Školenie a DPH z pohľadu kupujúceho

Pri kúpe školenia môžu v určitom prípade vzniknúť kupujúcemu daňové povinnosti k DPH na Slovensku. Kedy musí kupujúci odviesť DPH zo školenia a kedy nemá pri kúpe školenia žiadne daňové povinnosti?

Na určenie toho, či kupujúci platí na Slovensku DPH z kúpy školenia, je potrebné rozdeliť školenia do 3 kategórií:

  • online školenie,
  • školenie pre verejnosť,
  • “uzavreté” školenie - školenie uskutočnené na základe objednávky od klienta pre určitú uzavretú skupinu ľudí.

Rozdelenie školení do vyššie uvedených kategórií má veľký význam na určenie miesta dodania služby, teda, či je miesto dodania služby na Slovensku, v inom členskom štáte Európskej únie alebo v 3. štáte (mimo EÚ).

Ďalším kritériom na určenie daňovej povinnosti kupujúceho je to, či je kupujúci zdaniteľná alebo nezdaniteľná osoba podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o DPH”).

Podľa § 3 ods. 1 zákona o DPH je zdaniteľnou osobou každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. Za zdaniteľnú osobu sa štandardne považujú firmy, živnostníci a iné samostatne zárobkovo činné osoby.

Na účely určenia miesta dodania služby sa za zdaniteľnú osobu môže považovať aj právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň (napríklad nezisková organizácia, občianske združenie, ktoré majú pridelené IČ DPH).

Nezdaniteľnou osobou sú osoby, ktoré sa nepovažujú za zdaniteľné osoby podľa zákona o DPH. Štandardne ide o občanov, neziskové organizácie, občianske združenia. Neziskové organizácie a občianske združenia sa na účely určenia miesta dodania služby považujú za nezdaniteľné osoby, pokiaľ nemajú pridelené IČ DPH.

V našom článku sa budeme venovať daňovej povinnosti k DPH pri školeniach z pohľadu kupujúceho. Informácie k školeniu z pohľadu dodávateľa nájdete v článku Vzdelávacie služby (školenia) a DPH z pohľadu predávajúceho.  

Online školenie z pohľadu kupujúceho

Miestom dodania služby online školenia poskytnutého nezdaniteľnej osobe (napr. občianskemu združeniu bez prideleného IČ DPH) sa určí podľa § 16 ods. 14 zákona o DPH. Miestom dodania služby online školenia pre osobu inú ako zdaniteľnú je, buď:

  • miesto, kde má kupujúci sídlo, bydlisko, resp. miesto, kde sa obvykle zdržiava, alebo
  • miesto, kde má dodávateľ služby sídlo alebo miesto podnikania, pokiaľ dodávateľ splní všetky podmienky vyplývajúce z § 16 ods. 14 zákona o DPH.

Bez ohľadu na to, či bude miesto dodania online školenia v štáte kupujúceho alebo v štáte predávajúceho, kupujúci - nezdaniteľná osoba nemá žiadne daňové povinnosti pri kúpe online školenia.

Miesto dodania služby online školenia poskytnutého pre zdaniteľnú osobu sa vždy posudzuje podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. V súlade s týmto ustanovením je miestom dodania služby miesto, kde má táto osoba sídlo alebo miesto podnikania, a ak je služba dodaná prevádzkarni zdaniteľnej osoby, miestom dodania služby je miesto, kde má táto osoba prevádzkareň.

Podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH je zdaniteľná osoba povinná platiť daň pri službe dodanej zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo z tretieho štátu, ak je miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 v tuzemsku. Miestom dodania služby online školenia pre slovenského kupujúceho - zdaniteľnú osobu je vždy Slovensko. Bez ohľadu na to, či mu online školenie poskytne niekto zo štátu EÚ alebo z USA, slovenská firma musí prijatú službu zdaniť slovenskou DPH a vysporiadať DPH prostredníctvom slovenského daňového priznania. Pokiaľ má nárok na odpočet DPH, tak si ho uplatní prostredníctvom podávaného daňového priznania.

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je „klasickým“ platiteľom DPH, ale je napr. registrovaná podľa § 7a – príjemca/poskytovateľ služieb z/do iného členského štátu EÚ, nemá nárok na odpočet DPH. V prípade kúpy školenia od zahraničnej osoby nemá nárok na odpočet DPH, ktorú dodaní v daňovom priznaní na Slovensku, tzn. nemôže prijatú službu zo zahraničia samozdaniť.

Pri kúpe online školenia od slovenského dodávateľa, nemá kupujúci - zdaniteľná osoba žiadne daňové povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH. Ak má nárok na odpočet DPH, môže si ho uplatniť. Pri uplatnení nároku na odpočet DPH vzniknú administratívne povinnosti vyplývajúce zo zákona o DPH, napríklad povinnosť vedenia záznamov na účely DPH.

Online školenie z pohľadu kupujúceho a DPH

Kupujúci - zdaniteľná osoba (firma) Kupujúci - nezdaniteľná osoba (občianske združenie)
Miesto dodania služby podľa § 15 ods. 1 - sídlo, miesto podnikania kupujúceho alebo miesto prevádzkarne, SR § 16 ods. 14 – v závislosti od dodávateľa je buď miesto podnikania kupujúceho (SR) alebo sídlo, miesto podnikania dodávateľa (iný členský štát EÚ)
Povinnosti kupujúceho Dodávateľ zo SR - kupujúci žiadne daňové povinnosti. Môže si odpočítať DPH, ak má nárok na odpočet. Zahraničný dodávateľ - prenos daňovej povinnosti na kupujúceho podľa § 69 ods. 3, kupujúci dodaní resp. samozdaní slovenskú DPH v daňovom priznaní. Žiadne daňové povinnosti

Uzavreté školenie z pohľadu kupujúceho

Uzavreté školenie je školenie, ktoré kupujúci objedná od dodávateľa pre uzavretý počet osôb a ktoré nie je prístupné verejnosti. Napríklad, ak si firma objedná školenie na rozvoj manažérskych zručností pre svojich zamestnancov, na ktoré sa verejnosť nemôže prihlásiť.

Miesto dodania uzavretého školenia pre nezdaniteľnú osobu je podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH miesto, kde sa služby fyzicky vykonajú. Keď si občianske združenie (bez prideleného IČ DPH) objedná školenie uskutočnené na Slovensku, miesto dodania služby je na Slovensku. V prípade uzavretého školenia pre nezdaniteľnú osobu nie je z hľadiska DPH dôležité, či dodávateľ je zo Slovenska, alebo je zahraničný dodávateľ. Dôležité je to, kde sa služby poskytnuté v súvislosti so školením fyzicky vykonajú. Aj keď sa vykonajú na Slovensku, v inom členskom štáte EÚ alebo v 3. štáte, kupujúci - nezdaniteľná osoba nemá žiadne daňové povinnosti.

Prečítajte si tiež

Pokiaľ si uzavreté školenie objedná firma alebo SZČO, miesto dodania služby sa posudzuje podľa § 15 ods. 1, teda miesto dodania služby školenia je sídlo, miesto podnikania (príp. prevádzkarne) odberateľa - kupujúceho.

Kupujúci - zdaniteľná osoba nemá žiadne daňové povinnosti k DPH pri kúpe uzavretého školenia od slovenského dodávateľa. V prípade, že má nárok na odpočet DPH, môže si ho uplatniť. Ak kupujúcemu - zdaniteľnej osobe poskytne uzavreté školenie zahraničný dodávateľ, v tom prípade má kupujúci povinnosť zdaniť, resp. samozdaniť slovenskú DPH v daňovom priznaní v súlade § 69 ods. 3 zákona o DPH.

Uzavreté školenie z pohľadu kupujúceho a DPH

Kupujúci - zdaniteľná osoba (firma) Kupujúci - nezdaniteľná osoba (občianske združenie)
Miesto dodania podľa § 15 ods. 1 - sídlo, miesto podnikania kupujúceho alebo miesto prevádzkarne, SR § 16 ods. 3 - kde sa služby vykonajú
Povinnosti kupujúceho Dodávateľ zo SR - kupujúci žiadne daňové povinnosti. Môže uplatniť nárok na odpočet DPH. Zahraničný dodávateľ - prenos daňovej povinnosti na kupujúceho podľa § 69 ods. 3, kupujúci dodaní alebo samozdaní slovenskú DPH v daňovom priznaní. Žiadne daňové povinnosti
Článok pokračuje pod reklamou

Školenie pre verejnosť z pohľadu kupujúceho - nezdaniteľnej osoby

Pri kúpe napr. vstupeniek na školenie, ktoré je verejne prístupne, nemá nezdaniteľná osoba žiadne daňové povinnosti. Miesto dodania služby verejného školenia sa u nezdaniteľnej osoby posudzuje podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH rovnakým spôsobom, ako keď si nezdaniteľná osoba kúpi uzavreté školenie.

Verejné školenie a DPH u kupujúceho nezdaniteľnej osoby

Miesto školenia SR Iný členský štát EÚ 3. štát
Miesto dodania služby podľa § 16 ods. 3 - kde sa služby fyzicky vykonajú, SR § 16 ods. 3 - iný členský štát EÚ § 16 ods. 3 - tretí štát
Povinnosti kupujúceho Žiadne daňové povinnosti Žiadne daňové povinnosti Žiadne daňové povinnosti

Školenie pre verejnosť z pohľadu kupujúceho - zdaniteľnej osoby

Kupujúci - zdaniteľná osoba musí pri školení pre verejnosť rozlišovať, či kúpila:

  • vstupné, resp. služby súvisiace so vstupom na školenie,
  • iné služby, ktoré nesúvisia so vstupom na školenie (napr. zaplatenie propagácie činnosti kupujúceho na školení).

Pri vstupnom a doplnkových službách súvisiacich so vstupom na školenie fakturovaným zdaniteľnej osobe sa miesto dodania posudzuje podľa § 16 ods. 3 zákona o DPH, t. j. miesto, kde sa tieto podujatia skutočne konajú.

Pokiaľ ide o školenie dodávané slovenskou firmou, pričom školenie sa koná na Slovensku, kupujúci - zdaniteľná osoba nemá žiadne daňové povinnosti. Pokiaľ má nárok na odpočet DPH, môže si ho uplatniť v daňovom priznaní.

V prípade, že ide o školenie konané na Slovensku, pričom dodávateľom je zahraničná osoba so sídlom v inom členskom štáte EÚ alebo v treťom štáte, tak miesto dodania je na Slovensku. Podľa § 69 ods. 2 zákona o DPH zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, je povinná platiť daň pri službách uvedených v § 16 ods. 1 až 4, ktoré jej dodala zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu, ak miesto dodania služby je v tuzemsku. Kupujúci - zdaniteľná osoba má povinnosť zdaniť prijatú službu slovenskou DPH a odviesť ju v daňovom priznaní na Slovensku. Pokiaľ má nárok na odpočet DPH, môže si ho uplatniť v daňovom priznaní, tzn. prijatú službu na Slovensku samozdaní.

Pri školení organizovanom v inom členskom štáte EÚ dodávateľ (slovenský alebo zahraničný dodávateľ) vystaví faktúru za vstup s DPH konkrétneho štátu, v ktorom sa školenie koná. Odberateľ - zdaniteľná osoba nemá žiadne daňové povinnosti na Slovensku ani v inom členskom štáte. Odberateľ - platiteľ DPH, môže požiadať členský štát, v ktorom sa školenie konalo, o vrátenie DPH z daného štátu (za predpokladu splnenia určitých podmienok).

Kupujúci - zdaniteľná osoba, ktorá si objedná vstup na školenie v 3. štáte (napríklad v Bielorusku), nemá na Slovensku žiadne daňové povinnosti, pretože miesto dodania služby je 3 štát v súlade s § 16 ods. 3 zákona o DPH.

V prípade, že kupované služby na verejnom školení nesúvisia so vstupom na školenie, tak miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH. Znamená to, že miestom dodania služby nesúvisiacej so vstupom na verejné školenie, napr. prenajatie stánku na školení je sídlo, miesto podnikania, resp. prevádzkareň odberateľa. Kupujúci pri zisťovaní daňových povinností k DPH postupuje rovnako, ako pri kúpe uzavretého školenia. Napríklad, ak dodávateľ z iného členského štátu EÚ poskytne kupujúcemu reklamu na verejnom školení, kupujúci musí prostredníctvom slovenského daňového priznania k DPH zdaniť, resp. samozdaniť DPH uplatnenú na Slovensku.

Verejné školenie a DPH u kupujúceho zdaniteľnej osoby

Vstup na školenie Iné služby, napr. reklama na školení
Miesto konania školenia SR Iný členský štát 3. štát SR Iný členský štát 3. štát
Miesto dodania služby podľa § 16 ods. 3 - kde sa koná školenie, SR § 16 ods. 3 - iný členský štát EÚ § 16 ods. 3 - 3. štát § 15 ods. 1 - sídlo, miesto podnikania kupujúceho, prípadne prevádzkareň kupujúceho, SR
Povinnosti kupujúceho Dodávateľ zo SR - kupujúci žiadne daňové povinnosti. Ak má nárok na odpočet DPH, môže si ho uplatniť. Zahraničný dodávateľ - prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 2, odberateľ dodaní, resp. samozdaní DPH na Slovensku v daňovom priznaní. V SR žiadne daňové povinnosti. Ak je kupujúci platiteľ DPH, môže požiadať o vrátenie DPH z iného členského štátu. V SR žiadne daňové povinnosti. Dodávateľ zo SR - kupujúci žiadne daňové povinnosti. Ak má nárok na odpočet DPH, môže si ho uplatniť. Zahraničný dodávateľ - prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 3, odberateľ dodaní, resp. samozdaní DPH na Slovensku v daňovom priznaní.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky