Obsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania

Všetky závislé (spriaznené) osoby, ktoré uskutočňujú vzájomné transakcie, sú povinné viesť dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania. Aké informácie musí obsahovať?

Dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania

Od roku 2015 sa povinnosť viesť dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania vzťahuje aj na tuzemské závislé osoby. Cieľom dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania je zdokumentovať proces tvorby cien v obchodných vzťahoch daňovníka vrátane tvorby cien za poskytnuté služby, pôžičky a úvery s blízkymi, ekonomicky, personálne alebo inak prepojenými osobami a iné skutočnosti, ktoré majú vplyv na oceňovanie týchto transakcií (kontrolované transakcie). Dokumentácia predstavuje komplex informácií, údajov a skutočností, ktoré preukazujú a vysvetľujú spôsob tvorby cien pri transakciách so závislými osobami. Ak daňovník neuskutočňuje kontrolované transakcie, tak dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania nemusí viesť vôbec.

Obsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania na účely jednotného postupu daňovníkov v tejto oblasti určuje v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) Ministerstvo financií Slovenskej republiky svojím usmernením. V priebehu roka 2014 bolo vydané nové Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/8120/2014-721 o určení obsahu dokumentácie o metóde ocenenia používanej daňovníkom podľa § 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „usmernenie MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania“).

Kto a v akom rozsahu je povinný transferovú dokumentáciu vyhotoviť a čo je jej účelom približujeme v článku Transferová dokumentácia – kedy a ako sa vedie (vzor).

Rozsah dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania v závislosti od typu daňovníka

Nové usmernenie MFSR o obsahu dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania rozlišuje daňovníkov v závislosti od požiadaviek kladených na rozsah ich dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania do troch nasledujúcich kategórií:

 1. Skrátená dokumentácia – dokumentáciu v skrátenom rozsahu vedú daňovníci, ktorými sú fyzické osoby a daňovníci, ktorí sú mikro účtovnými jednotkami podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie, v ktorom sú mikro účtovnými jednotkami.
 2. Úplná dokumentácia – povinnosť viesť dokumentáciu v úplnom rozsahu majú daňovníci, ktorí vykazujú výsledok hospodárenia v individuálnej účtovej závierke podľa medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS), a to za zdaňovacie obdobie, v ktorom výsledok hospodárenia takýmto spôsobom vykazujú. Okrem týchto účtovných jednotiek vedú úplnú dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania aj daňovníci, ktorí uskutočňujú transakcie so závislými osobami z nezmluvného štátu, daňovníci, ktorí žiadajú správcu dane o vydanie rozhodnutia o odsúhlasení použitia metódy transferového oceňovania podľa § 18 ods. 4 zákona od dani z príjmov a tiež daňovníci, ktorí žiadajú o korešpondujúcu úpravu základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona o dani z príjmov.
 3. Základná dokumentácia – všetci ostatní daňovníci, ktorí neboli uvedení v predchádzajúcich dvoch bodoch, sú povinní viesť za zdaňovacie obdobie dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania v základnom rozsahu.

V nasledujúcej časti článku budeme opisovať požiadavky na rozsah informácií uvádzaných v dokumentácii o používanej metóde transferového oceňovania pri skrátenej, základnej a úplnej dokumentácii. Ide pritom o minimálny rozsah dokumentácie, ktorý sa vyžaduje a daňovníci môžu do dokumentácie zahrnúť aj ďalšie informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu kontrolovaných transakcií s princípom nezávislého vzťahu.

Prečítajte si tiež

V tejto súvislosti vám odporúčame prečítať si aj článok Dokumentácia o transferovom oceňovaní so všeobecnými informáciami o dokumentácii o transferovom oceňovaní a najmä jeho časť o všeobecných zásadách uplatňovaných pri vedení dokumentácie o používanej metóde transferového oceňovania.

Článok pokračuje pod reklamou

Skrátená dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania

Skrátená dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania obsahuje tieto údaje:

 • informácie identifikujúce jednotlivých členov skupiny závislých osôb a ich právnu formu,
 • informácie, ktoré popisujú celosvetovú organizačnú a vlastnícku štruktúru skupiny závislých osôb,
 • zoznam všetkých kontrolovaných transakcií (transakcie medzi závislými osobami, tzn. transakcie medzi blízkymi, ekonomicky, personálne alebo inak prepojenými osobami) v zdaňovacom období,
 • opísanie jednotlivých kontrolovaných transakcií s identifikáciou zmluvných strán kontrolovanej transakcie, uvedením peňažného vyjadrenia hodnoty transakcie a ďalších informácií o kontrolovanej transakcii (napríklad obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie).

Základná dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania

Základná dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania pozostáva z dvoch zložiek: zo všeobecnej dokumentácie a špecifickej dokumentácie.

Všeobecná dokumentácia obsahuje tieto údaje:

 • informácie identifikujúce jednotlivých členov skupiny závislých osôb a ich právnu formu,
 • informácie, ktoré popisujú celosvetovú organizačnú a vlastnícku štruktúru skupiny závislých osôb,
 • všeobecná charakteristika a opis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia skupiny závislých osôb vrátane predpokladaných rizík, ktoré jednotliví členovia skupiny znášajú.

Špecifická dokumentácia obsahuje tieto údaje:

 • identifikácia daňovníka a jeho právnej formy vrátane opisu jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry,
 • charakteristika podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka,
 • opis priemyselného odvetvia, v ktorom daňovník pôsobí vrátane jeho obchodných vzťahov a aktivít v danom priemyselnom odvetví,
 • všeobecná charakteristika funkcií, ktoré daňovník vykonáva spolu s predpokladanými rizikami, ktoré znáša a všeobecný popis majetku, ktorý pri svojej činnosti využíva,
 • zoznam kontrolovaných transakcií,
 • opísanie jednotlivých kontrolovaných transakcií s uvedením zmluvných strán kontrolovanej transakcie, peňažného vyjadrenia hodnoty kontrolovanej transakcie a ďalších informácií o kontrolovanej transakcii (napríklad obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),
 • popis systému transferového oceňovania daňovníka, ktorý bude obsahovať najmä informácie týkajúce sa výberu a spôsobu uplatňovania metód alebo metódy transferového oceňovania a určenia cien kontrolovaných transakcií.

Úplná dokumentácia o používanej metóde transferového oceňovania

Daňovníci, ktorí uskutočňujú kontrolované transakcie a majú povinnosť viesť úplnú dokumentáciu o používanej metóde transferového oceňovania, v nej uvádzajú veľmi podrobné informácie vrátane zmien, ktoré nastali v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím. Úplná dokumentácie pozostáva zo všeobecnej dokumentácie a špecifickej dokumentácie.

Všeobecná dokumentácia obsahuje tieto údaje:

 • informácie identifikujúce jednotlivých členov skupiny závislých osôb a ich právnu formu spolu so zmenami, ktoré nastali v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • informácie, ktoré popisujú celosvetovú organizačnú a vlastnícku štruktúru skupiny závislých osôb vrátanie zmien, ktoré nastali v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • charakteristika podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie skupiny závislých osôb, identifikácia priemyselného odvetvia, obchodných vzťahov a aktivít skupiny v priemyselnom odvetví vrátane zmien, ktoré nastali v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • plánovaná obchodná stratégia, očakávané aktivity v budúcnosti, projekty a ciele skupiny závislých osôb vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • všeobecná charakteristika a opis funkcií, ktoré vykonávajú jednotliví členovia skupiny závislých osôb a predpokladaných rizík, ktoré jednotliví členovia skupiny znášajú vrátane zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • ostatné informácie, ktoré prispejú k preukázaniu súladu cien používaných v rámci skupiny závislých osôb s princípom nezávislého vzťahu.

Špecifická dokumentácia obsahuje tieto údaje:

 • identifikácia daňovníka a jeho právnej formy spolu s popisom jeho organizačnej a vlastníckej štruktúry s uvedením zmien, ktoré v tejto súvislosti v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím nastali,
 • charakteristika podnikateľskej činnosti a obchodnej stratégie daňovníka spolu s opisom zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • charakteristika priemyselného odvetvia daňovníka, jeho obchodných vzťahov a aktivít v priemyselnom odvetví s uvedením zmien, ktoré v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím nastali,
 • plánovaná obchodná stratégia, podnikateľský zámer, projekty, ciele a predpokladané aktivity daňovníka v budúcnosti,
 • zoznam všetkých kontrolovaných transakcií daňovníka,
 • opísanie jednotlivých kontrolovaných transakcií s identifikáciou zmluvných strán zúčastnených na kontrolovanej transakcii, uvedením peňažného vyjadrenia hodnoty transakcie a ďalších informácií o kontrolovanej transakcii (napríklad obchodné podmienky a iné skutočnosti ovplyvňujúce kontrolované transakcie),
 • prehľad nehmotného majetku daňovníka, ktorý sám vlastní alebo využíva (patenty, ochranné známky, obchodné mená, know-how a podobne), s uvedením spôsobu a rozsahu jeho využívania,
 • prehľad opatrení predchádzajúcich oceneniu transakcií, ktoré boli vydané daňovníkovi alebo inému členovi skupiny, ak majú na ocenenie transakcií daňovníka vplyv (napríklad odsúhlasenie metódy transferového oceňovania správcom dane),
 • zoznam dohôd o príspevkoch na náklady, na ktorých sa podieľa daňovník a uvedenie akékoľvek iného rozhodnutia ovplyvňujúceho oblasť transferového oceňovania,
 • všeobecná charakteristika funkcií, ktoré daňovník vykonáva spolu s predpokladanými rizikami, ktoré znáša a všeobecný popis majetku, ktorý pri svojej činnosti využíva vrátane opisu zmien v porovnaní s predchádzajúcim zdaňovacím obdobím,
 • popis systému transferového oceňovania daňovníka, ktorý bude obsahovať najmä informácie týkajúce sa výberu, spôsobu uplatňovania metód alebo metódy transferového oceňovania a určenia ceny kontrolovaných transakcií,
 • interné a/alebo externé porovnateľné údaje nezávislých osôb a analýza porovnateľnosti, ktorá by mala zahŕňať informácie o faktoroch určujúcich porovnateľnosť kontrolovaných transakcií s nekontrolovanými transakciami (charakteristika majetku alebo služby, analýza funkcií, zmluvné podmienky, ekonomické prostredie, špecifické obchodné stratégie),
 • iné informácie, ktoré vedú k preukázaniu, že transakcie so závislými osobami sú v súlade s princípom nezávislého vzťahu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Transferová dokumentácia od roku 2023

V nadväznosti na zmeny v transferovom oceňovaní, ktoré vstúpili do platnosti od roku 2023, sa zmenili aj podmienky, kedy je daňovník povinný viesť transferovú dokumentáciu. Čo platí po novom?

Transferové oceňovanie v roku 2023

Aké sú v roku 2023 podmienky transferového oceňovania? Čo je pojem bezpečný prístav? Je potrebné viesť transferovú dokumentáciu pri obchodoch do 10 000 eur či odmene konateľa?

Transferové oceňovanie v roku 2022

Aké zmeny nastávajú v transferovom oceňovaní v roku 2022? Aké metódy transferového oceňovania poznáme a ako sa v roku 2022 mení poplatok za odsúhlasenie metódy transferového oceňovania?

Transakcie so závislými osobami čaká efektívnejšia kontrola, pomôže dotazník

Úrad pre vybrané hospodárske subjekty rozposlal daňovým subjektom dotazník zameraný na transakcie so závislými osobami. Čo je dôvodom a dokedy ho treba vyplniť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky