Podnikanie študenta (dane a odvody) v roku 2014

Aké dane a odvody platí študent, ktorý podniká ako samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO)?

Podnikanie študenta a sociálne poistenie v roku 2014

Sociálna poisťovňa za študenta považuje:

 • dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky (tá končí uplynutím školského roku, v ktorom dieťa absolvovalo desiaty rok školskej dochádzky, max. do uplynutia školského roku, v ktorom dieťa dovŕšilo vek 16 rokov);
 • dieťa v období od skončenia povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 26 rokov, ak sa štúdiom sústavne pripravuje na povolanie.

Študent (žiak strednej školy alebo študent denného štúdia vysokej školy) nie je povinne poistený na sociálne poistenie - nemá voči Sociálnej poisťovni počas celého štúdia žiadne prihlasovacie, oznamovacie či odvodové povinnosti.

Povinnosti študenta, ktorý je zároveň aj SZČO, voči Sociálnej poisťovni

Do dovŕšenia veku 18 rokov (napr. modelka, futbalista) mu nevznikajú voči Sociálnej poisťovni nijaké povinnosti.

Od dovŕšenia veku 18 rokov študentovi (fyzickej osobe) voči Sociálnej poisťovni vznikajú prihlasovacie, oznamovacie a odvodové povinnosti ako každej SZČO, a to od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý príjem (výnos) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa §6/1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (okrem príjmov dosiahnutých na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím) presiahol zákonom stanovenú sumu. Pre rok 2014 ide o sumu 12 x 402,50 = 4 830€. Povinnosť prihlásiť sa na Sociálnej poisťovni má do 8 dní (teda do 9. júla 2014).

Vymeriavací základ (VZ) na platenie poistného povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poisteného študenta SZČO v roku 2013 sa vypočíta od 1. júla 2014 (ak požiadal o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania za rok 2013, tak od 1. októbra 2014) nasledovne:

Vymeriavací základ = (čiastkový základ dane + zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistné na povinné sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie SZČO v roku 2013) : 1,6 : 12

Čiastkový základ dane, teda základ dane z príjmov podľa §6/1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (riadok 43 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby) sa vypočíta, ako rozdiel príjmov a výdavkov podľa §6 Zákona o dani z príjmov.

Sadzby poistného, odvody pre povinne poisteného študenta SZČO v roku 2014

  Sadzba poistného Minimálny vymeriavací základ v €** Suma poistného v € Maximálny vymeriavací základ v € Suma poistného v €
Nemocenské poistenie 4,4% 402,50 17,71 4025 177,10
Starobné dôchodkové poistenie 18% 402,50 72,45 4025 724,50
Invalidné dôchodkové poistenie 6% 402,50 24,15 4025 241,50
Poistenie v nezam. - - - - -
Garančné poistenie - - - - -
Úrazové poistenie - - - - -
Rezervný fond 4,75% 402,50 19,11 4025 191,18
Spolu - - 133,42 - 1334,28

*minimálny vymeriavací základ platný za obdobie od 1. januára 2015 do 31. decembra 2015 je 412,00€.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie študenta SZČO zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý príjem (výnos) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa §6/1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nepresiahol zákonom stanovenú sumu. Študent je povinný sa odhlásiť z povinného sociálneho poistenia do ôsmich dní od zániku týchto poistení (najneskôr do 9. júla 2014).

Príklady na výpočet poistného pre povinne nemocensky a povinne dôchodkovo poisteného študenta SZČO za obdobie od 1. júla 2014

Príklad č. 1

Študent SZČO dosiahol za kalendárny rok 2013 príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 4 830€. Povinné poistenie k 1. júlu 2014 mu nevzniká. Vznik jeho povinného sociálneho poistenia sa bude najbližšie posudzovať k 1. júlu 2015, na základe príjmov dosiahnutých za kalendárny rok 2014, za predpokladu, že k 1. júlu 2015 bude mať naďalej postavenie SZČO.

Príklad č. 2

Študent SZČO dosiahol za kalendárny rok 2013 príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 28 300€. Jeho výdavky (náklady) boli 20 300€. Čiastkový základ dane (riadok 43 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013) je 28 300 – 20 300 = 8 000€. Zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie študenta SZČO, podľa údajov na strane 12, riadok 15 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013, je v sume 0€.

 1. Posúdime, či došlo k vzniku/pokračovaniu povinného sociálneho poistenia študenta SZČO (do úvahy berieme dosiahnuté príjmy/výnosy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti za rok 2013 bez odpočítania výdavkov).
  28 300 porovnáme s 12-násobkom minimálneho vymeriavacieho základu t.j. 402,5*12=4 830. 28 300€ >4 830€ teda príjem študenta SZČO je vyšší ako zákonom ustanovená hranica príjmov, t. j. od 1. júla 2014 vzniká/trvá naďalej tejto SZČO povinné nemocenské a povinné dôchodkové poistenie.
 2. Určíme vymeriavací základ povinne sociálne poisteného študenta SZČO
  Použijeme vzorec na výpočet VZ uvedený vyššie v príspevku: (8000+0) : 1,6 : 12 = 416,6666667
  Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol t.j. 416,66€.
  4025 (max. VZ) < 416,66 > 402,50 (min. VZ) .... študent SZČO za obdobie od 1. júla 2014 platí poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu 416,66€.
 3. Vypočítame jednotlivé sumy poistného (odvody) na sociálne poistenie za obdobie od 1. júla 2014

VZ * sadzba poistného = jednotlivé sumy poistného

  Sadzba poistného Poistné
Nemocenské poistenie 4,4% 18,33
Starobné dôchodkové poistenie 18% 74,99
Invalidné dôchodkové poistenie 6% 24,99
Poistenie v nezamestnanosti - -
Garančné poistenie - -
Úrazové poistenie - -
Rezervný fond 4,75% 19,79
Spolu - 138,10

Zaokrúhľujeme na najbližší eurocent nadol

Od 1. júla 2014 platí tento študent SZČO poistné na sociálne poistenie v sume 138,10 €.

Príklad č. 3

Študent SZČO dosiahol za kalendárny rok 2013 príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 28 300€. Jeho výdavky (náklady) boli vo výške 29 300€. Daňová strata (riadok 44 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013) je 28 300 – 29 300 = - 1 000€. Zaplatené poistné na povinné verejné zdravotné poistenie a poistné na povinné sociálne poistenie študenta SZČO, podľa údajov na strane 12, riadok 15 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2013, je v sume 0 €.

Príjem študenta SZČO je vyšší ako zákonom ustanovená hranica príjmov, t. j. od 1. júla 2014 vzniká/trvá naďalej tejto SZČO povinné sociálne poistenie. Jeho vymeriavací základ na platenie poistného je v sume minimálneho vymeriavacieho základu 402,50 € v období do 31. decembra 2014 a za obdobie od 1. januára 2015 v sume 412 €.

Článok pokračuje pod reklamou

Podnikanie študenta a zdravotné poistenie v roku 2014

Z pohľadu zdravotného poistenia sú študenti poistencami štátu. Štát platí poistné za:

 • nezaopatrené dieťa. Za nezaopatrené dieťa sa považuje aj fyzická osoba do dovŕšenia 30 rokov veku, ktorá študuje na vysokej škole najdlhšie do získania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, okrem externej formy štúdia. V prípade externého štúdia na vysokej škole štát platí poistné za študenta do dovŕšenia jeho 26 rokov;
 • študenta doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka jeho doktorandského štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme a nezískal už vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa alebo nedovŕšil vek 30 rokov.

Ak študent podniká, tak dochádza ku kombinácii, pri ktorej je daná osoba poistencom štátu a zároveň podnikateľom (SZČO).

Oznamovaciu povinnosť , že sa stal študent samostatne zárobkovo činnou osobou, má študent priamo voči zdravotnej poisťovni len ak podniká podľa osobitných predpisov (športovec, umelec,...). V ostatných prípadoch túto skutočnosť poisťovni, ak ho tým študent poverí, oznamuje živnostenský úrad (tzv. jednotné kontaktné miesto).

Pri kombinácii, kedy je poistenec študent (poistenec štátu) a zároveň podnikateľ (SZČO) sa na takéhoto poistenca nevzťahuje minimálny vymeriavací základ pri platbe zdravotných odvodov zo samostatnej zárobkovej činnosti (podnikania). Preddavky na poistné na zdravotné poistenie môžu byť, na začiatku podnikania, pre študenta SZČO aj nulové.

Neznamená to však, že z príjmov z podnikania nebude platiť odvody. Tie doplatí na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia. Na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia (RZZP) mu tiež môže vzniknúť povinnosť platiť v budúcnosti preddavky každý mesiac najneskôr do ôsmich dní po uplynutí príslušného mesiaca.

Zdravotná poisťovňa, počas roka, pošle študentovi SZČO ročné zúčtovanie poistného na verejné zdravotné poistenie za predchádzajúci rok. V tomto dokumente mu vyčísli výšku nedoplatku (preplatku) za predchádzajúci rok a súčasne aj výpočet preddavku na poistné na nasledujúci rok. V praxi to vyzerá nasledovne: v roku 2014 mu príde RZZP, kde je vyčíslený nedoplatok (preplatok) za rok 2013 a výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015.

Výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015:

Vypočítaný preddavok na poistné = (((základ dane za rok 2013 + poistné na verejné zdravotné poistenie znižujúce základ dane za rok 2013 + poistné na povinné sociálne poistenie)/ počet kalendárnych mesiacov prevádzkovania samostatne zárobkovej činnosti)/ 1,486) * (sadzba poistného/100)

Poznámka : pre výpočet preddavku na poistné na obdobie od 1.1.2014 do 31.12.2014 berieme do úvahy údaje za rok 2012 s koeficientom 1,6.

Preddavky na verejné zdravotné poistenie sa platia vždy mesiac dozadu. Pre rok 2014 sa platia prvýkrát vo februári 2014 za január 2014.

Minimálne a maximálne sumy, ktoré musí študent SZČO vo forme preddavku platiť na verejné zdravotné poistenie v roku 2014:

  Sadzba Poistného Vymeriavací základ v € Preddavok v €
Bez zdravotného postihnutia* - min. - - -
Bez zdravotného postihnutia - max. 14% 4025 563,5

*osoby so zdravotným postihnutím - s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 41 % a viac v porovnaní so zdravou fyzickou osobou majú sadzbu 7%.

Príklad č. 4

Študent SZČO dosiahol za kalendárny rok 2013, príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 4 830€. Výdavky (náklady) mal 3 830€. Základ dane (riadok 43 Daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby) je 4 830 – 3830 = 1 000€. Poistné na verejné zdravotné poistenie bolo v sume 64,40€. Na výpočet preddavkov použijeme vzorec uvedený vyššie v príspevku:

(((1 000 + 64,40)/ 12)/ 1,486) * (14/100) = 8,35666218

Suma preddavku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol t.j. 8,35€.

Upravený preddavok na poistné pre študenta SZČO je 8,35€. (študent nie je povinný platiť minimálnu sumu preddavku 56,35€ ako klasická SZČO).

Príklad č. 5

Študent SZČO dosiahol za kalendárny rok 2013, príjmy (výnosy) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti vo výške 10 000€, výdavky (náklady) vo výške 1 500€. Základ dane je 10 000 – 1 500 = 8 500€. Poistné na verejné zdravotné poistenie bolo v sume 50€. Poistné na povinné sociálne poistenie je 138,10€. Na výpočet preddavkov použijeme vzorec uvedený vyššie v príspevku:

(((8 500 + 50 + 138,10)/ 12)/ 1,486) * (14/100) = 68,21074473

Suma preddavku sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol t.j. 68,21€.

Podnikanie študenta a povinnosti voči daňovému úradu

Z pohľadu daní študent SZČO nemá žiadne špeciálne výhody. Postupuje rovnako ako akákoľvek iná samostatne zárobkovo činná osoba. Má nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 803,33€ za rok. Podnikanie študenta nemá vplyv na poberanie rodinných prídavkov a daňového bonusu jeho rodičov. Vplyv na rôzne sociálne dávky si treba individuálne preveriť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Založenie živnosti študenta a platenie odvodov

Ste študentom a chcete začať podnikať? V článku prinášame informácie o podmienkach založenia študentskej živnosti v roku 2024 aj o dani a odvodoch, ktoré (ne)musí študent platiť, ak sa rozhodne podnikať.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.

Podpora (dávka) v nezamestnanosti v roku 2024

Nezamestnaným môže byť priznaný nárok na podporu v nezamestnanosti. Aké je výška a podmienky priznania dávky v roku 2024, a ako o ňu požiadať, sa dočítate v článku.

Rodičovský dôchodok v roku 2024: komu, kedy a koľko sa vyplatí?

Rodičovský dôchodok (bonus) dostane v tomto roku 908 043 poberateľov. Priemerný rodičovský dôchodok na jedného rodiča bude 338,40 eur za rok. Vyplatený bude jednorazovo v júni 2024.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky