Ako odviesť zrážkovú daň v roku 2018 pri výplate dividendy za rok 2017?

Ak je podiel na zisku (dividenda) vyplácaná rezidentovi SR, ktorý sa podieľa na základnom imaní, je potrebné zdaniť tento príjem sadzbou 7 %. Postup, ako správne odviesť zrážkovú daň, ako a dokedy podať oznámenie o zrazení a odvedení dane, či vykonať prípadnú registráciu, sa dozviete v článku.

Zdaňovanie dividend v roku 2018 zo zisku za rok 2017

Po skončení účtového (resp. zdaňovacieho obdobia) a podaní daňového priznania majitelia firiem rozmýšľajú nad vyplatením podielov na zisku (dividend). Ak účtovné obdobie začalo 1.1.2017 a neskôr, vyplatené dividendy podliehajú zdaneniu daňou z príjmov, ktoré nahradilo platenie zdravotných odvodov z dividend. Viac informácií sa dočítate v článku Zdaňovanie dividend v roku 2018 (rozdelenie zisku za rok 2017).

V tomto článku vám poskytneme konkrétny návod, ako si vyplatiť podiel na zisku (dividendu) v roku 2018 za rok 2017 a ako si splniť všetky súvisiace povinnosti. Zameriame sa na situáciu, ak sa dividenda vypláca daňovému rezidentovi SR, ktorý sa podieľa na základnom imaní spoločnosti. Ide teda napríklad o prípad, ak ste majiteľom - spoločníkom s.r.o. s trvalým pobytom v SR (kde žijete) a chystáte sa vyplatiť si podiel na zisku za rok 2017.

Čo je daňová rezidencia a prečo sa ňou zaoberať približujeme aj v článku Posudzovanie daňovej rezidencie fyzickej a právnickej osoby.

Postup pri vyplatení dividendy v roku 2018

V prvom kroku je potrebné zistiť, akú sumu zisku je možné rozdeliť. Dividenda sa vypláca z čistého zisku (po zdanení). Nezabudnite na povinný prídel do zákonného rezervného fondu, príp. iných fondov, na úhradu strát minulých rokov a pod. Po odpočítaní týchto položiek ostane suma, ktorá môže byť rozdelená ako podiel na zisku.

Vyplatenie dividendy zo zisku za rok 2017 a zrážka dane v roku 2018

Ak už poznáte sumu, zisk sa delí v s.r.o. spravidla podľa pravidiel určených v spoločenskej zmluve. Ak ste jediným spoločníkom, celá suma môže byť priznaná vám. Zámerne nepíšeme – vyplatená vám, pretože z tejto sumy je potrebné vykonať zrážku dane vo výške 7 % a po zrazení dane zvyšná časť môže byť vyplatená spoločníkovi. Zrážková daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol. Za správny výpočet a úhradu zrážkovej dane zodpovedá firma, ktorá dividendy vypláca.

Príklad na výpočet zrážkovej dane z dividend v roku 2018

Spoločnosť s ručením obmedzeným rozhodla v máji 2018 o vyplatení podielu na zisku vykázaného zo zisku za zdaňovacie obdobie 2017 spoločníkovi – rezidentovi SR vo výške 3 000 eur. Podiel na zisku znížený o daň vyberanú zrážkou (3 000 * 7 % = 210 eur) vyplatila spoločníkovi vo výške 2 790 eur (3 000 - 210).

Údaje na platbu zrážkovej dane v roku 2018

Platbu zrážkovej dane je potrebné odviesť na správne číslo účtu so správnym variabilným symbolom a v zákonom stanovenej lehote.

Termín splatnosti je najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci vyplatenia dividendy. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Číslo účtu sa skladá z predčíslia, zo základného čísla účtu daňovníka (osobného účtu daňovníka - OÚD) a kódu banky. V prípade platby zrážkovej dane ide o nasledovný tvar:

500267-OÚD/8180 (v tvare IBAN)

Osobný účet daňovníka je možné si overiť na stránke Finančnej správy. Číslo účtu je potrebné konvertovať na tvar IBAN.

Platba zrážkovej dane sa označí:

  • variabilným symbolom - 1700xx2018, číslica na piatom a šiestom mieste v poradí (xx) označuje príslušný mesiac, v ktorom bol príjem daňovníkovi vyplatený. Napr. pre daň vyberanú zrážkou splatnú 15. 6. 2018 z príjmov vyplatených v máji 2018 sa použije variabilný symbol 1700052018,
  • konštantným symbolom – 1144.
Článok pokračuje pod reklamou

Registrácia za platiteľa dane vyberanej zrážkou

Ak firma v minulosti pre zrážkovú daň registrovaná nebola, t. j. povinnosť odviesť zrážkovú daň jej vznikla prvýkrát, má povinnosť sa registrovať ako platiteľ dane z príjmov vyberanej zrážkou. Lehota sa odvíja aj od toho, či už nejakú inú daňovú registráciu firma má. Predpokladáme však, že podnikateľské firmy (s.r.o., a.s. a pod.) majú minimálne registráciu pre daň z príjmov právnickej osoby (majú pridelené DIČ). V takomto prípade na účely vykonania zmien v registrácii, daňovník oznámi miestne príslušnému správcovi dane skutočnosť, že mu vznikla povinnosť zrážať daň, a to do 30 dní od tohto dňa (odo dňa prvej výplaty dividendy).

Prečítajte si tiež

Je potrebné použiť tlačivo Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty (na stránke Finančnej správy, resp. v elektronických službách Fin. správy tlačivo nájdete cez Katalógy/ Katalóg formulárov /Register/Registrácia na daň z príjmov a DPH/ Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien, žiadosť o zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty). Na tlačive oznámite zmenu týkajúcu sa registrácie a dátum zmeny, zaškrtnete druh dane – daň z príjmov a vznik povinnosti platiteľa dane z príjmov vyberaných zrážkou.

Podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane z dividend v roku 2018

Okrem úhrady zrážkovej dane má firma, ktorá dividendu vyplatila, ešte oznamovaciu povinnosť súvisiacu so zrážkovou daňou. Lehota na podanie oznámenia o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou je najneskôr do 15. dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac. Ak je dividenda vyplatená napríklad v máji 2018, lehota na podanie oznámenia je 15. jún 2018.

Ak sa podiely na zisku vyplácajú po častiach, daň vyberaná zrážkou sa zráža z každej vyplatenej časti podielov samostatne a oznámenie sa posiela samostatne za každý mesiac, v ktorom bola časť podielov na zisku vyplatená.

Aj v tomto prípade platí, že ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja, posledným dňom lehoty je najbližší nasledujúci pracovný deň.

Na splnenie tejto povinnosti je potrebné použiť tlačivo Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov (vzor platný pre rok 2018). Na stránke Finančnej správy, resp. v elektronických službách Fin. správy tlačivo nájdete cez Katalógy/ Katalóg formulárov /Správa daní / Daň vyberaná zrážkou / Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou.

Prečítajte si tiež

V oznámení sa vyplnia identifikačné údaje, mesiac a rok, za ktorý sa oznámenie podáva (ak bola dividenda vyplatená napríklad v máji, tak 05/2018). Ďalej je potrebné vyplniť riadok 01 a 01a oznámenia, v ktorých sa uvedú súhrnné údaje o zrazenej a odvedenej dani za príslušný mesiac a spolu, pričom samostatná strana oznámenia sa nevypĺňa.

Príklad na postup pri vyplatení dividendy v roku 2018 zo zisku za rok 2017

Spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná na daň z príjmov právnických osôb a na daň vyberanú zrážkou rozhodla v máji 2018 o vyplatení podielu na zisku vykázaného zo zisku za zdaňovacie obdobie 2017 tuzemskému spoločníkovi vo výške 10 000 eur. Podiel na zisku znížený o daň vyberanú zrážkou (10 000 * 7 % = 700 eur) vyplatila spoločníkovi vo výške 9 300 eur (10 000 - 700) dňa 23. mája 2018. Spoločnosť má povinnosť najneskôr v lehote do 15. júna 2018 odviesť zrážkovú daň vo výške 700 eur (variabilný symbol 1700052018) a súčasne v tejto lehote zaslať správcovi dane Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov.

Povinnosti fyzickej osoby, ktorej bola vyplatená dividenda a vykonaná zrážka dane

Daň vyberaná zrážkou zrazená a odvedená platiteľom sa u príjemcu podielov na zisku – fyzických osôb považuje za vysporiadanú daňovú povinnosť a do daňového priznania sa už tieto príjmy neuvádzajú. Znamená to, že napr. spoločník s.r.o. nemá žiadne ďalšie povinnosti v súvislosti s vyplateným podielom na zisku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Daňová optimalizácia: stravné namiesto dividendy?

Nie každá „dobrá“ rada, ktorú dostanete, vám pomôže ušetriť. Naopak, ak na daňové a súvisiace zákony nenahliadate zo širšieho pohľadu, môžete si narobiť problémy.

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky