Ako registrovať ochrannú známku v SR i v zahraničí

Ochranná známka je označenie, ktoré slúži na rozlíšenie produktov jednej firmy od produktov inej firmy. Môže ňou byť meno firmy, logo, slová, písmená, etikety, dokonca aj reklamný slogan. Keďže jedným z hlavných pilierov úspechu v podnikaní je aj schopnosť byť „iný“, registrácia ochrannej známky môže byť pre podnikateľa výhodnou investíciou. Ochranná známka chráni označenie jeho tovarov a služieb pred tým, aby niekto iný používal zameniteľné označenie. Ak je spotrebiteľ spokojný s produktom firmy, určite sa k nemu vráti. Práve preto môže byť ochranná známka veľmi cenným obchodným aktívom firmy (napr. hodnoty najznámejších obchodných značiek presahujú 40 miliárd Eur).

Na čo slúži registrácia ochrannej známky:

 • dáva majiteľovi výlučné právo zabrániť komukoľvek používať zhodné alebo zameniteľné označenie pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby;
 • ponúka možnosť odlíšiť produkty;
 • ochranná známka môže byť predmetom licenčnej zmluvy (s čím súvisia ďalšie príjmy) - majiteľ ochrannej známky môže zmluvou poskytnúť súhlas na používanie ochrannej známky treťou osobou, ochrannú známku previesť na inú osobu alebo ochrannú známku dať do zálohy;

Náš tip: Ochranným známkam sme sa na Podnikajte.sk venovali aj v článku Ochranné známky.

Právna úprava ochranných známok

Slovenská legislatíva:

 • Zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach v znení neskorších predpisov;
 • Vyhláška Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky č. 567/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 506/2009 Z. z. o ochranných známkach;

Medzinárodné zmluvy v oblasti ochranných známok :

 • Madridská zmluva o medzinárodnom zápise továrenských alebo obchodných známok;
 • Protokol k Madridskej zmluve o medzinárodnom zápis továrenských alebo obchodných známok;
 • Madridská dohoda o potláčaní falošných alebo klamlivých údajov o pôvode tovaru;
 • Nicejská dohoda o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre účely zápisu ochranných známok;
Článok pokračuje pod reklamou

Ako navrhnúť ochrannú známku

Ochranná známka môže byť slovná, obrazová, kombinovaná, trojrozmerná, číselná. Môžu ju  teda tvoriť slová (vrátane osobných mien), písmená, číslice, kresby, tvar tovaru alebo jeho obal, prípadne ich vzájomné kombinácie spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby. Ochranná známka by mala spĺňať tieto kritériá:

 • označenie by malo byť čo najjednoduchšie – pre lepšiu zapamätateľnosť ochrannej známky;
 • ochranná známka musí mať dostatočnú rozlišovaciu schopnosť tovarov a služieb jedného podnikateľa od tovarov a služieb iného podnikateľa;
 • musí byť graficky znázornená (ochrannou známkou nemôžu byť zvukové, čuchové, svetelné a ďalšie neznázorniteľné označenia -  výnimkou je  USA a niektoré európske štáty, kde možno zapísať aj zvukové označenia);
 • nemôže pozostávať zo značiek a údajov o druhu a pôvode tovaru (napr. "botasky", "zákusky", "kryštálový cukor"), údaje o akosti a kvalite ("naj", "výnimočný", "jedinečný", "extra špeciál"), údaje o množstve, účele, hodnote, zemepisnom pôvode a dobe výroby produktu;
 • nesmie odporovať verejnému poriadku a dobrým mravom (nemravné slovné a obrazové označenia, symboly provokujúce násilie a nenávisť, drogy, rasizmus a pod.);
 • nesmie obsahovať znaky vysokej symbolickej hodnoty (napr.  náboženské symboly);
 • nesmie klamať verejnosť najmä o povahe, akosti alebo zemepisnom pôvode tovarov alebo služieb;
 • nesmie byť tvorená výhradne tvarom výrobku (ide o princíp podľa ktorého tvar výrobku alebo nie je možné monopolizovať pre jediného prihlasovateľa).

Po podaní prihlášky už nemožno meniť vzhľad ochrannej známky, zmenu možno urobiť iba novou prihláškou.

Územná platnosť ochrannej známky

Z hľadiska územnej platnosti (teda podľa toho, kde všade poskytujú ochranu) existujú:

 1. národná ochranná známka – platná na území štátu v ktorom bola registrovaná. Na Slovensku je možné národnú ochrannú známku získať prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Pozor: pri tomto type ochrannej známky si môže niekto iný registrovať identickú ochrannú známku v inej krajine – taký proces má však tiež postupnosť a je možné podať námietky proti registrácii po zverejnení prihlášky.)
 2. ochranná známka Spoločenstva – je platná vo všetkých 27 štátoch Európskej únie. Výhodou je, že ochrannú známku, ktorú chce podnikateľ zaregistrovať, nemusí mať vopred prihlásenú  vo svojej krajine. Prihlášku je možné podať aj v slovenskom jazyku. Ochranné známky spoločenstva registruje OHIM (Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu – sídli v španielskom meste Alicante);
 3. medzinárodná ochranná známka – umožňuje rozšírenie územnej platnosti ochrannej známky do krajín mimo EÚ. O jej zápis môže podnikateľ požiadať v krajinách, ktoré sú signatármi Madridskej dohody alebo Protokolu k tejto dohode (pred podaním žiadosti je vhodné overiť si, ktorú zo zmlúv konkrétna krajina podpísala, pretože v závislosti od zmluvy sa vyskytujú určité rozdiely v poplatkoch a v uplatňovaní niektorých práv). Registruje ich WIPO (World Intellectual Property Office – Svetová organizácia duševného vlastníctva) so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko).

Ak má podnikateľ registrovanú národnú ochrannú známku a chce jej platnosť rozšíriť v rámci EÚ alebo ďalších krajín, môže si zaregistrovať ochrannú známku Spoločenstva, medzinárodnú ochrannú známku, alebo národnú ochrannú známku  v konkrétnej krajine, kde chce mať označenie chránené.

Ak chce podnikateľ rozšíriť ochranu svojej ochrannej známky v štáte, ktorý nie je členskou krajinou Madridskej dohody alebo Protokolu k tejto dohode, a nie je ani členským štátom EÚ, musí požiadať o jej registráciu priamo v patentovom úrade danej krajiny. Proces registrácie sa potom riadi v zmysle legislatívy platnej v danom štáte.  Týmto individuálnym spôsobom  je možné prihlásiť si ochrannú známku aj v členských krajinách EÚ, alebo v členských krajinách Madridskej dohody a Protokolu k tejto dohode – vtedy je potrebné zvážiť podmienky registrácie v jednotlivých národných úradoch a podľa toho sa rozhodnúť.

Zoznam členských štátov Madridskej dohody o medzinárodnom zápise ochranných známok a Protokolu k tejto dohode  (k 21.2.2012)

Albánsko (D, P) Francúzsko (D, P) Luxembursko (D, P) Slovinsko (D, P)
Alžírsko (D) Ghana (P) Macedónsko (D, P) Spojené kráľovstvo (P)
Antigua a Barbuda (P) Grécko (P) Madagaskar (P) Spojené štáty americké (P)
Arménsko (D, P) Gruzínsko (P) Maďarsko (D, P) Srbsko (D, P)
Austrália (P) Holandsko (D, P) Maroko (D, P) Sudán (D, P)
Azerbajdžan (D, P) Chorvátsko (D, P) Moldavsko (D, P) Svazijsko (D, P)
Bosna a Hercegovina (D, P) Kórejská ľudovodemokratická republika (D, P) Monako (D, P) Svätý Tomáš a Princov ostrov (P)
Belgicko (D, P) Írsko (P) Mongolsko (D, P) Sýria (D, P)
Bielorusko (D, P) Island (P) Mozambik (D, P) Španielsko (D, P)
Bahrajn (P) Izrael (P) Namíbia (D, P) Švajčiarsko (D, P)
Botswana (P) Japonsko (P) Nemecko (D, P) Švédsko (P)
Bulharsko (D, P) Kazachstan (D, P) Nórsko (P) Tadžikistan (D, P)
Bután (D, P) Keňa (D, P) Omán (P) Taliansko (D, P)
Cyprus (D, P) Kirgizsko (D, P) Poľsko (D, P) Turecko (P)
Česká republika (D, P) Irán (D, P) Portugalsko (D, P) Turkménsko (P)
Čierna Hora (D, P) Kórejská republika (P) Rakúsko (D, P) Ukrajina (D, P)
Čína (D, P) Kuba (D, P) Rumunsko (D, P) Uzbekistan (P)
Dánsko (P) Lesotho (D, P) Ruská federácia (D, P) Vietnam (D, P)
Egypt (D, P) Libéria (D, P) San Maríno (D, P) Zambia (P)
Estónsko (P) Lichtenštajnsko (D, P) Sierra Leone (D, P)  
Európska únia (P) Litovská republika (P) Singapur (P)  
Fínsko (P) Lotyšsko (D, P) Slovensko (D, P)  

Vysvetlivky: (D) - zmluvná krajina Madridskej dohody, (P) - zmluvná strana Protokolu k Madridskej dohode, (D, P) - zmluvná strana Madridskej dohody a súčasne aj Protokolu k tejto dohode. Zdroj:www.indprop.gov.sk

Ako registrovať národnú ochrannú známku (platnú v SR)

Postup registrácie ochrannej známky pozostáva z troch častí:

 1. Podanie prihlášky na zápis ochrannej známky;
 2. Konanie o zápise ochrannej známky (prípadne doplnenie údajov, odstránenie chýb);
 3. Zápis ochrannej známky (ak neboli podané námietky, v prípade námietok uznaných za oprávnené je zápis možný až po vykonaní úpravy v závislosti od námietok).

Prvým krokom pri registrácii ochrannej známky je podanie prihlášky ochrannej známky na Úrad priemyselného vlastníctva SR. Podáva sa v jednom vyhotovení na predpísanom tlačive (na stiahnutie TU). Prihlášku môže podať fyzická alebo právnická osoba – prihlasovateľ, a môže sa týkať len jedného označenia.

Náš tip: Pred samotným prihlasovaním odporúčame urobiť si základný vlastný prieskum cez formulár na Úrade priemyselného vlastníctva SR, či neexistuje zapísaná identická alebo podobná ochranná známka (môžete tak urobiť prostredníctvom tohto linku).

Prihláška musí obsahovať:

 • žiadosť o zápis ochrannej známky do registra;
 • údaje umožňujúce identifikáciu prihlasovateľa (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátnu príslušnosť prihlasovateľa, názov, obchodné meno a sídlo);
 • znenie alebo zreteľné a reprodukciu umožňujúce vyobrazenie prihláseného označenia (v prípade trojrozmerného označenia jeho plošné vyobrazenie). Vyobrazenie ochrannej známky je potrebné v dvoch vyhotoveniach;
 • zoznam tovarov a služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do registra. V zozname sa tovary alebo služby uvádzajú v zatriedení podľa medzinárodného dohovoru (Niceská dohoda – zoznam tried výrobkov a služieb nájdete od strany 24);

Pokiaľ podanie neobsahuje potrebné náležitosti, nepovažuje sa za prihlášku. Vyplnenie prihlášky je celkom  jednoduché, najviac času zaberie vyhľadať v triedniku (zozname tried tovarov a služieb) výrobky a služby, ktoré chce prihlasovateľ chrániť. Celý proces od naštudovania až po zaslanie vyplnenej prihlášky je možné zvládnuť za pol dňa až jeden deň. V triedniku sú uvedené základné odporúčané výrobky a služby. Pokiaľ sa to, čo chce podnikateľ chrániť nachádza medzi nimi, je potrebné použiť to vo formulácii z triednika. Pokiaľ nie, je potrebné výrobok alebo službu vecne sformulovať a zaradiť do správnej triedy. Medzinárodná klasifikácia obsahuje 45 tried, z toho 34 tried tovarov a 11 tried služieb.

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky.

Ako sa orientovať v triedniku

Najdôležitejším bodom prihlášky je správne vypísanie tried a k nim výrobky a služby. Na to sú k dispozícii dva triedniky s identickým obsahom, ktorý je ale inak zoradený! V každom z nich je na začiatku (strana 22 v abecednom a strana 7 v druhovom) stručná charakteristika, čo patrí do ktorej triedy  resp. čo tam nepatrí. Podľa neho sa podnikateľ vie poľahky zorientovať, ktorý výrobok a služba patrí do ktorej triedy. Triednik obsahuje rozsiahly zoznam konkrétnych výrobkov a služieb.
Ponúkajú sa teda dve možnosti:

Náš tip: Odporúčame používať triednik zoradený podľa tried.  Príklad: Podnikateľ chce vyrábať topánky, ktoré sa budú volať „babybell“ a chce ochrániť toto označenie. Pozrie si charakteristiky tried a nájde „Trieda 25 Odevy, obuv a prikrývky hlavy“  Výrobok topánky teda zaradí do triedy 25 a vypíše zo zoznamu v triedniku všetky výrobky ktoré chce v rámci tejto triedy chrániť.
Vyzerá to nasledovne (odporúčame oddeľovať bodkočiarkou):
Trieda 25 – dreváky; plátenná obuv; obuv (kovanie na -); kúpanie (obuv na -); kúpanie (sandále na -); obuv (kovové časti na -);  obuv (lyžiarska -);  obuv (podpätky na -); obuv (prešívacie remienky na -) [na spájanie zvrškov a podošiev šitej obuvi];  obuv;
Takto podnikateľ  vypíše všetky položky, ktoré sa mu v triedniku v triede 25 zdajú vhodné na „chránenie“. Ak tam niečo nenájde, môže doplniť vlastné (ale vecne sa hodiace do triedy 25).
Následne si podnikateľ môže zvoliť ešte ďalšie 2 triedy (keďže 3 triedy sú v cene prihlášky) a postupuje tým istým spôsobom. V tomto príklade by to mohlo byť:
Trieda 18 –výrobky, ktoré do budúcna môžu byť ako doplnky k obuvi pod tou istou značkou (opasok, kufre cestovné tašky, dáždniky);
Trieda 35 – vlastná sieť maloobchodných predajní (maloobchod, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre -);

Pozor! Mnoho už zapísaných ochranných známok má výrobky a služby  zapísané v triedach, ktoré boli platné v čase podávania ich prihlášky, no dnešný triednik ich už uvádza inak. Preto NIE JE dobrým riešením vyhľadať si napr. už zapísanú ochrannú známku kaviarne a dať si pre svoju kaviareň zapísať tie isté triedy, výrobky a služby bez toho, aby ste overili, či korešpondujú s aktuálnymi odporúčanými formuláciami (v triedniku na stránke Úradu priemyselného vlastníctva). Použitie iných formulácií výrobkov a služieb môže byť dôvodom, aby bol prihlasovateľ  úradom písomne vyzvaný na spresnenie – prepracovanie, podľa aktuálne platného triednika (nie je to spoplatnené, ale predlžuje to proces zápisu ochrannej známky často aj o niekoľko mesiacov).

O registráciu ochrannej známky môžete požiadať ešte predtým, ako ste ju začali aktívne používať. Ak by však zaregistrovaná ochranná známka potom nebola počas nepretržitého obdobia 5 rokov používaná, bude z registra vymazaná. Prihláška sa podáva osobne alebo poštou Úradu priemyselného vlastníctva v Banskej Bystrici, prípadne elektronickými prostriedkami (ale iba v úrade v Banskej Bystrici a podanie je do jedného mesiaca potrebné doplniť písomným originálom, inak je právne neúčinné). Podanie žiadosti o zápis ochrannej známky do registra podlieha správnemu poplatku  166,00 € (v prípade individuálnej ochrannej známky do troch tried tovarov alebo služieb). Kompletný zoznam správnych poplatkov za ďalšie služby nájdete TU. Na podateľni odkontrolujú náležitosti prihlášky, pridelia číslo prihlášky a vyhotovia potvrdenie o prijatí. Zároveň pripoja poštovú poukážku na uhradenie poplatku za podanie (s uvedeným variabilným symbolom a výškou príslušného poplatku) a odošlú dokumenty na kontaktnú adresu prihlasovateľa. Ak by prihlasovateľ zaplatil za podanie prihlášky nižšiu sumu poplatku, alebo zabudol zaplatiť, bude mu zaslaná výzva na zaplatenie doplatku za podanie. Ak by však prihlasovateľ ani potom nezaplatil potrebnú sumu, bolo by vydané rozhodnutie o zastavení konania pre nezaplatenie doplatku.

Proces pokračuje vykonaním prieskumu prihlášky ochrannej známky Úradom priemyselného vlastníctva SR. Tento proces trvá zhruba v rozpätí 3 mesiace (v prípade bezproblémového procesu) až rok a viac (pokiaľ sa posudzujú námietky k registrácii ochrannej známky).

Súčasťou formálneho prieskumu prihlášky je kontrola správnosti zatriedenia prihlásených tovarov a služieb a uvedených údajov. Po odstránení prípadných nedostatkov nasleduje vecný prieskum prihlášky, ktorým sa zisťuje, či prihlásené označenie spĺňa podmienky na zápis do registra (rozlišovacia schopnosť ochrannej známky, grafické znázornenie). Meno osoby, ktorá bude žiadosť posudzovať je uvedené v liste, ktorý zasiela Úrad priemyselného vlastníctva SR. Pri problémoch alebo nesúhlase s jeho stanoviskom je možné priamo ho kontaktovať  a vysvetliť zámery, argumentovať a dohodnúť si ďalší postup. Ak konanie o prihláške nebolo zastavené alebo ak prihláška nebola zamietnutá, je vydaný pokyn na zverejnenie prihlášky. Register je vedený v elektronickej podobe a každý má právo do neho nahliadnuť. Úrad oznámi vo vestníku zverejnenie prihlášky a namietateľ (hociktorá osoba, ktorej by sa mohol týkať niektorý z bodov §7 zákona č. 506/2009 o ochranných známkach) môže v lehote troch mesiacov od zverejnenia prihlášky podať námietky proti zápisu označenia do registra, ktoré však musia byť odôvodnené a doložené dôkazmi (príklady námietok: zhodnosť so staršou ochrannou známkou, kolízia s menom a priezviskom fyzickej osoby, obchodným menom).

Niektoré väčšie spoločnosti si platia paušály u patentových kancelárií, ktoré sledujú, či vo vestníku niekto nechce registrovať príbuznú známku a prípadne podávajú námietky a zastupujú spoločnosti v konaniach.  Je totiž dobré, ak niekto podnikateľovi stráži jeho ochrannú známku, teda sleduje vestník, zastupuje pri komunikácii s úradom aj pri sporoch a odvolaniach. Pre malého a stredného podnikateľa so záujmami na Slovensku je však táto služba nie vždy rentabilná. Pri medzinárodných aktivitách a ochranných známkach je vhodné obrátiť sa ohľadne informácií o službách na niektorého z mnohých patentových zástupcov, ktorých je ľahko vyhľadať cez internetové vyhľadávače.

Stav podanej prihlášky je možné kontrolovať si v databáze. V databáze sa môžu zobrazovať tieto statusy:

 • v konaní – začalo sa konanie podaním prihlášky (ak úrad žiada od prihlasovateľa napríklad spresnenie alebo úpravu trvá tento stav dlhšie); Ak je prihláška formálne a vecne v poriadku, trvá konanie o prihláške trvá priemerne 7 mesiacov.
 • zverejnená – uverejnená vo vestníku a čaká sa či ju niekto spochybní;
 • zapísaná – ochranná známka bola úspešne zaregistrovaná;
 • zastavená /zamietnutá – registrácia bola ukončená; V roku 2012 bolo podaných 2855 návrhov na zápis ochrannej známky. Mnoho z nich je stále v konaní. V roku 2012 bolo zamietnutých 47 návrhov na zápis ochrannej známky.

V praxi môže registrácia ochrannej známky presiahnuť aj rok, väčšinou sa však dĺžka procesu dá počítať v mesiacoch.
Ak v lehote tri mesiace nie sú podané na úrad žiadne námietky proti zápisu, prichádza k zápisu ochrannej známky do vestníka. Týmto dňom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky. Majiteľovi ochrannej známky je odoslané oznámenie o zápise, spolu s titulným listom zápisu a podpisom. Majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku ®.  Platnosť zápisu ochrannej známky je 10 rokov odo dňa podania prihlášky (za deň podania sa považuje deň doručenia podania alebo doplnenia podania). Po 10 rokoch je možné obnoviť platnosť zápisu ochrannej známky na ďalších desať rokov, no úrad tak urobí iba na žiadosť majiteľa ochrannej známky alebo záložného veriteľa (žiadosť musí byť podaná najskôr v poslednom roku platnosti jej zápisu, nie však neskôr ako 6 mesiacov po uplynutí platnosti).

Ako registrovať ochrannú známku Spoločenstva (platnú v celej EÚ)

Ochranná známka Spoločenstva má rovnaké účinky a platí vo všetkých členských štátoch EÚ. Existuje na základe samostatného právneho systému EÚ (nariadením Rady Európy č. 40/94 zo dňa 20.12.1993) a súbežná ochrana s národnými známkami nie je obmedzená. Prihláška ochrannej známky Spoločenstva (The Community Trade Mark - Unijná ochranná známka) sa podáva na predpísanom tlačive (na stiahnutie TU). Registrovať ju možno prostredníctvom Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM). Prihlášku možno podať poštou, faxom, na diskete alebo on-line buď priamo v Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu alebo taktiež v podateľni Úradu priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici (ten ju do 14 dní zašle OHIM-u). Prihláška môže byť v jazyku ktoréhokoľvek členského štátu EÚ, teda aj v slovenskom. Zápisom ochrannej známky Spoločenstva získava majiteľ právo na jej používanie v celej Európskej únii na 10 rokov a túto dobu možno predĺžiť vždy o ďalších 10 rokov. Základný poplatok za prihlášku  je 1 050 €, v prípade elektronického podania 900€. Poplatok musí byť zaplatený pri podaní alebo najneskôr v lehote jeden mesiac odo dňa podania prihlášky na jeden z účtov OHIM-u.

Priebeh registrácie je podobný ako v prípade registrácie národnej ochrannej známky. Po podaní prihlášky na OHIM nasleduje formálny prieskum prihlášky (správne triedy výrobkov, údaje) a vecný prieskum prihlášky (či nie sú dôvody na zamietnutie prihlášky) a prieskum novosti prihláseného označenia. Prieskum novosti sa kontroluje v registri OHIM-u, a taktiež v registroch členských štátov. Cieľom je preveriť prípadnú existenciu staršej ochrannej známky, ktorá by mohla byť dôvodom odmietnutia zápisu. Výsledok každého prieskumu je zaslaný prihlasovateľovi. Nasleduje zverejnenie prihláseného označenia vo Vestníku a tretie strany majú možnosť v lehote troch mesiacov podať námietky proti zápisu a pripomienky k zápisu označenia do registra. O podaných námietkach je prihlasovateľ informovaný. Ak neexistuje prekážka zápisu označenia do registra, prihlásené označenie je zaregistrované.

Ako registrovať medzinárodnú ochrannú známku

Medzinárodná ochranná známka je vhodná pre podnikateľov, ktorí potrebujú ochrániť svoje označenie aj na území štátov mimo Európskej únie.  Avšak medzinárodný zápis ochrannej známky je po dobu 5 rokov závislý na existencii zápisu tejto ochrannej známky v Slovenskej republike (čo znamená, že pred registráciou medzinárodnej ochrannej známky je potrebné registrovať si aj národnú ochrannú známku prostredníctvom Úradu priemyselného vlastníctva SR).
Žiadosť o medzinárodný zápis sa podáva na zápisnom úrade toho štátu, v ktorom má prihlasovateľ podnik, bydlisko, alebo štátnu príslušnosť, teda tam kde podával aj prihlášku na zápis národnej ochrannej známky (Úrad priemyselného vlastníctva SR). Prihlasovateľ v žiadosti o registráciu medzinárodnej ochrannej známky označí štáty, v ktorých požaduje ochranu. Samozrejme, neskôr možno požiadať o rozšírenie ochrany aj v ďalších krajinách, ktoré sú súčasťou Madridského systému. Úrad priemyselného vlastníctva na základe žiadosti vypracuje medzinárodnú prihlášku vo francúzskom jazyku (v určitých prípadoch aj anglickom), teda v jazyku komunikácie s Medzinárodným úradom Svetovej organizácie duševného vlastníctva v Ženeve (WIPO), a postúpi mu ju do dvoch mesiacov (po zaregistrovaní národnej ochrannej známky). Prihlasovateľ nekomunikuje s Medzinárodným úradom, iba mu uhrádza poplatky podľa platného sadzobníka v jednotnej mene - švajčiarskych frankoch. Správny poplatok za prihlášku ochrannej známky je zhruba 750 € (903 CHF – švajčiarskych frankov), v prípade čiernobielej ochrannej známky je to menej – cca 543 € (653 CHF). Doplnkové poplatky závisia od počtu krajín registrácie. Za každú krajinu registrácie je poplatok zhruba 83 € (100 CHF). Krajiny EÚ sú ponímané ako jeden subjekt a poplatok je cca 1088 € (1311 CHF).

Opäť nasleduje formálny prieskum prihlášky, zápis do medzinárodného registra a zverejnenie známky vo vestníku. Národné úrady, v ktorých je požadovaná ochrana sú Medzinárodným úradom WIPO oboznámené ešte osobitnou notifikáciou o zápise. Tieto zápisné úrady potom robia vecný prieskum, kde skúmajú, či známka spĺňa podmienky zápisu stanovené ich zákonodarstvom. Každá krajina má právo odmietnuť ochranu. Prihlasovateľ potom môže pokračovať v konaní o známke priamo na úrade v krajine, ktorý vydal odmietnutie. Ak známka nebola odmietnutá v stanovenej ročnej lehote (podľa Madridskej dohody) alebo 18-mesačnej lehote (podľa Protokolu), platí medzinárodná známka na území krajiny, ktorá neodmietla ochranu, 10 rokov od dátumu medzinárodného zápisu.

Porovnanie ochranných známok Národné ochranné známky Ochranné známky Spoločenstva Medzinárodné ochranné známky
Územná platnosť krajina registrácie (napr. Slovensko) členské štáty EÚ 84 krajín Madridského systému
Možnosť rozšírenia platnosti áno nie áno (známka platí pre krajiny uvedené v registrácii, tie je možné pridávať)
Registračný úrad Úrad priemyselného vlastníctva SR (ÚPV) Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO)
Miesto podania prihlášky ÚPV SR buď OHIM v Španielsku, alebo ÚPV SR ÚPV SR
Poplatok za podanie  prihlášky individuálne ochrannej známky pre 3 triedy tovarov a služieb 166,00 € 1050 € (900 € online podanie) 750 € farebná, 543 € čiernobiela + poplatky za každú krajinu registrácie cca 83 €
Poplatok za 4. a ďalšiu triedu služieb 16,50 € 150 € cca 83 €
Poplatok za obnovu zápisu 133,00 € 1500 € (1350 € online podanie) 750 € farebná, 543 € čiernobiela + poplatky za každú krajinu registrácie cca 83 €
Konanie o prihláške jedno konanie v konkrétnej krajine Jedno konanie pre všetky štáty EÚ Individuálne konania v krajinách ochrany

TIP: Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby a nechajte si poradiť. Registrujeme domáce aj medzinárodné ochranné známky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky