Zdaňovanie príjmov z reklamy - Google AdSense (google reklamy)

Spoločnosť Google prostredníctvom reklamného systému Google AdSense umožňuje majiteľom webových stránok prenajímať ostatným spoločnostiam svoj webový priestor na účely inzercie, resp. reklamy. Za takto poskytnutú službu získava majiteľ webovej stránky od spoločnosti Google peniaze. Ich výška závisí od počtu kliknutí na daný inzerovaný odkaz. Tento relatívne jednoduchý systém má z pohľadu legislatívy platnej v SR viacero daňových dopadov, ktoré sú predmetom tohto článku.

Je príjem z reklamy podnikaním?

Podnikanie podľa Obchodného zákonníka, resp. Živnostenského zákona je možné definovať ako sústavnú činnosť, ktorá je uskutočňovaná podnikateľom samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Na to, aby príjem z reklamy od spoločnosti Google bol považovaný za podnikanie, je potrebné spĺňať všetky atribúty tejto definície. Nakoľko príjem z poskytnutej služby sa pravidelne opakuje, podnikateľ (majiteľ webovej stránku) ju uskutočňuje samostatne, pod vlastnými identifikačnými údajmi, na vlastnú zodpovednosť a cieľom tejto aktivity je dosiahnutie zisku. Je nutné konštatovať, že príjem z takto poskytnutej služby spĺňa všetky znaky uvedené v definícii podnikania. Na základe tejto skutočnosti je podnikateľ povinný poskytovať takéto služby na základe oprávnenia (napr. živnosť, s.r.o.).

 

Článok pokračuje pod reklamou

Reklamné služby Google AdSense a DPH (daň z pridanej hodnoty)

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty sa zdaniteľnou osobou rozumie akákoľvek osoba, ktorá nezávisle vykonáva akúkoľvek činnosť, z ktorej dosahuje príjem. Na základe tejto skutočnosti sa  za zdaniteľnú osobu podľa zákona o dani z pridanej hodnoty považujú aj  majitelia webových stránok, ktorí poskytovaním reklamnej služby dosahujú príjem. V prípade poskytovania služby v rámci krajín Európskej únie (spoločnosť Google sídli v Írsku) je potrebné najprv rozlíšiť, či poskytovateľ  reklamnej služby (majiteľ webovej stránky) je alebo nie je platiteľ dane z pridanej hodnoty (DPH).

Ak majiteľ webovej stránky je podľa zákona o DPH registrovaný pre daň (je platiteľom DPH), je povinný v registračnom formulári v časti Fakturácia uviesť všetky potrebné identifikačné údaje. Nakoľko majiteľ webovej stánky poskytuje  reklamnú službu, je povinný preveriť, či spoločnosť Google je alebo nie je platiteľom DPH. Nakoľko spoločnosť Google je platiteľ DPH a každý prijímateľ/poskytovateľ služby do iného členského štátu musí byť od 1. 1. 2010 registrovaný pre DPH, sú sumy, ktoré spoločnosť Google pripisuje na bankový účet za poskytnuté služby bez DPH.

V prípade, ak zdaniteľná osoba nie je registrovaná pre DPH, je táto osoba pred prvým poskytnutím služby povinná požiadať o registráciu podľa § 7a ods. 2 zákona o DPH. Na základe tejto žiadosti ju daňový úrad do siedmich dní zaregistruje a následne pridelí identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH). V registračnom formulári spoločnosti Google už zdaniteľná osoba registravná pre DPH podľa § 7a uvedie opäť v časti Fakturácia všetky svoje identifikačné údaje. Po zaregistrovaní a preverení, či prijímateľ služby (Google) je osobou registrovanou pre DPH budú sumy podobne ako v prvom prípade, pripisované na bankový účet za poskytnuté služby bez DPH.

Poznámka: Ak sa zdaniteľná osoba zaregistruje pre DPH pri prijatí alebo poskytovaní služieb do členských štátov Európskej únie (podľa §7a zákona o DPH), nestáva sa klasickým platiteľom DPH, stáva sa osobou registrovanou pre DPH. Svoje IČ DPH bude používať iba pri prijímaní, resp. poskytovaní služieb v rámci EÚ, v tuzemsku bude stále vystupovať ako neplatiteľ DPH a na tuzemských faktúrach toto číslo uvádzať nebude.

Po vyplnení registračných údajov začne spoločnosť Google posielať na bankový účet peniaze za poskytnuté služby. V tomto kontexte je z pohľadu DPH potrebné určiť, kto je povinný platiť DPH, resp. aké daňové dôsledky z tejto transakcie pre poskytovateľa a prijímateľa reklamnej služby vyplývajú.

Na určenie skutočnosti, kto je povinný platiť DPH, je najskôr potrebné určiť miesto zdaniteľného obchodu z reklamnej služby. Podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH je miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, miesto kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania. To v našom prípade znamená, že ak slovenský majiteľ webovej stránky poskytne spoločnosti Google (osoba registrovaná pre DPH) službu, miestom zdaniteľného plnenia je miesto, kde má Google sídlo t. j. Írsko. DPH v tomto prípade prizná a odvedie spoločnosť Google vo svojom štáte.

Nakoľko majitelia webových stránok, ktorí poskytujú službu spoločnosti Google, sú zdaniteľné osoby registrované pre daň, sú podľa § 73 ods. 1 zákona o DPH povinní pri poskytnutí reklamnej služby Google AdSense vystaviť spoločnosti Google odberateľskú faktúru, a to najneskôr do 15 dní od dodania služby alebo prijatia platby. Faktúra v súlade s informáciami uvedenými vyššie bude vystavená bez DPH, nakoľko povinnosť platiť DPH prechádza na spoločnosť Google, a to v mieste jeho sídla (t. j. v Írsku).

 

Ako vystaviť faktúru spoločnosti Google?

Na základe povinnosti vyplývajúcej zo zákona o DPH je poskytovateľ webovej stránky povinný vystaviť pri dodaní služby do iného členského štátu faktúru. Vzhľadom na to, že spoločnosť Google vystavené faktúry nevyžaduje, je len na poskytovateľovi webovej stránky, či faktúru vystaví len pre potreby účtovníctva a daní alebo ju aj skutočne odošle do Írska.

Spoločnosť Google je platiteľom DPH a jej kompletné identifikačné údaje sa nachádzajú v zmluvných podmienkach. Na základe týchto údajov je potom možné spoločnosti Google Ireland vystaviť faktúru. Náležitosti, ktoré má odberateľská faktúra obsahovať sú uvedené v § 73 ods. 2 zákona o DPH.

Podľa tohto odseku má odberateľská faktúra obsahovať tieto údaje:

a) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne zdaniteľnej osoby, ktorá dodáva službu, a jej identifikačné číslo pre daň,

b) meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne príjemcu služby a jeho identifikačné číslo pre daň, pod ktorým službu objednal,

c) poradové číslo faktúry,

d) dátum, keď bola služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa odseku 1 prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

e) dátum vyhotovenia faktúry,

f) rozsah a druh dodanej služby,

g) cenu služby,

h) odkaz na články 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19. decembra 2006 alebo informáciu, že osobou povinnou platiť daň je osoba, ktorej je služba dodaná.

Písmená a) až f) tohto odseku sú v kontexte vystavenia faktúry jednoznačné. Čo sa týka písmena g), je potrebné pripomenúť, že cena za poskytnuté služby je bez dane, pretože DPH odvádza spoločnosť Google. Na splnenie pís. h) odporúčame na odberateľskej faktúre do poznámky uviesť napr. toto znenie: Podľa čl. 193 až 196 smernice Rady 2006/112/ES z 28. 11.2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení smernice Rady 2006/138/ES z 19.12.2006 je Google Ireland Ltd. osobou povinnou priznať a zaplatiť daň z pridanej hodnoty zo služby, ktorá jej je dodaná.

Odporúčaný vzor takto vystavenej faktúry na stiahnutie.

 

Daňové priznanie k DPH a súhrnný výkaz k DPH pri

Spoločnosť Google je osobou povinnou priznať a zaplatiť DPH. Na základe tejto skutočnosti poskytovateľ služby (majiteľ webovej stránky) nie je povinný podať daňové priznanie k DPH, nakoľko daňové priznanie z takto poskytnutej služby podáva spoločnosť Google ako jej prijímateľ v Írsku. Pri poskytovaní služby do iného členského štátu vzniká poskytovateľom služby (platiteľom DPH) pre účely kontroly odvedenej a zaplatenej DPH v inom členskom štáte povinnosť podľa § 80 ods. 1 pís. d) zákona o DPH podať do 20 dní od skončenia zdaňovacieho obdobia súhrnný výkaz. V ňom platiteľ DPH uvedie celkovú sumu služieb, ktoré boli poskytnuté osobe registrovanej pre daň v inom členskom štáte a IČ DPH osôb, ktorým boli takéto služby dodané. Pre služby sa v súhrnnom výkaze uvádza kód 2. Na základe tohto výkazu môže následne daňový úrad v Írsku overiť správnosť výšky dane, ktorú z tejto služby zaplatila spoločnosť Google.

Súhrnný výkaz podáva majiteľ webovej stránky podľa § 80 ods. 1 pís. d) zákona o DPH za každý kalendárny mesiac, v ktorom dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte. Ak súhrnný výkaz podáva zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7a, je povinná tento výkaz podať za každý kalendárny štvrťrok, v ktorom dodala takúto službu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Zdaňovanie a odvody z príjmov autorov v roku 2024

Akými spôsobmi si môžu vysporiadať daň z príjmov autori? Aké si môžu uplatniť výdavky? Môže z tohto príjmu vzniknúť povinnosť uhrádzať mesačne odvody na sociálne a zdravotné poistenie?

Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky