Predaj farmárskych výrobkov na trhových miestach (napr. trhoviskách)

Čo je trhové miesto a kto trhové miesta zriaďuje? Aké povinnosti má farmár, ktorý svoju produkciu alebo aspoň jej časť predáva na trhovom mieste? Kedy sa na farmára, predávajúceho na trhovom mieste vzťahuje povinnosť používania registračnej pokladnice?

Čo je a čo nie je trhovým miestom

Zákon č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach pod trhovým miestom rozumie trhovisko, tržnicu, stánok s trvalým stanovišťom, verejné priestranstvo určené na príležitostný trh alebo na ambulantný predaj, ale aj iné ako verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh. Jednotlivé trhové miesta sú definované v § 2 od. 1 tohto zákona. Viac sa dočítate v článku Prísnejšie pravidlá pre trhový predaj od 1. 1. 2014 .

 Zákon naopak za trhové miesto nepovažuje verejné priestranstvo, dočasne alebo trvalo prenajaté na predaj tovaru alebo poskytovanie služieb, ktoré organizačne, priestorovo a technologicky patrí k prevádzkarni. Rovnako to platí pre verejné priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkarňou, v ktorom sa uskutočňuje ambulantný predaj alebo príležitostný trh, ak ide o predaj vystavovateľom na veľtrhu alebo výstave alebo ak ide o predajnú akciu.

 Kto zriaďuje trhovisko a kde ho možno zriadiť

Trhové miesto zriaďuje obec alebo iná osoba na základe povolenia na zriadenie trhového miesta, ktoré jej vydá obec. Na zriadenie trhového miesta na inom ako verejnom priestranstve alebo v nebytovom priestore, ku ktorému nemá zriaďovateľ vlastnícke právo, je potrebný súhlas vlastníka nehnuteľnosti.

Správca trhoviska

Za správcu trhoviska sa na účely Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach považuje zriaďovateľ trhového miesta alebo osoba, ktorá má živnostenské oprávnenie na jeho správu a ktorej bola správa zverená jeho zriaďovateľom. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva obec. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor, za správcu trhového miesta sa považuje vlastník iného ako verejného priestranstva alebo vlastník nebytového priestoru.

Predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach možno len na základe povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste. Obec vydá takéto povolenie na predaj fyzickej (právnickej) osobe - farmárovi.

Čo farmár potrebuje k vydaniu povolenia na predaj na trhovom mieste

K vydaniu povolania na predaj na trhovom mieste je potrebné, aby žiadateľ (farmár) preukázal oprávnenie na výkon takejto činnosti. Konkrétne podklady sú uvedené v nasledovnej tabuľke.

Žiadateľ o predaj na trhovom mieste Podklady potrebné k žiadosti
fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka oprávnenie na podnikanie
fyzická osoba predávajúca rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej (chovateľskej) činnosti alebo lesné plodiny čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že všetky predávané výrobky pochádzajú z jeho vlastnej činnosti alebo ide o lesné plodiny (žiadateľ musí preukázať, že je vlastníkom prípadne nájomcom pozemku, na ktorom uskutočňuje vlastnú činnosť alebo má obdobný právny vzťah k takému pozemku, ktorý ho oprávňuje na uskutočňovanie vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti na tomto pozemku)

Pri predaji húb správca trhoviska kontroluje osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nákup, predaj a spracúvanie húb.

Predajcovia na trhoviskách (farmári) a registračné pokladnice

Okrem, v tabuľke uvedeného, požadovaného dokladu preukazujúceho splnenie požiadaviek na predaj výrobkov a poskytovanie služieb podľa osobitných predpisov fyzická (právnická) osoba je povinná predložiť obci fotokópiu strany označenej ako ZÁZNAMY DAŇOVÉHO ÚRADU z knihy elektronickej registračnej pokladnice žiadateľa alebo čestné vyhlásenie žiadateľa s uvedením ustanovením Zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice, že nie je povinný na predaj výrobkov a poskytovanie služieb používať elektronickú registračnú pokladnicu. Teda, ak zákon neustanovuje inak fyzická (právnická) osoba predávajúca na predajnom mieste viac ako 30 dní kalendárneho roku musí mať elektronickú registračnú pokladnicu.

Predávajúci na trhovom mieste (farmár) je podľa Zákon č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach §11 povinný:

  • označiť svoje predajné zariadenie,
  • dodržiavať trhový poriadok,
  • používať elektronickú registračnú pokladnicu,
  • udržiavať miesto predaja v čistote,
  • zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou,
  • vykonávať pri predaji váženého tovaru váženie spôsobom umožňujúcim spotrebiteľovi kontrolu správnosti váženia,...

Rovnako je predávajúci (farmár) povinný predložiť správcovi trhového miesta doklady a povolenia podľa §11 od. 2 a od. 3 Zákon č. 178/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach.

Prečítajte si tiež

POZOR! Ambulantný predaj pri cestách a diaľniciach mimo obce je zakázaný. Obcou sa rozumie územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec obce, ako aj územie vymedzené dopravnými značkami označujúcimi začiatok a koniec miestnej časti obce.

Ak, teda ambulantným predajom predávate ovocie, zeleninu a ďalšie, v Zákone o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, spomenuté položky mimo obce porušujete zákon.

Sankcie za neplnenie povinností pri predaji na trhových miestach

Za nesplnenie alebo porušenie vyššie uvedených povinností orgán dozoru (Slovenská obchodná inšpekcia, orgány úradnej kontroly potravín, ak ide o predaj potravín a obec) uloží pokutu do 17 000 eur fyzickej osobe – podnikateľovi alebo právnickej osobe. Fyzickej osobe – nepodnikateľovi hrozí pokuta 4000 – 8000 eur. Voči tomuto rozhodnutiu môže porušiteľ podať do troch dní odo dňa jeho oznámenia písomné námietky. Orgán dozoru zruší zákaz predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, ak porušiteľ odstráni zistené nedostatky.

Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď orgány dozoru zistili porušenie povinností, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinností došlo.

Podmienky pre predaj na trhových miestach môžu byť pre jednotlivé obce rozdielne. Každá obec si môže podmienky upraviť. Preto odporúčame ísť sa informovať na konkrétny obecný úrad o požiadavkách, ktoré majú na farmárov predávajúcich na predajných miestach.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Čo musí obsahovať pokladničný doklad z e-Kasy?

Aké sú povinné náležitosti pokladničného dokladu z e-Kasy? Ako si overiť pravosť bločku a ako zjednodušiť prácu účtovníkovi, ktorý prichádza do styku s pokladničnými dokladmi?

Online trhoviská: budovanie perspektívnej predajnej stratégie s Kaufland Global Marketplace

Popularita e-commerce rastie, no podnikatelia nemusia zakladať len vlastný e-shop. Využiť môžu online trhovisko spoločnosti Kaufland. Ako funguje?

Vianočné trhy 2021 sú zrušené, no stánkari môžu predávať online, e-shop získajú zadarmo

Predajcovia, ktorí sa spoliehali na predaj na vianočných trhoch, majú možnosť ponúkať svoje výrobky online. Kto a ako môže získať e-shop do konca roka zadarmo?

Povinnosť používania eKasy na príležitostných podujatiach

Prijímate tržby len príležitostne a neviete, či musíte používať eKasu? V tomto článku sa dozviete kedy máte a kedy nemáte povinnosť tržby v eKase evidovať.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky