Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov pri prenájme nehnuteľnosti za rok 2018

Ak fyzická osoba prenajímala v roku 2018 nehnuteľnosť, pravdepodobne sa jej bude týkať povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov. Aký je termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018? A ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov, ak mala fyzická osoba príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018?

Príjmy z prenájmu nehnuteľnosti upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o dani z príjmov“), a to konkrétne § 6 ods. 1, ak ide o prenájom nehnuteľnosti na základe živnosti (o podnikanie) alebo § 6 ods. 3 zákona, ak ide o prenájom nehnuteľnosti bez živnosti.

O rozdieloch pri prenájme nehnuteľnosti na základe živnosti a bez živnosti si môžete prečítať v článku Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018.

Kedy je fyzická osoba, ktorá má príjmy z prenájmu v roku 2018 povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov?

Daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 je povinná podať fyzická osoba, ak súhrn jej zdaniteľných príjmov presiahne sumu 1 915,01 eura. Uvedené znamená, že sa neposudzuje výška zdaniteľného príjmu z prenájmu nehnuteľnosti osobitne, ale v prípade ak mala fyzická osoba viacero druhov príjmov, tak sa posudzuje ich súčet.

Fyzická osoba, ktorá mala príjmy z prenájmu nehnuteľnosti je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ B.

V prípade, ak fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti, zdaniteľný príjem z prenájmu nehnuteľnosti je oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 Eur. Ak fyzická osoba dosiahla príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2018 vyššie ako je suma 500 Eur, v daňovom priznaní k dani z príjmov uvedie zdaniteľné príjmy už znížené o sumu, ktorá je oslobodená.

Príklad na povinnosť podania daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018

Príklad č. 1: Jozef v roku 2018 prenajímal 1 izbu vo svojom byte a dosiahol príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 2 000 Eur. Okrem príjmu z prenájmu nehnuteľnosti Jozef nemal žiadne iné príjmy. Je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Jozef nie je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov, nakoľko jeho zdaniteľné príjmy po odpočítaní sumy, ktorá je oslobodená sú vo výške 1 500 Eur (t.j. 2 000 Eur – 500 Eur), čo nepresahuje hranicu 1 915,01 Eura.

Príklad č. 2: František v roku 2018 dosiahol príjmy z prenájmu nehnuteľnosti vo výške 450 Eur. Okrem príjmu z prenájmu nehnuteľnosti dosiahol František v roku 2018 aj príjem zo závislej činnosti vo výške 8 500 Eur. Je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

V prípade, ak si František uplatní oslobodenie od dane z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti (oslobodenie je 500 Eur a príjmy z prenájmu boli vo výške 450 Eur), bude mať len príjmy zo závislej činnosti. Znamená to, že František musí podať daňové priznanie k dani z príjmov, môže však podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby – typ A alebo môže požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2018.

Aká je lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018?

Fyzická osoba je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 do 1.4.2019, nakoľko termín na podanie daňového priznania 31.3.2019 pripadne na deň pracovného pokoja.

V prípade, ak fyzická osoba nestíha podať daňové priznanie v hore uvedenom termíne, môže si podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 odložiť, a to o celé tri kalendárne mesiace alebo o celých šesť kalendárnych mesiacov.

Kedy podať opravné alebo dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Opravné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 má možnosť podať fyzická osoba v prípade, ak zistí chybu v riadnom podanom daňovom priznaní, a to pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania (t.j. pred dátumom 1.4.2019).

Dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 podáva fyzická osoba v prípade, ak zistí chybu v podanom daňovom priznaní, a to po lehote na podanie daňového priznania. V uvedenom prípade je povinná podať dodatočné daňové priznanie k dani z príjmov fyzická osoba do konca nasledujúceho mesiaca po zistení skutočností na podanie dodatočného daňového priznania.

Viac informácií o tom, čo hrozí podnikateľovi v prípade podania opravného alebo dodatočného daňového priznania si môžete prečítať v článku Opravné a dodatočné daňové priznanie.

Ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Fyzická osoba, ktorá dosiahla v roku 2018 príjmy z prenájmu nehnuteľnosti bez toho, aby na to potrebovala živnosť, prípadne ak mala príjmy zo závislej činnosti môže podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 elektronicky, poštou alebo osobne doručiť do podateľne na daňovom úrade.

V prípade, ak fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť na základe živnosti a je fyzickou osobou registrovanou pre daň z príjmov, je povinná podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 výlučne elektronicky. Viac informácií o povinnej elektronickej komunikácii s finančnou správou si môžete prečítať v článku Povinná elektronická komunikácia s finančnou správou od 1.7.2018 pre fyzické osoby - podnikateľov.

Článok pokračuje pod reklamou

Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018 pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti?

Na nižšie uvedenom príklade Petra, ktorý prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti si ukážeme ako správne vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018.

Príklad: Peter Novák v roku 2018 prenajímal byt vo svojom vlastníctve v meste Košice na základe nájomnej zmluvy. Peter prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti a je zaregistrovaný na daňovom úrade z dôvodu prenajímania tejto nehnuteľnosti. V roku 2018 Peter žiadne iné príjmy nemal.

Zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľnosti mal v roku 2018 vo výške 6 600 Eur, pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti si uplatní preukázateľné výdavky vo výške 3 500 Eur.

Ako má vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2018?

Pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 postupuje Peter nasledovne:

Na riadku 01 daňového priznania vyplní svoje daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré Petrovi pridelil správca dane (daňový úrad) na základe jeho registrácie. Ďalej vyznačí druh daňového priznania „x“ – daňové priznanie a vyplní rok, za ktorý podáva daňové priznanie, v našom prípade: za rok 2018.

Na riadku 03 Peter nevypĺňa SK NACE, nakoľko nevykonáva podnikateľskú činnosť.

V I. oddiele vyplní Peter svoje identifikačné údaje – priezvisko, meno a adresu trvalého pobytu. Na riadku 27 a 28 môže vyplniť svoje telefónne číslo a emailovú adresu, avšak nie je to povinné.

Keďže nezdaniteľnú časť základu dane si Peter nemôže uplatniť a nemá iné druhy príjmov, vyplní až VI. Oddiel – výpočet základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6 zákona). V tomto oddiele vyplní Peter riadok 11, kde uvedie v stĺpci 1 výšku zdaniteľných príjmov, ktoré budú už znížené o sumu 500 eur, ktorá je oslobodená, t.j. uvedie sumu 6 100 Eur. Na riadku 11 v stĺpci 2 uvedie Peter preukázateľné výdavky k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti, ktorých výšku zistí rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, t.j. uvedie sumu 3 234,85 Eur /(6100 : 6600) x 3500/. Na riadku 13 v stĺpci 1 a v stĺpci 2 sa uvádza suma spolu, takže Peter uvedie rovnaké čísla ako na riadku 11.

Peter viedol pri príjmoch z prenájmu podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov v roku 2018 daňovú evidenciu a preto je potrebné, aby zaškrtol pod tabuľkou, že uplatňuje preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona a vyznačil „x“ pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona.

Na riadku 58 daňového priznania je potrebné vyplniť príjmy z tabuľky č. 1, stĺpec 1 a riadok 13, Peter vyplní sumu preukázateľných výdavkov, t.j. 6 100 eur a na riadku 59 je vyplní výdavky za tabuľky č. 1, stĺpec 2, riadok 13, t.j. suma preukázateľných výdavkov – 3 234,85 Eur. Na riadku 60 uvedie základ dane, ktorý vypočítal ako rozdiel riadku 58 (príjmy) a riadku 59 (výdavky), t.j. 6100-3234,85 = 2 865,15 eura. Túto sumu uvedie aj na riadku 65 a na riadku 80.

Riadok 81 patrí výpočtu dane z príjmov za rok 2018, t.j. 19 % zo základu dane: 2865,15 x 0,19 = 544,3785 eura, zaokrúhli na 2 desatinné miesta nadol, t.j. 544,37 eura. Výšku dane je potrebné uviesť aj na riadku 90, 105, 107, 113 a nakoniec na riadku 125 – daň na úhradu, ktorú je potrebné uhradiť.

Nakoľko Peter nepoukazuje podiel zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby, vyznačí to v XII. oddiele a zaškrtne „x“ pri neuplatňujem postup podľa § 50 zákona.

Na riadku 143 je potrebné vyplniť počet príloh 3, nakoľko daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby obsahuje 3 povinné prílohy, ktoré sú jej súčasťou. Nemôže v poslednom rade zabudnúť na podpis daňovníka a dátum vyplnenia daňového priznania.

Ako uhradiť výslednú daň z príjmov fyzickej osoby pri príjmoch z prenájmu za rok 2018?

Fyzická osoba je povinná aj v lehote na podanie daňového priznania k dani z príjmov aj daň zaplatiť. Daň z príjmov za rok 2018 je potrebné uhradiť na nasledovné číslo účtu, ktoré je zložené z:

  • predčíslia bankového účtu: 500208,
  • základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt (OÚD),
  • kód štátnej pokladnice: 8180.

Každá osoba, ktorá je registrovaná správcom dane má pridelené svoje vlastné číslo účtu – OÚD.

Následne je potrebné toto číslo účtu pretransformovať do čísla účtu v tvare IBAN.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podanie daňového priznania za rok 2019

Prehľad, ktorý vám pomôže pri podávaní daňového priznania, ako je termín na podanie daňového priznania, aký typ tlačiva si vybrať, či akou formou podať priznanie za rok 2019.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2019

Ako postupovať pri vypĺňaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 a na čo si dávať pozor? Prinášame vám prehľad praktických rád a krokov.

Kto (ne)musí podať daňové priznanie za rok 2019?

Obchodné spoločnosti majú vždy povinnosť podať daňové priznanie. Fyzické osoby sú povinné podať daňové priznanie, ak ich príjmy presiahli hranicu 1 968,68 € alebo ak vykázali daňovú stratu.

Nájomná zmluva z pohľadu DPH

Ako správne posúdiť plnenia v nájomnej zmluve z hľadiska dane z pridanej hodnoty (DPH)?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky