Získajte tisícky eur s povoleným prečerpaním pre podnikateľov

Podnikáte a potrebujete akútne preklenúť nedostatok prostriedkov na financovanie prevádzkových aktivít? Požiadajte banku o zriadenie povoleného prečerpania k vášmu podnikateľskému účtu (tzv. kontokorent) a čerpajte z neho viac peňazí, než na ňom skutočne máte!

Povolené prečerpanie (kontokorent) môžu využívať aj podnikatelia

Zaskočili vás neplánované výdavky či nečakané platby? Ak zostatok na vašom podnikateľskom klesne na nulu a vy nemáte čím zaplatiť nákup tovaru či materiálu, môžete využiť výhody povoleného prečerpania, s ktorým získate flexibilnú finančnú istotu pre vaše podnikanie! Povolené prečerpanie k účtu znamená možnosť „ísť do mínusu“, teda prečerpať limit vlastných prostriedkov. Ide o doplnok k podnikateľskému účtu, ktorý je poskytovaný formou povoleného debetu k účtu vo výške bankou schváleného úverového limitu. Spláca sa priebežne prijatými platbami na tento účet, pričom sa môže opakovane čerpať až do povolenej výšky. Nazýva sa tiež kontokorentný úver alebo kontokorent. „Povolené prečerpanie sa poskytuje na bežnom účte klienta s možnosťou priebežného čerpania až do výšky zmluvne dohodnutého úverového limitu a splácaný je priebežne prichádzajúcimi platbami na bežný účet. Opätovne sa môže čerpať, teda je revolvingový. Je vhodný najmä na financovanie prevádzkových nákladov podnikateľa, poskytuje finančnú rezervu nonstop, je možné čerpať ho bezúčelovo,“ priblížila Ľubomíra Chmelová, hovorkyňa Sberbank Slovensko.

Výhody povoleného prečerpania (kontokorentu)

Okrem toho, že zo schváleného úverového limitu čerpáte len toľko prostriedkov, koľko práve potrebujete, má povolené prečerpanie mnoho ďalších výhod:

  • úročená je len skutočne čerpaná suma úveru, a to len za obdobie, kedy prostriedky získané v rámci povoleného prečerpania využívate;
  • získané finančné prostriedky využívate bez toho, aby ste museli banke preukazovať účel, na ktorý boli použité;
  • k splácaniu úveru dochádza automaticky, pripísaním platieb na účet, prípadne vkladom hotovosti na účet podľa vašich možností, takže nemusíte myslieť na splácanie a banke platiť pravidelné mesačné splátky,
  • splatenú časť kontokorentného úveru je možné kedykoľvek opätovne čerpať,
  • poskytuje sa väčšinou na určitú dobu (napríklad 12 mesiacov) s možnosťou opätovného poskytnutia.

Podmienky poskytnutie povoleného prečerpania (kontokorentu)

Možnosť „ísť do mínusu“ nezíska automaticky každý klient banky. Na to, aby banka poskytla prístup k prostriedkom v rámci povoleného prečerpania k účtu (kontokorentu), musia podnikatelia zväčša splniť niekoľko podmienok. Tie sa v každej banke môžu mierne líšiť. Najčastejšie ide o nasledovné podmienky:

  1. Predmetom podnikateľskej činnosti je bankou akceptovateľné odvetvie;
  2. Podnikateľ má dostatočne dlhú podnikateľskú históriu;
  3. Podnikateľ má kreditné obraty na podnikateľskom účte;
  4. Podnikateľ má podnikateľský účet vedený v danej banke.

Bankou akceptovateľné odvetvie

Medzi základné požiadavky zo strany bánk patrí skutočnosť, že žiadateľ nepodniká v bankou neakceptovateľných odvetviach, čo znamená, že predmetom podnikateľskej činnosti nie je výroba zbraní, výbušnín a iné odvetvia, ktoré sú v rozpore s etickými a morálnymi princípmi.

Podnikateľská história

Čo je však veľmi dôležité, v mnohých bankách sa povolené prečerpanie účtu poskytuje klientom s minimálne 12 mesačnou podnikateľskou históriou, teda aspoň jedným uzatvoreným účtovným obdobím, a to bez zmeny právnej formy a zmeny v type účtovníctva. Môže sa tiež ale stať, že niektorej banke jeden rok podnikateľskej histórie nebude stačiť a požadovať bude hneď niekoľko ucelených účtovných období, najmä v prípade nových klientov.

Kreditné obraty na podnikateľskom účte

Keďže banka vychádza zo správania a kreditných obratov na podnikateľskom účte, pri žiadosti o poskytnutie kontokorentného úveru či pred schválenej úverovej linky sa bude zaujímať aj o to, či na ňom bol pravidelný, dostatočne vysoký kreditný obrat. Výška kontokorentného úveru sa tak odvíja priemerných mesačných kreditných obratov na účte klienta a priemerných mesačných tržieb klienta.

Vedenie podnikateľského účtu

Medzi ďalšie podmienky, ktoré si banky často kladú pri poskytnutí úverovej linky, patrí vedenie podnikateľského účtu v banke, ktorú o poskytnutie prostriedkov žiadate. Banky tiež môžu požadovať, aby u nej bol tento účet vedený určitú minimálnu dobu. Banky sa však spravidla správajú ústretovo voči novým klientom, ak majú dostatočne dlhú, bankou požadovanú podnikateľskú históriu. Účet, ku ktorému bude úverová linka v rámci povoleného prečerpania poskytnutá, si tak v mnohých prípadoch môžu títo podnikatelia otvoriť až po jej schválení.

Povolené prečerpanie pre začínajúcich podnikateľov

Komplikovanejší prístup k povolenému prečerpaniu (kontokorentu) by mohli mať začínajúci podnikatelia, u ktorých neexistuje žiadna finančná ani podnikateľská história, o ktorú by sa banka mohla oprieť. V prípade začínajúcich podnikateľov je tiež o niečo náročnejšie predpovedať budúce hospodárenie, preto ak banky takýmto klientom poskytujú povolené prečerpanie, tak po uplynutí aspoň šiestich mesiacov od založenia podnikateľského účtu. Poľahčujúcou okolnosťou by v tomto prípade mohla byť niekoľkomesačná podnikateľská história, avšak spoločnosť založená pred pár dňami od banky kontokorentný úver pravdepodobne nedostane.

Klienti aktívne využívajúci účet to majú pri povolenom prečerpaní jednoduchšie

Existujúci klienti, ktorí aktívne využívajú svoj podnikateľský účet, majú prístup k peniazom v rámci povoleného prečerpania jednoduchší. „Už po pol roku využívania účtu im banka môže poskytnúť pred schválenú podnikateľskú úverovú linku. Jej výška sa odvíja od obratov na účte a využívania ďalších produktov a služieb banky. Vďaka nej má klient možnosť získať prakticky okamžite dodatočné zdroje na rozvoj jeho podnikania až do výšky 35 000 eur bez predkladania akýchkoľvek finančných dokladov,“ informuje hovorkyňa VÚB banky Alena Walterová.

Aké doklady k tomu potrebujete

Povolené prečerpanie je forma úveru a banka pri jeho poskytnutí preveruje bonitu žiadateľa, teda schopnosť splatiť ho, a tiež jeho konkurencieschopnosť. Na posúdenie finančnej stability a zdravia firmy je potrebné predložiť bankou požadované doklady. „Žiadateľ musí doložiť okrem iného výpis z obchodného registra/živnostenského registra, daňové priznanie, účtovné výkazy, potvrdenie o daňovej povinnosti potvrdené daňovým úradom, potvrdenie o zaplatení dane z príjmu,“ vymenúva Ľubomíra Chmelová zo Sberbank Slovensko. „V prípade, že má spoločnosť zverejnené výkazy v registri účtovných závierok, počet dokladov sa znižuje na minimum. Klientom, ktorí aktívne využívajú svoj účet, banka poskytuje možnosť čerpania pred schváleného úveru len na základe predloženia občianskeho preukazu majiteľa, resp. konateľa spoločnosti,“ dopĺňa Marína Masárová, hovorkyňa Tatra banky.

Výška úverového limitu pri kontokorentnom úvere (povolenom prečerpaní)

Objem peňažných prostriedkov, ktoré vám banka poskytne v rámci povoleného prečerpania, závisí na viacerých faktoroch. Tie sú pre každú banku individuálne. Úverový limit môže byť stanovený napríklad na základe priemerných mesačných kreditných obratov na podnikateľskom účte a priemerných mesačných tržieb.

Ako dlho trvá schvaľovací proces kontokorentého úveru (povoleného prečerpania)

„Povolené prečerpanie môže klient získať do stanoveného limitu v priebehu dňa, kedy podal žiadosť o úver. V prípade vyšších limitov sa lehota na schválenie pohybuje do 3 pracovných dní odo dňa predloženia všetkých požadovaných dokladov. Po schválení podmienok úveru je klient informovaný o podmienkach a po akceptovaní podmienok sa dohodne s bankou na dátume podpisu zmluvy. Po uzatvorení zmluvy a po splnení podmienok čerpania (ak boli stanovené) je možné limit na účte čerpať,“ informuje hovorca Slovenskej sporiteľne Štefan Frimmer. Pri predschválených úveroch môže klient podľa hovorkyne VÚB banky Aleny Walterovej dokonca získať úver aj na počkanie.

Pozor: úroky pri povolenom prečerpaní nie sú najnižšie

Hoci je úročená len skutočne čerpaná suma úveru, kontokorentný úver patrí medzi najdrahšie úverové produkty. Pre predstavu uvádzame ilustratívny príklad, koľko podnikateľ zaplatí na úrokoch pri čerpaní prostriedkov z povoleného prečerpania.

Tabuľka: Koľko vás stojí povolené prečerpanie pri úroku 12 % p.a.

Prečerpaná suma 1 deň 1 mesiac 1 rok
1 000 eur 33 centov 10 eur 120 eur
5 000 eur 1,67 eur 50 eur 600 eur
10 000 eur 3,3 eur 100 eur 1200 eur

Pozn.: úroková sadzba, rovnako ako výpočty majú orientačný charakter

Ak v rámci povoleného prečerpania čerpáte 1 000 eur pri úroku 12 %, tak vás to na jeden deň stojí približne 33 centov. Ak by ste však boli v mínuse týchto 1000 eur počas 30 dní, zaplatíte  10 eur.  Ročne to vychádza až na 12 eur. Ak by ste čerpali prostriedky vo výške 10 000 eur, tak ročne na úrokoch zaplatíte až 1200 eur. Tým pádom je jasné, že nie je vhodné mať povolené prečerpanie neustále vyčerpané, pretože zbytočne tak preplácate na úrokoch.

Povolené prečerpanie je vhodné splatiť v krátkom čase

Povolené prečerpanie je vhodné splatiť v krátkom časovom horizonte, hneď po preklenutí nedostatku prostriedkov. Preto by kontokorentný úver mal byť používaný len na preklenutie krátkodobého nedostatku finančných prostriedkov, napríklad keď potrebujete okamžite zaplatiť za svoje záväzky. Ak potrebujete požičať na dlhšiu dobu, mali by ste sa poobzerať po inom úverovom produkte.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Ako sa vyhnúť neuhradeným faktúram? Firmy môžu zabojovať proti dlžníkom

Nielen v ťažkých časoch je vhodné zamyslieť sa nad poistením pohľadávok. V akej výške môže firma v prípade škody získať plnenie a aké sú ďalšie výhody?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky