Tri daňové odporúčania pre podnikateľov v súvislosti s koronavírusom

Koronavírus má okrem zdravotných dopadov aj výrazný ekonomické dopady na podnikateľov a zamestnávateľov. Aké opatrenia odporúčajú daňoví poradcovia na ich zmiernenie?

Odklad podania daňového priznania do konca júna 2020

Podnikatelia si môžu o tri mesiace predĺžiť termín na podanie daňového priznania, na zaplatenie dane  ako aj termín na podanie účtovnej závierky za rok 2019. Stačí požiadať o odklad - vyplniť jednoduchý elektronický formulár a odoslať ho finančnej správe najneskôr 31.3.2020.

„Odložiť si daňové povinnosti je pre podnikateľa vhodné, ak zatiaľ ešte nemá spracované daňové priznanie, účtovnú závierku či nemá zaplatené dane za minulý rok.  Je to zodpovedné rozhodnutie najmä v situácii, kedy môže byť nariadená okamžitá karanténa účtovníkom, daňovým poradcom či zamestnancom ekonomických oddelení,“ hovorí Marcela Bošková zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Aktualita: Parlament schválil návrh zákona, ktorý upravuje lehotu na podanie daňového priznania do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Viac informácií nájdete v článku Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie.

Nižšie daňové preddavky

Ak v dôsledku opatrení súvisiacich s koronavírusom poklesnú podnikateľom tržby alebo je ohrozená ich platobná schopnosť, je možné požiadať daňový úrad o zníženie alebo úplné odpustenie daňových preddavkov. Žiadosť by mala byť podaná dostatočne vopred pred splatnosťou preddavku, aby správca dane žiadosť stihol spracovať. Marcela Bošková však upozorňuje na dôležitú skutočnosť.  „Daňové úrady v praxi neakceptujú, ak sú v jednej žiadosti zosumarizované preddavky za viac mesiacov či štvrťrokov. Daňoví úradníci od podnikateľov vyžadujú, aby podávali samostatnú žiadosť pre každú jednotlivú splátku preddavku. Táto prax daňových úradníkov však nemá oporu v daňových zákonoch. V mimoriadnej situácii, v akej sa Slovensko v súčasnosti nachádza by preto bolo vhodné, aby od prebyrokratizovanej praxe daniari ustúpili a podnikateľom umožnili podať jednu žiadosť aj za viacero preddavkov naraz.“

Sankcie za nesplnenie daňových povinností

Prečítajte si tiež

Nepodanie daňových priznaní, hlásení či iných výkazov v zákonnej lehote znamená v zmysle súčasnej daňovej legislatívy automatickú pokutu od 30 eur, ktorú daniari musia vyrubiť. Rovnako aj nezaplatenie daní, či daňových preddavkov včas, bude bez ohľadu na okolnosti potrestané sankčnými úrokmi, ktoré sú vo výške 15 % ročne. V čase mimoriadnych okolností, kedy sú za nesplnením daňových povinností zdravotné obmedzenia či povinná karanténa, ide sa dá postupovať inak.

Daňové predpisy poznajú inštitút odpustenia zmeškania lehoty. Ten vie zabezpečiť to, že aj keď si podnikateľ nestihne splniť svoju daňovú povinnosť včas, nebude mu vyrubená sankcia.

Inštitút odpustenia zmeškania lehoty, ktorý by sa dal pri súčasných mimoriadnych okolnostiach aplikovať má značné nevýhody. Za každé jedno omeškanie, či už ide o daňové priznanie podané po lehote, neskoro zaplatenú daň či preddavky, treba podať samostatnú žiadosť v prísnych lehotách. Zároveň je každá žiadosť spoplatnená správnym poplatkom v sume 4,50 eur. Posledným nedostatkom je to, že daňové predpisy dávajú daňovému úradníkovi široké právomoci žiadosť zamietnuť.

Prečítajte si tiež

Podľa Marcely Boškovej by finančná správa mala správcov dane inštruovať, aby vyhoveli žiadostiam o odpustenie zmeškania lehôt, ktoré sa určite začnú objavovať po opadnutí najväčšej vlny problémov súvisiacich s koronavírusom. „Ešte vhodnejším postupom by však bolo, ak by urýchlené opatrenia prijala vláda. Ich cieľom by malo byť dočasné pozastavenie neprimerane tvrdého sankčného systému za daňové pochybenia, na ktoré v takejto mimoriadnej situácii nemajú podnikatelia objektívne žiadny reálny dosah,“ dodáva.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Lex korona - mimoriadne opatrenia vo finančnej oblasti

Zákon o mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti, tzv. „lex korona“ upravuje napr. lehotu na podanie daňových priznaní, hlásení o vyúčtovaní dane, odklad splatnosti dlžnej dane a mnohé iné. Prinášame prehľad.

Nájomné zmluvy – aké má nájomca možnosti počas korona krízy?

Štát v súvislosti s bojom proti koronavírusu uzavrel niektoré maloobchodné prevádzky. Môže nájomca požiadať o zľavu z nájomného, odmietnuť platiť nájomné alebo jednoduchšie vypovedať zmluvu?

Z myšlienky prevziať rodinný podnik mladšou generáciou urobila koronakríza nevyhnutnosť

Ekonomická kríza sa ešte len rozbieha. Napriek tomu je už teraz v rodinných firmách vidieť rozdielne reakcie na vzniknutú situáciu, ale aj na to, ako sa s ňou vysporiadať.

Odklad daňového priznania v roku 2020 posúva „lex korona“ do konca mesiaca po skončení pandémie

Parlament schválil v prvom čítaní návrh zákona, ktorým sa upravuje aj lehota na podanie daňových priznaní k dani z príjmov. Lehota na podanie daňových priznaní sa pravdepodobne posunie až po skončení obdobia pandémie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky