Používanie pokladnice mimo prevádzky firmy

Registračná pokladnica sa štandardne používa len na jednom predajnom mieste. Je možné vziať registračnú pokladnicu z prevádzky firmy a používať ju aj pri predaji na iných miestach?

Všeobecné pravidlá používania registračnej pokladnice je potrebné dodržiavať vždy

Všeobecné pravidlá používania registračnej pokladnice pre podnikateľa platia bez ohľadu na to, či sa pokladnica používa na jednom stálom predajnom mieste alebo na viacerých predajných miestach mimo prevádzky firmy.

Základnou povinnosťou podnikateľa je evidovať tržbu z predaja tovaru alebo z poskytovania služby prijatú v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť (napríklad platobná karta) v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici. Povinnosť evidovať tržbu prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice sa vzťahuje vo všeobecnosti na všetky tovary a na vybrané služby uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní ERP“).

Následne, po zaevidovaní tržby v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici, je povinnosťou každého podnikateľa odovzdať kupujúcemu pokladničný doklad ihneď po jeho vytlačení v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici. Netreba tiež zabudnúť ani povinnosť podnikateľa mať na každom predajnom mieste vyobrazený pokladničný doklad z jeho pokladnice v jednoznačnej, prehľadnej, zrozumiteľnej a dobre čitateľnej podobe. Vyobrazený pokladničný doklad musí mať podľa zákona o používaní ERP zvýraznené aj niektoré jeho náležitosti, o ktorých sa viac dočítate v článku Vzor pokladničného dokladu musí byť od 1.1.2014 na každom predajnom mieste.

O všetkých ostatných povinnostiach spojených s používaným elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice sa podrobne dočítate v našej sekcii Elektronická registračná pokladnica.

Predajné miesto je povinnou náležitosťou každého pokladničného dokladu

Predajným miestom sa podľa zákona o používaní ERP rozumie akékoľvek miesto, kde sa prijíma tržba v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

Elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu má podnikateľ povinnosť používať na všetkých predajných miestach, to znamená aj vtedy, ak sa predaj tovaru alebo služieb uskutočňuje mimo jeho prevádzky (napríklad na trhovom mieste). S predajným miestom sa spája aj povinnosť mať na ňom umiestnenú knihu elektronickej registračnej pokladnice, umiestnený komunikačný kábel k elektronickej registračnej pokladnici, sprístupnené vyobrazenie pokladničného dokladu a podobne.

Ak sa predajné miesto odlišuje od sídla (pri právnickej osobe) alebo miesta podnikania podnikateľa (pri fyzickej osobe), zapisuje sa predajné miesto aj do fiškálnej pamäte elektronickej registračnej pokladnice. Rovnaký údaj o predajnom mieste, ak je predajné miesto odlišné od sídla alebo miesta podnikania podnikateľa, je aj povinnou náležitosťou každého pokladničného dokladu. Znamená to, že každý „bloček“ z registračnej pokladnice musí obsahovať aj informáciu o predajnom mieste, kde bola tržba za daný tovar alebo službu prijatá. Vždy však môže byť ako predajné miesto uvedené len jedno miesto predaja, teda jedna adresa v tvare ulica, poštové smerovacie číslo a mesto.

Zmenu predajného miesta je potrebné daňovému úradu oznámiť do 30 dní

K zmene predajného miesta dochádza vtedy, ak podnikateľ začne prijímať tržbu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť na inom mieste, ako na ktorom tržbu prijímal doteraz.

Ak dôjde k zmene predajného miesta (ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla) pri elektronickej registračnej pokladnici, musí sa vykonať výmena fiškálnej pamäte a táto zmena sa tiež musí oznámiť daňovému úradu do 30 dní odo dňa, kedy zmena predajného miesta nastala. Daňovému úradu sa predloží aj kniha elektronickej registračnej pokladnice za účelom vykonania zmeny tohto údaja v evidencii daňového úradu. Ak dôjde k zmene predajného miesta (ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla) pri virtuálnej registračnej pokladnici, podnikateľ je povinný túto skutočnosť tiež oznámiť daňovému úradu v lehote do 30 dní odo dňa, kedy zmena predajného miesta nastala na účel vykonania zmeny tohto údaja v evidencii daňového úradu.

Neoznámenie zmeny predajného miesta sa považuje za správny delikt, za ktorý daňový úrad uloží podnikateľovi pokutu od 100 eur do 3 300 eur .

Článok pokračuje pod reklamou

Pri predaji na viacerých predajných miestach je možné používať aj jednu pokladnicu

Ako sa však vysporiadať s povinnosťou neustále oznamovať daňovému úradu zmenu predajného miesta v prípade, že u podnikateľa dochádza k zmene predajného miesta napríklad každý deň, týždeň alebo mesiac (ambulantný predaj, predaj na jarmokoch, sezónnych trhoch a podobne)? Je vtedy vôbec možné používať jednu registračnú pokladnicu alebo je potrebné ich mať viacero pre každé jednotlivé predajné miesto?

Zákon o používaní ERP používanie jednej registračnej pokladnice na viacerých predajných miestach v krátkom časovom intervale vyslovene nezakazuje. A podobne, zákon o používaní ERP priamo neupravuje ani postup ohľadom označenia predajného miesta, ak sa jedna registračná pokladnica v krátkom časovom intervale používa na viacerých predajných miestach. Podľa informácie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky je možné aj v týchto prípadoch používať jednu elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, v ktorej bude ako predajné miesto označené „prenosná pokladnica“.

Označenie viacerých predajných miest pri elektronickej registračnej pokladnici

Pri zmene predajného miesta v krátkom časovom intervale pri elektronickej registračnej pokladnici by podnikateľ musel neustále vymieňať fiškálnu pamäť a túto skutočnosť tiež nahlasovať daňovému úradu. Pre používanie jednej elektronickej registračnej pokladnice na viacerých predajných miestach bude vo fiškálnej pamäti a na pokladničnom doklade uvedené ako predajné miesto sídlo právnickej osoby alebo miesto podnikania fyzickej osoby a „prenosná pokladnica“.

 1. Ak sa má elektronická registračná pokladnica používať na rôznych vopred známych (stálych) predajných miestach v odlišnom čase, v knihe elektronickej registračnej pokladnice (príloha č. 3 zákona o používaní ERP) v časti Identifikačné údaje (na mieste pre údaje o predajnom mieste) sa uvedie:
  1. miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
  2. osobitne každé stále predajné miesto (ak je odlišné od miesta podnikania fyzickej osoby alebo sídla právnickej osoby)
  3. označenie „prenosná pokladnica“
 2. Ak sa má elektronická registračná pokladnica používať na rôznych vopred neznámych (meniacich sa) predajných miestach v odlišnom čase, v knihe elektronickej registračnej pokladnice (príloha č. 3 zákona o používaní ERP) v časti Identifikačné údaje (na mieste pre údaje o predajnom mieste) sa uvedie:
  1. miesto podnikania fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby,
  2. označenie „prenosná pokladnica“.

Označenie viacerých predajných miest pri virtuálnej registračnej pokladnici

Virtuálna registračná pokladnica nemá fiškálnu pamäť, ale pokladničné doklady vyhotovené ňou tiež obsahujú informáciu o predajnom mieste a jeho zmenu je podnikateľ tiež povinný nahlasovať daňovému úradu. Pre používanie jednej virtuálnej registračnej pokladnice na viacerých predajných miestach sa pri žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice postupuje viacerými spôsobmi v závislosti od toho, či je predajné miesto vopred známe alebo neznáme a od počtu virtuálnych registračných pokladníc podnikateľa.

 1. Ak sa má virtuálna registračná pokladnica používať na rôznych vopred známych (stálych) predajných miestach v odlišnom čase (napríklad kaderníčka poskytuje svoje služby v dvoch salónoch otvorených v rôzne dni v týždni), podnikateľ uplatní jeden z nasledujúcich postupov podľa vlastného výberu:
  1. podá niekoľko žiadostí o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice osobitne na každé stále predajné miesto alebo
  2. podá iba jednu žiadosť o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice, v ktorej sa ako predajné miesto odlišné od sídla alebo miesta podnikania vyznačí „prenosná pokladnica“.
 2. Ak sa má virtuálna registračná pokladnica používať na rôznych vopred neznámych (meniacich sa) predajných miestach v odlišnom čase (napríklad kozmetička poskytuje svoje služby vo svojom salóne a tiež aj priamo v domácnostiach zákazníkov pri slávnostných príležitostiach), podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice ako predajné miesto odlišné od sídla alebo od miesta podnikania vyznačí „prenosná pokladnica“.
 3. Ak sa má virtuálna registračná pokladnica používať na rôznych vopred známych (stálych) predajných miestach umiestnených na rovnakej adrese (napríklad viacero predajní v jednom obchodnom centre), vytvorí sa viacero virtuálnych registračných pokladníc osobitne pre každé predajné miesto. Podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice vyplní špecifikáciu predajného miesta osobitne pre každé predajné miesto (slovné alebo číselné označenie určené podnikateľom, napríklad „Predajňa 1“, „Predajňa 2“).
 4. Ak sa má používať viacero virtuálnych registračných pokladníc na vopred neznámych (meniacich sa) predajných miestach (napríklad poskytovanie servisu bielej techniky viacerými zamestnancami priamo v domácnostiach zákazníkov), podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice vyplní špecifikáciu predajného miesta osobitne pre každé predajné miesto (slovné alebo číselné označenie určené podnikateľom, napríklad „Zamestnanec 1“, „Zamestnanec 2“).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Kontroly eKasy od mája 2022

Finančná správa spúšťa od mája akciu zameranú na kontrolu evidencie tržieb v eKase a vydávanie bločkov. Ktoré prevádzky sa majú pripraviť a ako kontrola prebehne?

Virtuálna registračná pokladnica: zmeny od marca 2022

Používať bezplatnú aplikáciu VRP prostredníctvom operačného systému Android bude možné len po nainštalovaní si novej verzie – tá je dostupná od 10.3.2022. Kde ju nájdete a čo ešte sa mení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky