Elektronická evidencia tržieb na Slovensku a v Česku

Ako funguje elektronická evidencia tržieb na Slovensku a ako v Česku? Aké sú medzi oboma systémami rozdiely a aký systém má používať Čech predávajúci tovar na Slovensku a naopak?

eKasa – elektronická evidencia tržieb na Slovensku

Zavádzanie elektronickej evidencie tržieb – systému eKasa – na Slovensku ešte aktuálne prebieha. Výsledkom bude to, že každá pokladnica slúžiaca na evidenciu tržieb bude cez internet prepojená so systémami Finančnej správy Slovenskej republiky.

Proces zavedenia systému eKasa na Slovensku prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze prebiehajúcej od začiatku apríla do konca júna 2019 mohli podnikatelia začať používať eKasa klient pokladnice dobrovoľne. Noví podnikatelia ich v tomto období museli používať povinne. Posledná fáza sa začína 1. júla 2019, od kedy už všetci musia povinne používať buď online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Kto (ne)musí na Slovensku elektronicky evidovať tržby v eKase?

Povinnosť používať na evidenciu tržieb eKasa pokladnicu má každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie na Slovensku predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“). Výnimkou je podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol vyhlásený konkurz (netýka sa to ale podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu).

Tržby z predaja tovaru (akýkoľvek výrobok, polotovar, materiál alebo surovina) sa v pokladnici evidujú všetky bez výnimky. Pokiaľ ide o služby, tak podnikateľ je tržby s nimi súvisiace povinný evidovať v pokladnici len vtedy, ak ide o služby uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“ v príslušnom tvare).

Dôležité je dodať to, že evidencii tržieb v pokladnici podliehajú len platby prijaté z predaja tovaru alebo z poskytovania služby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami, ktoré nahrádzajú hotovosť (napríklad platobná karta) alebo poukážkou. Okrem toho zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice uvádza aj niekoľko výnimiek, kedy podnikateľ nemusí evidovať tržbu prijatú v hotovosti v eKasa pokladnici.

Povinnosť evidovať tržbu v hotovosti v eKasa pokladnici sa nevzťahuje na:

 • predaj cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a periodickej tlače,
 • predaj mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu v Národnej banke Slovenska, v bankách, v pobočkách zahraničných bánk a na numizmatických burzách,
 • predaj poštových cenín na filatelistických burzách,
 • predaj tovaru prostredníctvom predajných automatov,
 • predaj tovaru na dobierku,
 • predaj doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
 • predaj tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
 • predaj tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím),
 • predaj živých zvierat okrem akváriových rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov, morčiat a iných hlodavcov,
 • predaj tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • predaj tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím (to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím),
 • služby poskytované vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • služby poskytované v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • služby poskytované prostredníctvom predajných automatov.

EET – elektronická evidencia tržieb v Česku

Elektronická evidencia tržieb v Česku je známa aj pod skratkou EET (skratka z „elektronická evidence tržeb“). Pôvodne mala byť zavádzaná postupne v štyroch fázach, ale nakoniec prebehli len prvé dve fázy. Od 1. decembra 2016 majú v Česku povinnosť elektronicky evidovať tržby daňoví poplatníci, ktorým plynú tržby z poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb. Od 1. marca 2017 zase daňoví poplatníci, ktorým plynú tržby z maloobchodu a veľkoobchodu.

Pôvodne plánovaná tretia fáza (od 1. marca 2018) a štvrtá fáza (od 1. júla 2018) pre všetkých ostatných podnikateľov bola zrušená rozhodnutím Ústavného súdu Českej republiky. Ten zrušil povinnosť evidovať tržby elektronicky pre ostatných podnikateľov z dôvodu, že táto povinnosť bola zavedená bez všestranného zváženia všetkých možných dopadov na podnikateľov. Kedy sa legislatíva upraví a budú musieť evidovať tržby elektronicky aj ostatní podnikatelia pôvodne patriaci do tretej a štvrtej fázy EET, to zatiaľ nie je s určitosťou známe. Novela zákona č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o evidenci tržeb“ v príslušnom tvare) je však už v pokročilom legislatívnom štádiu a dovŕšenie celoplošného evidovania hotovostných tržieb elektronicky sa očakáva v priebehu roka 2020.

Slovenská republika sa pri zavádzaní eKasy značne inšpirovala aj Českou EET, preto majú oba tieto systémy mnoho spoločného, hlavne ohľadom ich praktického fungovania – podnikateľ zaeviduje tržbu a informácia sa pošle finančnej správe. Aj v Česku je možné tržby elektronicky evidovať prostredníctvom klasickej pokladnice, počítača, tabletu alebo smartfónu s tlačiarňou.

Zaujímavosťou je, že v Česku si mohli podnikatelia prechádzajúci na elektronickú evidenciu tržieb ako kompenzáciu zvýšených nákladov uplatniť zľavu na dani z príjmov vo výške 5 000 Kč. Táto zľava bola určená pre fyzické osoby, ktorým v danom roku vznikla povinnosť evidovať tržby elektronicky. Výška zľavy na dani z príjmov bola v sume zodpovedajúcej kladnému rozdielu medzi 15 % čiastkového základu dane zo samostatnej činnosti a základnej zľavy na daňovníka, maximálne však 5 000 Kč.

Kto (ne)musí v Česku evidovať tržby v systéme EET?

Podľa českého zákona o evidenci tržeb majú povinnosť evidovať tržby elektronicky daňoví poplatníci (fyzické a právnické osoby), ktoré prijímajú takzvané „evidované tržby“. Evidovanou tržbou je platba, ktorá spĺňa formálne náležitosti pre evidovanú tržbu a ktorá zakladá takzvaný „rozhodujúci príjem“.

Zjednodušene povedané, elektronickej evidencii tržieb podliehajú v Českej republike platby v hotovosti, šekom, zmenkou, a to len u tých daňovníkov, ktorí tieto platby prijímajú v súvislosti s príjmami z podnikania a sú predmetom dane z príjmov v Českej republike. V porovnaní so Slovenskom sa teda v Česku napríklad platby kartou v systéme EET neevidujú.

Elektronickej evidencii tržieb v Českej republike nepodliehajú tržby:

 • uskutočnené do pridelenia daňového identifikačného čísla a počas desiatich dní nasledujúcich po pridelení daňového identifikačného čísla,
 • z poštových služieb a tovarov a služieb poskytovaných v priamej súvislosti s nimi,
 • zo vzťahu súvisiaceho s pracovnoprávnom alebo obdobným vzťahom,
 • zo stravovania a ubytovania žiakom a študentom poskytovaného školou, vysokou školou alebo školským zariadením,
 • z cestovného alebo súvisiace platby hradené v dopravných prostriedkoch pri pravidelnej hromadnej preprave osôb,
 • na palube lietadiel,
 • z osobnej železničnej prepravy,
 • z drobnej vedľajšej podnikateľskej činnosti verejne prospešných poplatníkov,
 • z predaja tovaru či služieb prostredníctvom predajného automatu,
 • z prevádzkovania verejných toaliet,
 • banky, poisťovni, zaisťovni, investičnej spoločnosti a investičného fondu, obchodníka s cennými papiermi, centrálneho depozitára, penzijnej spoločnosti, penzijného fondu.

Vzhľadom na spomínané rozhodnutie Ústavného súdu Českej republiky však majú v súčasnosti povinnosť evidovať tržby elektronicky len podnikatelia, ktorým plynú tržby z ubytovacích služieb, stravovacích služieb, veľkoobchodu a maloobchodu. Napríklad kaderníctvo, autoservis alebo kľúčová služba tak zatiaľ tržby v českom systéme EET evidovať nemusia.

Sankcie za neevidovanie tržieb v pokladnici na Slovensku a v Česku

Ak podnikateľ na Slovensku na evidenciu tržby nepoužije online registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu alebo nevydá zákazníkovi bloček, bude mu udelená pokuta od 330 eur do 3 300 eur. Jednou z povinností podnikateľa evidujúceho tržby v eKasa pokladnici je mať na každom predajnom mieste sprístupnené vyobrazenie pokladničného dokladu, na ktorom musia byť zvýraznené niektoré údaje. Nesplnenie tejto povinnosti je považované sa správny delikt spojený s pokutou od 50 eur do 330 eur.

V Českej republike môže podnikateľ dostať pokutu do 500 000 Kč (približne 19 500 eur) za to, že cez dátovú správu údaje o evidovanej tržbe nebudú odoslané daňovému úradu. Pokutu v rovnakej výške môže podnikateľ v Česku dostať aj za to, že nedá zákazníkovi pokladničný doklad (takzvanú „účtenku“). V Česku majú podnikatelia povinnosť zverejňovať na mieste predaja iné oznámenie, než je tomu na Slovensku. Ide o oznámenie o tom, že sú povinní zákazníkom vystavovať účtenky (teda pokladničné bločky) a evidovať tržby na daňovom úrade elektronicky. Ak podnikateľ v Česku takéto oznámenie na predajnom mieste nemá, hrozí mu pokuta do 50 000 Kč (približne 1 950 eur).

Článok pokračuje pod reklamou

Český podnikateľ predávajúci na Slovensku a používanie eKasy

V praxi mnoho zahraničných podnikateľov predáva na Slovensku tovary a služby, za ktoré prijíma hotovosť. Ak podnikateľ prijíma hotovosť za predaný tovar alebo službu na území Slovenskej republiky, kde platí zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, je povinný sa riadiť týmto zákonom. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky (zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, § 1 ods. 2).

Ak zahraničný podnikateľ príjme tržbu v hotovosti na území Slovenska, musí použiť eKasu.

Z uvedeného vyplýva, že ak napríklad český podnikateľ na Slovensku predáva tovary alebo služby, za ktoré prijíma hotovosť, musí sa v plnom rozsahu riadiť slovenským zákonom o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V praxi to pre tohto českého podnikateľa znamená to, že takúto tržbu musí zaevidovať prostredníctvom eKasa klient pokladnice (virtuálna registračná pokladnica alebo online registračná pokladnica).

Ak takúto pokladnicu zahraničný podnikateľ ešte nemá, musí absolvovať celý proces spojený s jej uvedením do prevádzky. V tomto prípade však na rozdiel od tuzemských podnikateľov podnikateľ zo zahraničia podáva žiadosť o pridelenie kódu eKasa klient písomne na ktoromkoľvek daňovom úrade na formulári podľa vzoru vydaného finančným riaditeľstvom, ktorý by mal byť zverejnený na jeho webovom sídle.

Nezáleží teda na tom, či je zákazníkom tohto českého podnikateľa Slovák, Čech alebo príslušník iného štátu, dôležité je miesto, kde dochádza k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby. Ak je týmto miestom územie Slovenskej republiky, je podnikateľ povinný na evidenciu tržieb v hotovosti použiť slovenskú eKasa pokladnicu.

Bude český podnikateľ evidovať tržby dvakrát, aj v eKase a aj v EET?

Keď český podnikateľ predá v hotovosti na Slovensku nejaký tovar alebo službu, je povinný tieto tržby zaevidovať podľa slovenského zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice v eKasa systéme. Český zákon o evidenci tržeb však tiež prikazuje tomuto podnikateľovi zaevidovať tieto tržby prijaté na území Slovenska v českom systéme EET. Na prvý pohľad sa teda môže zdať, že český podnikateľ bude tržby evidovať dvakrát.

Takúto situáciu ale ošetruje § 36 českého zákona o evidenci tržeb. V jeho kontexte evidovanou tržbou nie je ani tržba daňového poplatníka, ktorý je povinný túto tržbu evidovať porovnateľným spôsobom podľa práva štátu, s ktorým má Česká republika uzatvorenú platnú a účinnú medzinárodnú zmluvu o výmene informácií, na základe ktorej je možné získavať porovnateľné informácie o evidovaných tržbách.

Medzi Slovenskou republikou a Českou republikou existuje platná a účinná zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov. Obsahuje aj článok 25 – Výmena informácií. Vzhľadom na to je možné konštatovať, že ak český podnikateľ v zmysle slovenského zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice zaeviduje tržbu prijatú v hotovosti na Slovensku v slovenskom eKasa systéme, nie je povinný ju zaevidovať aj v českom EET systéme.

Slovenský podnikateľ predávajúci v Česku a používanie EET

V situácii, keď slovenský podnikateľ v hotovosti predáva v Českej republike tovary alebo služby, ktoré podliehajú evidencii tržieb, je potrebné sa v prvom rade riadiť českou legislatívou. Zákon o evidenci tržeb hovorí, že subjektom evidencie tržieb v systéme EET je poplatník dane z príjmov fyzických osôb a poplatník dane z príjmov právnických osôb.

Prečítajte si tiež

Podľa českého zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v znení neskorších predpisov sú daňovým poplatníkom daňoví rezidenti aj daňoví nerezidenti (tí, čo nemajú na území Českej republiky bydlisko, sídlo alebo miesto vedenia). Daňový nerezidentom vzniká daňová povinnosť v Českej republike len z príjmov plynúcich zo zdrojov na území Českej republiky.

Slovenský podnikateľ, ktorý predáva tovar alebo služby predané na území Českej republiky a tržby inkasuje v hotovosti, šekom, zmenkou alebo podobným spôsobom, je povinný tieto tržby evidovať v českom systéme EET len vtedy, ak tieto príjmy podliehajú zdaneniu v Českej republike. U slovenského podnikateľa zdaneniu v Českej republike podliehajú len také príjmy, ktoré pochádzajú zo zdrojov na území Českej republiky a zároveň ich zdanenie nie je vylúčené medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia.

Čo je zdroj príjmov slovenského podnikateľa predávajúceho tovary alebo služby v Českej republike, to podrobne v závislosti od druhu príjmu upravuje § 22 českého zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů v znení neskorších predpisov. Ak má napríklad slovenský podnikateľ v Česku obchod, kanceláriu alebo dielňu, pravdepodobne ide o stálu prevádzkareň, z ktorej príjmy je povinný zdaňovať v Českej republike. V dôsledku toho aj tržby prijaté v hotovosti z tejto stálej prevádzkarne je povinný podľa českého zákona o evidenci tržeb evidovať v Českom systéme EET. Vzhľadom na súčasný stav českej legislatívy upravujúcej evidenciu tržieb v hotovosti musí slovenský podnikateľ evidovať v českom EET systéme len tržby plynúce z ubytovacích služieb, stravovacích služieb, veľkoobchodu a maloobchodu.

Musí slovenský podnikateľ tržby evidované v českom EET evidovať aj v eKase?

Aj u slovenského podnikateľa prijímajúceho tržby v hotovosti v Česku je potrebné vyriešiť praktickú otázku, či má tieto tržby evidované v českom systéme EET evidovať aj v slovenskom systéme eKasa. Zo zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice vyplýva, že povinnosť evidovať tržbu v pokladnici eKasa klient majú fyzické osoby a právnické osoby, ktoré na základne oprávnenia na podnikanie predávajú tovary alebo poskytujú služby na území Slovenskej republiky (§ 1).

Ak Slovák príjme tržbu v hotovosti mimo Slovenska, nemusí ju evidovať v eKase.

Vyššie uvedené teda znamená, že ak slovenský podnikateľ príjme platbu v hotovosti z predaja tovaru v Českej republike, nie je povinný prijatú hotovosť evidovať v eKasa systéme prostredníctvom online registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice, pretože táto platba nebola prijatá na území Slovenskej republiky.

V tejto súvislosti je možné si všimnú odlišnú textáciu slovenského zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice a českého zákona o evidenci tržeb. Slovenský zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice hovorí, že evidencia tržieb v eKase sa vzťahuje na tržby v hotovosti prijaté na Slovensku podnikateľom z akejkoľvek krajiny. V porovnaní s ním, český zákon o evidenci tržeb hovorí, že evidencia tržieb v EET sa vzťahuje na tržby zdaňované v Českej republike prijaté v hotovosti v akejkoľvek krajine.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Strata/zabudnutie prihlasovacích údajov do VRP: ako postupovať?

Ak podnikateľ zabudne prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, daňový úrad ich neobnoví ani nevygeneruje nanovo. Čo vtedy robiť?

Kontroly eKasy aj v jeseni: na ktoré prevádzky sa zameria?

Finančná správa pokračuje v kontrolách dodržiavania zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Ako budú prebiehať a na čo sa pripraviť?

Akcia Horúce leto: finančná správa skontroluje letné prevádzky

Finančná správa počas leta zintenzívni kontroly evidencie tržieb v e-Kase. Okrem bežne kontrolovaných podnikov sa zamerajú na sezónne prevádzky a festivaly.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky