Vrátenie preplatku na dani z príjmov za rok 2021 (v roku 2022)

Dokedy vám bude vrátený preplatok na dani z príjmov, ak vám vyšiel v daňovom priznaní za rok 2021? Nezabudnite oň v daňovom priznaní požiadať a vyplniť potrebné údaje.

Ak v roku 2022 podávate daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2021, vyjsť vám nemusí len daň na úhradu, často sa tiež stáva, že daňovníkovi vyjde daňový preplatok. Preplatok vzniká napríklad vtedy, ak platené preddavky na daň počas roka boli vyššie, ako daňová povinnosť zistená v daňovom priznaní. U fyzických osôb tiež môže vzniknúť uplatnením rôznych nezdaniteľných častí či daňových bonusov v daňovom priznaní. U zamestnancov, ktorým zamestnávateľ vykonáva ročné zúčtovanie dane, je vzniknutý preplatok vyplatený priamo zamestnávateľom (najneskôr pri zúčtovaní mzdy za apríl 2022). Tým, ktorí si podávajú daňové priznanie, vypláca preplatok na dani daňový úrad. U fyzických osôb môže vzniknúť jednak preplatok na dani z príjmov, ale aj možnosť žiadať o vyplatenie daňového bonusu na vyživované dieťa a daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky.

O tom, kedy je výhodné podať daňové priznanie dobrovoľne, práve z dôvodu vzniku preplatku na dani, napríklad u študentov či dôchodcov, si prečítajte v článku Kedy sa oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2021?

Od čoho závisí termín na vrátenie preplatku na dani z príjmov v roku 2022

Dokedy (a či vôbec) vám daňový úrad vráti daňový preplatok, závisí predovšetkým od štyroch skutočností:

  • od termínu na podanie daňového priznania (teda či podávate daňové priznanie v štandardnej lehote do 31. marca 2022 alebo ste oznámili daňovému úradu odklad a daňové priznanie podávate neskôr),
  • od toho, či ste oň v daňovom priznaní požiadali a vyplnili potrebné údaje pre jeho zaslanie,
  • od toho, či nemáte daňové nedoplatky, resp. iné nevyrovnané platby, na ktoré by daňový úrad tento preplatok použil,
  • od výšky preplatku – daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 eur.

Ako požiadať o vrátenie preplatku na dani z príjmov v roku 2022?

Daňovník, ktorému za rok 2021 vznikol preplatok na dani z príjmov, prípadne daňový bonus na vyživované dieťa alebo zaplatené úroky, môže požiadať o vrátenie preplatku priamo v podávanom daňovom priznaní k dani z príjmov za rok 2021.

  • V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu A sa žiadosť o vrátenie preplatku vyznačí v oddiele XI. – Žiadosť o vyplatenie daňového bonusu, o vrátenie daňového preplatku alebo vyplatenie zamestnaneckej prémie.
  • V daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby typu B sa táto skutočnosť označí v oddiele XIV. – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku alebo o vyplatenie daňového bonusu.
  • V daňovom priznaní k dani z príjmov právnickej osoby sa žiadosť o vrátenie preplatku označí v časti IX. – Žiadosť o vrátenie daňového preplatku.

V uvedených častiach je potrebné krížikom vyznačiť, o vyplatenie ktorej sumy daňovník žiada (preplatok alebo daňový bonus atď.). Fyzické osoby majú na výber tri možnosti vyplatenia:

  • poštovou poukážkou (do výšky 15 000 eur vrátane),
  • na účet,
  • na účet v zahraničí, ktorého nie je daňovník majiteľom.
Prečítajte si tiež

Číslo účtu je potrebné uviesť v tvare IBAN. Ak žiada daňovník podávajúci daňové priznanie FO, typ A o vyplatenie na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa v IX. oddiele číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka. Ak daňovník nie je majiteľom bankového účtu, uvádza sa v IX. oddiele názov bankového účtu príjemcu. V prípade daňového priznania typu B platí to isté, avšak tieto informácie sa uvedú v XIII. oddiele.

V prípade právnických osôb je možné vrátenie preplatku len poštovou poukážkou (do 15 000 eur vrátane) alebo na účet. Ak ide o daňovníka, ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN, uvádza sa v VII. časti číslo bankového účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy daňový úrad vráti daňový preplatok – lehota na vrátenie preplatku za rok 2021 (v roku 2022)

Preplatok na dani z príjmov, príp. daňový bonus na vyživované dieťa (deti) a daňový bonus na zaplatené úroky bude vrátený najskôr po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za príslušné zdaňovacie obdobie, najneskôr však do 40 dní odo dňa vzniku daňového preplatku. To znamená, že lehota 40 dní sa začne počítať až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania, nie od termínu podania daňového priznania. Za zdaňovacie obdobie 2021 je termín na podanie daňového priznania do 31.3.2022, teda preplatok bude vrátený do 10.5.2022. Samozrejme, za podmienok, že sa preplatok nepoužije na daňové nedoplatky (presný postup je uvedený v daňovom poriadku) a je väčší ako 5 eur.

Ak si daňovník oznámením predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2021 (o maximálne 6 mesiacov), posúvať sa bude aj lehota na vyplatenie prípadného daňového preplatku. Termíny uvádzame v tabuľke.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Daňové priznanie podávané v lehote do: Vrátenie preplatku do:
31.3.2022 10.5.2022
2.5.2022 11.6.2022
31.5.2022 10.7.2022
30.6.2022 9.8.2022
1.8.2022 10.9.2022
31.8.2022 10.10.2022
30.9.2022 9.11.2022

Príklady týkajúce sa vrátenia preplatku na dani v roku 2022

Príklad na vrátenie preplatku do 5 eur:

Daňovník – fyzická osoba, ktorá nemá daňové nedoplatky podá žiadosť o vrátenie preplatku, ktorý má na dani z príjmov vo výške 4,90 eur. Správca dane nemôže tejto žiadosti vyhovieť, nakoľko daňový poriadok upravuje, že daňový preplatok vráti len v prípade, ak je väčší ako 5 eur.

Príklad na započítanie preplatku a vrátenie preplatku:

Daňový subjekt má preplatok na dani z príjmov za rok 2021 vo výške 200 eur a zároveň nedoplatok na dani z príjmov za rok 2020 vo výške 50 eur. Daňový subjekt podá žiadosť o vrátenie preplatku. Správca dane použije časť preplatku na úhradu daňového nedoplatku na dani z príjmov vo výške 50 eur, zostatok preplatku vo výške 150 eur vráti daňovému subjektu.

Príklad na lehotu na vrátenie preplatku, ak daňovník podá daňové priznanie skôr:

Daňovník podá daňové priznanie k dani z príjmov, v ktorom mu vyjde preplatok (a o ktorý v daňovom priznaní požiadal) už dňa 1.2.2022. Lehota správcu dane na vyplatenie daňového preplatku sa počíta až po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (31.3.2022), hoci daňové priznanie bolo podané výrazne skôr v tejto lehote. Preplatok bude vrátený aj v tomto prípade po 31.3.2022, do 10.5.2022.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?

Daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 (v roku 2024)

Základné informácie o podaní daňového priznania typu A za rok 2023 – aké príjmy v ňom uviesť a ktoré naopak nie, aké sadzby dane použiť, do kedy sa daňové priznanie podáva aj aké prílohy je potrebné predložiť.

Daňové priznanie živnostníka za rok 2023

Živnostník má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) vtedy, ak jeho príjmy presiahli hranicu 2 461,41 eur alebo ak dosiahol daňovú stratu. Na čo všetko treba pri podaní priznania myslieť?

Kedy sa oplatí podať daňové priznanie za rok 2023?

Kedy sa fyzickej osobe oplatí podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 aj napriek tomu, že daňové priznanie podávať nemusí? Ktorých fyzických osôb sa to obvykle týka a čo získajú dobrovoľným podaním priznania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky