Ako fakturovať stavebné práce?

Stavebné práce sa v určitých prípadoch fakturujú s DPH a v iných prípadoch zase bez DPH. Kedy je potrebné uvádzať na faktúre za stavebné práce DPH a kedy sú stavebné práce od DPH oslobodené?

Platiteľ DPH verzus neplatiteľ DPH ako dodávateľ stavebných prác

Pri stavebných prácach platia v prípade neplatiteľa DPH rovnaké podmienky ako pre neho platia pri dodaní tovar a služieb vo všeobecnosti.

Neplatiteľ DPH má povinnosť vystaviť faktúru podľa § 72 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) len v dvoch situáciách:

  1. pri poskytnutí služby zahraničnej zdaniteľnej osobe s miestom dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte a pri prijatí platby pred dodaním služby,
  2. pri dodaní nového dopravného prostriedku z tuzemska do iného členského štátu.

Znamená to, že ak dodávateľom stavebných prác je neplatiteľ DPH, ten má povinnosť vystaviť faktúru podľa zákona o DPH len v prípade, ak stavebné práce majú miesto dodania v inom členskom štáte alebo v treťom štáte (nie na Slovensku), ak sú stavebné práce poskytnuté zahraničnej osobe a platba je prijatá pred dodaním prác. V takomto prípade neplatiteľ DPH vystaví faktúru so všetkými náležitosťami zákona o DPH. V ostatných prípadoch postupuje klasicky ako neplatiteľ DPH, viac nájdete v článku Faktúra neplatiteľa DPH v roku 2021 a jej vzor.

Dodávateľ musí vyhotoviť faktúru do 15 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola služba dodaná alebo platba prijatá pred dodaním služby. Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti podľa zákona o DPH a neplatiteľ DPH je povinný uviesť na faktúre slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Dodávateľ tak vystavuje faktúru bez DPH, s prenesením daňovej povinnosti.

S dodaním služieb do zahraničia sa však v určitých prípadoch spája aj povinnosť registrácie pre DPH podľa § 7a zákona o DPH pred dodaním služby. Takáto osoba sa nestane platiteľom DPH, ale osobou registrovanou pre DPH. Viac o povinnostiach neplatiteľov DPH pri poskytovaní služieb do zahraničia sa dočítate v článku Ste neplatiteľ DPH a predávate služby do EÚ? Aké máte povinnosti?.

Platiteľ DPH to má pri posudzovaní náležitosti vystavenia faktúry s DPH alebo bez DPH o čosi zložitejšie. Je podstatné rozlíšiť, o aké stavebné práce ide, komu sú dodané a kde je miesto dodania. Podľa toho sa rozlišuje, či bude k cene stavebných prác uplatnená DPH alebo nie. Nastať tak môže situácia, kedy je daňová povinnosť prenesená na odberateľa a dodávateľ vystaví faktúru bez DPH s informáciou o prenesení daňovej povinnosti na faktúre alebo sa stavebné práce musia fakturovať s DPH.

Náš tip: Ak si chcete vystavovanie faktúr uľahčiť, je vhodné použiť ekonomický softvér alebo stále obľúbenejšie fakturačné cloudové aplikácie, napríklad KROS fakturáciu. Nezabudnete tak na žiadnu náležitosť, pomôžu vám tiež predísť chybám, napríklad v číslovaní, pri uvádzaní slovných informácií alebo aj s doplnením správnych identifikačných údajov vášho obchodného partnera.

Prenesenie daňovej povinnosti – tuzemský prenos daňovej povinnosti

Podľa všeobecného pravidla uvedeného v § 69 ods. 1 zákona o DPH je osobou povinnou platiť DPH platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. V režime prenosu daňovej povinnosti je táto povinnosť presunutá na platiteľa DPH, ktorému je dodaný tovar alebo ktorému sú poskytnuté služby. Výnimkou zo všeobecného pravidla je aj ustanovenie § 69 ods. 12 zákona o DPH, ktoré taxatívne vymenúva dodania tovarov a služieb, kedy sa uplatní prenos. Okrem dodania vymedzených druhov stavebných prác tu patrí napríklad aj dodanie kovového dopadu a šrotu, dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej dodanie sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § 38 ods. 1 zákona o DPH a ďalšie.

Rozšírenie mechanizmu tuzemského prenosu daňovej povinnosti na príjemcu plnenia pri dodaní stavebných prác podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH má od roku 2016 za cieľ riešiť nepriaznivú ekonomickú situáciu týkajúcu sa platobnej neschopnosti odberateľov a súčasne eliminovať daňové podvody v sektore stavebníctva.

Prečítajte si tiež

Prenos daňovej povinnosti pri uplatňovaní DPH znamená, že daňová povinnosť z dodania tovaru alebo služby v tuzemsku je prenesená z dodávateľa tovaru alebo služby na osobu, ktorej bol tovar dodaný alebo služba poskytnutá. Dodávateľ tovaru nie je v režime prenosu daňovej povinnosti osobou povinnou platiť daň, preto k cene dodaného tovaru alebo služby DPH neuplatní, čo v praxi znamená, že pre odberateľa vyhotoví faktúru v cene bez DPH. Príjemca plnenia (odberateľ), ktorý je osobou povinnou platiť DPH, uplatní tzv. samozdanenie, t. j. k cene dodaného tovaru alebo služby uplatní DPH, ktorú uvedie do daňového priznania a priznanú DPH odvedie do štátneho rozpočtu SR. Príjemca plnenia, platiteľ DPH, má právo ním uplatnenú DPH odpočítať v súlade s podmienkami podľa § 49 až 51 zákona o DPH. Prenos daňovej povinnosti má na výšku DPH odberateľa nakoniec nulový vplyv.

Podmienky prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach

Prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH sa uplatní v prípade, ak sú splnené súčasne nasledovné podmienky:

  • predmetom dodania sú stavebné práce patriace do sekcie F klasifikácie CPA,
  • miesto dodania tovaru alebo služby je na území SR,
  • dodávateľ a odberateľ sú platitelia DPH v SR.

Štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti (CPA) slúži na zatriedenie výrobkov a služieb do rôznych kódov. Vyhľadať je ju možné na internetovej stránke Štatistického úradu. Medzi časté práce, ktoré tu spadajú, sú napríklad maľovanie, tapetovanie, pokladanie podlahy, montáž poličiek a regálov, demolačné práce a príprava staveniska a ďalšie.

Prečítajte si tiež

Dôležité je správne určiť miesto dodania stavebných prác. Pre dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA, sa miesto dodania vo väčšine prípadov určí tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť, na ktorej sú stavebné práce vykonané, ak vzťah medzi poskytnutou stavebnou prácou a nehnuteľnosťou je dostatočne úzky a priamy. V prípade, ak vzťah medzi poskytnutou stavebnou prácou a nehnuteľnosťou nie je dostatočne úzky a priamy, dodania služby stavebných prác sa určí podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH (podľa sídla odberateľa), aj v prípade, že predmetná služba patrí do sekcie F klasifikácie CPA.

Treťou podmienkou, ktorá musí byť splnená je postavenie dodávateľa aj odberateľa. Obaja musia byť platiteľmi DPH v SR a to podľa § 4, 4b, 5 a 6 zákona o DPH. Registrácia podľa §7a (osoba identifikovaná pre DPH) nie je postačujúca pre splnenie podmienky.

Príklad na posúdenie povinností u dodávateľa stavebných prác - neplatiteľa DPH:

Živnostník, ktorý nie je platiteľom DPH, dodá omietacie práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR, spadajúce do sekcie F klasifikácie CPA pre odberateľa – spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je platiteľom DPH. Ako bude postupovať živnostník pri vystavení faktúry?

V tomto prípade nie sú splnené súčasne všetky tri podmienky na prenesenie daňovej povinnosti, pretože dodávateľ stavebných prác nie je platiteľom DPH. Živnostník dokonca nemá ani povinnosť vystaviť faktúru podľa náležitosti zákona o DPH. Pokiaľ sa však živnostník rozhodne faktúru vystaviť, k cene stavebných prác nebude uplatnená DPH.

Vystavenie faktúry za stavebné práce, ak sú splnené podmienky prenosu daňovej povinnosti a ďalšie povinnosti

Pokiaľ platí, že sú splnené všetky tri podmienky súčasne, dodávateľ stavebných prác vystaví faktúru bez DPH a na faktúre uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH“, resp. len „prenesenie daňovej povinnosti“. Faktúra vyhotovená platiteľom dane na dodanie stavebných prác v režime tuzemského prenosu daňovej povinnosti musí obsahovať všetky zodpovedajúce náležitosti faktúry podľa § 74 zákona o DPH, s výnimkou výšky DPH. Platiteľ dane, ktorý poskytol stavebné práce s miestom dodania v tuzemsku pre iného platiteľa dane, dodanie stavebných prác do daňového priznania a do kontrolného výkazu neuvádza. Dodanie stavebných prác platiteľ dane uvedie do záznamov o dodaných tovaroch a službách za príslušné zdaňovacie obdobie. Prijaté platby pred dodaním stavebných prác platiteľ uvedie do záznamov o prijatých platbách. Uvedené záznamy uchováva platiteľ do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, ktorého sa týkajú.

Prečítajte si tiež

Na druhej strane, príjemca takýchto stavebných prác musí vykonať samozdanenie. Platiteľ DPH, ktorému boli poskytnuté stavebné práce iným platiteľom DPH, uplatní k cene dodaných stavebných prác DPH vo výške 20% a DPH uvedie do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť. Samozdanenie prijatých stavebných prác platiteľom DPH nezakladá automaticky nárok na odpočítanie DPH. Ustanovenia § 49 až 51 zákona o DPH sa v plnom rozsahu vzťahujú aj na odpočítanie dane v režime prenosu daňovej povinnosti pri stavebných prácach.

Príklad na prenos daňovej povinnosti pri stavebných prácach a povinnosti dodávateľa a odberateľa:

Spoločnosť A, platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH poskytla stavebné práce na administratívnej budove (sídlo odberateľa), ktorá sa nachádza na území SR pre spoločnosť B, rovnako platiteľa DPH. Všetky tri podmienky pre uplatnenie tuzemského prenosu daňovej povinnosti sú splnené. Aké povinnosti z dodania stavebných prác vyplývajú dodávateľovi a odberateľovi?

Spoločnosť A je povinná vyhotoviť do 15 dní odo dňa dodania stavebných prác faktúru v cene bez DPH, na ktorej uvedie slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“. Spoločnosť A poskytnuté stavebné práce neuvádza do daňového priznania. Má však povinnosť uviesť údaje o dodaní stavebných prác do záznamov o dodaných tovaroch a službách za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť, ako aj uviesť údaje z vyhotovenej faktúry o dodaných tovaroch a službách do časti A.2. kontrolného výkazu za zdaňovacie obdobie, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Spoločnosť B ako príjemca stavebných prác je osobou povinnou platiť DPH. Spoločnosť B uplatní k cene dodaných stavebných prác DPH (sadzba 20%), DPH uvedie do daňového priznania (na riadok č. 09 a 10), a zároveň ju odvedie do štátneho rozpočtu SR. Spoločnosti B vzniká aj právo na odpočítanie DPH za podmienok podľa § 49 až 51 zákona o DPH. Údaje o daňovej povinnosti z prijatej faktúry sa uvádzajú aj do kontrolného výkazu do časti B.1.

Článok pokračuje pod reklamou

Vystavenie faktúry za stavebné práce, ak nie sú splnené podmienky prenosu daňovej povinnosti a ďalšie povinnosti

Pokiaľ nie sú splnené súčasne všetky tri podmienky, neuplatní sa režim prenosu daňovej povinnosti. Znamená to, že sa postupuje v zmysle „bežného režimu“. Dodávateľ služby vystaví faktúru, kde k cene poskytnutej služby uplatní aj DPH, ktorú je zároveň povinný odviesť do štátneho rozpočtu. Postupuje sa tak v zmysle spomínaného všeobecného pravidla uvedeného v § 69 ods. 1 zákona o DPH, kedy je osobou povinnou platiť DPH platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku. Takéto dodanie zároveň uvádza aj v daňovom priznaní a v kontrolnom výkaze.

Príklad na fakturáciu stavebných prác, kedy sa neuplatní prenos daňovej povinnosti:

Spoločnosť A poskytla spoločnosti B stavebné práce - montáž samostatne stojaceho nábytku. Keďže tieto práce nespadajú do sekcie F klasifikácie CPA, neuplatní sa postup podľa  § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH. Ako bude dodávateľ postupovať pri vystavení faktúry?

Spoločnosť A je povinná vystaviť faktúru s náležitosťami podľa § 74 zákona o DPH. Na faktúre je potrebné uviesť základ dane a DPH vo výške 20 %.

Príklad na dodanie stavebných prác platiteľom DPH pre fyzickú osobu (neuplatní sa prenos):

Spoločnosť C, platiteľ DPH podľa § 4 zákona o DPH poskytla murárske práce na stavbe rodinného domu  pre fyzickú osobu – občana. Ako bude spoločnosť C v tomto prípade postupovať?

Spoločnosť C je osobou povinnou platiť DPH. Prenos daňovej povinnosti sa neuplatní z dôvodu, že odberateľ nie je platiteľom DPH (nie je ani zdaniteľnou osobou). Spoločnosť C z pohľadu zákona o DPH nie je povinná pri takomto zdaniteľnom obchode vyhotoviť faktúru pre občana. Vzniká jej povinnosť vyhotoviť iba účtovný doklad podľa zákona o účtovníctve. Na doklade uvedie aj sumu DPH, ktorú uvedie do daňového priznania a odvedie ju do štátneho rozpočtu SR. Účtovný doklad, ktorý pre občana vyhotoví, i keď obsahuje príslušné náležitosti, sa neuvádza sa do časti A.1. kontrolného výkazu, ale zahrnie sa do časti D.2 kontrolného výkazu.

Zodpovednosť za správnosť režimu zo strany dodávateľa a odberateľa

Keďže dodávateľ stavebných prác je osoba, ktorá charakter poskytnutých prác najlepšie pozná a zároveň bude vystavovať faktúru, hlavné prvotné posúdenie splnenia podmienok prenosu daňovej povinnosti sú na ňom. Existuje však pravidlo v zákone o DPH, podľa ktorého, ak dodávateľ na základe odôvodneného predpokladu, že ním dodaná stavebná práca je plnením podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH, ktoré podlieha prenosu daňovej povinnosti a uvedie na faktúre informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, a tento postup nie je správny, potom príjemca plnenia (platiteľ DPH) je osobou povinnou platiť DPH. Daňová povinnosť sa tak prenáša na odberateľa a ten nemusí overovať, či postup dodávateľa bol správny.

Zákon o DPH dodávateľovi nedáva možnosť rozhodnúť sa, že tuzemský prenos daňovej povinnosti sa aplikovať nebude, ale upravuje len situácie, keď sa dodávateľ odôvodnene rozhodne aplikovať tuzemský prenos daňovej povinnosti.

Prečítajte si tiež

Na druhej strane môže nastať situácia, kedy dodávateľ vystaví faktúru za stavebné práce s uplatnením DPH, ale v skutočnosti plnenie zle posúdil a na faktúre DPH uviesť nemal, pretože malo ísť o prenesenie daňovej povinnosti. V takomto prípade odberateľ kontaktuje dodávateľa a požiada ho o vystavenie novej faktúry (opravnej) bez DPH a s prenesením daňovej povinnosti. Pokiaľ dodávateľ odberateľovi nevyhovie, podľa § 69 ods. 5 zákona o DPH je dodávateľ povinný túto DPH odviesť do štátneho rozpočtu ako osoba, ktorá uviedla DPH na faktúre. Odberateľovi však aj napriek skutočnosti, že dodávateľ DPH odviedol, nevzniká právo na odpočítanie DPH z (chybne vystavenej) faktúry.

Stavebné práce fakturované do/zo zahraničia

Pri stavebných prácach, ktoré poskytne slovenská spoločnosť pre zahraničnú osobu alebo naopak, ak slovenská spoločnosť je príjemcom služieb od zahraničnej osoby, je prvotne podstatné určiť miesto dodania takýchto služieb. Pre dodanie stavebných prác sa tak uplatnia rovnaké pravidlá ako na dodanie/prijatie služieb do a zo zahraničia z pohľadu DPH vo všeobecnosti.

Prečítajte si tiež

Miestom dodania služieb vzťahujúcich sa na nehnuteľnosť (stavebné práce na nehnuteľnosti, koordinačné práce, príprava stavebných prác atď.) je tam, kde sa nehnuteľnosť nachádza. Ak sa teda nehnuteľnosť nachádza v SR, DPH sa platí v SR, ak sa nehnuteľnosť nachádza v inom členskom štáte alebo v treťom štáte, miestom dodania je tento iný členský štát alebo tretí štát, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

Tuzemská zdaniteľná osoba, aj keď nie je platiteľom DPH, je povinná platiť DPH pri prijatí služieb, vrátane služieb stavebných prác, s miestom dodania v SR podľa § 16 ods. 1 zákona o DPH  alebo podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH, ak dodávateľom služby stavebných prác je zahraničná osoba z iného členského štátu alebo zahraničná osoba z tretieho štátu.

Príklad na prijatie stavebných prác na nehnuteľnosti v SR dodané zahraničnou osobou:

Slovenská spoločnosť si objednala opravu strechy na nehnuteľnosti v SR od rakúskeho podnikateľa. Aké povinnosti vzniknú slovenskej spoločnosti?

Miesto dodania je v SR – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť, a teda DPH je splatná v SR. Rakúsky podnikateľ vystaví faktúru bez slovenskej DPH a povinnosť priznať a odviesť DPH vzniká slovenskej spoločnosti v zmysle § 69 ods. 2 zákona o DPH.  Slovenská spoločnosť práce uvádza v daňovom priznaní v riadku 9 a 10. V kontrolnom výkaze sa predmetné služby uvádzajú v časti B1.

Príklad na prijatie stavebných prác na nehnuteľnosti v ČR dodané zahraničnou osobou:

Slovenská spoločnosť si objednala opravu strechy na nehnuteľnosti v ČR od českého podnikateľa. Aké povinnosti vzniknú slovenskej spoločnosti?

Miesto dodania je ČR – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť a DPH je tak splatná v ČR. Český podnikateľ registrovaný pre DPH vo faktúre uvedie českú DPH. Slovenská spoločnosť má právo na refundáciu dane v zmysle podmienok uvedených v § 55a až § 55f zákona o DPH.

Prečítajte si tiež

Ak slovenská spoločnosť je dodávateľom stavebných prác pre zahraničného odberateľa, pritom miesto dodania týchto prác je v SR, slovenský dodávateľ vystaví faktúru so slovenskou DPH. Pokiaľ miesto dodania je v inom štáte ako v SR, je potrebné v danom štáte overiť vznik ďalších povinností z pohľadu DPH pre slovenského dodávateľa a DPH bude splatná v tomto druhom štáte.

Príklad na dodanie stavebných prác na nehnuteľnosti v SR slovenskou spoločnosťou pre zahraničného odberateľa:

Slovenský platiteľ DPH poskytol pokrývačské práce na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v SR pre zahraničného odberateľa so sídlom v Maďarsku. Ako ma slovenský platiteľ vystaviť faktúru?

Keďže miesto dodania je v SR – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť, DPH je splatná v SR. Slovenský platiteľ DPH vo faktúre uvádza slovenskú DPH. Dodané práce uvádza v daňovom priznaní v riadku 03 a 04. V kontrolnom výkaze sa predmetné služby uvádzajú v časti A1.

Príklad na dodanie stavebných prác na nehnuteľnosti v ČR slovenskou spoločnosťou pre zahraničného odberateľa:

Slovenský platiteľ DPH vykonal opravu fasády na nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v ČR pre podnikateľa, ktorý má sídlo v ČR. Aké má povinnosti slovenský podnikateľ z hľadiska DPH?

Keďže miesto dodania je v ČR – tam, kde sa nachádza nehnuteľnosť, DPH je splatná v ČR. Slovenský platiteľ na faktúre neuvedie slovenskú DPH a v ČR si overí registračnú povinnosť, resp. podmienky platenia dane v ČR  (príp. prenos daňovej povinnosti na českého podnikateľa). Dodávateľ neuvádza poskytnuté stavebné práce do daňového priznania, kontrolného ani súhrnného výkazu.

Tento článok bol pripravený v spolupráci so spoločnosťou KROS a.s.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

KROS Fakturácia – moderná aplikácia pre podnikateľov

Čo si všímať pri výbere fakturačnej aplikácie a aké výhody ponúka tá od spoločnosti KROS?

Faktúra platiteľa DPH a jej vzor

Aké povinné náležitosti musí obsahovať faktúra u platiteľa DPH? Vzor faktúry, ako aj pravidlá jej vystavenia vám prinášame v tomto článku.

IT bezpečnosť pri online účtovníctve: ako sa vyhnúť hrozbám?

Ako upravuje elektronické účtovníctvo legislatíva? Je klasický softvér v počítači bezpečnejší ako cloudové riešenie? Na čo myslieť z hľadiska IT bezpečnosti pri výbere softvérového riešenia, prezradili odborníci z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky