Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov pri prenájme nehnuteľnosti za rok 2018

Ak fyzická osoba prenajímala v roku 2018 nehnuteľnosť, pravdepodobne sa jej bude týkať povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018? A ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov, ak mala fyzická osoba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018?

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dani z príjmov“), a to konkrétne § 6 ods. 1, ak ide o prenájom nehnuteľnosti na základe živnosti (o podnikanie) alebo § 6 ods. 3 zákona, ak ide o prenájom nehnuteľnosti bez živnosti.

O rozdieloch pri prenájme nehnuteľnosti na základe živnosti a bez živnosti si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018.

Kedy je fyzická osoba, ktorá má príjmy z prenájmu v roku 2018 povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je povinná podať fyzická osoba, ak súhrn jej zdaniteľných príjmov presiahne sumu 1 915,01 eura. Uvedené znamená, že sa neposudzuje výška zdaniteľného príjmu z prenájmu nehnuteľnosti osobitne, ale v prípade ak mala fyzická osoba viacero druhov príjmov, tak sa posudzuje ich súčet.

Fyzická osoba, ktorá mala príjmy z prenájmu nehnuteľnosti je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

V prípade, ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti, zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 Eur. Ak fyzická osoba dosiahla príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018 vyššie ako je suma 500 Eur, v daňovom priznaní k dani z príjmov uvedie zdaniteľné príjmy už znížené o sumu, ktorá je oslobodená.

Príklad na povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018

Príklad č. 1: Jozef v roku 2018 prenajímal 1 izbu vo svojom byte a dosiahol príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 000 Eur. Okrem príjmu z prenájmu nehnuteľnosti Jozef nemal žiadne iné príjmy. Je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Jozef nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov, nakoľko jeho zdaniteľné príjmy po odpočítaní sumy, ktorá je oslobodená sú vo výške 1 500 Eur (t.j. 2 000 Eur – 500 Eur), čo nepresahuje hranicu 1 915,01 Eura.

Príklad č. 2: František v roku 2018 dosiahol príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 450 Eur. Okrem príjmu z prenájmu nehnuteľnosti dosiahol František v roku 2018 aj príjem zo závislej činnosti vo výške 8 500 Eur. Je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

V prípade, ak si František uplatní oslobodenie od dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (oslobodenie je 500 Eur a príjmy z prenájmu boli vo výške 450 Eur), bude mať len príjmy zo závislej činnosti. Znamená to, že František musí podať daňové priznanie k dani z príjmov, môže však podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A alebo môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018.

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018?

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 do 1.4.2019, nakoľko termín na podanie daňového priznania 31.3.2019 pripadne na deň pracovného pokoja.

V prípade, ak fyzická osoba nestíha podať daňové priznanie v hore uvedenom termíne, môže si podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 odložiť, a to o celé tri kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov.

Kedy podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Opravné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 má možnosť podať fyzická osoba v prípade, ak zistí chybu v riadnom podanom daňovom priznaní, a to pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (t.j. pred dátumom 1.4.2019).

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 podáva fyzická osoba v prípade, ak zistí chybu v podanom daňovom priznaní, a to po lehote na podanie daňového priznania. V uvedenom prípade je povinná podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzická osoba do konca nasledujúceho mesiaca po zistení skutočností na podanie dodatočného daňového priznania.

Viac informácií o tom, čo hrozí podnikateľovi v prípade podania opravného alebo dodatočného daňového priznania si môžete prečítať v článku Opravné a dodatočné daňové priznanie.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2018 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti bez toho, aby na to potrebovala živnosť, prípadne ak mala príjmy zo závislej činnosti môže podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

V prípade, ak fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť na základe živnosti a je fyzickou osobou registrovanou pre daň z príjmov, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 výlučne elektronicky. Viac informácií o povinnej elektronickej komunikácii s finančnou správou si môžete prečítať v článku Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.7.2018 pre fyzické osoby - podnikateľov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti?

Na nižšie uvedenom príklade Petra, ktorý prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti si ukážeme ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018.

Príklad: Peter Novák v roku 2018 prenajímal byt vo svojom vlastníctve v meste Košice na základe nájomnej zmluvy. Peter prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti a je zaregistrovaný na daňovom úrade z dôvodu prenajímania tejto nehnuteľnosti. V roku 2018 Peter žiadne iné príjmy nemal.

Zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľnosti mal v roku 2018 vo výške 6 600 Eur, pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti si uplatní preukázateľné výdavky vo výške 3 500 Eur.

Ako má vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 postupuje Peter nasledovne:

Na riadku 01 daňového priznania vyplní svoje daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré Petrovi pridelil správca dane (daňový úrad) na základe jeho registrácie. Ďalej vyznačí druh daňového priznania „x“ – daňové priznanie a vyplní rok, za ktorý podáva daňové priznanie, v našom prípade: za rok 2018.

Na riadku 03 Peter nevypĺňa SK NACE, nakoľko nevykonáva podnikateľskú činnosť.

V I. oddiele vyplní Peter svoje identifikačné údaje – priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu. Na riadku 27 a 28 môže vyplniť svoje telefónne číslo a emailovú adresu, avšak nie je to povinné.

Keďže nezdaniteľnú časť základu dane si Peter nemôže uplatniť a nemá iné druhy príjmov, vyplní až VI. Oddiel – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona). V tomto oddiele vyplní Peter riadok 11, kde uvedie v stĺpci 1 výšku zdaniteľných príjmov, ktoré budú už znížené o sumu 500 eur, ktorá je oslobodená, t.j. uvedie sumu 6 100 Eur. Na riadku 11 v stĺpci 2 uvedie Peter preukázateľné výdavky k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti, ktorých výšku zistí rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, t.j. uvedie sumu 3 234,85 Eur /(6100 : 6600) x 3500/. Na riadku 13 v stĺpci 1 a v stĺpci 2 sa uvádza suma spolu, takže Peter uvedie rovnaké čísla ako na riadku 11.

Peter viedol pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v roku 2018 daňovú evidenciu a preto je potrebné, aby zaškrtol pod tabuľkou, že uplatňuje preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona a vyznačil „x“ pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona.

Na riadku 58 daňového priznania je potrebné vyplniť príjmy z tabuľky č. 1, stĺpec 1 a riadok 13, Peter vyplní sumu preukázateľných výdavkov, t.j. 6 100 eur a na riadku 59 je vyplní výdavky za tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 13, t.j. suma preukázateľných výdavkov – 3 234,85 Eur. Na riadku 60 uvedie základ dane, ktorý vypočítal ako rozdiel riadku 58 (príjmy) a riadku 59 (výdavky), t.j. 6100-3234,85 = 2 865,15 eura. Túto sumu uvedie aj na riadku 65 a na riadku 80.

Riadok 81 patrí výpočtu dane z príjmov za rok 2018, t.j. 19 % zo základu dane: 2865,15 x 0,19 = 544,3785 eura, zaokrúhli na 2 desatinné miesta nadol, t.j. 544,37 eura. Výšku dane je potrebné uviesť aj na riadku 90, 105, 107, 113 a nakoniec na riadku 125 – daň na úhradu, ktorú je potrebné uhradiť.

Nakoľko Peter nepoukazuje podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, vyznačí to v XII. oddiele a zaškrtne „x“ pri neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.

Na riadku 143 je potrebné vyplniť počet príloh 3, nakoľko daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby obsahuje 3 povinné prílohy, ktoré sú jej súčasťou. Nemôže v poslednom rade zabudnúť na podpis daňovníka a dátum vyplnenia daňového priznania.

Ako uhradiť výslednú daň z príjmov fyzickej osoby pri príjmoch z prenájmu za rok 2018?

Fyzická osoba je povinná aj v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov aj daň zaplatiť. Daň z príjmov za rok 2018 je potrebné uhradiť na nasledovné číslo účtu, ktoré je zložené z:

  • predčíslia bankového účtu: 500208,
  • základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD),
  • kód štátnej pokladnice: 8180.

Každá osoba, ktorá je registrovaná správcom dane má pridelené svoje vlastné číslo účtu – OÚD.

Následne je potrebné toto číslo účtu pretransformovať do čísla účtu v tvare IBAN.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


10 tipov, ako na daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023

Užitočné rady pre podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2023. Na čo nezabudnúť aj akým častým chybám sa vyhnúť, prinášame v článku.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ B

Praktický príklad ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb – typ B za rok 2023, vrátane vzoru vyplneného daňového priznania.

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – ako na to?

Daňovník, ktorý v roku 2023 zarobil celkovo viac ako 2 461,41 eur zdaniteľných príjmov, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Čo treba vedieť pri podávaní daňového priznania fyzickej osoby?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky