Komu sa oplatí byť platiteľom DPH?

Kedy si má tuzemský podnikateľ (zdaniteľná osoba) klásť otázku, či sa má registrovať za platiteľa DPH? Na základe akých kritérií by sa mal rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu? Aké povinnosti mu ako platiteľovi dane vznikajú?

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) upravuje registráciu tuzemských osôb v §§4, 7 a 7a. Registráciu zahraničných osôb upravujú §§5 a 6 a zmenu registrácie platiteľa §6a toho istého zákona.

Druhy registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH)

Registrácia tuzemskej osoby za platiteľa DPH môže byť:

  • povinná,
  • vyplývajúca zo zákona,
  • dobrovoľná.

Povinnú registráciu za platiteľa DPH musí vykonať zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má v tuzemsku bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava a dosiahne obrat 49 790€ za 12 predchádzajúcich po sebe idúcich kalendárnych mesiacov.

Registráciu vyplývajúcu zo zákona musí vykonať zdaniteľná osoba (fyzická/právnická), ak nadobudne v tuzemsku hmotný majetok a nehmotný majetok v rámci nadobudnutého podniku alebo časti podniku platiteľa tvoriacej samostatnú organizačnú zložku. Platiteľom dane sa stáva dňom nadobudnutia podniku alebo jeho časti. Zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol bez likvidácie - stáva sa platiteľom dane odo dňa zápisu do Obchodného registra. Zdaniteľná osoba, ktorá dodá stavbu alebo jej časť alebo stavebný pozemok alebo prijme platbu pred ich dodaním,  a to tým dňom, ktorý nastane skôr, ak sa z dodania má dosiahnuť obrat 49 790 € okrem dodania stavby, jej časti alebo stavebného pozemku, ktoré sú oslobodené od dane podľa §38/1 Zákona o DPH. 

Kedy je výhodná dobrovoľná registrácia na DPH

Ak vyššie uvedené podmienky neboli splnené, tuzemská zdaniteľná osoba sa môže rozhodnúť pre dobrovoľnú registráciu. V procese rozhodovania, či podať alebo nepodať žiadosť pre dobrovoľnú registráciu sa treba zamerať najmä na nasledovné body:

  1. Výška vstupných nákladov
  2. Plánovaní obchodní partneri
  3. Obchodovanie so zahraničím
Článok pokračuje pod reklamou

Výška vstupných nákladov

Na začiatku podnikania alebo v ďalších rokoch je niekedy potrebné urobiť vyššie vstupné investície, napríklad môže ísť o kúpu nákladného automobilu, výrobného stroja a pod. V takomto prípade si musí podnikateľ zvážiť, či potrebuje peniaze, ktoré jej štát pri kúpe vráti na dani (vtedy sa registruje pre daň) alebo sa jej registrácia napriek vyššej cene majetku neoplatí. Výrobcom a obchodníkom s tovarom sa zvyčajne oplatí byť platiteľom DPH. Pri kúpe materiálu alebo tovaru si môžu odpočítať prislúchajúcu DPH.

Príklad: Novovzniknutá spoločnosť kúpila od platiteľa DPH nákladný automobil v hodnote 40 000 + 8 000 = 48 0000 €. V prípade, ak by sa dobrovoľne registrovala pre daň, jej skutočný náklad za nákup tohto majetku by bol 40 000 €. DPH 8 000 € (20 % z 40 000) jej vráti štát v podobe nároku na odpočítanie dane.

V praxi, po registrácii pre daň, to vyzerá nasledovne: Spoločnosť zaplatí 48 000 € za automobil a čaká na vrátenie nadmerného odpočtu, čo môže trvať niekoľko mesiacov, resp. nadmerný odpočet sa môže započítať s daňovou povinnosťou v ďalšom období. Rovnako musí zobrať do úvahy, že 8 000 € jej vrátia iba v prípade, ak nemala v zdaňovacom období (mesiaci alebo štvrťroku) žiadnu DPH na výstupe - štát vracia iba rozdiel DPH na vstupe a výstupe. Z tohto rozhodnutia rovnako vyplýva, že spoločnosť odpisuje automobil zo sumy 40 000 € (u neplatiteľa by sa odpisoval zo sumy 48 000 €). Táto odpisovaná suma má vplyv na výšku dane z príjmov.   

V prípade nízkych až nulových nákladov nie je pre zdaniteľnú osobu potrebné sa registrovať. Ide najmä o podnikanie v oblasti služieb poskytovaných nepodnikateľom – končeným spotrebiteľom. Ak by sa stal podnikateľ platiteľom DPH, svoju prácu by pre svojich klientov (neplatiteľov) zbytočne predražil. Táto problematika úzko súvisí s obchodnými partnermi, či sú alebo nie sú platiteľmi dane.

Článok pokračuje pod reklamou

Plánovaní obchodní partneri

Je dôležité na akej pozícií v obchodnom reťazci sa podnikateľ bude nachádzať. Preto si pravidelne treba klásť otázky: Kto sú moji obchodní partneri? Sú alebo nie sú platiteľmi DPH? Podľa nich sa podnikateľ rozhoduje či podať alebo nepodať žiadosť o dobrovoľnú registráciu. Pri nákupe tovaru (služby) teda rozlišuje, či nakupuje a predáva platiteľovi alebo neplatiteľovi dane.

Obchodovanie so zahraničím

Ďalšou otázkou, ktorú si treba pravidelne klásť je: S akých krajín budú obchodní partneri? §§7 a 7a Zákona o DPH sa venujú zdaniteľnej osobe, ktorá nadobúda v tuzemsku tovar alebo je príjemcom/poskytovateľom služby z iného členského štátu.

Podnikateľovi (zdaniteľnej osobe), ktorý nie je platiteľom a nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, vyplýva podľa §7 povinnosť podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 €. Ak podnikateľ plánuje takéto nadobudnutie tovaru, mal by zvážiť, či pre neho nie je výhodnejšie registrovať sa dobrovoľne podľa §4. Výhodou takejto registrácie by do budúcnosti bola možnosť naplno sa venovať podnikaniu bez sledovania prekročenia limitu 14 000€ a následnej administratívy predlžujúcej dobu nadobudnutia tohto tovaru. Rovnako je pre zdaniteľnú osobu, registrovanú podľa §4 výhodou, že okrem povinnosti odviesť daň má nárok aj na jej odpočet.

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného členského štátu, pri ktorej je povinná platiť daň podľa §69 ods. 3, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred prijatím služby. V tomto prípade treba, rovnako ako pri nadobudnutí tovaru, zvážiť dobrovoľnú registráciu.

Povinnosti platiteľov DPH

Ak sa podnikateľ stane platiteľom DPH musí si plniť rozličné povinnosti. Ako prvé musí, v mnohých prípadoch, hneď pri registrácií zložiť podľa §4c Zákona o DPH zábezpeku na daň . Od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa stala platiteľom sa po dobu minimálne 12 kalendárnych mesiacov stáva mesačným platiteľom dane. Znamená to, že mesačne je zdaniteľná osoba povinná podávať:

  • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty,
  • kontrolný výkaz,
  • súhrnný výkaz (pri dodaní tovaru (služby) do EU).
Prečítajte si tiež

Sankcie za nepodanie niektorých z vyššie uvedených dokumentov sú nasledovné. Za nepodanie každého daňového priznania a súhrnného výkazu uloží správca dane pokutu 60€. Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, uvedie v kontrolnom výkaze neúplné alebo nesprávne údaje alebo v lehote určenej vo výzve daňového úradu neodstráni nedostatky podaného kontrolného výkazu, daňový úrad uloží platiteľovi pokutu do výšky 10 000 eur.

Ak podnikateľ uvažuje o dobrovoľnej registrácii na DPH, mal by rátať so zvýšenými nákladmi súvisiacimi so zvýšením množstva súvisiacej administratívy.

Ak sa zdaniteľná osoba pre dobrovoľnú registráciu nerozhodne, musí sledovať všetky obmedzenia a zmeny, ktoré by mohli viesť k jej povinnej registrácii. V opačnom prípade jej hrozia sankcie za nesplnenie si zákonnej povinnosti.

Záverom treba pripomenúť, že rozhodnutie stať sa platiteľom dane sa nedá zovšeobecniť a je potrebné posudzovať vždy konkrétnu situáciu a súvislosti.  

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Oneskorená registrácia na DPH: čo robiť?

Ako postupovať v prípade oneskorenej registrácie pre DPH? Ako sa vypĺňa mimoriadne daňové priznanie k DPH za obdobie, v ktorom mala byť osoba platiteľom DPH?

Vrátenie nadmerného odpočtu DPH

Kedy vzniká nadmerný odpočet DPH a ako požiadať o jeho vrátenie? Kedy je možné využiť skrátenú lehotu na vrátenie odpočtu a na aký účet daňový úrad poukáže nadmerný odpočet?

Obrat na DPH: ako sa počíta?

Ako sa počíta obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH, v akej výške musí byť a za aké obdobie? Čo sa do obratu DPH započítava a čo nie? A čo vás čaká v prípade, ak obrat prekročíte?

Vrátenie (refundácia) DPH zaplatenej v zahraničí

Aké sú podmienky pre vrátenie DPH zo zahraničia? Akým spôsobom a z akých nákupov sa môže DPH žiadať naspäť? Dokedy najneskôr je potrebné o refundáciu DPH žiadať?
Videonávod podania návrhu na zápis údajov do obchodného registra

Ako zvládnete zápis do 30.9.2022 svojpomocne krok po kroku.

Zistiť viac
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky