Mikropôžičky – výhodné úvery pre začínajúcich podnikateľov

Začínate podnikať, potrebujete peniaze na uskutočnenie svojho nápadu a možno vás v banke aj odmietli, pretože ešte nemáte žiadne výsledky. Mikropôžička je určená práve vám!

Mikropôžičky od Slovak Business Agency

Mikropôžičky sa poskytujú z Mikropôžičkového programu schváleného vládou Slovenskej republiky. Mikropôžičky sa teda poskytujú na základe oficiálneho štátneho programu. Cieľom Mikropôžičkového programu je sprístupnenie finančných prostriedkov malým podnikateľom formou úverov za zvýhodnených podmienok ako pomoci a podpory pri začatí a rozvíjaní podnikania.

Mikropôžičky sú výhodné úvery zo štátneho programu od inštitúcie založenej štátom.

Mikropôžičky sú podnikateľom poskytované prostredníctvom Slovak Business Agency, ktorá sa zaoberá podporou malého a stredného podnikania na Slovensku. Slovak Business Agency založili spolu Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz.

Kto môže požiadať o mikropôžičku od Slovak Business Agency

Mikropôžičky sú určené pre malých a stredných podnikateľov a tak sú nastavené aj podmienky pre ich získanie. V skutočnosti sú podmienky na požiadanie o mikropôžičku veľmi jednoduché a väčšina bežných podnikateľov ich určite bude spĺňať. Rozhodujúci je potom už len váš podnikateľský plán, ktorý je povinnou prílohou k žiadosti o poskytnutie mikropôžičky. Ak je váš podnikateľský projekt realistický a predpokladá sa jeho úspešnosť, s vysokou pravdepodobnosťou vám mikropôžička bude schválená. Dôležité je pripomenúť aj to, že mikropôžičku môžu čerpať aj podnikatelia s niekoľkoročnou históriou, nielen začínajúci podnikatelia. Mikropôžičkový program nepozná žiadne obmedzenie viažuce sa na dĺžku podnikania. O mikropôžičku môže požiadať aj firma s 20-ročnou históriou tak isto, ako aj firma čerstvo zapísaná do obchodného registra pred 20-tymi dňami.

Bežní podnikatelia so životaschopnými podnikateľskými projektmi mikropôžičku získajú.

O poskytnutie mikropôžičky môžete požiadať, ak spĺňate všetky tieto podmienky:

 • ste fyzickou osobou – podnikateľom alebo právnickou osobou – podnikateľom,
 • ste držiteľom oprávnenia na podnikateľskú činnosť na území Slovenskej republiky (napríklad osvedčenia o živnostenskom podnikaní),
 • máte sídlo alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky,
 • ste evidovaný v oficiálnej evidencii podnikateľov v Slovenskej republike (napríklad v obchodnom registri alebo v živnostenskom registri),
 • spĺňate definíciu mikro podniku alebo malého podniku (mikro podnik – zamestnávate menej ako 10 zamestnancov a váš ročný obrat a/alebo celková suma majetku alebo zdrojov majetku nepresahuje 2 000 000 eur; malý podnik – zamestnávate menej ako 50 zamestnancov a váš ročný obrat a/alebo celková suma majetku alebo zdrojov majetku nepresahuje 10 000 000 eur).

O poskytnutie mikropôžičky nemôžete požiadať, ak spĺňate aspoň jednu túto podmienku:

 • ste v konkurze alebo v likvidácii,
 • ste trestne stíhaný,
 • boli ste právoplatne odsúdený za majetkovú trestnú činnosť,
 • uzavreli ste dohodu o vyrovnaní s veriteľmi,
 • máte pozastavené podnikateľské aktivity, ste účastníkom konania vyplývajúceho z takejto situácie alebo ste v podobnej situácii vyplývajúcej z platných predpisov,
 • nesplnili ste povinnosti týkajúce sa úhrady daní, zdravotného poistenia a sociálneho poistenia platených zamestnávateľom.

Úroková sadza, výška úveru, doba splácania a ďalšie parametre mikropôžičky

Budúcich žiadateľov o úver pravdepodobne najviac zaujímajú jeho jednotlivé parametre. A je to celkom prirodzené, pretože práve od nich sa odvíja to, či sú podmienky úveru pre vás prijateľné. Mikropôžičku od Slovak Business Agency môžete získať vo výške od 2 500 eur do 50 000 eur. Doba splácania mikropôžičky je od 6 mesiacov do 4 rokov. Existuje tu aj možnosť odkladu splátok istiny úveru maximálne o 6 mesiacov. V akých termínoch a v akej výške budete splácať mikropôžičku, to budete mať uvedené v splátkovom kalendári (príloha k zmluve o mikropôžičke). V prípade, že by sa vám v podnikaní mimoriadne darilo, existuje tu možnosť so Slovak Business Agency dohodnúť si predčasné splatenie úveru.

Dostať môžete až 50 000 eur na 4 roky s úrokovou sadzbou od 0,42 % ročne.

Ročná úroková sadzba sa pre mikropôžičky v súčasnosti pohybuje na úrovni od 0,42 % do 9,82 % (v závislosti od podnikateľského projektu a zabezpečenia úveru). Mikropôžičky sú poskytované s úrokovou sadzbou odvíjajúcej sa od úrovne referenčných a diskontných sadzieb určovaných pre jednotlivé členské štáty Európskou komisiou. Výška úrokovej sadzby mikropôžičky sa následne vypočítava ako referenčná úroková sadzba určená pre Slovenskú republiku (od 01.01.2018 je v zápornej výške - 0,18 %) zvýšená o prirážku, ktorej výška závisí od ratingu podnikateľa a od úrovne ponúknutého zabezpečenia mikropôžičky (prirážka sa pohybuje od 0,60 % do 10 %). Inými slovami povedané, okrem základnej úrokovej sadzby Európskej únie platnej pre Slovenskú republiku výšku úrokovej sadzby mikropôžičky zásadne ovplyvňuje predpokladaná úspešnosť vášho podnikateľského projektu a hodnota majetku, ktorým sa viete zaručiť za splácanie mikropôžičky.

Na čo všetko môžete použiť peniaze z mikropôžičky?

Mikropôžičku môžete použiť v zásade na všetko dôležité, čo potrebujete na počiatočný štart svojho podnikania alebo neskorší rozvoj svojho podnikania. Získanú mikropôžičku tak môžete použiť nielen na investičné projekty, ale aj na nákup zásob. To, na čo plánujete použiť mikropôžičku, musíte konkrétne špecifikovať už v žiadosti o úver. Následne už samozrejme nesmiete prostriedky použiť na iný účel, ako bol schválený a uvedený v zmluve o pôžičke.

Účel použitia mikropôžičky môže byť nasledovný:

 • nákup hnuteľného a nehnuteľného investičného majetku,
 • rekonštrukcia alebo modernizácia prevádzkových priestorov a technológií,
 • nákup potrebných zásob materiálu a tovaru,
 • úhrada nákladov na nákup vstupov nevyhnutných na zabezpečenie technologických procesov vo výrobe alebo v službách, ktoré poskytujete a
 • iné investičné projekty schválené Slovak Business Agency.
Článok pokračuje pod reklamou

Postup získavania mikropôžičky od Slovak Business Agency

Celý proces získavania mikropôžičky by sa dal zhrnúť do nasledujúcich bodov:

 1. absolvujete úvodný pohovor u oficiálnej inštitúcie spolupracujúcej na mikropôžičkách,
 2. vyplníte žiadosť o poskytnutie mikropôžičky a priložíte k nej potrebné prílohy,
 3. predložíte žiadosť o poskytnutie mikropôžičky spolu s povinnými prílohami inštitúcii spolupracujúcej na mikropôžičkách,
 4. po splnení podmienok na poskytnutie mikropôžičky posúdi váš podnikateľský plán (jednu z povinných príloh k žiadosti o poskytnutie mikropôžičky) mikropôžičkový výbor,
 5. po predložení stanoviska mikropôžičkového úveru rozhoduje o poskytnutí alebo o neposkytnutí mikropôžičky Slovak Business Agency,
 6. po schválení mikropôžičky nasleduje uzatvorenie zmluvy o poskytnutí mikropôžičky,
 7. a na konci úspešného procesu nasleduje samotné čerpanie a splácanie mikropôžičky.

Inštitúciami spolupracujúcimi na mikropôžičkách sú:

 • Národný holdingový fond,
 • Podnikateľské inovačné centrum Prievidza,
 • Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad,
 • Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov,
 • Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov,
 • Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno.

U týchto inštitúcií spolupracujúcimi na mikropôžičkách získate na úvodnom stretnutí základné informácie o podmienkach a možnostiach poskytnutia mikropôžičky. Dostanete tu aj formulár žiadosti o mikropôžičku a vzor podnikateľského plánu. Navyše vám každá inštitúcia spolupracujúca na mikropôžičkách ochotne pomôže so správnym vypĺňaním formuláru žiadosti o mikropôžičku. Jej potom aj žiadosť o poskytnutie mikropôžičky odovzdávate.

K žiadosti o mikropôžičku priložíte aj podnikateľský plán, na ktorom si dajte záležať.

Pokiaľ ide o prílohy, k žiadosti o mikropôžičku, tak budete musieť priložiť napríklad výpisy z podnikateľských registrov; výpisy z registra trestov; podnikateľský plán; účtovné závierky a daňové priznania (začínajúci podnikatelia len za časť obdobia); potvrdenia o tom, že nemáte neuhradené záväzky po lehote splatnosti na daňovom úrade, v zdravotných poisťovniach a v Sociálnej poisťovni; potvrdenie súdu o tom, že nie ste v konkurze alebo v likvidácii.

Koľko podnikateľov čerpalo financie prostredníctvom mikropôžičky

Počet podnikateľov, ktorí sa rozhodli pre mikropôžičku od Slovak Business Agency, nie je málo. Celkovo od spustenia Mikropôžičkového programu v roku 1997 bolo poskytnutých približne 2 150 mikropôžičiek v objeme viac ako 40 miliónov eur.

Priemerná výška mikropôžičky za posledných 5 rokov bola 28 513 eur.

Od spustenia nového Mikropôžičkového programu v roku 2013 bolo podnikateľom poskytnutých 321 mikropôžičiek v celkovom objeme 9 152 680 eur. Priemerná výška jednej mikropôžičky od Slovak Business Agency bola teda 28 513 eur. Mikropôžičku od roku 2013 získalo spolu 256 spoločností s ručením obmedzeným, 62 fyzických osôb – podnikateľov a 3 akciové spoločnosti. Údaje o poskytnutých mikropôžičkách podľa odvetvia zamerania úspešných žiadateľov (podnikateľov) sú uvedené v nasledujúcom grafe. Dominujúcimi segmentmi boli služby, výroba a obchod, do ktorých smerovalo vyše 80 % mikropôžičiek.

Ďalšie možnosti ako získať financie pri štarte podnikanie nájdete v článku Peniaze na rozbeh podnikania - aké má začínajúci podnikateľ možnosti?


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.

Vydanie akcií ako spôsob získania kapitálu

Pre aké firmy má zmysel uvažovať nad vydaním akcií a ako postupovať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky