Obsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

Všetky závislé (spriaznené) osoby, ktoré uskutočňujú vzájomné transakcie, sú povinné viesť dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania. Aké informácie musí obsahovať?

Dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania

Od roku 2015 sa povinnosť viesť dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania vzťahuje aj na tuzemské závislé osoby. Cieľom dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania je zdokumentovať proces tvorby cien v obchodných vzťahoch daňovníka vrátane tvorby cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery s blízkymi, ekonomicky, personálne alebo inak prepojenými osobami a iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na oceňovanie týchto transakcií (kontrolované transakcie). Dokumentácia predstavuje komplex informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien pri transakciách so závislými osobami. Ak daňovník neuskutočňuje kontrolované transakcie, tak dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania nemusí viesť vôbec.

Obsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania na účely jednotného postupu daňovníkov v tejto oblasti určuje v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky svojím usmernením. V priebehu roka 2014 bolo vydané nové Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8120/2014-721 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „usmernenie MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania“).

Kto a v akom rozsahu je povinný transferovú dokumentáciu vyhotoviť a čo je jej účelom približujeme v článku Transferová dokumentácia – kedy a ako sa vedie (vzor).

Rozsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania v závislosti od typu daňovníka

Nové usmernenie MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania rozlišuje daňovníkov v závislosti od požiadaviek kladených na rozsah ich dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania do troch nasledujúcich kategórií:

 1. Skrátená dokumentácia – dokumentáciu v skrátenom rozsahu vedú daňovníci, ktorými sú fyzické osoby a daňovníci, ktorí sú mikro účtovnými jednotkami podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie, v ktorom sú mikro účtovnými jednotkami.
 2. Úplná dokumentácia – povinnosť viesť dokumentáciu v úplnom rozsahu majú daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovej závierke podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS), a to za zdaňovacie obdobie, v ktorom výsledok hospodárenia takýmto spôsobom vykazujú. Okrem týchto účtovných jednotiek vedú úplnú dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania aj daňovníci, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami z nezmluvného štátu, daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania podľa § 18 ods. 4 zákona od dani z príjmov a tiež daňovníci, ktorí žiadajú o korešpondujúcu úpravu základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona o dani z príjmov.
 3. Základná dokumentácia – všetci ostatní daňovníci, ktorí neboli uvedení v predchádzajúcich dvoch bodoch, sú povinní viesť za zdaňovacie obdobie dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania v základnom rozsahu.

V nasledujúcej časti článku budeme opisovať požiadavky na rozsah informácií uvádzaných v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania pri skrátenej, základnej a úplnej dokumentácii. Ide pritom o minimálny rozsah dokumentácie, ktorý sa vyžaduje a daňovníci môžu do dokumentácie zahrnúť aj ďalšie informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu kontrolovaných transakcií s princípom nezávislého vzťahu.

Prečítajte si tiež

V tejto súvislosti vám odporúčame prečítať si aj článok Dokumentácia o transferovom oceňovaní so všeobecnými informáciami o dokumentácii o transferovom oceňovaní a najmä jeho časť o všeobecných zásadách uplatňovaných pri vedení dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania.

Článok pokračuje pod reklamou

Skrátená dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania

Skrátená dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania obsahuje tieto údaje:

 • informácie identifikujúce jednotlivých členov skupiny závislých osôb a ich právnu formu,
 • informácie, ktoré popisujú celosvetovú organizačnú a vlastnícku štruktúru skupiny závislých osôb,
 • zoznam všetkých kontrolovaných transakcií (transakcie medzi závislými osobami, tzn. transakcie medzi blízkymi, ekonomicky, personálne alebo inak prepojenými osobami) v zdaňovacom období,
 • opísanie jednotlivých kontrolovaných transakcií s identifikáciou zmluvných strán kontrolovanej transakcie, uvedením peňažného vyjadrenia hodnoty transakcie a ďalších informácií o kontrolovanej transakcii (napríklad obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie).

Základná dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania

Základná dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania pozostáva z dvoch zložiek: zo všeobecnej dokumentácie a špecifickej dokumentácie.

Všeobecná dokumentácia obsahuje tieto údaje:

 • informácie identifikujúce jednotlivých členov skupiny závislých osôb a ich právnu formu,
 • informácie, ktoré popisujú celosvetovú organizačnú a vlastnícku štruktúru skupiny závislých osôb,
 • všeobecná charakteristika a opis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia skupiny závislých osôb vrátane predpokladaných rizík, ktoré jednotliví členovia skupiny znášajú.

Špecifická dokumentácia obsahuje tieto údaje:

 • identifikácia daňovníka a jeho právnej formy vrátane opisu jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry,
 • charakteristika podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka,
 • opis priemyselného odvetvia, v ktorom daňovník pôsobí vrátane jeho obchodných vzťahov a aktivít v danom priemyselnom odvetví,
 • všeobecná charakteristika funkcií, ktoré daňovník vykonáva spolu s predpokladanými rizikami, ktoré znáša a všeobecný popis majetku, ktorý pri svojej činnosti využíva,
 • zoznam kontrolovaných transakcií,
 • opísanie jednotlivých kontrolovaných transakcií s uvedením zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažného vyjadrenia hodnoty kontrolovanej transakcie a ďalších informácií o kontrolovanej transakcii (napríklad obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),
 • popis systému transferového oceňovania daňovníka, ktorý bude obsahovať najmä informácie týkajúce sa výberu a spôsobu uplatňovania metód alebo metódy transferového oceňovania a určenia cien kontrolovaných transakcií.

Úplná dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania

Daňovníci, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie a majú povinnosť viesť úplnú dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania, v nej uvádzajú veľmi podrobné informácie vrátane zmien, ktoré nastali v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Úplná dokumentácie pozostáva zo všeobecnej dokumentácie a špecifickej dokumentácie.

Všeobecná dokumentácia obsahuje tieto údaje:

 • informácie identifikujúce jednotlivých členov skupiny závislých osôb a ich právnu formu spolu so zmenami, ktoré nastali v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • informácie, ktoré popisujú celosvetovú organizačnú a vlastnícku štruktúru skupiny závislých osôb vrátanie zmien, ktoré nastali v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • charakteristika podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie skupiny závislých osôb, identifikácia priemyselného odvetvia, obchodných vzťahov a aktivít skupiny v priemyselnom odvetví vrátane zmien, ktoré nastali v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • plánovaná obchodná stratégia, očakávané aktivity v budúcnosti, projekty a ciele skupiny závislých osôb vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • všeobecná charakteristika a opis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia skupiny závislých osôb a predpokladaných rizík, ktoré jednotliví členovia skupiny znášajú vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • ostatné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu cien používaných v rámci skupiny závislých osôb s princípom nezávislého vzťahu.

Špecifická dokumentácia obsahuje tieto údaje:

 • identifikácia daňovníka a jeho právnej formy spolu s popisom jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry s uvedením zmien, ktoré v tejto súvislosti v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím nastali,
 • charakteristika podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka spolu s opisom zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • charakteristika priemyselného odvetvia daňovníka, jeho obchodných vzťahov a aktivít v priemyselnom odvetví s uvedením zmien, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím nastali,
 • plánovaná obchodná stratégia, podnikateľský zámer, projekty, ciele a predpokladané aktivity daňovníka v budúcnosti,
 • zoznam všetkých kontrolovaných transakcií daňovníka,
 • opísanie jednotlivých kontrolovaných transakcií s identifikáciou zmluvných strán zúčastnených na kontrolovanej transakcii, uvedením peňažného vyjadrenia hodnoty transakcie a ďalších informácií o kontrolovanej transakcii (napríklad obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),
 • prehľad nehmotného majetku daňovníka, ktorý sám vlastní alebo využíva (patenty, ochranné známky, obchodné mená, know-how a podobne), s uvedením spôsobu a rozsahu jeho využívania,
 • prehľad opatrení predchádzajúcich oceneniu transakcií, ktoré boli vydané daňovníkovi alebo inému členovi skupiny, ak majú na ocenenie transakcií daňovníka vplyv (napríklad odsúhlasenie metódy transferového oceňovania správcom dane),
 • zoznam dohôd o príspevkoch na náklady, na ktorých sa podieľa daňovník a uvedenie akékoľvek iného rozhodnutia ovplyvňujúceho oblasť transferového oceňovania,
 • všeobecná charakteristika funkcií, ktoré daňovník vykonáva spolu s predpokladanými rizikami, ktoré znáša a všeobecný popis majetku, ktorý pri svojej činnosti využíva vrátane opisu zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • popis systému transferového oceňovania daňovníka, ktorý bude obsahovať najmä informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód alebo metódy transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií,
 • interné a/alebo externé porovnateľné údaje nezávislých osôb a analýza porovnateľnosti, ktorá by mala zahŕňať informácie o faktoroch určujúcich porovnateľnosť kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami (charakteristika majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie),
 • iné informácie, ktoré vedú k preukázaniu, že transakcie so závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Bezpečný prístav v transferovom oceňovaní od roku 2023

Aké povinnosti majú závislé osoby, ktoré uskutočňujú kontrolované transakcie v nízkych hodnotách v roku 2023? Ako sa posudzuje hranica 10 000 eur a kedy je potrebné viesť transferovú dokumentáciu?

Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?

Transferové oceňovanie v roku 2023

Aké sú v roku 2023 podmienky transferového oceňovania? Čo je pojem bezpečný prístav? Je potrebné viesť transferovú dokumentáciu pri obchodoch do 10 000 eur či odmene konateľa?

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky