Zrušenie registrácie pre DPH

Zrušenie registrácie pre DPH
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Ako postupuje platiteľ DPH pri zrušení registrácie pre daň z pridanej hodnoty (DPH) a príklad výpočtu daňovej povinnosti k DPH v poslednom zdaňovacom období.

Registráciu pre DPH môže daňový úrad zrušiť buď na základe žiadosti platiteľa DPH alebo z úradnej moci. Dôvodom zrušenia registrácie pre DPH je napríklad:

 • dobrovoľné rozhodnutie platiteľa DPH zrušiť existujúcu registráciu,
 • skončenie podnikateľskej činnosti,
 • opakované porušenie zákonom definovaných povinností.

V zmysle § 81 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) nie je daňový úrad povinný zrušiť registráciu pre DPH, aj keď sú splnené podmienky na jej zrušenie.

Dobrovoľné zrušenie registrácie pre DPH

Platiteľ DPH môže požiadať o zrušenie registrácie pre DPH najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom DPH. Súčasne musí splniť podmienku, že jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur. Pri testovaní dosiahnutia obratu je dvanástym mesiacom v poradí mesiac, ktorý bezprostredne predchádza mesiacu, v ktorom je podaná žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH.

Platiteľom DPH je zdaniteľná osoba, ktorá bola registrovaná z dôvodov uvedených v:

 • § 4 ods. 1 zákona o DPH (povinná registrácia po prekročení obratu),
 • § 4 ods. 2 zákona o DPH (dobrovoľná registrácia pred prekročením obratu) a
 • § 4 ods. 4 zákona o DPH (napr. povinná registrácia z dôvodu nadobudnutia podniku alebo časti podniku).

Viac informácií k registráciám pre DPH nájdete aj v článkoch Povinná registrácia na DPH v roku 2015 a Dobrovoľná registrácia pre DPH v roku 2016.

Miestne príslušnému daňovému úradu sa podáva žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH elektronicky. Ak sú splnené podmienky na zrušenie registrácie pre DPH, daňový úrad ju môže zrušiť.

Príklad: Spoločnosť Mill, s.r.o je platiteľom DPH registrovaným na základe prekročenia obratu 49 790 eur od 1.7.2015. Žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH môže podať najskôr 2.7.2016, pričom musí testovať obrat vždy za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Kalendárne mesiace, ktoré musí spoločnosť brať do úvahy v závislosti od dňa podania žiadosti o zrušenie registrácie pre DPH sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Kalendárny mesiac podania žiadosti o zrušenie registrácie pre DPH Kalendárne mesiace zahrnuté do testu dosiahnutia obratu 49 790 eur
júl 2016 júl 2015 - jún 2016
august 2016 august 2015 - júl 2016
september 2016 september 2015 - august 2016
október 2016 október 2015 - september 2016
november 2016 november 2015 - október 2016
december 2016 december 2015 - november 2016
január 2016 január 2016 - december 2016

Skončenie podnikateľskej činnosti a zrušenie registrácie pre DPH

Platiteľ DPH je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre DPH, ak v SR skončí činnosť, ktorá je predmetom DPH. Ide napríklad o likvidáciu s.r.o. alebo ohlásenie skončenia prevádzkovania živnosti. Na účely zrušenia registrácie pre DPH sa za skončenie podnikateľskej činnosti považuje aj ohlásenie prerušenia prevádzkovania živnosti. V tomto prípade zákon o DPH nepožaduje splnenie žiadnej podmienky viažucej sa na dosiahnutý obrat.

I keď nie je v § 81 ods. 2 zákona o DPH uvedená lehota na podanie žiadosti o zrušenie registrácie pre DPH, žiadosť je adekvátne podať bez zbytočného odkladu po skončení podnikateľskej činnosti.

Príklad: Spoločnosť Mill, s.r.o. sa zruší s likvidáciou. Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa podá 16.1.2017. Najneskôr v tento teň by mala spoločnosť podať aj žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH. V praxi sa žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH podáva ešte v priebehu likvidácie, čo umožňuje spoločnosti včas splniť záväzky voči daňovému úradu pri zrušení registrácie pre DPH.

Opakované porušenie povinností a zrušenie registrácie pre DPH

Pri plnení Akčného plánu boja proti daňovým podvodom na roky 2012 až 2016 boli presne definované dôvody, na ktorých základe môže daňový úrad zrušiť registráciu pre DPH na základe svojho rozhodnutia, t. j. z úradnej moci.

V zmysle § 81 ods. 4 písm. a) druhého bodu zákona o DPH môže daňový úrad zrušiť registráciu pre DPH, ak platiteľ DPH opakovane v kalendárnom roku

 • neplní povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz,
 • nezaplatí vlastnú daňovú povinnosť,
 • nie je zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania a ani na adrese prevádzkarne,
 • porušuje povinnosti pri daňovej kontrole.

Zánik platnosti registrácie pre DPH a vrátenie (doplatenie) odpočítanej DPH pri zrušení registrácie pre DPH

O zániku registrácie pre DPH rozhoduje miestne príslušný daňový úrad, ktorý v rozhodnutí určí deň, uplynutím ktorého zaniká platnosť registrácie pre DPH.

Uplynutím dňa, kedy právnická osoba (napr. s.r.o.) alebo fyzická osoba (napr. živnostník) prestáva byť platiteľom DPH,končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie a zaniká platnosť osvedčenia o registrácii pre DPH a platnosť identifikačného čísla pre DPH.

V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi DPH daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola DPH úplne alebo čiastočne odpočítaná. Vznik daňovej povinnosti k DPH sa vzťahuje aj na majetok, ktorý platiteľ DPH nadobudol bez DPH (napr. v rámci kúpy podniku) a pri ktorého nadobudnutí alebo vytvorení vlastnou činnosťou bola DPH u predchádzajúceho vlastníka (napr. v s.r.o., ktorá predala platiteľovi DPH podnik) úplne alebo čiastočne odpočítaná.

Článok pokračuje pod reklamou

Daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie je potrebné podať do 25 dní po skončení tohto zdaňovacieho obdobia a v tejto lehote aj daňovú povinnosť k DPH zaplatiť na správny účet daňového úradu. Do 10 dní od skončenia posledného zdaňovacieho obdobia je potrebné miestne príslušnému daňovému úradu vrátiť osvedčenie o registrácii pre DPH (tzv. kartičku s IČ DPH).

Daňovú povinnosť k DPH v poslednom zdaňovacom období, teda sumu DPH na vrátenie (doplatenie) daňovému úradu pri zrušení registrácie pre DPH, platiteľ DPH vypočíta:

 • v prípade odpisovaného nehmotného a hmotného majetku zo zostatkovej ceny zistenej podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“),
 • v prípade zásob z ich účtovnej ceny zistenej podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Zostatková cena (t. j. vstupná cena znížená o uplatnené daňové odpisy) odpisovaného nehmotného a hmotného majetku a účtovná cena (napr. obstarávacia cena, vlastné náklady, reálna hodnota) zásob sa zisťuje k poslednému dňu posledného zdaňovacieho obdobia. Pri výpočte daňovej povinnosti k DPH sa použije sadzba DPH platná v čase vzniku (pôvodnej) daňovej povinnosti.

Prečítajte si tiež

V praxi môžu nastať prípady, keď platiteľ DPH odpočíta DPH pomerne koeficientom (napr. vo výške 50 % sumy DPH uvedenej na faktúre, ak bude majetok používať aj na súkromné účely) alebo vykoná úpravu odpočítanej dane (napr. pri zmene využitia budovy). Tieto skutočnosti musí zohľadniť aj pri výpočte DPH, ktorú musí vrátiť (doplatiť) daňovému úradu pri zrušení registrácie pre DPH.

Daňová povinnosť v poslednom zdaňovacom období nevzniká pri zániku platiteľa DPH bez likvidácie (napr. platiteľ DPH, ktorý je s.r.o., sa rozdelí na dve samostatné s.r.o., čím vzniknú dvaja noví právni nástupcovia), keď právny nástupca je platiteľom DPH alebo sa stáva platiteľom DPH.

PRÍKLAD: Výpočet daňovej povinnosti k DPH pri zrušení registrácie k DPH

Spoločnosť Mill, s.r.o je platiteľom DPH registrovaným na základe prekročenia obratu 49 790 eur od 1.7.2015. Žiadosť o zrušenie registrácie pre DPH podá 16.2.2017. Podmienku nedosiahnutia obratu 49 790 eur za predchádzajúcich 12 mesiacov spĺňa, nakoľko za obdobie február 2016 až január 2017 dosiahla obrat 40 000 eur. Zdaňovacím obdobím Mill, s.r.o. je kalendárny mesiac.

Daňový úrad vydá rozhodnutie, na základe ktorého určí deň, ktorým spoločnosť Mill, s.r.o. prestáva byť platiteľom DPH 31.3.2017. Posledné zdaňovacie obdobie spoločnosti Mill, s.r.o. je kalendárny mesiac marec 2017. Spoločnosť je povinná:

 • vrátiť osvedčenie o registrácii pre DPH (kartičku s IČ DPH) do 10.4.2017,
 • podať daňové priznanie k DPH za posledné zdaňovacie obdobie do 25.4.2017,
 • zaplatiť daňovú povinnosť za posledné zdaňovacie obdobie do 25.4.2017.

Spoločnosť kúpila v januári 2016 osobný automobil, ktorého vstupná cena (bez DPH) na účely dane z príjmov bola 40 000 eur. Suma odpočítanej DPH (20 %) bola vo výške 8 000 eur. Za rok 2016 bol uplatnený daňový odpis 10 000 eur.

K poslednému dňu posledného zdaňovacieho obdobia (31.3.2017) je zostatková cena automobilu zistená podľa zákona o dani z príjmov 30 000 eur. Z tejto sumy sa vypočíta suma DPH, ktorú je spoločnosť Mill, s.r.o. z dôvodu zrušenia registrácie pre DPH povinná vrátiť (doplatiť) daňovému úradu. Výpočet: zostatková cena x sadzba DPH platná v januári 2016 = 30 000 eur x 20 % = 6 000 eur.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky