Ako stanoviť hodinovú cenu za hodinu práce?

V oblasti služieb často zákazníci vidia obrovský rozdiel v hodinových sadzbách konkurenčných firiem. Ako kalkulovať hodinovú cenu práce firmy pri poskytovaní služieb?

V našom článku sa budeme venovať téme ako stanoviť hodinovú sadzbu ako cenovú tarifu pre klienta. Tento spôsob výpočtu nachádza svoje uplatnenie najmä pri poskytovaní služieb, kde ich hodnotu tvoria viac schopnosti a zručnosti v podobe mzdy ako náklady na spotrebované suroviny, napr. vo výrobnom podniku. Použitie kalkulácie jednotkových nákladov na kus by bolo preto značne komplikované. V našom príklade sme výpočet hodinovej zúčtovacej sadzby aplikovali na firmu zaoberajúcu sa vedením účtovníctva, ale rovnakým spôsobom sa dá postupovať aj pri poskytovaní iných služieb, napr. kaderníctvo, autoservis, poskytovanie vzdelávacích kurzov, fotografické štúdio, krajčírske a návrhárske služby, právne poradenstvo, servis a oprava, reklamné a marketingové služby, softvérové riešenia na mieru a podobne.

Príklad na výpočet hodinovej sadzby (ceny za hodinu služieb)

V tomto príklade budeme modelovať výpočet hodinovej zúčtovacej sadzby na menšiu firmu zaoberajúcu sa vedením účtovníctva. Pre zjednodušenie budeme uvažovať, že ide o firmu ktorá zamestnáva jedného zamestnanca na trvalý pracovný pomer (majiteľ osobne nepracuje alebo môže byť sám jediným zamestnancom). Hodinová sadzba zamestnanca je 5,- eur/hodinu brutto. Na hrubú mzdu sa viaže aj povinnosť zamestnávateľa tvoriť sociálny fond vo výške 0,6 – 1 % z hrubých miezd zúčtovaných v kalendárnom roku. V kalendárnom roku má zamestnanec nárok na základný výmer dovolenky v rozsahu štyri týždne. Taktiež je rozumné kalkulovať aj s prípadnou práceneschopnosťou v odhadovanej dĺžke dva krát po päť dní v roku.

Spoločnosť vykonáva svoju činnosť v prenajatých priestoroch. Vybavenie miestnosti nábytkom si musela v prevažnej miere zabezpečiť sama. Na vykonávanie svojej činnosti používa počítač, na ktorom je nainštalovaný ekonomický softvér na vedenie účtovníctva. Súčasťou softvérového vybavenie počítača, ktoré si firma zakúpila je aj balík Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) a antivírusový systém. Na skenovanie a tlač dokumentov používa multifunkčné zariadenie.

Na zabezpečenie vysokej úrovne odbornosti sa zamestnanec zúčastňuje v priebehu roka viacerých školení a kurzov z oblasti účtovníctva a daní, ktoré sú hradené zamestnávateľom. Okrem toho je firma aj ročným predplatiteľom odborného časopisu. Cestovné a poštové výdavky vznikajú najmä v súvislosti s vybavovaním rôznych záležitostí na úradoch, v zdravotnej a sociálnej poisťovni, na daňovom úrade, ale aj v súvislosti so stretnutiami s klientom a pohybom dokladov. Netreba zabudnúť ani na výdavky za internetové pripojenie a telekomunikačné služby, ktoré pre svoju činnosť využíva. Ďalšou položkou výdavkov sú rôzne kancelárske potreby ako písacie potreby, papier a náplň do tlačiarne, zakladače, obaly, zošity, spinky a iné.

Toto je základná štruktúra nákladov firmy zaoberajúcou sa vedením účtovníctva. V nasledujúcej tabuľke tieto náklady vyjadríme v peňažných jednotkách a následne ich prepočítame na kalendárny mesiac. V samotnom závere tabuľky bude prevedený výpočet hodinovej zúčtovacej sadzby ako ceny pre klienta.

Položka Výpočet Mesačné náklady
Hrubá mzda zamestnanca Zamestnanec má 5,- eur/hodinu. Pracuje po osem hodín denne dvadsať dní v mesiaci. Spolu je jeho mesačná hrubá mzda 800,- eur (5 x 8 x 20). 800,- eur
Sociálny fond Každý zamestnávateľ je povinný podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde tvoriť sociálny fond vo výške 0,6 – 1 % z hrubých miezd za kalendárny rok. Mesačná hrubá mzda je 800,- eur, čo je 9600,- eur ročne. Minimálny ročný prídel do sociálneho fondu je potom 57,60 eur (0,6 % z 9600), čo je mesačne 4,80 eur. 4,80 eur
Odvody zamestnávateľa (za zamestnanca) Výška odvodov na sociálne a zdravotné poistenie je 35,2 % z hrubej mzdy zamestnanca. V našom prípade je to 35,2 % z 800, čo je 281,60 eur mesačne. 281,60 eur
Dovolenka zamestnanca Uvažujeme so základným výmerom dovolenky v rozsahu štyri týždne za rok. Jej výpočet vychádza z priemerného zárobku dosiahnutého za rozhodujúce obdobie, ktorým je predchádzajúci kalendárny štvrťrok. Priemerná hodinová mzda bola 4,50 eur/hodinu. Za štyri týždne je to 720,- eur (4,5 x 8 x 20). Po prepočte na jeden mesiac je to 60,- eur (720 / 12). 60,- eur
Práceneschopnosť zamestnanca (PN) Pri výpočte nemocenských dávok sa vychádza z denného vymeriavacieho základu, ktorým je podiel súčtu vymeriavacích základov na platenie poistného za predchádzajúci kalendárny rok a počtu dní tohto roka. Za prvé tri dni PN patrí zamestnancovi náhrada vo výške 25 % z denného vymeriavacieho základu a od troch do desať dní 55 %. Predpokladáme, že zamestnanec bude chorý dvakrát ročne po päť dní a jeho mesačná hrubá mzda bola v minulom roku stále 800,- eur. Denný vymeriavací základ je 800 x 12 / 365 = 26,3014 eur (zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta). Náhrada za päť dní PN je teda 0,25 x 26,3014 x 3 dni + 0,55 x 26,3014 x 2 dni = 48,70 eur (zaokrúhľuje sa na desať eurocentov nahor). Za desať dní PN je to 2 x 48,70 = 97,40 eur. Na jeden mesiac v roku z toho vyplývajú náklady vo výške 8,12 eur. 8,12 eur
Prenájom prevádzkových priestorov Rozloha prenajatých priestorov je spolu 30 m2. Prenajímateľ poskytuje firme tieto administratívne priestory za cenu 15,- eur/1 m2 mesačne vrátane energií. Mesačná výška prenájmu je spolu 450,- eur. 450,- eur
Vybavenie priestorov Za vybavenie kancelárie nábytkom zaplatila firma spolu 288,- eur. Tieto náklady na majetok sa dostanú do výdavkov v podobe rovnomerných odpisov počas šiestich rokov. Mesačne teda vo výške 4,- eur (288 / 72 mesiacov). 4,- eur
Počítač Cena notebooku bola 672,- eur. Náklady na jeho obstaranie sa premietnu do výdavkov v podobe rovnomerných odpisov počas štyroch rokov. Mesačne budú teda vo výške 14,- eur (672 / 48 mesiacov). 14,- eur
Multifunkčné zariadenie Multifunkčné zariadenie sa používa na tlač a skenovanie rôznych dokumentov, predovšetkým účtovných dokladov a reportov z účtovníctva. Jeho cena bola 96,- eur. Počas štyroch rokov budú mesačné výdavky vo forme odpisov vo výške 2,- eur (96 / 48 mesiacov). 2,- eur
Softvér V tejto položke je zahrnutý ekonomický softvér na vedenie účtovníctva (624,- eur), balík Microsoft Office (225,60 eur) a antivírusový systém (96,- eur). Spolu je ich cena 945,60 eur. Mesačné odpisy počas štyroch rokov by boli vo výške 19,70 eur (945,60 / 48). 19,70 eur
Odborné vzdelávanie Počas roka sa zamestnanec v záujme zabezpečenia kvality poskytovaných služieb zúčastňuje kurzov z oblasti účtovníctva, dane z príjmov a z oblasti DPH. Úhrnná cena za všetky kurzy spolu je 150,- eur, čo predstavuje mesačne 12,50 eur (150 / 12 mesiacov). 12,50 eur
Odborný časopis Ročné predplatné odborného časopisu zaoberajúceho sa účtovnou a daňovou problematikou je 99,60,- eur. Po prepočte na mesiac je to 8,30 eur (99,60 / 12). 8,30 eur
Cestovné a poštovné výdavky Firme vznikajú aj rôzne cestovné náklady a poštovné náklady v súvislosti s klientmi alebo komunikáciou so štátnymi inštitúciami. Ich mesačná výška je priemerne 30,- eur. 30,- eur
Internetové a telekomunikačné služby Za internetové pripojenie a telekomunikačné služby platí firma mesačne svojmu poskytovateľovi paušálny poplatok vo výške 57,- eur. 57,- eur
Kancelárske potreby Mesačné výdavky na spotrebu kancelárskych potrieb ako je napríklad papier a náplň do tlačiarne, písacie potreby, zošity, spinky a podobne sú približne 7,98 eur. 7,98 eur
Mesačné náklady spolu 1 760,- eur
Fond pracovného času (mesačne) 160 hodín
Náklady na jednu hodinu pracovného času 11,- eur
Zisková prirážka 30 % 3,30 eur
Cena za jednu hodinu práce 14,30 eur
Článok pokračuje pod reklamou

Prepočítané mesačné náklady na prevádzkovanie firmy zaoberajúcou sa vedením účtovníctva s jedným zamestnancom boli spolu 1 760,- eur. Fond pracovného času zamestnanca v jednom mesiaci je približne 160 hodín (20 pracovných dní po 8 hodín denne). Ak vydelíme celkové mesačné náklady fondom pracovného času dostaneme číslo, ktoré vyjadruje pri akej hodinovej sadzbe sa uhradia všetky mesačné náklady. Výsledkom je 11,- eur/hodinu, čo sú náklady na jednu hodinu pracovného času. K tomu je potrebné pripočítať primeraný zisk, napr. vo výške 30 %. Konečným výsledkom je potom suma 14,30 eur (130 % z 11), ktorá predstavuje cenu, ktorú bude firma fakturovať svojim klientom za jednu hodinu svojej práce na ich účtovníctve.

Výpočet je ilustratívny, no veľa napovedá či už zákazníkom ale tiež majiteľom začínajúcich firiem. Zákazníci totiž sadzby firiem často vnímajú ako vysoké. Vnímajú totiž iba samotnú cenu práce, no firma musí kalkulovať do fakturovanej hodinovej sadzby aj všetky súvisiace náklady, inak nebude schopná dlhodobo prežiť.

Podobný výpočet je možné aplikovať pri akejkoľvek spoločnosti poskytujúcej služby. Veľmi zjednodušene v oblasti služieb platí vzorec, že cena práce tvorí približne 1/3 fakturovanej ceny.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Koľko reťazce zarobili na inflácii? Čísla neodzrkadľujú tvrdenia politikov

Ako obchodné reťazce pretavili infláciu do svojich tržieb či marží? Ktoré spoločnosti zarobili najviac a čo je príčinou rozdielu v ziskových maržiach reťazcov na českom a slovenskom trhu?

Rast cien potravín: odborník o príčinách, riešeniach a ich dopadoch

Čo ovplyvnilo ceny potravín a prečo na pultoch nemáme viac domácich výrobkov? Pomôže zastropovanie marží či štátny supermarket? Prezradil predseda Slovenskej aliancie moderného obchodu.

Kalkulačný vzorec

Ako kalkulovať cenu pri cenovej stratégii vychádzajúcej z nákladov? Aké položky obsahuje kalkulačný vzorec a ako sa počíta cena produktu vychádzajúca zo všeobecného kalkulačného vzorca.

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky