Zdaňovanie príspevku na podnikanie z úradu práce

Získali ste príspevok na podnikanie z úradu práce a neviete či a v akej výške ho budete musieť zdaniť? V čom sa bude líšiť zdaňovanie príspevku na podnikanie u podnikateľa, ktorí vedie účtovníctvo od podnikateľa, ktorý sa rozhodne uplatňovať paušálne výdavky? Prinášame odpovede nielen na tieto otázky.

V súlade s § 49 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákona o službách zamestnanosti”) môže úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytnúť uchádzačovi o zamestnanie príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti.

Komu poskytuje úrad práce príspevok na podnikanie (na samostatnú zárobkovú činnosť)

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (na podnikanie) môže poskytnúť úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len “úrad práce”) len tomu uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace.

Uchádzač o zamestnanie, ktorému bol poskytnutý príspevok, je povinný samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovať nepretržite najmenej tri roky. Príspevok poskytne úrad práce len tomu uchádzačovi, ktorý bude:

  • prevádzkovať živnosť podľa zákona o živnostenskom podnikaní alebo
  • vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách podľa zákona o súkromnom podnikaní občanov (bude samostatne hospodáriaci roľník).

Slobodným povolaniam ako je lekár, tlmočník, audítor nemôže byť príspevok na podnikanie poskytnutý.Viac o tom, komu sa poskytuje príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) sa dozviete v článku Príspevok (dotácia) na podnikanie v roku 2017.

Ako získať príspevok na podnikanie (samostatnú zárobkovú činnosť)

Uchádzač o zamestnanie podá žiadosť o príspevok miestne príslušný úrad práce podľa miesta, kde chce žiadateľ podnikať. Spolu so žiadosťou je nutné priložiť aj podnikateľský zámer, fotokópiu dokladu o dosiahnutom vzdelaní, čestné vyhlásenia o tom, či:

  • žiadateľ v minulosti podnikal alebo nie,
  • žiadateľ v minulosti prijal nejaký príspevok alebo nie.

Úrad práce neschvaľuje žiadosti o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť automaticky. Žiadateľ si musí obhájiť svoj podnikateľský zámer pred komisiou.

Pozor! Uchádzač o zamestnanie nesmie mať živnostenské oprávnenie v čase žiadania o príspevok. Najprv je potrebné vybaviť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť, keď je ešte žiadateľ vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Následne po poskytnutí príspevku je možné založiť si živnosť.

Viac informácii o tom, ako získať príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (podnikanie) z úradu práce sa dozviete v článku Ako získať finančný príspevok na štart podnikania z ÚPSVaR v roku 2016 a 2017.

Na aké výdavky možno použiť príspevok na podnikanie z úradu práce

Podnikateľ môže použiť príspevok na podnikanie len v súlade s Metodickým pokynom Centrálneho koordinačného orgánu k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov a usmernenie Riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov.

Vo vyššie spomenutom metodickom pokyne je rámcovo uvedené, na čo môže a na čo nemôže podnikateľ použiť prostriedky z príspevku na podnikanie. Podľa tohto metodického pokynu nie je možné napríklad použiť príspevok na výdavky, ktoré sú vynaložené v rozpore so všeobecne platnými právnymi predpismi (nemôže ho použiť na kúpu drog). Viac o tom, na čo môže podnikateľ použiť príspevok na podnikanie z úradu práce, sa dozviete v článku Na čo možno použiť príspevok na podnikanie v roku 2016 a 2017.

Zdaňovanie príspevku na podnikanie z úradu práce

V súlade s dohodou o poskytnutí finančného príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť musí príjemca evidovať výdavky na samostatnú zárobkovú činnosť a doložiť ich účtovnými dokladmi evidovanými v účtovníctve. Z toho vyplýva, že podnikateľ musí pre úradu práce viesť účtovníctvo.

Z pohľadu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o dani z príjmov”) sa fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky na uplatnenie paušálnych výdavkov, môže rozhodnúť, či bude uplatňovať paušálne výdavky alebo skutočné výdavky vedené formou daňovej evidencie, jednoduchého alebo podvojného účtovníctva.

Pre podnikateľa to znamená, že ak sa mu v danom zdaňovacom období viac oplatí uplatniť paušálne výdavky, tak na účely dane z príjmov uplatní paušálne výdavky. Zároveň však pre potreby úradu práce musí viesť účtovníctvo.

V nasledujúcej časti sa budeme bližšie venovať zdaňovaniu príspevku na podnikanie pri vedení daňovej evidencie (jednoduchého účtovníctva) a pri uplatňovaní paušálnych výdavkov.

Zdaňovanie príspevku na podnikanie pri vedení daňovej evidencie (jednoduchého účtovníctva)

Podľa § 17 ods. 3 písm. h) sa do základu dane nezahŕňa dotácia, podpora a príspevok (ďalej len “príspevok na podnikanie”) u daňovníka, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo vedie daňovú evidenciu v zdaňovacom období, v ktorom ich prijal, ak neboli použité na úhradu daňových výdavkov.

Príspevok na podnikanie u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva alebo u daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu sa do základu dane zahrnie:

  • postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov alebo v pomernej časti zodpovedajúcej výške použitému príspevku na obstaranie odpisovaného majetku,
  • v období čerpania príspevku na podnikanie, ak tieto príjmy nesúvisia s výdavkom účtovaným v zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

Daňovník zdaní v zdaňovacom období len časť príspevku prislúchajúcu k výdavkom vynaloženým v danom zdaňovacom období, tzn, ak má v roku 2017 výdavky hradené z príspevku v sume 350 eur, zdaní v daňovom priznaní za rok 2017 príspevok vo výške 350 eur. Pri kúpe dlhodobého majetku zdaní v zdaňovacom období len tú časť príspevku na podnikanie, ktorá prislúcha odpisom zahrnutým do daňových výdavkov v zdaňovacom období.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na zdanenie príspevku na podnikanie pri vedení daňovej evidencie (jednoduchého účtovníctva)

Michal Serentov prijal príspevok na podnikanie z úradu práce v roku 2017 vo výške 60% z priznaného príspevku, teda sumu 2 100 eur. Dňa 27.7.2017 obstaral počítač v hodnote 1 900 eur, ktorý v rovnaký deň zaradil aj do používania. Počítač odpisuje 4 roky. V roku 2017 je pomerná časť ročného odpisu v sume 238 eur.

Michal Serentov zahrnie v roku 2017 do základu dane príspevok na podnikanie vo výške 238 eur, keďže vedie jednoduché účtovníctvo.

Zdaňovanie príspevku na podnikanie pri uplatňovaní paušálnych výdavkov

Daňovník, ktorý v zdaňovacom období uplatní paušálne výdavky, zahrnie do základu dane príspevok na podnikanie vo výške, ktorú prijal od úradu práce. Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nie je dôležité, či v zdaňovacom období bol použitý celý poskytnutý príspevok alebo len jeho časť. Dôležité je to, v akej výške je daňovníkovi poskytnutý príspevok v danom zdaňovacom období.

Príklad na zdanenie príspevku na podnikanie pri uplatnení paušálnych výdavkov

Michal Serentov prijal príspevok na podnikanie z úradu práce v roku 2017 vo výške 60% z priznaného príspevku, teda sumu 2 100 eur. Dňa 27.7.2017 obstaral počítač v hodnote 1 900 eur, ktorý v rovnaký deň zaradil aj do používania. Michal Serentov uplatnil v roku 2017 paušálne výdavky.

Do základu dane zahrnie v roku 2017 sumu poskytnutého príspevku, teda sumu 2 100 eur.

Zdaňovanie príspevku na podnikanie pri prechode z jednoduchého účtovníctva (daňovej evidencie) na uplatňovanie paušálnych výdavkov

Pri prechode z jednoduchého účtovníctva (daňovej evidencie) na uplatňovanie paušálnych výdavkov zdaní daňovník príspevok na podnikanie v súlade s režimom uplatňovania výdavkov platným v roku prijatia príspevku na podnikanie. Daňovník, ktorý prijal príspevok na podnikanie v tom zdaňovacom období, v ktorom účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva alebo viedol daňovú evidenciu, zahŕňa príspevok na podnikanie vo výške výdavkov čerpaných z poskytnutého príspevku. Časť príspevku na podnikanie, ktorá bola vyčerpaná až v nasledujúcom zdaňovacom období (keď daňovník uplatňoval paušálne výdavky), sa zahrnie v nasledujúcom zdaňovacom období do základu dane vo výške výdavkov čerpaných z poskytnutého príspevku.

Príklad na zdanenie príspevku na podnikanie pri prechode z jednoduchého účtovníctva (daňovej evidencie) na uplatňovanie paušálnych výdavkov

Michal Serentov prijal príspevok na podnikanie z úradu práce v roku 2017 vo výške 60% z priznaného príspevku, teda sumu 2 100 eur. Dňa 27.7.2017 obstaral počítač v hodnote 1 900 eur, ktorý v rovnaký deň zaradil aj do používania. Počítač odpisuje 4 roky. V roku 2017 je pomerná časť ročného odpisu v sume 238 eur. V roku 2018 uplatňuje paušálne výdavky. V roku 2018 zahrnie do základu dane príspevok na podnikanie vo výške odpisov (aj keď pri uplatnení paušálnych výdavkov sa odpisy vedú len evidenčne), teda v sume 475 eur.

Už niekoľko rokov poskytuje úrad práce príspevok na podnikanie v dvoch častiach. Prvú časť dostane žiadateľ štandardne do 30 dní od podpisu zmluvy, druhú časť štandardne dostane v ďalšom roku podnikania. Všetky podmienky poskytnutia príspevku na podnikanie závisia od zmluvy podpísanej s úradom práce.

V prípade, že v zdaňovacom období, v ktorom daňovník dostal prvú časť príspevku na podnikanie, vedie jednoduché účtovníctvo, zdaní prvú časť príspevku vo výške výdavkov hradených z príspevku. Rovnako postupuje aj v ďalších rokoch pri zdaňovaní prvej časti poskytnutého príspevku, bez ohľadu na to, či bude uplatňovať paušálne výdavky alebo viesť jednoduché účtovníctvo (daňovú evidenciu). Keď v ďalšom roku začne uplatňovať paušálne výdavky a bude mu v ďalšom roku poskytnutá druhá časť príspevku, druhú časť príspevku na podnikanie zdaní celú v roku, keď mu bola poskytnutá (pretože v čase poskytnutia druhej časti príspevku uplatňoval paušálne výdavky).

Príklad na zdanenie príspevku na podnikanie poskytnutého v dvoch platbách pri prechode z jednoduchého účtovníctva (daňovej evidencie) na uplatňovanie paušálnych výdavkov

Michal Serentov prijal prvú časť príspevku na podnikanie z úradu práce v roku 2017 vo výške 60% z priznaného príspevku, teda sumu 2 100 eur. Dňa 27.7.2017 obstaral počítač v hodnote 1 900 eur, ktorý v rovnaký deň zaradil aj do používania. Počítač odpisuje 4 roky. V roku 2017 je pomerná časť ročného odpisu v sume 238 eur. V roku 2018 bude uplatňovať paušálne výdavky. V roku 2018 zahrnie do základu dane prvú časť príspevku na podnikanie vo výške odpisov (aj keď pri uplatnení paušálnych výdavkov sa odpisy vedú len evidenčne), teda v sume 475 eur.

V roku 2018 prijal druhú časť príspevku na podnikanie z úradu práce vo výške 40 % z priznaného príspevku, teda sumu 1 400 eur. Z druhej časti príspevku nakúpil v roku 2018 kancelársku skriňu v sume 500 eur. Keďže v roku 2018 uplatňoval paušálne výdavky, zdaní celú druhú časť príspevku vo výške 1 400 eur v roku 2018, aj keď v roku 2018 nevyčerpal celú druhú časť príspevku.

Zdaňovanie príspevku na podnikanie pri prechode z uplatňovania paušálnych výdavkov na vedenie jednoduchého účtovníctva (daňovej evidencie)

Pri uplatňovaní paušálnych výdavkov sa príspevok zahrnie do základu dane v celej výške v tom zdaňovacom období, v ktorom bol prijatý bez ohľadu na to, či sa celý príspevok použije v danom zdaňovacom období na úhradu výdavkov alebo nie. Ak sa časť príspevku vyčerpá až v nasledujúcom zdaňovacom období, keď už daňovník bude viesť jednoduché účtovníctvo (daňovú evidenciu), nebude v nasledujúcom zdaňovacom období zdaňovať príspevok vo výške výdavkov hradených z príspevku, pretože príspevok bol zdanený už v predchádzajúcom zdaňovacom období.

Príklad na zdanenie príspevku na podnikanie pri prechode z uplatňovania paušálnych výdavkov na vedenie jednoduchého účtovníctva (daňovej evidencie)

Michal Serentov prijal príspevok na podnikanie z úradu práce v roku 2017 vo výške 60% z priznaného príspevku, teda sumu 2 100 eur. Dňa 27.7.2017 obstaral počítač v hodnote 1 900 eur, ktorý v rovnaký deň zaradil aj do používania.

V roku 2017 zahrnie do základu dane sumu príspevku vo výške 2 100 eur, keďže v roku 2017 uplatňuje paušálne výdavky. V roku 2018 nezahrnie do základu dane žiadnu sumu príspevku, keďže príspevok bol v celej výške zdanený v roku 2017, aj keď sa v roku 2018 odpisuje počítač obstaraný z príspevku na podnikanie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Auto v podnikaní v roku 2024

Je výhodnejšie kúpiť auto na firmu alebo ako súkromná osoba? Dá sa odpočítať DPH, ak kúpim auto na firmu? V článku prinášame odpovede nielen na tieto dve veľmi časté otázky, ale aj ďalšie týkajúce sa používania auta v podnikaní v roku 2024.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia platné v roku 2024

Prehľad platných a účinných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov a z majetku pre rok 2024.

Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky