Tri daňové odporúčania pre podnikateľov v súvislosti s koronavírusom

Koronavírus má okrem zdravotných dopadov aj výrazný ekonomické dopady na podnikateľov a zamestnávateľov. Aké opatrenia odporúčajú daňoví poradcovia na ich zmiernenie?

Odklad podania daňového priznania do konca júna 2020

Podnikatelia si môžu o tri mesiace predĺžiť termín na podanie daňového priznania, na zaplatenie dane  ako aj termín na podanie účtovnej závierky za rok 2019. Stačí požiadať o odklad - vyplniť jednoduchý elektronický formulár a odoslať ho finančnej správe najneskôr 31.3.2020.

„Odložiť si daňové povinnosti je pre podnikateľa vhodné, ak zatiaľ ešte nemá spracované daňové priznanie, účtovnú závierku či nemá zaplatené dane za minulý rok.  Je to zodpovedné rozhodnutie najmä v situácii, kedy môže byť nariadená okamžitá karanténa účtovníkom, daňovým poradcom či zamestnancom ekonomických oddelení,“ hovorí Marcela Bošková zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Aktualita: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Nižšie daňové preddavky

Ak v dôsledku opatrení súvisiacich s koronavírusom poklesnú podnikateľom tržby alebo je ohrozená ich platobná schopnosť, je možné požiadať daňový úrad o zníženie alebo úplné odpustenie daňových preddavkov. Žiadosť by mala byť podaná dostatočne vopred pred splatnosťou preddavku, aby správca dane žiadosť stihol spracovať. Marcela Bošková však upozorňuje na dôležitú skutočnosť.  „Daňové úrady v praxi neakceptujú, ak sú v jednej žiadosti zosumarizované preddavky za viac mesiacov či štvrťrokov. Daňoví úradníci od podnikateľov vyžadujú, aby podávali samostatnú žiadosť pre každú jednotlivú splátku preddavku. Táto prax daňových úradníkov však nemá oporu v daňových zákonoch. V mimoriadnej situácii, v akej sa Slovensko v súčasnosti nachádza by preto bolo vhodné, aby od prebyrokratizovanej praxe daniari ustúpili a podnikateľom umožnili podať jednu žiadosť aj za viacero preddavkov naraz.“

Sankcie za nesplnenie daňových povinností

Prečítajte si tiež

Nepodanie daňových priznaní, hlásení či iných výkazov v zákonnej lehote znamená v zmysle súčasnej daňovej legislatívy automatickú pokutu od 30 eur, ktorú daniari musia vyrubiť. Rovnako aj nezaplatenie daní, či daňových preddavkov včas, bude bez ohľadu na okolnosti potrestané sankčnými úrokmi, ktoré sú vo výške 15 % ročne. V čase mimoriadnych okolností, kedy sú za nesplnením daňových povinností zdravotné obmedzenia či povinná karanténa, ide sa dá postupovať inak.

Daňové predpisy poznajú inštitút odpustenia zmeškania lehoty. Ten vie zabezpečiť to, že aj keď si podnikateľ nestihne splniť svoju daňovú povinnosť včas, nebude mu vyrubená sankcia.

Inštitút odpustenia zmeškania lehoty, ktorý by sa dal pri súčasných mimoriadnych okolnostiach aplikovať má značné nevýhody. Za každé jedno omeškanie, či už ide o daňové priznanie podané po lehote, neskoro zaplatenú daň či preddavky, treba podať samostatnú žiadosť v prísnych lehotách. Zároveň je každá žiadosť spoplatnená správnym poplatkom v sume 4,50 eur. Posledným nedostatkom je to, že daňové predpisy dávajú daňovému úradníkovi široké právomoci žiadosť zamietnuť.

Prečítajte si tiež

Podľa Marcely Boškovej by finančná správa mala správcov dane inštruovať, aby vyhoveli žiadostiam o odpustenie zmeškania lehôt, ktoré sa určite začnú objavovať po opadnutí najväčšej vlny problémov súvisiacich s koronavírusom. „Ešte vhodnejším postupom by však bolo, ak by urýchlené opatrenia prijala vláda. Ich cieľom by malo byť dočasné pozastavenie neprimerane tvrdého sankčného systému za daňové pochybenia, na ktoré v takejto mimoriadnej situácii nemajú podnikatelia objektívne žiadny reálny dosah,“ dodáva.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Účtovná závierka a daňové priznanie pri vstupe do likvidácie a pri ukončení likvidácie

Aké povinnosti má firma pri zostavení daňového priznania a účtovnej závierky pred vstupom do likvidácie a počas likvidácie? Na čo nesmie pri zostavení likvidačnej účtovnej závierky zabudnúť?

Termín na podanie daňového priznania za rok 2019 je známy

Ministerstvo financií informovalo, že termín na podanie daňových priznaní k dani z príjmov bude stanovený na 31. október 2020. Na daňové účely bude ukončená mimoriadna situácia k 30.9.2020.

Reklama na Facebooku v čase krízy: áno alebo nie?

Ako sa zmenilo správanie používateľov sociálnych sietí počas koronakrízy a aké príležitosti táto zmena priniesla podnikateľom? Ako pristupovať k online reklame v čase krízy?

Odklad odvodov pre zamestnávateľov a SZČO za júl 2020

Aj za júl si môžu niektorí zamestnávatelia a SZČO odložiť splatnosť odvodov, a to s novým termínom splatnosti 31. decembra. Aké sú podmienky a o ktoré odvody ide?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky