Príspevok na podnikanie (SZČ) v roku 2014: úrady práce vyplatili už takmer 5,5 miliónov eur

Ocitli ste sa na úrade práce a zároveň premýšľate o tom, že začnete podnikať? V tom prípade máte možnosť požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť. Za prvých šesť mesiacov tohto roka bolo vyplatených už takmer 5,5 milióna eur.

Ak uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce nechce byť zamestnancom, môže sa rozhodnúť rozbehnúť podnikanie. Podnikateľské začiatky však vzhľadom na finančnú náročnosť nebývajú ľahké, a tak začínajúci podnikateľ určite ocení každú pomoc. Pomocnú ruku v takomto prípade podáva samotný úrad práce.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v roku 2014

Na prekonanie prvotných výdajov v neľahkých podnikateľských začiatkoch má evidovaný uchádzač o zamestnanie možnosť požiadať o finančnú pomoc Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR), ktorý mu po splnení stanovených podmienok môže poskytnúť prostriedky na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich so začatím samostatnej zárobkovej činnosti (SZČ). Prostriedky poskytne úrad v podobe nenávratného príspevku pochádzajúceho z prostriedkov štátneho rozpočtu a Európskeho sociálneho fondu. Počas prvých šiestich mesiacov tohto roka bolo v podobe príspevku vyplatených 5 473 170,65 eur, čím došlo k vytvoreniu 1453 pracovných miest na SZČ,“ informuje Veronika Černá z ÚPSVaR.

Výška príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť v roku 2014

Výška príspevku na začatie podnikania nie je jednotná, ale závisí od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ (podnikať). Maximálnu výšku príspevku na SZČ (podnikanie) od 1. januára 2014 ilustruje nasledujúca tabuľka.

Tabuľka: Maximálna výška príspevku na SZČ (podnikanie)

Bratislavský kraj 2 714,10 eur
Kraje s priemernou MEN*≤ ako je celoslovenský priemer 3 256,92 eur
Kraje s priemernou MEN*> ako je celoslovenský priemer 4 342,56 eur

Zdroj: ÚPSVaR; *miera evidovanej nezamestnanosti

Čo sa týka vyplatenia príspevku, to prebieha v dvoch fázach. Do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku vyplatí úrad práce najviac 60 % výšky príspevku a zvyšných maximálne 40 % výšky príspevku je vyplatených po predložení prvej správy o prevádzkovaní samostatnej zárobkovej činnosti a o čerpaní poskytnutého príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ.

Podmienky poskytnutia príspevku na rozbeh podnikania (SZČ)

Úrad práce ale neposkytuje príspevok každému a nie je naň právny nárok. Na získanie príspevku je stanovených hneď niekoľko podmienok - pomoc v podobe príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť (SZČ) poskytne úrad práce takému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý:

  • bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne po dobu 3 mesiacov;
  • bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie minimálne 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie pozastavil alebo skončil prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti,
  • bude samostatne zárobkovo činnou osobou ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle živnostenského zákona (Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov);
  • bude samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať nepretržite aspoň po dobu troch rokov.

Žiadosť o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť v roku 2014: ako začať

Ak uchádzač spĺňa vyššie uvedené podmienky, môže hravo začať s vypĺňaním žiadosti. O príspevok sa žiada výhradne písomnou formou. K žiadosti o poskytnutie príspevku musí byť priložený:

  • podnikateľský zámer, a to vrátane predpokladaných nákladov na začatie prevádzkovania SZČ;
  • účel, na ktorý budú získané prostriedky použité.

Pozor však na to, že príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode uchádzač vytvorí pracovné miesto a nie je viazaný na úrad, v ktorého územnom obvode má žiadateľ trvalý pobyt. Preto sa aj samotná žiadosť podáva na úrade práce, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať samostatnú zárobkovú činnosť. O poskytnutí príspevku rozhoduje Výbor pre otázky zamestnanosti a schvaľovací proces zväčša nepresahuje dobu dvoch mesiacov. „Dĺžka schvaľovacieho procesu je individuálna, nakoľko o schválení príspevku rozhoduje Výbor pre otázky zamestnanosti, ktorý podľa zákona zasadá raz do mesiaca, zvyčajne však schvaľovací proces trvá 1 - 2 mesiace,“ priblížila Veronika Černá z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).

Dohoda o poskytnutí príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť

V prípade, že evidovaný uchádzač splnil všetky podmienky a príslušný úrad práce jeho žiadosti o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť vyhovel, uzatvorí s úradom dohodu o poskytnutí príspevku. Získané prostriedky však musia byť použité výhradne na úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ tak, ako sú uvedené v podnikateľskom zámere. V dohode sa tiež zaviaže k prevádzkovaniu SZČ nepretržite najmenej 3 roky, a to v súlade s predloženou žiadosťou a podnikateľským zámerom. Nie každá žiadosť je ale kladne vybavená. „Najčastejším dôvodom na zamietnutie žiadostí zo strany výborov bol ten, že žiadateľ nepredložil v podnikateľskom zámere predpokladané vynaloženie nákladov súvisiacich s predmetom podnikania. Ďalším dôvodom bolo, že žiadateľ neobhájil efektívnosť a reálnosť predloženého podnikateľského zámeru,“ vysvetlila Veronika Černá z ÚPSVaR.

Úrady práce vlani vyplatili viac ako 16 miliónov eur

Na úrady práce prišlo v uplynulom roku 5355 žiadostí o príspevok, z ktorých bolo schválených 4897. Príspevok na podnikanie tak vlani pomohol rozbehnúť takmer 5000 pracovných miest (PM) na SZČ a vo forme dotácie bolo vyplatených dohromady 16 269 867,71 eur. V rámci jednotlivých okresov bolo vlani najviac pracovných miest na SZČ vytvorených v Košiciach. „V Bratislavskom kraji bolo v uplynulom roku najviac vytvorených PM v okrese Bratislava (183), v Trnavskom kraji v okrese Trnava (103), v Trenčianskom kraji v okrese Prievidza (168), v Nitrianskom kraji v okrese Nové Zámky (161), v Žilinskom kraji v okrese Námestovo (174), v Banskobystrickom kraji v okrese Zvolen (145), v Prešovskom kraji v okrese Prešov (240), v Košickom kraji v okresoch Košice (249), Spišská Nová Ves (193) a Michalovce (192),“ vymenúva Veronika Černá.

Čo ak skončí podnikanie

Ak žiadateľ nesplní povinnosť prevádzkovania SZČ (podnikania) bez prerušenia po dobu aspoň troch rokov, musí vrátiť pomernú časť poskytnutého príspevku. „Prípadov zrušenia pracovného miesta na SZČ pred ukončením dohodnutej doby nepretržitého podnikania bolo v uplynulom roku 228,“ konštatuje Veronika Černá z ÚPSVaR. Tento krok sa však príliš neoplatí, pretože opätovná žiadosť o príspevok je možná najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol príspevok poskytnutý.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Standup komik Szatmary zvažuje kariéru podnikateľa - presvedčte sa, ako mu to ide

Známy stand-up komik Michael Szatmary je súčasťou tohtoročnej kampane na podporu osláv Dňa súkromného podnikania (DSP), ktorý sa tento rok koná 8. októbra.

Príspevky na zamestnávanie v roku 2019 - prehľad

Prehľad najdôležitejších informácií o príspevkoch na podporu zamestnávania, ktoré môže zamestnávateľ v roku 2019 získať z úradu práce.

Pridajte sa ku stovkám podnikateľov a oslávte Deň súkromného podnikania aj tento rok

Takmer 400 podnikateľov sa už prihlásilo a ďalší rýchlo pribúdajú. Taká je súčasná bilancia Dňa súkromného podnikania, ktorý sa uskutoční 8. októbra 2019, na celom Slovensku. Spoločnosť METRO tak prostredníctvom iniciatívy každý rok prináša zákazníkom unikátne prekvapenia a podnikateľom nových klientov.

Peniaze na rozbeh podnikania - aké má začínajúci podnikateľ možnosti?

Máte skvelý biznis nápad, ale chýbajú vám peniaze na jeho realizovanie? Nezúfajte. Ukážeme vám možnosti získania financií na štart podnikania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky