajinách rozlišuje podľa toho, či ide o základné imanie v akciovej spoločnosti alebo spoločnosti z ručením obmedzeným. Napríklad „Stammkapital“ v nemčine má takmer taký istý význam ako slovo „Grundkapital“, ale vzťahujú sa na iné právne formy spoločností, a preto je dôležité rozlišovať, o akú právnu formu spoločnosti ide.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame preklad slova základné imanie do rôznych jazykov.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Jazyk Preklad „základné imanie“
anglický
 • share capital / nominal share capital
 • (základné imanie v „joint stock company“ – ekvivalent a.s.),
 • founding capital / registered capital
 • (základné imanie v „Ltd.“ – ekvivalent s.r.o.),
 • používa sa aj termín „minimal legal capital“, ktorý označuje minimálny zákonom stanovený kapitál, ktorý musia spoločníci alebo akcionári vložiť do spoločnosti.
 • called – up share capital – upísané základné imanie
 • nemecký
 • das Stammkapital (základné imanie v „GmbH“ – ekvivalent s.r.o.),
 • das Grundkapital ( základné imanie v „AG“ – ekvivalent a.s.).
 • francúzsky le capital social
  poľský kapitał zakładowy
  španielsky el capital social
  taliansky il capitale sociale
  český základní kapitál
  maďarský jegyzett tőke
  ukrajinský cтатутний капітал (statutnij kapital)
  ruský yставный капитал (ustavnyj kapital)

  Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


  Všetko o s. r. o. – otázky a odpovede

  Koľko osôb môže založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Aké orgány musí vytvoriť a ako ručí za svoje záväzky? Odpovede na tieto i ďalšie dôležité otázky týkajúce sa s.r.o. nájde v článku.

  Základné imanie

  Základné imanie predstavuje vklady najmä do obchodných spoločností. Na čo slúži, z čoho sa tvorí, ako je to s jeho znižovaním a na aké účely je možné základné imanie použiť?

  Nepeňažný vklad do základného imania spoločnosti

  Do základného imania môžete vložiť aj nepeňažný vklad, napríklad nehnuteľnosť, hmotný či finančný majetok. Ako sa určuje ich hodnota, ako sa splácajú a kto o nich rozhoduje?

  Základné imanie v s.r.o., a.s., j.s.a a družstvách

  Čo je základné imanie? Ktoré spoločnosti ho musia povinne vytvárať a v akej výške? Prinášame stručný prehľad o základnom imaní v kapitálových spoločnostiach a v družstve.
  To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky