Oneskorená registrácia na DPH

Ako má podnikateľ postupovať pri oneskorenej registrácii na DPH? Aké sankcie mu hrozia a aké má povinnosti v prípade, že zmeškal zákonnú lehotu na povinnú registráciu na DPH. Ako je to s nárokom na odpočet DPH v období, kedy už zaregistrovaný na DPH mal byť, no nebol?

Čo má robiť podnikateľ, keď zistí, že pred niekoľkými mesiacmi dosiahol obrat a mal sa registrovať na DPH? Dôležité je čo najskôr podať žiadosť o registráciu na DPH. Žiadosť o registráciu na DPH sa podáva prostredníctvom tlačiva Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a zrušenie registrácie na daň z príjmov a daň z pridanej hodnoty. Viac o tom, čo sa ráta do obratu na účely registrácie na DPH, ako aj o procese registrácie sa dozviete v článku Povinná registrácia na DPH v roku 2015.

Po podaní žiadosti o oneskorenú registráciu má žiadateľ okrem registračných povinností, o ktorých sa dozviete v článku Ako sa pripraviť na registráciu DPH v roku 2015 aj ďalšie povinnosti, akou je napr. povinnosť podať daňové priznanie a zaplatiť DPH za obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH.

Daňové priznanie pri oneskorenej registrácii na DPH

V súlade s § 78, ods. 9 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty (ďalej len “zákon o DPH”) je osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH alebo podala žiadosť o registráciu pre DPH oneskorene, povinná podať jedno daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom, do 60 dní odo dňa zistenia daňovým úradom, že osoba nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH alebo do 60 dní od podania oneskorenej žiadosti o registráciu pre DPH.

Na základe uvedeného ustanovenia existujú dve situácie, kedy daňový úrad vykoná oneskorenú registráciu, a to keď:

  1. daňový úrad zistí, že podnikateľ mal povinnosť registrovať sa na DPH a neurobil tak - daňový úrad vykoná registráciu na základe úradnej moci,
  2. podnikateľ sám zistí, že mal povinnosť registrovať sa na DPH a podá oneskorenú žiadosť na registráciu pre DPH.

Pri obidvoch druhoch oneskorenej registrácie je 60-dňová lehota na podanie daňového priznania za obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH (napr. keby sa pri povinnej registrácii registrovala v zákonom stanovenej lehote, teda do 20. dňa nasledujúceho mesiaca po mesiaci prekročenia obratu 49 790€). Táto lehota začína plynúť dňom, kedy daňový úrad zistil, že osoba mala povinnosť registrovať sa na DPH alebo dňom, keď žiadateľ podá oneskorenú žiadosť o registráciu pre DPH. V rovnakej lehote je nutné zaplatiť aj DPH.

Daňová povinnosť pri oneskorenej registrácii na DPH

V daňovom priznaní prizná daňovník DPH, ktorú má zaplatiť. DPH má zaplatiť osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH alebo podala žiadosť o registráciu pre DPH oneskorene, ak toto oneskorenie je viac ako 30 dní. Ak je oneskorenie podania žiadosti o registráciu pre DPH maximálne 30 dní, žiadateľ nemá povinnosť platiť DPH za obdobie, v ktorom mal byť platiteľom DPH a takisto mu nevzniká povinnosť podať “mimoriadne” daňové priznanie k DPH.

Osoba má povinnosť zaplatiť DPH za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH. Povinnosť platiť DPH má aj zahraničná osoba, ktorá nepodala žiadosť o registráciu alebo ju podala oneskorene, a to za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH.

Obdobím, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH je obdobie, ktoré sa začína 31. dňom po dni, keď osoba bola povinná najneskôr podať žiadosť o registráciu pre DPH. V prípade, že ide o zahraničnú osobu sa obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH začína dňom, kedy uskutočnila prvý zdaniteľný obchod v tuzemsku, z ktorého by jej vznikla povinnosť platiť DPH. Obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH končí dňom, ktorý predchádza dňu registrácie na platiteľa DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad č. 1 na povinnosť platiť DPH pri oneskorenej registrácii na DPH

Spoločnosť Podnikajte.sk, s. r. o. dosiahla obrat 49 790€ v mesiaci jún 2015. Podľa zákona mala povinnosť podať žiadosť o registráciu do 20. júla 2015. Žiadosť o registráciu pre DPH podala 14. augusta 2015. Daňový úrad registroval spoločnosť 2. septembra 2015.

Spoločnosť Podnikajte.sk, s. r. o. nemá povinnosť platiť daň, ani podávať “mimoriadne” daňové priznanie za obdobie od 20. augusta (t.j. 31. deň po dni, keď mala najneskôr podať žiadosť o registráciu) do 1. septembra, pretože žiadosť o registráciu pre DPH podala pred uplynutím lehoty 30 dní (žiadosť podala 14. augusta).

Príklad č. 2 na povinnosť platiť DPH pri oneskorenej registrácii na DPH

Spoločnosť Podnikajte.sk, s. r. o. dosiahla obrat 49 790€ v mesiaci jún 2015. Podľa zákona mala povinnosť podať žiadosť o registráciu do 20. júla 2015. Žiadosť o registráciu pre DPH podala 14. septembra 2015. Daňový úrad registroval spoločnosť 2. októbra 2015.

Prečítajte si tiež

Spoločnosť Podnikajte.sk, s. r. o. má povinnosť podať daňové priznanie za obdobie od 20. augusta do 1. októbra. Za toto obdobie mala byť spoločnosť platiteľom DPH, preto z tovarov a služieb v tuzemsku dodaných v tomto období musí zaplatiť DPH. Zároveň má nárok za toto obdobie (od 20. augusta do 1. októbra) na odpočítanie DPH. Daňové priznanie musí podať do 60 dní odo dňa podania žiadosti o oneskorenú registráciu, teda do 13. novembra 2015. Do toho istého dátumu musí zaplatiť daň, ak jej vznikla vlastná daňová povinnosť.

Za obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH, je povinná platiť DPH z dodania tovarov a služieb v tuzemsku dodaných v tomto období. Výnimku tvoria dodania tovarov a služieb, pri ktorých je podľa § 69, ods. 2, 3 a 9 zákona o DPH osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia. Ide napríklad o služby dodávané zdaniteľnej osobe spojené s nehnuteľnosťou umiestnenou v inom členskom štáte.

V súlade s § 22, ods. 1 zákona o DPH je základom dane všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie tovaru alebo služby, zníženú o DPH. Z tovarov a služieb, ktoré osoba dodala v období, v ktorom mala byť platiteľom DPH, vypočíta DPH nasledovným spôsobom: hodnota tovaru (resp. služby)/120*20.

Príklad č. 3 na výšku DPH, ktorú je nutné zaplatiť pri oneskorenej registrácii na DPH

Daňový úrad registroval spoločnosť Podnikajte.sk, s. r. o. 2. septembra 2015 na základe žiadosti o oneskorenú registráciu na DPH. Spoločnosť mala byť platiteľom DPH od 15. augusta 2015. V období od 15. augusta do 1. septembra dodala nasledovné tovary a služby:

Tovar/služba Hodnota v EUR Povinnosť platiť DPH Výška DPH
Nábytok dodaný bez montáže firme na Slovensku 300 áno 50
Znalecká činnosť viazaná na nehnuteľnosť v Českej republike poskytnutá živnostníkovi 150 nie -
Nábytok pre firmu dodaný a zmontovaný v Maďarsku 1500 nie -
Nábytok pre firmu dodaný a zmontovaný na Slovensku 720 áno 120
Právne služby poskytované firme v Česku 1200 nie  -
Právne služby poskytované českému občanovi 1200 áno 200
Spolu DPH x x 370

Odpočítanie DPH pri oneskorenej registrácii na DPH

Osoba, ktorá:

  • nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH, resp.
  • podala žiadosť o registráciu pre DPH oneskorene, ak je oneskorenie viac ako 30 dní,

má nárok na odpočítanie DPH za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH za tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb podľa § 49 a § 51 zákona o DPH. Ak by napríklad počas obdobia, v ktorom mala byť platiteľom DPH nakúpila tovary a služby na účely pohostenia a zábavy, nemá nárok na odpočítanie DPH z týchto tovarov a služieb, pretože § 49, ods. 7, písm. a) zákona o DPH jasne vymedzuje, že pri týchto tovaroch a službách si platiteľ nemôže odpočítať DPH.

Pri oneskorenej registrácii má osoba nárok aj na odpočítanie DPH viažucej sa k majetku, ktorý nadobudla pred dňom, keď sa stala platiteľom (teda pred dňom uvedeným na osvedčení o registrácii za platiteľa DPH) v súlade s § 55, ods. 1 zákona o DPH.

Zahraničná osoba má pri oneskorenej registrácii nárok na odpočítanie dane viažucej sa na tovary a služby, ktoré použila na dodanie tovarov a služieb za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH.

DPH pri nároku na odpočítanie dane sa zisťuje z dokladov získaných od platiteľov DPH, ktorí dodali daňovníkovi tovar alebo službu v období, v ktorom mal byť platiteľom DPH.

Odčítaním nároku na odpočet DPH od daňovej povinnosti pri oneskorenej registrácii vznikne osobe buď daňová povinnosť alebo nadmerný odpočet. Ak osobe, ktorá mala podať “mimoriadne” daňové priznanie za obdobie, v ktorom mala byť platiteľom DPH, vznikne daňová povinnosť, musí ju zaplatiť do lehoty na podanie daňového priznania. Ak osobe vznikne nadmerný odpočet, daňový úrad vykoná kontrolu a daň vráti v lehote desiatich dní od skončenia kontroly.

Sankcie pri oneskorenej registrácii na DPH

Za nesplnenie registračnej povinnosti hrozí osobe pokuta vo výške od 60 eur do 20 000 eur. Existuje pravdepodobnosť, že daňovníkovi, ktorý sám podá žiadosť o oneskorenú registráciu, hrozí nižšia pokuta ako daňovníkovi, ktorý nepodá žiadosť o registráciu pre DPH vôbec.

Z § 155, ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní vyplýva, že ak daňový úrad uloží pokutu za nesplnenie registračnej povinnosti, nemôže už tejto osobe uložiť pokutu za nepodanie daňového priznania, resp. za podanie daňového priznania oneskorene za to obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?

Overenie IČ DPH pridelených v EÚ a v SR

Prečo je dôležité overiť si identifikačné číslo pre DPH u odberateľa z EÚ? Akými spôsobmi je možné overenie vykonať pri subjektoch z EÚ a kde hľadať údaje o tuzemských osobách?

Spätný leasing a DPH: zmeny od 1. 1. 2024

Od 1.1.2024 je spätný leasing oslobodený od DPH. Čo to v praxi znamená a aké sú výnimky? Prezradil Juraj Ďuratný, predseda Výboru pre dane a účtovníctvo pri Asociácii leasingových spoločností.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky