Počet podnikateľov na Slovensku v rokoch 2012 - 2014

Ako sa vyvíja počet podnikateľov na Slovensku a aké právne formy podnikania najčastejšie využívajú? Ostatné roky priniesli výrazné zmeny.

Podnikanie a podnikateľ podľa slovenskej legislatívy

Obchodný zákonník definuje podnikanie ako sústavnú činnosť vykonávanú samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Podnikateľom podľa tohto zákona je:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri – obchodné spoločnosti, družstvá, zahraničné osoby a iné osoby,
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostenského zákona) - živnostníci,
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov – slobodné povolania napr. lekári, advokáti,...
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobusamostatne hospodáriaci roľník.

Obchodná spoločnosť je právnickou osobou založenou za účelom podnikania. Spoločnosťami sú verejná obchodná spoločnosť, komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť. Spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť môžu byť založené aj za iným účelom, pokiaľ to osobitný zákon nezakazuje.

Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu osôb. Je založené za účelom podnikania alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb svojich členov.

Zahraničné osoby sú fyzické osoby s bydliskom mimo územia Slovenskej republiky, alebo právnické osoby so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktoré majú podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.

Fyzické osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky podľa bodu b) až d) sa zapisujú do obchodného registra na vlastnú žiadosť, alebo ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Počet podnikateľov na Slovensku v rokoch 2012 - 2014

Vývoj počtu podnikateľov za posledné tri roky je uvedený v nasledovnej tabuľke. Ide o porovnanie vybraných ekonomických subjektov podľa právnej formy. Ostatné, v tabuľke konkrétne nespomenuté formy podnikania napr. verejné obchodné spoločnosti, komanditné spoločnosti,.. sú zahrnuté iba v sume celkového počtu podnikateľov na Slovensku. Vzhľadom na dostupnosť údajov za rok 2014 a pre ich úplnú porovnateľnosť ide o porovnanie stavu v mesiaci jún v rokoch 2012, 2013 a 2014.

Ekonomické subjekty podľa právnej formy Rok
2012 2013 2014
Akciové spoločnosti 5656 5803 5875
Spoločnosti s ručením obmedzeným 146423 163885 176963
Družstvá 1560 1553 1556
Zahraničné osoby 3432 3585 3641
Fyzické osoby - podnikatelia zapísanéé v obchodnom registri 1598 2252 3081
Živnostníci 367506 353386 342369
Slobodné povolania 19919 21007 23701
Samostatne hospodáriaci roľníci 7550 7596 7785
Celkový počet podnikateľov na Slovensku 557082 562695 569372

 

Na základe údajov získaných zo Štatistického úradu je možné konštatovať, že za posledné tri roky vzrástol celkový počet podnikateľov na Slovensku o viac ako 12 000. Za posledný rok pribudlo 6677 podnikateľov, teda prišlo k väčšiemu rastu, ako predošlý rok. V rokoch 2012 až 2014 vzrástol počet fyzických osôb – podnikateľov zapísaných v obchodnom registri takmer na dvojnásobok – výraznejší nárast nastal v poslednom období. Kým počet družstiev zostal prakticky nezmenený, k najväčším zmenám prišlo pri spoločnostiach s ručením obmedzeným a živnostníkoch. Za posledné dva roky prišlo k vzniku viac ako 30000 spoločností s ručením obmedzeným, z čoho takmer dve tretiny vznikli v období od 1.7. 2012 do 30.6. 2013.

Naopak k najvýraznejšiemu poklesu počtu podnikateľov prišlo na Slovensku v najpočetnejšej skupine – živnostníkov. Živnostníci tvoria takmer dve tretiny všetkých podnikateľov na Slovensku. V rokoch 2012 až 2014 ukončilo svoju živnosť viac ako 25000 živnostníkov. Z toho 11017 v období od 1.7. 2013 do 30. 06. 2014.

Dôvody zmien v štruktúre právnych foriem podnikania na Slovensku

Príčin zmien počtu podnikateľov v jednotlivých formách podnikania môže byť niekoľko. Predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska Ján Solík si myslí, že „časť podnikajúcich fyzických osôb ukončila svoje podnikanie z dôvodu zmien v podnikateľskom prostredí a nedostatku zákaziek. Časť transformovala svoje podnikanie a podnikajú formou s.r.o. K dôvodom transformácie podnikania zo živnosti na s.r.o. v rokoch 2012 až 2014 Solík dodáva: „Transformácia podnikania časti živnostníkov na s.r.o. súvisí najmä s nárastom daňovo – odvodového zaťaženia živnostníkov. Ďalším dôvodom, ktorý urýchlil rozhodovanie mnohých podnikateľov o transformácii podnikania na s.r.o. boli zmeny súvisiace s povinnosťou skladať základné imanie s.r.o. do banky.“

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Kandidáti do europarlamentu 2024: čo sú priority pre podnikateľské prostredie?

Kto z kandidátok parlamentných strán bude v prípade zvolenia do europarlamentu hájiť záujmy slovenských podnikateľov a v čom vidia priestor na zlepšenie?

Programové vyhlásenie vlády z pohľadu biznisu

Vyššie dane, zmena minimálnej mzdy či predvídateľné legislatívne prostredie. Aké priority má štvrtá vláda Róberta Fica v oblastiach týkajúcich sa podnikania?

Opatrenia na konsolidáciu štátneho dlhu: inšpirácia pre novú vládu

Úradnícka vláda vypracovala materiál s opatreniami na záchranu nášho rozpočtu. Rátať treba so škrtmi v dotáciách, zdvihnutím daní aj zmenami v dôchodkoch. Čo ďalšie navrhuje?

Ako často sa menili top zákony ovplyvňujúce podnikanie v roku 2022?

Takmer 4 novely kľúčových zákonov ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie bolo priemerne mesačne účinných v roku 2022. Ktoré zákony podliehali zmenám najviac?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky