Používanie eKasy pri predaji cez e-shop

Kedy je podnikateľ povinný používať eKasu pri predaji cez e-shop alebo na základe obstarávateľskej zmluvy? Praktické príklady nájdete v článku.

Používanie pokladnice eKasa je upravené v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“). Pokladnicou eKasa sa rozumie je buď on-line registračná pokladnica alebo virtuálna registračná pokladnica. Systém eKasa je prostredie zriadené Finančným riaditeľstvom SR, ktoré slúži na evidenciu dátových správ zasielaných prostredníctvom pokladnice.

Kto je povinný používať eKasu?

Zákon o používaní ERP ukladá povinnosť používať eKasu osobám, ktoré spĺňajú súčasne všetky tri nasledujúce podmienky:

 1. ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá má oprávnenie na podnikanie podľa § 2 zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“),
 2. uskutočnil sa predaj tovaru alebo bola poskytnutá služba uvedená v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP,
 3. za predaný tovar alebo službu uvedenú v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP bola prijatá platba v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť na predajnom mieste.

Viac o tom, kto je povinný používať eKasu sa dočítate v článku Kto (ne)musí mať eKasu.

Predajné miesto a evidencia tržby

Zákon o používaní ERP definuje predajné miesto ako miesto, kde sa prijíma tržba. Z toho dôvodu je podnikateľ eKasu povinný použiť, ak príjme platbu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť bez ohľadu na to, či sa tak stane na:

 • stálom predajnom mieste (teda v obchode alebo prevádzke podnikateľa),
 • na predajnom mieste, ktoré je iné ako stále predajné miesto (napr. v mieste pobytu alebo na pracovisku kupujúceho).

Podnikateľ, ktorý od kupujúceho príjme platbu v hotovosti na predajnom mieste, ktoré je iné ako stále predajné miesto (napríklad obchod alebo prevádzka podnikateľa), môže postupovať nasledovne:

 • na evidenciu tržby použije prenosnú eKasu,
 • ak množstvo a cena dodaného tovaru alebo poskytnutej služby je známe ešte pred prijatím platby, nemusí použiť prenosnú eKasu, ale na stálom predajnom mieste v deň dodania vytlačí pokladničný doklad a pri dodaní ho odovzdá kupujúcemu.
Prečítajte si tiež

Predávajúci môže kupujúcemu pokladničný doklad aj zaslať alebo sprístupniť v elektronickej podobe, ak s tým kupujúci súhlasí a ak o to požiada pred vytlačením pokladničného dokladu. Ak kupujúci požiada o zaslanie alebo sprístupnenie pokladničného dokladu v elektronickej podobe, tak podnikateľ pokladničný doklad nesmie nevytlačiť.

Výnimky z povinnosti používania eKasy

Zákon o používaní ERP v § 3 ods. 2 upravuje výnimky z povinnosti evidovať tržby v eKase, a to napríklad ak ide o:

 • predaj cenín (okrem jednoúčelového poukazu),
 • predaj tovaru na dobierku,
 • predaj tovaru alebo poskytovanie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím),
 • predaj tovarov alebo služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP vyrobených alebo poskytovaných v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • služby uvedené v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP poskytované prostredníctvom predajných automatov.

Kedy je e-shop povinný evidovať tržby v eKase?

Zákon o používaní ERP nevymedzuje osobitne podmienky pre používanie eKasy na zaznamenávanie tržieb dosiahnutých prostredníctvom elektronického obchodu. Preto sa na elektronické obchody vzťahujú rovnaké podmienky ako pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP v obchode alebo v inej prevádzke podnikateľa.

Na to, či je predávajúci pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb prostredníctvom elektronického obchodu povinný používať eKasu má vplyv niekoľko faktorov, a to:

 • či predávajúci (fyzická alebo právnická osoba) má oprávnenie na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka,
 • či sa predaj tovaru alebo poskytovanie služby uskutočňuje na území SR,
 • či podnikateľ prijal úhradu za predaný tovar alebo za poskytnutú službu od kupujúceho v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami,
 • či sa na predaj tovaru alebo na poskytnutie služby nevzťahuje niektorá z výnimiek uvedená v § 3 ods. 2 zákona o používaní ERP.

Podnikateľ je povinný pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP prostredníctvom internetového obchodu použiť eKasu v prípade, keď:

 • od kupujúceho prevezme platbu na území SR v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť,
 • ak sa na predaj tovaru alebo poskytnutie služby nevzťahuje výnimka uvedená v § 3 ods. 2 zákona zákona o používaní ERP.

Príklady na situácie, kedy je predávajúci povinný na zaznamenávanie tržieb získaných prostredníctvom e-shopu používať eKasu:

 1. Kupujúci si na e-shope objednal topánky a ako možnosť doručenia zvolil osobný odber na predajnom mieste predajcu. Kupujúci pri preberaní kúpených topánok zaplatil predávajúcemu platobnou kartou. Keďže tržba bola prijatá na predajnom mieste inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť, podnikateľ tak je povinný tržbu zaevidovať v eKase.
 2. Zákazník si cez internetovú stránku objednal donášku jedla na adresu jeho bydliska. Zákazník sa rozhodol, že za donášku zaplatí stravovacími poukážkami (sú považované za iné platobné prostriedky nahradzujúce hotovosť) pri preberaní jedla. Predávajúci si zabezpečuje prípravu jedla aj jeho rozvoz sám. Daná služba je uvedená v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP a spadá do kódu „56.21 Dodávka jedál“. Predávajúci je tak povinný tržbu zaznamenať v eKase, keďže zákazník zaplatil pri preberaní jedla platobným prostriedkom nahrádzajúcim hotovosť. Predávajúci môže na vytlačenie a odovzdanie pokladničného dokladu použiť prenosnú eKasu alebo môže pokladničný doklad vytlačiť vopred v prevádzke, keďže cena za donášku jedla je už vopred známa.
Článok pokračuje pod reklamou

Kedy e-shop nie je povinný použiť eKasu?

Podnikateľ nie je povinný použiť eKasu pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP prostredníctvom e-shopu napríklad, ak:

 • kupujúci úhradu vykonal bezhotovostne (napr. bankovým prevodom na účet predávajúceho, platobnou kartou prostredníctvom internet bankingu, poštovým poukazom),
 • hotovosť alebo iné platobné prostriedky nahrádzajúce hotovosť od kupujúceho prevzala iná osoba (napr. kuriér, prepravca, zamestnanec pošty),
 • sa na predaj tovaru alebo poskytnutú službu vzťahuje výnimka podľa § 3 ods. 2 zákona o používaní ERP (napr. predaj tovaru na dobierku),
 • miesto dodania tovaru alebo poskytnutie služby je mimo územia SR.

Príklady na situácie, kedy predávajúci nie je povinný na zaznamenávanie tržieb získaných prostredníctvom elektronického obchodu používať eKasu:

 1. Zákazník si cez e-shop kúpil mobilný telefón, za ktorý zaplatil bankovým prevodom na účet predávajúceho. Ako spôsob dodania si zákazník vybral osobný odber na predajni. Pri prevzatí mobilného telefónu, predávajúci nie je povinný vyhotoviť pokladničný doklad z eKasy, keďže platba bola prijatá bezhotovostne na účet predávajúceho (teda nejde o platbu v hotovosti, ani platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť).
 2. Zákazníčka si cez internetovú stránku objednala kozmetiku. Ako spôsob dopravy zvolila prepravnú spoločnosť (kuriéra) a za dodanú kozmetiku zaplatí pri prevzatí tovaru. Predávajúci tak nie je povinný evidovať tržbu z predaja kozmetiky v eKase, pretože tržbu prevzala tretia osoba (kuriér).
 3. Zákazník sa prihlásil na on-line hodiny pilates, ktorú vedie tréner. Za hodiny zaplatil vopred bankovým prevodom. Daná činnosť patrí do kódu „85.51 Športová a rekreačná výchova“ a nie je uvedená v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP. Z toho dôvodu tréner nemá povinnosť evidovať tržbu z poskytovania tréningu v eKase (to platí aj v prípade, ak by zákazník za tréningy zaplatil iným spôsobom). Ak by tréner neviedol hodiny pilates vo svojom mene, ale v mene fitness centra, bol by povinný zákazníkovi vystaviť pokladničný doklad z eKasy, keďže činnosť fitness centier je evidovaná pod kódom „93.13 Fitness centrá“, ktorá je uvedená v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP.
 4. Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, predáva použitý nábytok prostredníctvom internetového bazáru. Keďže predávajúci nie je podnikateľom podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon o používaní ERP sa naňho nevzťahuje, a teda nie je povinný na evidenciu tržieb z predaja použitého nábytku používať eKasu.

Používanie eKasy pri evidovaní tržieb dosiahnutých na základe obstarávateľskej zmluvy

Zákon o používaní ERP neupravuje osobitne podmienky pre používanie eKasy pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP. Z toho dôvodu sa na podnikateľa vzťahujú rovnaké povinnosti ako pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP vykonávaných bez obstarávateľskej zmluvy.

Podnikateľ podnikajúci na základe oprávnenia podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka je povinný v eKase zaznamenávať tržby z predaja tovaru alebo služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP, ktoré prijal od zákazníka na predajnom mieste v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Podnikatelia však môžu podnikateľskú činnosť vykonávať:

 • vo vlastnom mene a na svoj účet alebo
 • pre iného podnikateľa na základe obstarávateľskej zmluvy.
Prečítajte si tiež

Avšak nezávisle od toho či podnikateľ vykonáva činnosť vo svojom mene alebo pre iného podnikateľa, tržby za predaj tovaru alebo poskytovanie služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP, je povinný evidovať v eKase. Uvedené sa týka aj podnikateľov, ktorí svoju podnikateľskú činnosť realizujú prostredníctvom internetovej stránky.

Príklady na činnosti vykonávané na základe obstarávacej zmluvy, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP:

 • činnosť mandatára,
 • činnosť sprostredkovateľa,
 • činnosť obchodného zástupcu,
 • činnosť komisionára.

Keďže dané činnosti nie sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP, tržby za vykonávanie daných činnosti nie sú podnikatelia povinní evidovať v eKase.

Príklady na používanie eKasy pri evidovaní tržieb dosiahnutých na základe obstarávateľskej zmluvy:

 1. Podnikateľ cez webovú stránku prevádzkovanú inou právnickou osobou poskytuje ubytovanie. Zákazník si prostredníctvom tejto webovej stránky rezervoval ubytovanie a zaplatil zaň priamo prevádzkovateľovi ubytovania prevodom z účtu. Keďže podnikateľ neprijal platbu od zákazníka v hotovosti alebo iným platobným prostriedkom nahradzujúcim hotovosť, ale prevodom z účtu, nie je tak povinný evidovať túto tržbu v eKase.
 2. Kupujúci si objednal donášku jedla cez aplikáciu a zaplatil platobnou kartou cez platobnú bránu na účet spoločnosti, ktorá je prevádzkovateľom aplikácie. Aplikácia umožňuje jej používateľom vybrať si jedlo z viacerých reštaurácií a zabezpečuje jeho doručenie. Keďže reštaurácia, z ktorej si zákazník jedlo objednal, neprijala tržbu za jedlo priamo na predajnom mieste, ale tržbu príjme od prevádzkovateľa aplikácie, nie je tak povinná tržbu evidovať v eKase. Právnická osoba, ktorá prevádzkuje aplikáciu takisto nie je povinná evidovať tržbu v eKase, keďže táto činnosť patrí do kódu “53.20 Ostatné poštové služby a služby kuriérov“, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 1 zákona o používaní ERP.

Ďalšie informácie o používaní eKasy nájdete v sekcii eKasa.

Zdroj: Metodický pokyn k používaniu pokladnice e-kasa klient na evidenciu tržby z predaja tovaru alebo poskytnutia služby prostredníctvom internetového obchodu alebo na základe obstarávateľskej zmluvy (2/ERP/2021/MP).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Google analytics 4 (GA4): čo treba vedieť?

V čom sa Google Analytics 4 líši od predošlých verzií, aké výhody prináša firmám a marketérom, na čo pri nastavení nezabudnúť a akú rolu má v zbere dát umelá inteligencia? Podstatné info v kocke.

Informačné povinnosti e-shopu

Čo musí obsahovať webová stránka online obchodu a na aké informácie nezabudnúť v prípade obchodných podmienok či reklamačného poriadku?

Umelá inteligencia v marketingu: ako ju využiť?

Nové technológie menia nákupné správanie zákazníkov, prispôsobiť sa tomu musia aj firmy a marketéri. S čím vie pomôcť umelá inteligencia v reklamných nástrojoch?

Odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku v praxi

Kedy spotrebiteľ (ne)môže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez udania dôvodu? Aké sú podmienky vrátenia tovaru a peňazí? Praktické informácie a príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky